HGC653/2017
ID intern unic:  371274
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 653
din  16.08.2017
cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009
Publicat : 18.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 301-315     art Nr : 753
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 55-56, art. 249), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) la punctul 5, cuvintele „comisia de concurs prevăzută” se substituie cu cuvintele „comisiile de concurs prevăzute”;
    2) punctul 11 se completează cu litera a1) cu următorul cuprins: 
    „a1) scrisoarea de motivare și curriculumul vitae (CV) – în cazul concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere de nivel superior”;
    3) la punctul 13, după cuvintele „probei scrise a concursului” se introduc cuvintele „sau a interviului în cazul ocupării funcției publice de conducere de nivel superior”;
    4) punctul 18 va avea următorul cuprins:
    „18. Concursul pentru ocuparea funcției publice de conducere de nivel superior include competiția CV-urilor și interviul, iar pentru ocuparea funcției publice de conducere și a funcției publice de execuție – proba scrisă și interviul.”;
    5) se completează cu punctele 181 și 182 cu următorul cuprins:
    „181. Comisia de concurs stabileşte data, ora, locul desfășurării competiției CV-urilor și asigură plasarea pe pagina web a autorităţii publice şi pe panoul informaţional de la sediul acesteia a informației despre desfășurarea competiției. Competiția CV-urilor constă în selectarea de către comisia de concurs a candidatului/candidaților pentru funcția publică de conducere de nivel superior în baza dosarelor depuse și aprecierii motivației, experienței și reputației. Rezultatele competiției CV-urilor se consemnează într-un proces-verbal.
    182. În termen de cel mult 2 zile de la desfășurarea competiției CV-urilor, pentru candidații selectați, comisia de concurs solicită:
    a) Autorităţii Naţionale de Integritate – avizul privind cadrul de integritate;
    b) Centrului Naţional Anticorupţie – certificatul de cazier privind integritatea profesională;
    c) Serviciului de Informaţii şi Securitate – informaţia referitoare la lipsa sau existenţa factorilor de risc care pot aduce atingere ordinii de drept, securităţii statului, ordinii publice.”;
    6) la punctul 20 litera b), cuvintele „de conducere de nivel superior și pentru cele” se exclud;
    7) la punctul 29, propoziția a doua se exclude;
    8) la punctul 31, prima propoziție se completează în final cu cuvintele „sau de la data desfășurării competiției CV-urilor”;
    9) punctul 38 se completează cu următoarea propoziție: „În cazul concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere de nivel superior, nota finală obținută la interviu se consideră nota finală la concurs.”;
    10) la punctul 40, cuvintele „se prezintă în termenul indicat” se substituie cu textul „ , împreună cu informaţia prezentată de autoritățile menţionate la pct. 182, în termen de 2 zile lucrătoare se prezintă”;
    11) la punctul 50 literele c) și d), după cuvintele „probei scrise” se introduc cuvintele „sau competiției CV-urilor”;
    12) la punctul 54, subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
    „2) comisia de concurs pentru funcția publică de conducere de nivel superior de secretar general al Guvernului, comisia de concurs pentru funcțiile publice de conducere de nivel superior de secretar general adjunct al Guvernului, de secretar general de stat și de secretar de stat al ministerului, adjunct al conducătorului autorității administrative compuse din 7 membri cu activitate și experiență remarcabilă în administrația publică, desemnați de Guvern, din care unul este delegat de către conducătorul autorității publice pentru funcția căreia se organizează concursul”;
    13) la punctul 58, cuvîntul „comisiei” se substituie cu cuvîntul „comisiilor”;
    14) la punctul 60, alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „În calitate de membru al comisiilor de concurs, specificate în pct.54 subpct. 2), nu poate fi desemnată persoana care este numită sau aleasă într-o funcție de demnitate publică, cu excepția membrilor comisiei de concurs pentru funcția publică de conducere de nivel superior de secretar general al Guvernului.”

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Nr. 653. Chişinău, 16 august  2017.