HGC654/2017
ID intern unic:  371275
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 654
din  16.08.2017
cu privire la constituirea comisiilor pentru organizarea
și desfășurarea concursului de ocupare a funcțiilor
publice de conducere de nivel superior
Publicat : 18.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 301-315     art Nr : 754
    În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (6) din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art. 840), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se constituie Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiei publice de conducere de nivel superior de secretar general al Guvernului şi se aprobă componenţa ei nominală, conform anexei nr. 1.
    2. Se constituie Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor publice de conducere de nivel superior de secretar general adjunct al Guvernului, secretar general de stat și secretar de stat al ministerului, adjunct al conducătorului autorității administrative şi se aprobă componenţa ei nominală, conform anexei nr. 2.
    3. Comisiile specificate la punctele 1 și 2 vor organiza şi vor desfăşura concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere de nivel superior de secretar general al Guvernului, secretar general adjunct al Guvernului, secretar general de stat și secretar de stat al ministerului, adjunct al conducătorului autorității administrative în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    4. Cancelaria de Stat:
    1) va asigura, la solicitarea preşedinților comisiilor, publicarea, în modul stabilit, a anunţului şi a informaţiei cu privire la condiţiile de desfăşurare a concursului;
    2) va asigura activitatea comisiilor cu birou, echipament tehnic, mijloace de comunicare, materiale necesare şi consumabile.
    5. Se abrogă:
    1) Hotărîrea Guvernului nr. 154 din 28 februarie 2014 „Cu privire la constituirea Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a funcțiilor publice de conducere de nivel superior” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 53-59, art. 169);
    2) Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 25 martie 2015 „Cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 154 din 28 februarie 2014” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 74-77, art. 128).

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Nr. 654. Chişinău, 16 august  2017.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 654
din 16 august 2017

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursului
de
ocupare a funcţiei publice de conducere de nivel superior
de secretar general al Guvernului

    FILIP Pavel                   -    Prim-ministrul Republicii Moldova, președinte
                                               al Comisiei
    IVANOV Violeta          -    președinte al Comisiei politică externă și integrare
                                               europeană, Parlamentul Republicii Moldova
    BUGA Mircea               -    șef al Cabinetului Prim-ministrului
    CEBOTARI Vladimir     -    ministru al justiției
    BÎRCĂ Alic                   -   doctor în economie, conferențiar universitar,
                                               Academia de Studii Economice a Moldovei
    BODRUG-LUNGU
    Valentina                        -   președinte al Asociației Obștești „Gender-Centru”
    CHIȘCA Lilian               -   șef al Direcției control venituri și proprietăți,
                                               Autoritatea Națională de Integritate

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 654
din 16 august 2017

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursului
de ocupare a funcţiilor publice de conducere de nivel superior
de secretar general adjunct
al Guvernului, secretar general de stat
și secretar de stat al ministerului, adjunct al conducătorului
autorității administrative

                                                     -    secretar general al Guvernului, Președinte al Comisiei
    CIOCAN Iurie                          -    director al Centrului de Implementare a Reformelor
    GROZA Andrei                         -    doctor în istorie, conferențiar universitar,
                                                           Academia de Administrare Publică
    BÎRCĂ Alic                               -    doctor în economie, conferențiar universitar,
                                                            Academia de Studii Economice a Moldovei
    BODRUG-LUNGU Valentina    -    președinte al Asociației Obștești „Gender-Centru”
    CHIȘCA Lilian                           -    șef al Direcției control venituri și proprietăți,
                                                            Autoritatea  Națională de Integritate
                                                      -    reprezentant al autorității publice pentru funcția căreia
                                                            se organizează concursul