HGM696/2017
ID intern unic:  371289
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 696
din  30.08.2017
cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor
Publicat : 06.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 329     art Nr : 801
    MODIFICAT
    HG152 din 07.03.19, MO93/08.03.19 art.172; în vigoare 08.03.19
    HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19   
   
HG568 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.619
    HG351 din 18.04.18, MO126-132/20.04.18 art.393
    HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297
    HG900 din 06.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1009
    RMO360 din 13.10.17, MO360-363/13.10.17 pag.41
    HG776 din 03.10.17, MO356-359/06.10.17 art.882    În temeiul art.7 lit. b) din Legea nr.136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, conform anexei nr.1;
    2) Structura aparatului central al Ministerului Finanţelor, conform anexei nr. 2;
    3) Organigrama aparatului central al Ministerului Finanțelor, conform anexei nr. 3;
    4) Lista trezoreriilor regionale ale Ministerului Finanţelor, conform anexei nr. 4.
    2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central și trezoreriilor regionale ale Ministerului Finanţelor în număr de 314 de unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare. 
    [Pct.2 modificat prin HG152 din 08.03.19, MO93/08.03.19 art.172; în vigoare 08.03.19]
    [Pct.2 modificat prin HG568 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.619]
   
[Pct.2 modificat prin HG351 din 18.04.18, MO126-132/20.04.18 art.393]
    3. Ministerul Finanțelor va avea un secretar general de stat, patru secretari de stat și un colegiu.
    4. În cadrul Ministerului Finanţelor se organizează şi funcţionează trezoreriile regionale ca servicii publice desconcentrate în teritoriu ale acestuia, fără statut de persoană juridică, care exercită atribuţiile Ministerului în domeniul organizării şi funcţionării sistemului trezorerial. Modul de organizare şi funcţionare a trezoreriilor regionale ale Ministerului Finanţelor se stabilește de ministrul finanţelor.
    5. Ministerul Finanțelor, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va prezenta Guvernului lista autorităţilor administrative din subordinea acestuia, lista instituţiilor publice în care are calitatea de fondator, lista întreprinderilor de stat în care exercită funcţii de fondator/lista societăţilor pe acţiuni în care administrează pachetul de acțiuni ale statului, care vor constitui parte componentă a prezentului act normativ.
    6. La punctul 7 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.657 din 6 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.162, art.724), cu modificările şi completările ulterioare, litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) coordonează şi asigură procesul de programare, monitorizare, gestionare şi evaluare a asistenţei tehnice oferite de organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare.”
    7. Se abrogă punctul 1 alineatele doi, trei, patru și opt, punctele 2 și 3, precum și anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 7 la Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008 „Cu privire la reglementarea activității Ministerului Finanțelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.208-209, art.1278), cu modificările şi completările ulterioare.

    PRIM-MINISTRU                                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                               Octavian Armaşu

    Nr. 696. Chişinău, 30 august 2017.


Anexa nr. 1
 la Hotărîrea Guvernului nr. 696
 din 30 august 2017

 REGULAMENT
cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanțelor
 I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanțelor (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, domeniile de competență, funcţiile şi drepturile acestuia, precum şi organizarea activităţii.
    2. Ministerul Finanțelor (în continuare – Minister) este organul central de specialitate al administraţiei publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile de competență ce îi sînt încredinţate.
    3. Ministerul este persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul Chişinău, şi dispune de denumire, de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale şi bancare, precum şi de alte atribute specifice autorităţilor publice, stabilite în legislaţie.
    4. În activitatea sa, Ministerul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, de Legea nr.136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern, de alte acte normative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi de prezentul Regulament.
II. MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE, FUNCŢIILE
DE BAZĂ ŞI DREPTURILE MINISTERULUI

    5. Ministerul are misiunea de realizare a managementului finanţelor publice, de implementare a principiilor de bună guvernare, de elaborare a politicilor publice eficiente în domeniile prevăzute la pct. 6, de monitorizare a calităţii politicilor şi actelor normative, de propunere a intervenţiilor justificate ale statului care urmează să ofere soluţii eficiente în domeniile de competenţă, de analizare a situaţiilor şi problemelor, asigurînd cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate.
    [Pct.5 în redacția HG776 din 03.10.17, MO356-359/06.10.17 art.882]
    6. Ministerul realizează funcţiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii:
    1) finanţe publice:
    a) bugetar;
    b) datoria sectorului public, garanţii de stat şi recreditarea de stat;
    c) activele şi patrimoniul statului;
    d) inspectarea financiară;
    e) cheltuieli capitale publice.
    [Pct.6 subpct.1), lit.e) introdusă prin HG776 din 03.10.17, MO356-359/06.10.17 art.882]
    2) impozite și taxe;
    3) vamal;
    4) contabilitate şi raportare în sistemul bugetar;
    [Pct.6 subpct.4) în redacția HG776 din 03.10.17, MO356-359/06.10.17 art.882]
   
41) contabilitate şi audit în sectorul corporativ
    [Pct.6 subpct.41) introdus prin HG776 din 03.10.17, MO356-359/06.10.17 art.882]
    5) achiziţii publice;
    6) asistenţă financiară externă;
    7) control financiar-public intern;
    8) salarizarea în sectorul bugetar;
    9) sectorul financiar-bancar şi nebancar.
    [Pct.6 subpct.9) modificat prin HG152 din 08.03.19, MO93/08.03.19 art.172; în vigoare 08.03.19]
    [Pct.6 subpct.9) introdus prin HG776 din 03.10.17, MO356-359/06.10.17 art.882]
    10) metale prețioase și pietre prețioase;
    [Pct.6 subpct.10) modificat prin HG152 din 08.03.19, MO93/08.03.19 art.172; în vigoare 08.03.19]
    11) activitatea de evaluare.
    [Pct.6 subpct.11) modificat prin HG152 din 08.03.19, MO93/08.03.19 art.172; în vigoare 08.03.19]  
    7. Funcţiile de bază ale Ministerului sînt:
    1) elaborarea analizelor ex ante, documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniile prevăzute la pct.6, precum şi a celor pentru asigurarea executării actelor normative şi decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, după publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în colaborare cu reprezentanți relevanți ai societății civile și comunității de afaceri;
    [Pct.7 subpct.1) modificat prin HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297]
    [Pct.7 subpct.1) modificat prin HG776 din 03.10.17, MO356-359/06.10.17 art.882]
    2) colaborarea, în conformitate cu legislaţia naţională, cu instituţii de profil din străinătate în domeniile prevăzute la pct.6;
    3) realizarea actelor normative şi implementarea tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova în domeniile prevăzute la pct.6, întocmirea rapoartelor privind executarea acestora;
    4) examinarea şi avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice şi remise spre examinare;
    5) elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget în domeniile prevăzute la pct.6, elaborarea planului anual de activitate, precum şi monitorizarea anuală a gradului de implementare prin elaborarea şi publicarea rapoartelor respective;
    6) organizarea sistemelor de planificare, executare, evidenţă contabilă şi raportare a bugetului în cadrul Ministerului şi, după caz, în cadrul autorităţilor/instituţiilor bugetare din subordine;
    7) coordonarea şi/sau monitorizarea activităţii autorităţilor administrative, a serviciilor publice desconcentrate din subordine şi a instituţiilor publice în care Ministerul are calitatea de fondator, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
    8) reprezentarea intereselor statului, în instanțele judecătorești naționale, în litigii privind încasarea prejudiciilor din contul bugetului de stat și executarea documentelor executorii derivate din litigiile menționate, inclusiv executarea hotărîrilor CEDO de dezafectarea a mijloacelor bănești din buget;
    9) asigurarea monitorizării riscurilor financiare și bugetare și a implementării principiilor de bună guvernare în domeniile de competență;
    91) monitorizarea scorului și poziției Republicii Moldova în cadrul indicatorilor și clasamentelor internaționale care țin de domeniile sale specifice și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acestora;
    [Pct.7 subpct.91) introdus prin HG776 din 03.10.17, MO356-359/06.10.17 art.882]
   
92) monitorizarea percepției cetățenilor și agenților economici cu privire la politicile publice, actele normative și activitatea statului în domeniile de activitate specifice Ministerului și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acesteia;
    [Pct.7 subpct.92) introdus prin HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297]
    93) monitorizarea calității politicilor publice și actelor normative în domeniile de activitate specifice Ministerului, inclusiv în colaborare cu societatea civilă și sectorul privat;
    [Pct.7 subpct.93) introdus prin HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297]
    10) exercitarea altor funcţii specifice.
    8. Ministerul este învestit cu următoarele drepturi:
    1) să solicite şi să primească de la alte ministere, autorități administrative centrale şi alte autorităţi publice, precum şi de la autorităţile administraţiei publice locale informaţiile necesare pentru îndeplinirea funcţiilor şi exercitarea atribuţiilor;
    2) să creeze consilii consultative, comisii specializate, grupuri de lucru, cu antrenarea reprezentanţilor altor ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, administraţiei publice locale, mediului academic, societăţii civile, mediului de afaceri şi specialiştilor în domeniu pentru elaborarea proiectelor de acte normative, documentelor de politici publice, efectuarea expertizelor şi acordarea consultaţiilor, precum şi pentru examinarea altor chestiuni ce ţin de domeniile specifice de activitate;
    3) să elaboreze proiecte de dezvoltare în domeniile de competenţă;
    4) să colaboreze cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea implementării politicii statului în domeniile încredinţate şi a soluţionării problemelor comune;
    5) să constate/să examineze contravenţii, în limitele competenţelor legale, şi să aplice sancţiunile prevăzute de legislaţie în cazul depistării încălcărilor;
    6) să prezinte Guvernului propuneri privind înfiinţarea, reorganizarea sau dizolvarea unor autorităţi administrative aflate în subordinea sa, inclusiv a serviciilor publice desconcentrate, precum şi a unor instituţii publice în care are calitatea de fondator, pentru asigurarea realizării misiunii şi îndeplinirii funcţiilor sale;
    7) să delege, în caz de necesitate, în mod discreţionar, unele funcţii autorităţilor administrative din subordine, precum şi instituţiilor publice în care are calitatea de fondator, dacă acest fapt nu contravine legislaţiei;
    8) să abroge acte ce contravin legislaţiei emise de autorităţile administrative, serviciile publice desconcentrate din subordine şi instituţiile publice în care are calitatea de fondator;
    9) să înainteze, în conformitate cu legislaţia, acţiuni în regres împotriva funcţionarilor publici şi a personalului angajat care au cauzat prejudicii proprietăţii publice şi bugetului de stat;
    10) să solicite accesul şi să obţină gratuit, prin intermediul platformei de interoperabilitate, informaţii statistice, financiare, fiscale, economice, juridice şi de altă natură;
    11) să încheie tratate internaţionale în condiţiile legii;
    12) să exercite controlul asupra folosirii eficiente a mijloacelor bugetare şi extrabugetare pentru funcţionarea regulamentară a acestuia;
    13) să elaboreze şi să aprobe instrucţiuni şi indicaţii metodice în chestiunile ce ţin de competenţa sa, precum şi acte normative înregistrate în modul şi condiţiile prevăzute de legislaţie;
    14) să prezinte Guvernului demersuri privind necesitatea suspendării acţiunii unor acte normative şi administrative sau decizii ale autorităţilor administraţiei publice ce contravin legislaţiei;
    141) să ceară conducătorilor şi altor persoane cu funcţii de răspundere din autorităţile/instituţiile bugetare şi altor beneficiari de mijloace bugetare lichidarea încălcărilor admise la executarea bugetului public naţional şi să verifice îndeplinirea cerinţelor sale;
    [Pct.7 subpct.141) introdus prin HG776 din 03.10.17, MO356-359/06.10.17 art.882]
    142) să aplice măsuri restrictive cu caracter temporar, conform mecanismului aprobat de Minister, în procesul de finanţare de la bugetul de stat pentru autorităţile/instituţiile bugetare şi alţi beneficiari de mijloace bugetare, dacă aceştia nu au prezentat la timp rapoartele privind utilizarea mijloacelor alocate, nu au înlăturat în termenele stabilite încălcările şi neajunsurile depistate, precum şi nu au prezentat alte rapoarte/documente/informaţii solicitate, necesare pentru realizarea funcţiilor sale;
    [Pct.7 subpct.142) introdus prin HG776 din 03.10.17, MO356-359/06.10.17 art.882]
    143) să perceapă, inclusiv pe cale extrajudiciară, în condiţiile legii, mijloacele alocate de bugetul de stat, în cazul în care acestea sînt folosite în alte scopuri decît cele preconizate;
    [Pct.7 subpct.143) introdus prin HG776 din 03.10.17, MO356-359/06.10.17 art.882]
    144) să formeze rezerva naţională de mijloace financiare pentru cheltuielile prioritare ale bugetului de stat;
    [Pct.7 subpct.144) introdus prin HG776 din 03.10.17, MO356-359/06.10.17 art.882]
    145) să externalizeze, după caz, serviciile de evidenţă contabilă ale autorităţilor administrative din subordinea Ministerului către o entitate specializată
    [Pct.7 subpct.145) introdus prin HG776 din 03.10.17, MO356-359/06.10.17 art.882]
    15) să exercite alte drepturi în temeiul actelor normative speciale ce reglementează relaţiile în domeniile de activitate încredinţate Ministerului.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII MINISTERULUI
    9. Conducerea Ministerului este exercitată de către ministru, care:
    1) determină obiectivele şi direcţiile strategice de activitate ale Ministerului, pornind de la Programul de activitate al Guvernului, stabileşte căile de realizare a acestora;
    2) asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, precum şi îndeplinirea funcţiilor ce decurg din prevederile prezentului Regulament şi din alte acte normative;
    3) aprobă programele şi planurile de activitate ale Ministerului, precum şi rapoartele privind realizarea acestora;
    4) asigură coordonarea, supravegherea şi controlul activităţii administraţiei publice în domeniile de activitate încredinţate Ministerului pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor acestuia;
    5) organizează sistemul de management financiar şi control intern;
    6) participă, cu drept de vot deliberativ, la şedinţele Guvernului şi votează chestiunile de pe ordinea de zi;
    7) decide asupra elaborării şi prezintă Guvernului spre examinare proiecte de acte normative ce ţin de domeniile de activitate încredinţate Ministerului;
    8) expune opinii privind proiectele de acte normative elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, precum şi referitor la alte chestiuni examinate în cadrul şedinţelor Guvernului;
    9) semnează avize la proiecte de acte normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, precum şi contrasemnează hotărîrile şi ordonanţele adoptate de Guvern în cazurile stabilite de lege;
    10) negociază şi semnează tratate internaţionale în modul stabilit de Legea nr.595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
    11) emite ordine în mod unipersonal şi în limitele competenţei sale, asigurînd controlul executării acestora;
    12) stabileşte domeniile de activitate ale secretarului general de stat şi ale secretarilor de stat, precum şi modul de înlocuire a secretarului general de stat şi a secretarilor de stat;
    13) aprobă regulamentele subdiviziunilor Ministerului;
    14) numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, în condiţiile legii;
    15) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual, în condiţiile legislaţiei muncii;
    16) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare în condiţiile legii;
    17) prezintă Guvernului spre examinare şi aprobare propuneri de constituire, reorganizare sau dizolvare a structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului, în limitele alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pentru întreţinerea Ministerului;
    18) prezintă Guvernului spre examinare propuneri cu privire la regulamentul de organizare şi funcţionare, structura şi efectivul-limită ale autorităţilor administrative din subordinea Ministerului;
    19) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu (de muncă) ale conducătorilor şi adjuncţilor structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului, cu excepţia cazurilor în care aceasta ţine de competenţa Guvernului, în temeiul actelor normative speciale;
    20) reprezintă Ministerul, fără un mandat special, în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi ai mediului de afaceri, cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    21) aprobă sau modifică statul de personal şi schema de încadrare a Ministerului, în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale efectivului-limită stabilit de Guvern;
    22) exercită alte competenţe care îi sînt atribuite în conformitate cu legislaţia.
    10. În cadrul Ministerului activează un secretar general de stat şi patru secretari de stat, care deţin statut de funcţionari publici de conducere de nivel superior, numiţi în funcţie pe criterii de profesionalism, în conformitate cu legislaţia.
    11. Secretarii de stat se subordonează direct secretarului general de stat.
    12. Secretarul general de stat asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea Ministerului şi corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile Ministerului, avînd următoarele atribuţii:
    1) acordă suport ministrului la determinarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate ale Ministerului;
    2) coordonează elaborarea programelor şi a planurilor de activitate ale Ministerului, a rapoartelor despre realizarea acestora în domeniile încredinţate, în conformitate cu obiectivele şi direcţiile strategice stabilite de ministru;
    3) asigură elaborarea de calitate a programelor şi planurilor Ministerului;
    4) coordonează elaborarea căilor de realizare a obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate ale Ministerului;
    5) coordonează activitatea subdiviziunilor în vederea realizării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate ale Ministerului;
    6) coordonează activitatea structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului şi asigură conlucrarea operativă dintre ministru şi conducătorii acestora;
    7) realizează legătura funcţională dintre subdiviziunile interne ale Ministerului şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a acestuia;
    8) exercită împuternicirile de conducere a Ministerului în cazul lipsei ministrului, în condiţiile legii;
    9) participă, fără drept de vot, la şedinţele Guvernului, în cazul în care este delegat de către ministru şi în alte cazuri stabilite de legislaţie;
    10) în temeiul delegării, reprezintă Ministerul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile, cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    11) asigură monitorizarea şi evaluarea executării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate ale Ministerului, precum şi întocmirea rapoartelor privind implementarea acestora;
    12) controlează executarea actelor normative care au fost iniţiate de Minister;
    13) propune iniţierea proiectelor de acte normative în domeniile de activitate ale Ministerului, în conformitate cu obiectivele şi direcţiile strategice stabilite de ministru;
    14) asigură elaborarea proiectelor de acte normative, este responsabil de calitatea acestora sub aspectul respectării cerinţelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza şi definitivarea acestora;
    15) asigură avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, dacă acestea au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului;
    16) asigură organizarea sistemului de management financiar şi control intern;
    17) exercită alte atribuţii stabilite de prezentul Regulament ori încredinţate de ministru.
    13. Domeniile de activitate de care este responsabil secretarul de stat sînt stabilite prin ordin al ministrului, la propunerea secretarului general de stat.
    14. În cazul lipsei sau imposibilităţii îndeplinirii atribuţiilor de către secretarul general de stat şi/sau de către secretarul de stat, împuternicirile acestora sînt exercitate de către unul dintre secretarii de stat sau, dacă aceştia lipsesc sau sînt în imposibilitate de îndeplinire a atribuţiilor, de către un funcţionar public de conducere din cadrul Ministerului, desemnat în conformitate cu ordinul ministrului privind modul de înlocuire a ministrului, a secretarului general de stat şi a secretarilor de stat.
    15. Ministrul, secretarul general de stat, secretarii de stat, conducătorii subdiviziunilor aparatului central al Ministerului, în limitele împuternicirilor atribuite, poartă răspundere pentru deciziile luate şi pentru activitatea Ministerului.
    16. În cadrul Ministerului se instituie un colegiu, compus din ministru (preşedintele colegiului), secretarul general de stat, secretarii de stat, conducători ai subdiviziunilor interne ale aparatului central al Ministerului, precum şi conducători ai structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a organului de specialitate şi alte persoane.
    17. Componenţa numerică şi nominală a colegiului se aprobă de ministru, dar nu poate depăşi 15 persoane.
    18. În componenţa colegiului, la propunerea ministrului, pot fi incluşi şi reprezentanţi ai altor autorităţi publice centrale, precum şi reprezentanţi ai mediului academic, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile.
    19. Colegiul examinează în şedinţele sale chestiuni privind organizarea activităţii Ministerului în vederea promovării politicii în domeniul de activitate gestionat, soluţionării problemelor stringente, elaborării şi realizării pronosticurilor de perspectivă şi de scurtă durată, actele acestuia avînd caracter de recomandare. De asemenea, colegiul discută chestiuni ce ţin de activitatea autorităţilor administrative din subordinea Ministerului, examinează proiectele actelor normative, ia în dezbatere rapoartele şi dările de seamă ale conducătorilor de subdiviziuni ale Ministerului şi ale autorităţilor administrative din subordine.
    20. În activitatea sa, colegiul se conduce de regulamentul propriu, aprobat prin ordin al ministrului.
    21. În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul este asistat de un cabinet, a cărui activitate este reglementată de lege.
    22. Corespondenţa Ministerului este semnată de ministru, secretarul general de stat şi persoane cu funcţii de răspundere, abilitate cu acest drept prin ordin al ministrului.
    23. Semnăturile pe actele oficiale ale Ministerului sînt aplicate de ministru, secretarul general de stat şi persoane cu funcţii de răspundere abilitate, inclusiv cu utilizarea semnăturii electronice.
    24. Ministerul colaborează cu Parlamentul în cadrul comisiilor parlamentare şi şedinţelor plenare, inclusiv prin reprezentantul Guvernului în Parlament, cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu mediul de afaceri şi societatea civilă.
    25. În cadrul Ministerului pot fi create comisii şi grupuri de lucru, care sînt convocate pentru examinarea şi soluţionarea unor chestiuni specifice. La lucrările comisiilor pot fi antrenaţi specialişti din diferite domenii.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 696
din 30 august 2017

STRUCTURA
aparatului central al Ministerului Finanţelor
    Ministru
    Cabinetul ministrului (cu statut de serviciu)
    Secretar general de stat
    Secretari de stat
    Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor
    Serviciul audit intern
    Serviciul probleme speciale
    Direcţia politici bugetare și sinteză bugetară
    Secția bugetului de stat şi bugetului public naţional
    Secția bugetelor locale
    Secția prognoză şi analiză macrofinanciară
    Secția coordonare și generalizare a politicilor bugetare
    Direcţia politici bugetare sectoriale
    Secția finanţele în educație, cultură şi cercetare
    Secția finanţele în sănătate şi protecţie socială
    Secția finanţele autorităţilor publice
    Secția finanţele în justiţie, ordine publică, apărare şi securitatea statului
    Direcția politici salariale și monitorizarea angajaților în sectorul bugetar
    Direcţia politici fiscale şi vamale
    Secția legislaţie impozite indirecte
    Secția legislaţie impozite directe
    Secția politici fiscale şi vamale
    Direcţia datorii publice
    Secția datorie externă
    Secția angajamente interne
    Secția recreditare
    Serviciul analiză și risc
    Direcția investiții publice și asistență financiară externă
    Secția investiții capitale publice
    Secția asistență financiară externă
    Secția fondurilor de dezvoltare
    Direcția Trezoreria de Stat
    Secția managementul lichidităţilor
    Secția operaţională
    Secția metodologie
    Secția raportare
    Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ
    Serviciul politici în domeniul activității de evaluare
    Direcţia politici în domeniul controlului financiar public intern
    Direcţia contencios și controlul legalității
    Serviciul analiză și reglementări a activelor statului
    Direcția politici de reglementare a achizițiilor publice
    Serviciul reglementarea sectorului financiar și regimului metalelor și pietrelor prețioase
    Direcţia management instituțional
    Secția resurse umane
    Secția financiară
    Secția managementul documentelor
    Secția patrimoniu, logistică și achiziții
    Serviciul informare, comunicare cu mass-media și reprezentare
    [Anexa nr. 2 modificată prin HG152 din 08.03.19, MO93/08.03.19 art.172; în vigoare 08.03.19]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG568 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.619]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG776 din 03.10.17, MO356-359/06.10.17 art.882]

    anexa nr.3
    [Anexa nr. 3 în redacția HG152 din 08.03.19, MO93/08.03.19 art.172; în vigoare 08.03.19]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG568 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.619]
    [Anexa nr.3 modificată prin RMO360 din 13.10.17, MO360-363/13.10.17 pag.41]
    [Anexa nr.3 în redacția HG776 din 03.10.17, MO356-359/06.10.17 art.882]

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 696
din 30 august 2017

LISTA
trezoreriilor regionale ale Ministerului Finanţelor

    Ministerul Finanţelor – Trezoreria Regională Nord (cu statut de direcție, cu sediul în Bălți)
    Secția contabilitate
    Secția de deservire a autorităților/instituțiilor bugetare nr.1
    Secția de deservire a autorităților/instituțiilor bugetare nr.2
    Serviciul de deservire a entităților non-bugetare
    Ministerul Finanţelor – Trezoreria Regională Centru (cu statut de direcție, cu sediul în Chișinău)
    Secția contabilitate
    Secția de deservire a autorităților/instituțiilor bugetare nr.1
    Secția de deservire a autorităților/ instituțiilor bugetare nr.2
    Secția de deservire a autorităților/instituțiilor bugetare nr.3
    Secția de deservire a autorităților/instituțiilor bugetare nr.4
    Secția de deservire a proiectelor și a entităților non-bugetare
    Ministerul Finanţelor – Trezoreria Regională Sud (cu statut de direcție, cu sediul în Comrat)
    Secția contabilitate
    Secția de deservire a autorităților/instituțiilor bugetare
    Serviciul de deservire a entităților non-bugetare
    Ministerul Finanțelor – Trezoreria Regională Cahul (cu statut de secție, cu sediul în Cahul)
    Ministerul Finanţelor – Trezoreria Regională Chişinău – bugetul de stat (cu statut de direcție, cu sediul în Chișinău)
    Secția contabilitate
    Secția de deservire a autorităților/ instituțiilor bugetare nr.1
    Secția de deservire a autorităților/ instituțiilor bugetare nr.2
    Serviciul de deservire a proiectelor și a entităților nonbugetare
    Serviciul de deservire a programelor de stat
     [Anexa nr. 4 modificată prin HG152 din 08.03.19, MO93/08.03.19 art.172; în vigoare 08.03.19]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG568 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.619]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG900 din 06.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1009]

Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr.696 /2017

LISTA
autorităţilor administrative din subordinea Ministerului Finanţelor
    Serviciul Fiscal de Stat
    Inspecţia financiară
    Serviciul Vamal
    Agenţia Achiziţii Publice
   [Anexa nr.5 introdusă prin HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19]

Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului nr.696 /2017

LISTA
instituţiilor publice în care Ministerul Finanţelor are calitatea de fondator
    Directoratul Liniei de Credit;
    Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”
    Instituția publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”
   [Anexa nr.6 introdusă prin HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19]