HGC655/017
ID intern unic:  371276
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 655
din  16.08.2017
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 18.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 301-315     art Nr : 755
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                   Vladimir Cebotari
    Ministrul finanţelor                                                 Octavian Armaşu

    Nr. 655. Chişinău, 16 august  2017.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 655
din 16 august 2017

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1714  din  27 decembrie 2002 „Cu privire la serviciul juridic al autorităților administraţiei publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189, art.1862) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    la punctul 1, textul „în calitate de subdiviziune de sine stătătoare şi se subordonează nemijlocit conducătorului acestor organe” se exclude;
    punctul 3 se abrogă;
    2) în Regulamentul-cadru privind serviciul juridic al autorităţii administraţiei publice:
    punctele 4 şi 5 se abrogă;
    la punctul 11, cuvîntul „conducătorului” se substituie cu cuvîntul „conducerii”.
    2.  Anexa nr.9 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.55-56, art.249), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2, alineatul întîi se abrogă;
    2) punctul 3 va  avea următorul cuprins:
    „3. În cazul în care efectivul-limită al autorităţilor administrative din subordinea ministerelor şi din subordinea altor autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului este mai mic de 100 de unităţi de personal, la decizia conducerii ministerului sau a conducătorului altor autorităţi administrative centrale din subordinea Guvernului, atribuțiile în domeniul resurselor umane sînt exercitate de către organul ierarhic superior”.
    3. La punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 168  din  9 martie 2010 „Cu privire la unitatea de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor publice din cadrul organului central de specialitate al administraţiei publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.36, art.231), textul „ , care se subordonează nemijlocit conducătorului acestui organ” se exclude.
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 1211 din  27 decembrie 2010 „Cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.16-17, art.6) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1 din hotărîre, textul „ , care este subordonată nemijlocit conducătorului acestei autorităţi” se exclude;
    2) în anexă:
    la punctul 9, cuvîntul „autonomă” se exclude;
    la punctul 10 alineatul trei, textul „activează sub conducerea nemijlocită a conducătorului autorităţii şi” se exclude;
    la punctul 11, textul „şi se subordonează nemijlocit conducătorului autorităţii administraţiei publice” se exclude.
    5. În anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011  „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.238-242, art.1100), cu modificările şi completările ulterioare, punctul 8 se abrogă.
    6. În Regulamentul-cadru al subdiviziunii e-Transformare din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 499  din 6 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.143-148, art.546), punctul 6 se abrogă.
    7. Hotărîrea Guvernului nr. 433  din  15 iulie 2015 „Privind aprobarea Regulamentului-cadru de activitate a serviciilor financiare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.190-196, art.490) se modifică după cum urmează:
    1) hotărîrea se completează cu punctul 11 cu următorul cuprins:
    „11. În cazul în care efectivul-limită al autorităţilor administrative din subordinea ministerelor şi din subordinea altor autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului este mai mic de 100 de unităţi de personal, la decizia conducerii ministerului sau a conducătorului altor autorităţi administrative centrale din subordinea Guvernului, atribuțiile în domeniul financiar sînt exercitate de către organul ierarhic superior.”;
    2) în Regulamentul-cadru de activitate a serviciilor financiare:
    la punctul 7, textul „se instituie ca subdiviziune structurală autonomă, subordonată direct managerului entității publice/secretarului de stat, după caz, şi” se exclude;
    la punctul 9, subpunctul 4) se abrogă.