HGC652/2017
ID intern unic:  371273
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 652
din  15.08.2017
pentru aprobarea modificărilor și completărilor
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 972
din 18 octombrie 2010
Publicat : 18.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 301-315     art Nr : 752
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Se aprobă modificările și completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 18 octombrie 2010 „Cu privire la Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2018” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei
    și infrastructurii                                                     Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                               Octavian Armaşu

    Nr. 652. Chişinău, 15 august  2017.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 652
din 15 august 2017

MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 18 octombrie 2010
    Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 18 octombrie 2010 „Cu privire la Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2018” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 211-212, art. 1091), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în clauza de emitere, textul „Legii nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126-130, art. 605)”, se substituie cu textul „Legii nr. 179 din 21 iulie 2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 306-313, art. 651)”;
    2) în hotărîre:
    a) punctul 1:
    alineatul doi se abrogă;
    la alineatul trei, cuvîntul „nominală” se substituie cu cuvîntul „instituțională”;
    b) se completează cu punctul 31 cu următorul cuprins:
    „31. Activitățile de finanțare în cadrul Programului constituie o schemă de ajutor de stat și cad sub incidența prevederilor Legii nr. 139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat și Regulamentului privind ajutorul de minimis, aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr. 2 din 30 august 2013.”;
    c) punctul 4 se abrogă;
    d) punctul 5 se completează în final cu cuvintele „și Infrastructurii”;
    3) în anexa nr. 1:
    a) punctul 5 se abrogă;
    b) la punctul 7, alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „Examinarea și aprobarea cererilor de finanțare, supravegherea și evaluarea activităţilor şi a modului de desfăşurare a Programului se efectuează de către un comitet, în a cărui componenţă intră reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor interesate (în continuare – Comitet de supraveghere). Comitetul de supraveghere se convoacă în şedinţe ordinare la necesitate, dar nu mai rar de o dată în trimestru. Componenţa instituțională a Comitetului de supraveghere se aprobă prin hotărîre de Guvern, iar componența nominală a acestuia se aprobă prin ordinul ministrului economiei și infrastructurii.”;
    c) punctul 8:
    la Componenta II, subpunctul 1) va avea următorul cuprins:
    „1) Recepţionarea cererilor de participare
    Pentru a participa la Program, fiecare solicitant va depune un dosar, care va conține în mod obligatoriu următorul set de documente:
    a) cererea-tip de participare la Program;
    b) nota de concept a ideii preliminare a proiectului investițional;
    c) cererea de participare la instruire;
    d) declaraţia pe propria răspundere privind provenienţa sumelor de bani din remitenţe;
    e) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor furnizate în scopul participării la Program;
    f) copia buletinului de identitate al lucrătorului migrant/rudei de gradul I a lucrătorului migrant;
    g) documentele care justifică gradul de rudenie cu lucrătorul migrant;
    h) documentele justificative privind proveniența banilor din remitențe.
    Dosarul completat va fi depus de către solicitant (personal sau prin poșta electronică) la ODIMM şi va fi înregistrat, menţionîndu-se data, ora şi numărul de înregistrare.
    Pentru comoditatea beneficiarilor, dosarul poate fi depus și printr-un reprezentant, cu condiția prezentării procurii în original.
    Solicitanţii care au depus dosare incomplete nu vor fi admiși pentru participare în cadrul Programului. Despre acest fapt solicitanții vor fi informați de către ODIMM în scris în termen de pînă la 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului.
    Perioada de înscriere şi depunere a dosarului va fi anunţată pe site-urile oficiale ale Ministerului Economiei și Infrastructurii și ODIMM, precum şi în presă.”;
    în Componenta a III-a:
    la alineatul doi, textul „200000 de lei” se substituie cu textul „250 000 de lei”;
    subpunctele 2)-5) vor avea următorul cuprins:
    „2) Pentru participarea la Componenta a III-a a Programului, beneficiarul va completa dosarul cu următoarele documente:
    a) cererea de finanţare;
    b) certificatul de participare la cursurile de instruire antreprenorială în cadrul Programului, dacă a solicitat anterior;
    c) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice/Registrul gospodăriilor țărăneşti (eliberat cu cel mult 3 luni înaintea prezentării cererii de participare la finanțare);
    d) documentele de constituire ale întreprinderii: decizia de înregistrare a persoanelor juridice/fişa de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti;
    e) buletinul de identitate al administratorului, fondatorilor sau persoanelor împuternicite;
    f) plan de afaceri pentru o perioadă de cel puțin 3 ani;
    g) declarația privind beneficierea de ajutoare de stat din contul altor programe de suport.
    În cazul întreprinderilor active se adaugă următoarele documente:
    a) certificat privind lipsa sau existența datoriilor la bugetul de stat/declaraţia privind lipsa datoriei faţă de bugetul public naţional;
    b) declarația pe propria răspundere privind situația financiară a întreprinderii pe parcursul ultimilor 3 ani de activitate.
    Cererea-tip de participare la Program şi lista documentelor ce necesită a fi anexate la dosar vor fi accesate on-line pe pagina web oficială http:www.odimm.md.
    3) Examinarea dosarelor de finanţare depuse de beneficiari se va efectua de către ODIMM în termen de pînă la 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului. După examinarea dosarelor menționate de către ODIMM, acestea vor fi transmise spre aprobare/respingere Comitetului de supraveghere al Programului.
    Comitetul de supraveghere al Programului, în termen de pînă la 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului (cu excepția dosarelor incomplete), adoptă una dintre următoarele decizii:
    a) acceptă cererea de finanţare;
    b) respinge cererea de finanţare, cu indicarea motivelor;
    c) introduce în lista de așteptare pentru clarificarea unor nereguli constatate.
    Deciziile emise de către Comitetul de supraveghere al Programului pot fi contestate potrivit legislației privind contenciosul administrativ.
    În cazul acceptării dosarului menţionat, ODIMM va semna cu beneficiarul un contract de finanţare nerambursabilă, în care vor fi prevăzute modul şi termenele de acordare a finanțării nerambursabile.
    4) Fondurile nerambursabile din cadrul Programului vor fi acordate beneficiarului după efectuarea de facto a investiţiei din remitențe, în baza documentelor justificative prezentate, cu condiția respectării de către beneficiar a prevederilor legislației în vigoare. Investiţia planificată poate fi efectuată în cel mult 3 tranşe. Prin urmare, grantul (în proporţie de 50%) va fi acordat beneficiarului după fiecare tranşă a investiţiei efectuate din remitențe și prezentarea documentelor justificative.
    5) Nu va fi acceptată transferarea finanțării nerambursabile în cazul în care:
    a) beneficiarul nu a efectuat investiția cu bună-credință, valoarea achiziției articolelor de investiție fiind vădit majorată;
    b) beneficiarul nu a efectuat investiția în mod transparent și echitabil, fiind exclus conflictul de interese, luînd în considerare noțiunea conflictului de interes prevăzut în Program;
    c) investiția efectuată nu corespunde articolelor de investiție prevăzute în planul de afaceri al beneficiarului și în contractul de finanțare nerambursabilă;
    d) investiția a fost efectuată cu încălcarea legislației în vigoare.
    În cadrul Programului se va considera conflict de interes pentru beneficiari/solicitanți ai Programului utilizarea calității de fondator/administrator al întreprinderii în folos propriu sau al persoanelor afiliate, în  scopul aranjării tranzacțiilor fictive cu beneficiarii Programului pentru justificarea efectuării investiţiei din contul remitenţelor și finanțării nerambursabile.
    Persoanele afiliate sînt soțul/soția, rudele sau afinii pînă la gradul al doilea de rudenie cu fondatorul și/sau administratorul întreprinderii care beneficiază de prevederile Programului.
    Membrii Comitetului de supraveghere al Programului implicați în examinarea dosarelor de finanțare și gestionarea Programului cad sub incidența prevederilor Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale.
Colaboratorii ODIMM vor semna o declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese în raport cu beneficiarii Programului.”;
    în Componenta a IV-a:
    alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „Beneficiarii de finanţare nerambursabilă vor fi monitorizați din partea ODIMM pe parcursul a 24 de luni de la data decontării ultimei tranșe de resurse financiare nerambursabile şi imediat în caz de necesitate.”;
alineatul patru va avea următorul cuprins:
    „La nerespectarea condiţiilor prezentului Program, mijloacele financiare acordate în cadrul Programului vor deveni rambursabile în următoarele cazuri:
    a) resursele financiare au fost utilizate contrar destinaţiei prevăzute în contractul de finanţare nerambursabilă;
    b) întreprinderea a schimbat fondatorii/asociaţii sau membrii acesteia cu persoane neeligibile la Program;
    c) întreprinderea a comercializat articolele de investiție procurate în urma realizării proiectului investițional atît din contul remitențelor, cît și din contul finanțării nerambursabile;
    d) întreprinderea a modificat genul de activitate de bază, pentru care a beneficiat de finanțare nerambursabilă din contul Programului, substituindu-l cu activități neeligibile la Program;
    e) întreprinderea nu acceptă, se eschivează de monitorizarea din partea ODIMM și/sau furnizează acte, declaraţii false care nu corespund realităţii;
    f) investiția din contul remitențelor/finanțării nerambursabile a fost efectuată cu încălcări ale legislației în vigoare, care au fost constatate de ODIMM sau organele competente ulterior acordării finanțării nerambursabile.”;
    d) punctul 9 se abrogă;
    e) punctul 10 va avea următorul cuprins:
    „10. Evaluarea impactului implementării Programului
    La evaluarea impactului implementării Programului se va analiza:
    a) numărul lucrătorilor migranți sau rudelor de gradul I ale acestora instruite;
    b) volumul  investițiilor în economia națională;
    c) volumul remitențelor investite în economia națională;
    d) numărul întreprinderilor finanțate;
    e) numărul întreprinderilor create/dezvoltate în mediul urban și rural;
    f) numărul întreprinderilor create/gestionate de tineri/femei;
    g) numărul locurilor de muncă nou-create;
    h) numărul întreprinderilor exportatoare de bunuri şi servicii;
    i) numărul întreprinderilor inovative;
    j) formele organizatorico-juridice ale întreprinderilor finanțate pe domenii de activitate;
    k) contribuția beneficiarilor Programului la bugetul public național.”;
    4) anexa nr. 2 se abrogă;
    5) anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului
nr. 972 din 18 octombrie 2010

COMPONENŢA
instituțională a Comitetului de supraveghere al Programului de atragere
a
remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2018
    Viceprim-ministru, ministru al economiei și infrastructurii, preşedinte al Comitetului de supraveghere;
    Reprezentant al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, la nivel de secretar de stat;
    Reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la nivel de secretar de stat;
    Reprezentant al Ministerului Finanţelor, la nivel de secretar de stat;
    Reprezentant al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, la nivel de secretar de stat;
    Reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne, la nivel de șef al Biroului Migrație și Azil;
    Reprezentant al Ministerului Economiei și Infrastructurii, la nivel de șef al subdiviziunii politici privind întreprinderile mici și mijlocii;
    Reprezentant al Cancelariei de Stat, la nivel de șef al Biroului relații cu diaspora;
    Reprezentant al Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, secretar al Comitetului de supraveghere;
    Reprezentant al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, la nivel de coordonator de program pentru migrație și dezvoltare;
    Reprezentant al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, la nivel de manager de proiecte;
    Reprezentant al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova, la nivel de președinte/vicepreședinte;
    Reprezentant al Camerei de Comerţ şi Industrie, la nivel de președinte/vicepreședinte”.