HGM697/2017
ID intern unic:  371290
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 697
din  30.08.2017
cu privire la organizarea şi funcţionarea
Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene
Publicat : 06.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 329     art Nr : 802
    MODIFICAT
   
HG162 din 07.03.19, MO93/08.03.19 art.175; în vigoare 08.03.19
   
HG1032 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1093; în vigoare 26.10.18
    HG902 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.946; în vigoare 14.09.18
    HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297    În temeiul art.7 lit. b) din Legea nr.136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art. 412), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, conform anexei nr. 1;
    2) Structura aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, conform anexei nr. 2;
    3) Organigrama aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, conform anexei nr. 3;
    4) Lista structurilor organizaționale din sfera de competență a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, conform anexei nr. 4.
    [Pct.1 modificat prin HG1032 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1093; în vigoare 26.10.18]
    2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în număr de 138 de unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.
    [Pct.2 modificat prin HG162 din 07.03.19, MO93/08.03.19 art.175; în vigoare 08.03.19]
    [Pct.2 modificat prin HG902 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.946; în vigoare 14.09.18]
    3. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va avea un secretar general de stat, trei secretari de stat și un colegiu.
    4. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va prezenta Guvernului lista structurilor organizaționale din sfera sa de competență, care va constitui parte componentă a prezentului act normativ.
    5. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 630 din 22 august 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 139-145, art. 700), cu modificările şi completările ulterioare.

    PRIM-MINISTRU                                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                           Andrei Galbur
    Ministrul finanţelor                                                               Octavian Armaşu

    Nr. 697. Chişinău, 30 august 2017.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 697
din 30 august 2017

REGULAMENT
cu privire la organizarea şi funcţionarea
Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, funcțiile, domeniile de activitate și drepturile acestuia, precum și organizarea activității.
    2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (în continuare – Minister) este organul central de specialitate al administraţiei publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile de activitate ce îi sînt încredinţate.
    3. Ministerul este persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul Chişinău, şi dispune de denumire, de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale, precum şi de alte atribute specifice autorităţilor publice, stabilite în legislaţie.
    4. În activitatea sa, Ministerul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, de Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern, de alte acte normative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi de prezentul Regulament.
II. MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE,
FUNCŢIILE DE BAZĂ ŞI DREPTURILE MINISTERULUI
    5. Ministerul are misiunea de a analiza situația și problemele din domeniile de activitate gestionate, de a elabora politici publice eficiente în domeniile prevăzute la pct.6, de a monitoriza calitatea politicilor și actelor normative și de a propune intervenții justificate ale statului care urmează să ofere soluții eficiente în domeniile de competenţă, asigurînd cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate.
    6. Ministerul realizează funcțiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii:
    1) politică externă şi promovarea intereselor naţionale ale Republicii Moldova;
    2) cooperarea bilaterală cu statele lumii;
    3) cooperarea multilaterală cu organizațiile internaţionale şi iniţiativele regionale;
    4) procesul de integrare europeană;
    5) drept internaţional şi tratate internaţionale;
    6) afaceri consulare;
    7) protejarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova peste hotare;
    8) protocol diplomatic de stat;
    9) diplomaţie economică.
    7. Funcţiile de bază ale Ministerului sînt:
    1) elaborarea analizelor ex ante, documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniile prevăzute la pct.6, inclusiv a celor pentru asigurarea executării actelor normative și decretelor Președintelui Republicii Moldova, după publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în colaborare cu reprezentanți relevanți ai societății civile și comunității de afaceri;
    [Pct.7 subpct.1) modificat prin HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297]
    2) colaborarea, în conformitate cu legislaţia naţională, cu instituții de profil din străinătate în domeniile prevăzute la pct.6;
    21) monitorizarea scorului și poziției Republicii Moldova în cadrul indicatorilor și clasamentelor internaționale care țin de domeniile sale specifice și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acestora;
    [Pct.7 subpct.21) introdus prin HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297]
    22) monitorizarea percepției cetățenilor și agenților economici cu privire la politicile publice, actele normative și activitatea statului în domeniile de activitate specifice Ministerului și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acesteia;
    [Pct.7 subpct.22) introdus prin HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297]
    23) monitorizarea calității politicilor publice și actelor normative în domeniile de activitate specifice Ministerului, inclusiv în colaborare cu societatea civilă și sectorul privat;
    [Pct.7 subpct.23) introdus prin HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297]
    3) realizarea actelor normative și implementarea tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova în domeniile prevăzute la pct.6, întocmirea rapoartelor privind executarea acestora;
    4) examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice și remise spre examinare;
    5) elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget în domeniile prevăzute la pct.6, elaborarea planului anual de activitate, precum și monitorizarea anuală a gradului de implementare prin elaborarea şi publicarea rapoartelor respective;
    6) organizarea sistemelor de planificare, executare, evidenţă contabilă şi raportare a bugetului în cadrul Ministerului şi, după caz, în cadrul autorităților/instituţiilor bugetare din subordine;
    7) coordonarea şi monitorizarea activităţii autorităţilor administrative, a serviciilor publice desconcentrate din subordine şi a instituţiilor publice în care Ministerul are calitatea de fondator;
    8) exercitarea altor funcţii specifice.
    8. Ministerul este învestit cu următoarele drepturi:
    1) să solicite şi să primească de la alte ministere, autorităţi administrative centrale şi alte autorităţi publice, precum şi de la autorităţile administraţiei publice locale informaţiile necesare pentru îndeplinirea funcţiilor şi exercitarea atribuţiilor;
    2) să creeze consilii consultative, comisii specializate, grupuri de lucru cu antrenarea reprezentanţilor altor ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, administraţiei publice locale, mediului academic, societăţii civile, mediului de afaceri şi specialiștilor în domeniu pentru elaborarea proiectelor de acte normative, documentelor de politici publice, efectuarea expertizelor şi acordarea consultațiilor, precum şi pentru examinarea altor chestiuni ce ţin de domeniile specifice de activitate;
    3) să elaboreze proiecte de dezvoltare în domeniile de competenţă;
    4) să colaboreze cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea implementării politicii statului în domeniile încredinţate şi a soluţionării problemelor comune;
    5) să prezinte Guvernului propuneri privind înfiinţarea, reorganizarea sau dizolvarea unor autorităţi administrative aflate în subordinea sa, inclusiv a serviciilor publice desconcentrate, precum şi a unor instituţii publice în care are calitatea de fondator, pentru asigurarea realizării misiunii şi îndeplinirii funcţiilor sale;
    6) să delege, în caz de necesitate, în mod discreţionar, unele funcţii autorităţilor administrative din subordine, precum şi instituţiilor publice în care are calitatea de fondator, dacă acest fapt nu contravine legislaţiei;
    7) să abroge acte ce contravin legislaţiei emise de autorităţile administrative, serviciile publice desconcentrate din subordine şi instituţiile publice în care are calitatea de fondator;
    8) să înainteze, în conformitate cu legislaţia, acţiuni în regres împotriva funcţionarilor publici şi personalului angajat care au cauzat prejudicii proprietății publice şi bugetului de stat;
    9) să solicite accesul şi să obțină gratuit, prin intermediul platformei de interoperabilitate, informaţii statistice, financiare, fiscale, economice, juridice şi de altă natură;
    10) să încheie tratate internaţionale în condiţiile legii;
    11) să exercite controlul asupra folosirii eficiente a mijloacelor bugetare și extrabugetare pentru funcţionarea regulamentară a acestuia;
    12) să elaboreze şi să aprobe instrucţiuni şi indicaţii metodice în chestiunile ce ţin de competenţa sa, precum şi acte normative înregistrate în modul şi condiţiile prevăzute de legislaţie;
    13) să prezinte Guvernului demersuri privind necesitatea suspendării acţiunii unor acte normative şi administrative sau decizii ale autorităţilor administraţiei publice ce contravin legislaţiei;
    14) să exercite alte drepturi în temeiul actelor normative speciale ce reglementează relaţiile în domeniile de activitate încredinţate Ministerului.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII MINISTERULUI
    9. Conducerea Ministerului este exercitată de către ministru, care:
    1) determină obiectivele şi direcţiile strategice de activitate ale Ministerului, pornind de la Programul de activitate al Guvernului, stabileşte căile de realizare a acestora;
    2) asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, precum şi îndeplinirea funcţiilor ce decurg din prevederile prezentului Regulament şi din alte acte normative;
    3) aprobă programele şi planurile de activitate ale Ministerului, precum şi rapoartele privind realizarea acestora;
    4) asigură coordonarea, supravegherea şi controlul activităţii administraţiei publice în domeniile de activitate încredinţate Ministerului pentru realizarea misiunii şi pentru îndeplinirea funcţiilor acestuia;
    5) organizează sistemul de management financiar şi control intern;
    6) participă, cu drept de vot deliberativ, la şedinţele Guvernului şi votează chestiunile de pe ordinea de zi;
    7) decide asupra elaborării şi prezintă Guvernului spre examinare proiecte de acte normative ce ţin de domeniile de activitate încredinţate Ministerului;
    8) expune opinii privind proiectele de acte normative elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, precum şi referitor la alte chestiuni examinate în cadrul şedinţelor Guvernului;
    9) semnează avize la proiecte de acte normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, precum şi contrasemnează hotărîrile şi ordonanţele adoptate de Guvern în cazurile stabilite de lege;
    10) negociază şi semnează tratate internaţionale ale Republicii Moldova în modul stabilit de Legea nr.595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
    11) emite ordine în mod unipersonal şi în limitele competenţei sale, asigurînd controlul executării acestora;
    12) stabileşte domeniile de activitate ale secretarului general de stat şi ale secretarilor de stat, ale ambasadorilor cu misiuni speciale, precum și modul de înlocuire a secretarului general de stat și a secretarilor de stat;
    13) aprobă regulamentele subdiviziunilor Ministerului;
    14) numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, inclusiv ale celor cu statut special, în condiţiile legii;
    15) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual în condiţiile legislaţiei muncii;
    16) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, inclusiv celor cu statut special, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare în condiţiile legii;
    17) prezintă Guvernului spre examinare şi aprobare propuneri de constituire, reorganizare sau dizolvare a structurilor organizaţionale în sfera de competenţă a Ministerului, în limitele alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pentru întreţinerea Ministerului;
    18) prezintă Guvernului spre examinare propuneri cu privire la regulamentul de organizare şi funcţionare, structura şi efectivul-limită ale autorităţilor administrative din subordinea Ministerului;
    19) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu (de muncă) ale conducătorilor şi adjuncţilor structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului, cu excepţia cazurilor în care aceasta ţine de competenţa Guvernului, în temeiul actelor normative speciale;
    20) reprezintă Ministerul, fără un mandat special, în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi ai mediului de afaceri, cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    21) aprobă sau modifică statul de personal şi schema de încadrare a Ministerului, în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale efectivului-limită stabilit de Guvern;
    22) exercită alte competenţe care îi sînt atribuite în conformitate cu legislaţia.
    10. În cadrul Ministerului activează un secretar general de stat și trei secretari de stat, care deţin statut de funcționari publici de conducere de nivel superior, numiţi în funcție pe criterii de profesionalism, în conformitate cu legislaţia.
    11. Secretarii de stat se subordonează direct secretarului general de stat.
    12. Secretarul general de stat asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea Ministerului şi corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile Ministerului, avînd următoarele atribuții:
    1) acordă suport ministrului la determinarea obiectivelor și direcțiilor strategice de activitate ale Ministerului;
    2) coordonează elaborarea programelor și a planurilor de activitate ale Ministerului, a rapoartelor despre realizarea acestora în domeniile încredinţate, în conformitate cu obiectivele și direcțiile strategice stabilite de ministru;
    3) asigură elaborarea de calitate a programelor și planurilor Ministerului;
    4) coordonează elaborarea căilor de realizare a obiectivelor și direcțiilor strategice de activitate ale Ministerului;
    5) coordonează activitatea subdiviziunilor în vederea realizării obiectivelor și a direcțiilor strategice de activitate ale Ministerului;
    6) coordonează activitatea structurilor organizaționale din sfera de competență a Ministerului și asigură conlucrarea operativă dintre ministru și conducătorii acestora;
    7) realizează legătura funcțională dintre subdiviziunile interne ale Ministerului și structurile organizaționale din sfera de competență a acestuia;
    8) exercită împuternicirile de conducere a Ministerului în cazul lipsei ministrului, în condiţiile legii;
    9) participă, fără drept de vot, la ședințele Guvernului, în cazul în care este delegat de către ministru și în alte cazuri stabilite de legislație;
    10) în temeiul delegării, reprezintă Ministerul în relațiile cu autoritățile administrației publice centrale și locale și cu alte autorități publice, cu reprezentanții societății civile și cu persoanele fizice și juridice din Republica Moldova și din străinătate;
    11) asigură monitorizarea și evaluarea executării obiectivelor și a direcțiilor strategice de activitate ale Ministerului, precum și întocmirea rapoartelor privind implementarea acestora;
    12) controlează executarea actelor normative care au fost inițiate de Minister;
    13) propune inițierea proiectelor de acte normative în domeniile de activitate ale Ministerului, în conformitate cu obiectivele și direcțiile strategice stabilite de ministru;
    14) asigură elaborarea proiectelor de acte normative, este responsabil de calitatea acestora sub aspectul respectării cerințelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza și definitivarea acestora;
    15) asigură avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte ministere, autorități administrative centrale și autorități publice, dacă acestea au tangență cu domeniile de activitate încredințate Ministerului;
    16) asigură organizarea sistemului de management financiar şi control intern;
    17) exercită alte atribuții stabilite de legislaţia în vigoare ori încredințate de ministru.
    13. Domeniile de activitate de care este responsabil secretarul de stat sînt stabilite prin ordin al ministrului, la propunerea secretarului general de stat.
    14. În cazul lipsei sau imposibilității îndeplinirii atribuțiilor de către secretarul general de stat și/sau de către secretarul de stat, împuternicirile acestora sînt exercitate de către unul dintre secretarii de stat sau, dacă aceștia lipsesc sau sînt în imposibilitate de îndeplinire a atribuțiilor, de către un funcționar public de conducere din cadrul Ministerului, desemnat în conformitate cu ordinul ministrului privind modul de înlocuire a ministrului, a secretarului general de stat și a secretarilor de stat.
    15. Ministrul, secretarul general de stat, secretarii de stat, conducătorii subdiviziunilor aparatului central al Ministerului, în limitele împuternicirilor atribuite, poartă răspundere pentru deciziile luate și pentru activitatea Ministerului.
    16. În cadrul Ministerului se instituie un colegiu, compus din ministru (președintele colegiului), secretarul general de stat, secretarii de stat, ambasadori cu misiuni speciale, conducători ai subdiviziunilor interne ale aparatului central al ministerului, precum și conducători ai structurilor organizaționale din sfera de competență a Ministerului și alte persoane.
    17. Componența numerică şi nominală a colegiului se aprobă de ministru, dar nu poate depăşi 15 persoane.
    18. În componența colegiului, la propunerea ministrului, pot fi incluși și reprezentanți ai altor autorități publice centrale, precum și reprezentanți ai mediului academic, ai mediului de afaceri și ai societății civile.
    19. Colegiul examinează în ședințele sale chestiuni privind organizarea activității Ministerului în vederea promovării politicii în domeniul de activitate gestionat, soluționării problemelor stringente, elaborării și realizării pronosticurilor de perspectivă și de scurtă durată, actele acestuia avînd caracter de recomandare. De asemenea, colegiul discută chestiuni ce ţin de activitatea autorităţilor administrative din subordinea Ministerului, examinează proiectele actelor normative, ia în dezbatere rapoartele și dările de seamă ale conducătorilor de subdiviziuni ale Ministerului şi ale autorităţilor administrative din subordine.
    20. În activitatea sa, colegiul se conduce de regulamentul propriu, aprobat prin ordin al ministrului.
    21. În îndeplinirea atribuțiilor sale, ministrul este asistat de un cabinet, a cărui activitate este reglementată de lege.
    22. Corespondenţa Ministerului este semnată de ministru, secretarul general de stat şi persoane cu funcţii de răspundere abilitate cu acest drept prin ordin al ministrului.
    23. Semnăturile pe actele oficiale ale Ministerului sînt aplicate de ministru, secretarul general de stat şi persoane cu funcţii de răspundere abilitate, inclusiv cu utilizarea semnăturii electronice.
    24. Ministerul colaborează cu Parlamentul în cadrul comisiilor parlamentare şi şedinţelor plenare, inclusiv prin reprezentantul Guvernului în Parlament, cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu mediul de afaceri şi societatea civilă.
    25. În cadrul Ministerului pot fi create comisii şi grupuri de lucru, care sînt convocate pentru examinarea şi soluţionarea unor chestiuni specifice. La lucrările comisiilor pot fi antrenaţi specialişti din diferite domenii.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 697
din 30 august  2017

STRUCTURA
aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe
şi Integrării Europene

    Ministru
    Cabinetul ministrului (cu statut de secţie)
    Secretar general de stat
    Secretari de stat
    Ambasadori cu misiuni speciale
    Serviciul protocol diplomatic de stat (cu statut de secție)
    Secţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
    Serviciul audit intern
    Serviciul probleme speciale
    Serviciul diplomaţie publică, comunicare strategică şi interacţiune cu presa
    Direcţia integrare europeană
    Secţia cooperare politică cu UE
    Secţia cooperare economică şi sectorială
    Secţia cooperare regională
    Direcţia cooperare bilaterală
    Secţia Europa Occidentală, Centrală şi de Sud-Est
    Secţia America
    Secţia Europa de Est şi Asia Centrală
    Secţia Asia, Africa, Orientul Mijlociu şi Pacific
    Serviciul diplomaţie economică
    Direcţia cooperare multilaterală
    Secţia ONU şi agenţii specializate
    Secţia CoE şi drepturile omului
    Secţia OSCE şi securitate internaţională
    Secţia NATO şi cooperare politico-militară
    Direcţia drept internaţional
    Secţia tratate multilaterale
    Secţia tratate bilaterale
    Secţia afaceri juridice
    Direcţia afaceri consulare
    Secţia drept şi relaţii consulare
    Secţia servicii consulare
    Secţia relaţii cu publicul
    Direcţia management instituţional
    Secţia buget şi finanţe
    Secţia managementul documentelor şi arhivă diplomatică de stat
    Secţia logistică
    Serviciul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
    Secţia resurse umane şi contencios
    [Anexa nr.2 modificată prin HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297]

    anexa nr.3
Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului
nr.697 din 30 august 2017

LISTA
structurilor organizaționale din sfera de competență a Ministerului
Afacerilor Externe și Integrării Europene
    Institutul Diplomatic
    [Anexa nr.4 introdusă prin HG1032 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1093; în vigoare 26.10.18]