OSVC310/2017
ID intern unic:  371360
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 310
din  04.08.2017
cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind
aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova
Publicat : 08.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 330-334     art Nr : 1699
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1251 din 23 august 2017
Ministru _______ Vladimir CEBOTARI
    Întru asigurarea executării prevederilor art. 42 – 481 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007) şi a prevederilor pct. 91-101 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul Vamal al Republicii Moldova nr. 1140 din 2 noiembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 157-160, art. 1285), precum și în temeiul pct. 7, 8 din Regulamentul Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 3-5, art. 15),
ORDON:
    1. Se aprobă Normele metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit în procedura T1 (conform anexei).
    2. Se abrogă Ordinul Serviciului Vamal nr. 288-O din 20 decembrie 2005 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 28-30, art. 72).
    3. Odată cu publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial se va aplica procedura T1 de tranzit cu utilizarea procedurii electronice, fără suport de hîrtie, la Biroul vamal Centru - postul vamal Chișinău 3 (PVI Petricani 2090), Sculeni - Sculeni (PVFI, rutier 2010), Biroul vamal Nord – postul vamal Otaci–Moghiliov-Podolisk (PVFI, rutier 1120), Biroul vamal Sud – postul vamal Cahul (PVI 3120), iar începînd cu 1 octombrie 2017 – la toate posturile vamale.
    4. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    5. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal (Direcția organizarea controlului vamal și facilitarea comerțului, Secția tranzit) şi Departamentului antifraudă și conformare.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                      Vitalie VRABIE

    Nr. 310-O. Chişinău, 4 august 2017.

Anexă
la Ordinul Serviciului Vamal
nr. 310-O din 4 august 2017

NORME METODOLOGICE
privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova
Capitolul 1
Dispoziţii generale
    1. Prezentele Norme metodologice cuprind dispoziţii în aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova, în procedură T1, pentru mărfurile aflate în tranzit, transportate pe cale ferată sau rutieră, cu excepţia mărfurilor transportate sub acoperirea carnetului TIR.
    2. Dispoziţiile cuprinse în aceste Norme metodologice nu se aplică în cazul tranzitului bunurilor transportate de persoanele fizice care sunt scutite de la plata drepturilor de import/export, a bunurilor care fac obiectul operațiunilor de mesagerie avînd ca destinatari persoane fizice şi trimiterile poștale internaționale.
    3. Procedura T1 se aplică tuturor mărfurilor aflate în tranzit, conform dispozițiilor pct.1, respectiv mărfurilor nevămuite la intrarea în ţară, mărfurilor vămuite la export în interiorul ţării, mărfurilor transportate sub regim vamal de tranzit între două organe vamale (cu excepția cazurilor cînd mărfurile sunt vămuite la export în interiorul ţării cu procedurile – 1000 (export definitiv), 2100 (export temporar în cadrul unei operaţiuni de perfecţionare pasivă), 2148 (export temporar al mărfurilor în cadrul unei operaţiuni de perfecţionare pasivă realizat ulterior unui import anticipat al produselor de înlocuire de acelaşi standard), 2300 (export temporar în vederea returnării ulterioare a mărfurilor în aceeaşi stare), oricare ar fi natura şi originea mărfurilor.
    4. În aplicarea prevederilor prezentelor Norme metodologice, prin termenii de mai jos se înţelege:
    a) regimul vamal de tranzit – este regimul vamal în care mărfurile sunt transportate pe teritoriul vamal sub supraveghere vamală de la un organ vamal la altul, fără perceperea drepturilor de import şi de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, dacă legislaţia nu prevede altfel. Regimul vamal de tranzit poate fi naţional, atunci cînd cel puţin unul din organele vamale implicate în procedura de tranzit este organ vamal intern sau internaţional, cînd organele vamale implicate în regimul vamal de tranzit sunt organe vamale de frontieră;
    b) organ vamal de plecare – postul/biroul vamal unde începe operaţiunea de tranzit prin plasarea mărfurilor în regim de tranzit;
    c) organ vamal de destinaţie – postul/biroul vamal unde mărfurile plasate în regim de tranzit trebuie prezentate în vederea încheierii regimului;
    d) transportator – persoana care trece de facto mărfurile peste frontiera vamală, este responsabilă de folosirea mijlocului de transport și prezentarea mărfurilor la organul vamal de destinație în termenii stabiliți și în stare intactă;
    e) principalul obligat – persoană juridică înregistrată la organul vamal, care îşi exprimă voinţa de a efectua o operaţiune de tranzit prin depunerea declaraţiei de tranzit prevăzute în acest scop şi care îşi asumă responsabilitatea şi garantarea financiară sau alt tip de garantare, prevăzut de legislaţie, a operaţiunii de tranzit;
    f) declaraţie de tranzit – actul unilateral sub formă electronică, prin care principalul obligat manifestă voinţa de a plasa mărfurile sub regimul de tranzit, în procedura T1, avînd formatul și structura stabilite de Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 ”Referitor la aprobarea Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (în continuare Norme tehnice), care este creată, structurată, prelucrată, păstrată şi transmisă de către utilizatorul sistemului informaţional vamal către organul vamal prin procedee informaţionale (fără suport de hîrtie) şi pe care este aplicată semnătura electronică avansată calificată emisă în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014 ”Privind semnătura electronică şi documentul electronic”;
    g) garant – persoană juridică, alta decît principalul obligat, care se angajează în scris față de organul vamal să plătească solidar cu principalul obligat şi în limitele sumei garantate valoarea obligaţiei vamale care poate apărea;
    h) procedură T1 – procedura de perfectare vamală a operaţiunilor de tranzit, realizată conform prevederilor prezentelor Norme metodologice, Codului vamal al Republicii Moldova, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1140 din 02.11.2005 și altor acte normative în vigoare;
    i) mijloc de transport – orice mijloc de transport (care nu face obiectul unei tranzacții externe) folosit pentru transportul internațional de pasageri și mărfuri, inclusiv containere și alte instalații de transport;
     î) birou vamal, post vamal – unităţi ale organului vamal în care pot fi îndeplinite, în totalitate sau în parte, formalităţile prevăzute de reglementările vamale;
    k) utilizator al sistemului informatic – colaboratorul vamal, persoana juridică autorizată să folosească procedura informatică de declarare a mărfurilor şi care poate fi declarantul sau brokerul vamal utilizator al sistemului informatic.
    5. Organele vamale sunt obligate să îşi comunice reciproc toate informaţiile de care dispun în legătură cu punerea în aplicare a sistemului de tranzit.
Birourile vamale vor transmite Secţiei tranzit din cadrul Serviciului Vamal datele solicitate privind operaţiunile de tranzit.
    6. Secţia tranzit din cadrul Serviciului Vamal va monitoriza operaţiunile de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova.
    7. Aplicarea prezentelor Norme metodologice se face cu respectarea interdicţiilor sau restricţiilor de import, export ori tranzit al mărfurilor, stabilite în condițiile legii de autoritățile competente şi justificate din raţiuni de securitate şi de moralitate publică, de protecţie a sănătăţii şi a vieţii persoanei, a animalelor şi plantelor, de protecţie a bunurilor naţionale care au valoare artistică, istorică sau arheologică ori de protejare a proprietăţii industriale, comerciale sau proprietăţii intelectuale.
    8. Mărfurile prohibite sau restricţionate, a căror introducere în vederea tranzitului prin Republica Moldova este condiţionată prin reglementări specifice de prezentarea unor documente suplimentare, se verifică dacă acestea au fost anexate la documentul de transport. În caz contrar, operaţiunea de tranzit nu va fi acceptată pînă la prezentarea documentelor în cauză.
    9. Pentru operaţiunile de tranzit principalul obligat are următoarele obligaţii:
    a) să depună la organul vamal de plecare, direct sau prin reprezentant, o declaraţie de tranzit, însoţită de documentele necesare acordării regimului (cum ar fi: facturi sau alte documente din care să rezulte valoarea mărfurilor, specificaţii, documente de transport, acte permisive);
    b) să respecte dispoziţiile referitoare la regimul de tranzit;
    c) să furnizeze organelor vamale, la cererea acestora şi în termenele fixate, documente şi informaţii strict necesare pentru realizarea operaţiunilor de tranzit;
    d) să achite drepturile de import/export în cazul prevăzut conform art. 12711 din Codul vamal.
    10. Principalul obligat depune pentru fiecare document de transport cîte o declaraţie de tranzit, în care înscrie toate mărfurile încărcate şi destinate a fi transportate de la un singur organ vamal de plecare la un singur organ vamal de destinaţie.
    În cazul cînd mărfurile sunt transportate pe cale ferată, au acelaşi destinatar şi se prezintă simultan organului vamal, se depune o singură declaraţie pentru toată garnitura, cu indicarea numărului total de vagoane (cisterne) şi a unui număr de identificare din acestea.
    Un mijloc de transport poate fi folosit atît pentru încărcarea mărfurilor la unul sau la mai multe organe vamale de plecare, cît şi pentru descărcarea la unul sau mai multe organe vamale de destinaţie.
    11. Termenul de tranzit se stabileşte în conformitate cu alin. (2) art. 42 al Codului vamal al Republicii Moldova.
    Termenul de tranzit decurge de la data acceptării operaţiunii de tranzit de către organul vamal de plecare.
Capitolul 2
Garanţii
    12. Pentru mărfurile transportate pe mijloace de transport, principalul obligat furnizează organelor vamale o garanţie care trebuie să asigure încasarea drepturilor de import/export, în cazurile în care operaţiunea de tranzit nu se încheie conform acestor reglementări.
    13. Garanţia poate fi constituită astfel:
    a) prin depunerea unei sume în numerar sau prin virament la contul trezorerial de garanții;
    b) prin depunerea la organul vamal a unei scrisori de garanţii emise de o instituţie bancară, cu sediul în Republica Moldova.
    14. Scrisoarea de garanţie emisă de o instituţie bancară va conţine următoarea informaţie:
    a) denumirea instituţiei bancare, numărul contului de decontare, codul băncii;
    b) adresa juridică a instituţiei bancare;
    c) suma garantată – egală sau mai mare ca valoarea obligaţiei vamale ce poate apărea;
    d) numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea agentului economic şi adresa completă a principalului obligat, pentru care instituţia bancară garantează plata;
    e) termenul-limită de valabilitate a garanţiei.
    15. Scrisoarea de garanţie obligatoriu va conţine următoarele înscrieri:
    ”Garantul se obligă să efectueze la prima cerere a organului vamal, plata obligaţiei vamale în termen de 2 zile lucrătoare”.
    Prezenta garanţie este valabilă din ziua acceptării ei de către organul vamal de plecare.
    16. Garantul este eliberat de angajamentele sale atunci cînd operaţiunea de tranzit este confirmată la organul vamal de destinație.
    17. Garantul nu este eliberat de angajamentele sale atunci cînd:
    a) a fost înştiinţat în scris de organele vamale că regimul de tranzit nu a fost încheiat;
    b) este sau ar putea să fie obligat la plata sumei reprezentînd drepturile de import/export, devenite exigibile.
    18. Garanţia constituită de principalul obligat poate fi:
    a) Garanţie izolată - care acoperă una sau mai multe operațiuni de tranzit.
    Garanţia izolată se constituie la organul vamal de plecare şi trebuie să acopere în totalitate drepturile de import/export aferente mărfurilor supuse operaţiunii de tranzit.
    Atunci cînd garanţia izolată a fost constituită pentru mai multe operaţiuni de tranzit, organul vamal de plecare va evidenţia soldul acesteia după fiecare operaţiune (soldul va fi diminuat după acceptarea operaţiunii şi reîntregit la confirmarea fiecărei operaţiuni).
    Originalul garanţiei se păstrează la organul vamal de plecare.
    După confirmarea operaţiunii de tranzit, organul vamal de plecare transmite garanţia izolată, constituită pentru o singură operaţiune de tranzit, băncii emitente, împreună cu o confirmare din care să rezulte că garanţia este eliberată.
    Organul vamal revocă decizia prin care a acceptat garanţia, atunci cînd condiţiile emiterii acesteia nu mai sunt întrunite, notificînd acest lucru atît principalului obligat, cît şi garantului.
    b) Garanţie globală - care acoperă cîteva operațiuni de tranzit.
    Garanţia globală reprezintă o formă simplificată de garanţie, acceptată și luată la evidență de organul vamal, care se furnizează pentru mai multe operaţiuni de tranzit, fără ca organele vamale să ţină cont de soldul rămas pe alte garanții.
    Garanţia globală se constituie la Serviciul Vamal, în baza garanţiei bancare sau depozitului bănesc.
    19. Serviciul Vamal acceptă utilizarea unei garanţii globale principalilor obligaţi, care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) folosesc în mod frecvent regimul de tranzit sau despre care organele vamale dețin informații că sunt în măsură să îndeplinească obligaţiile legate de acest regim;
    b) nu au comis fraude sau abateri de la legislaţia vamală;
    c) deţin evidenţe care permit organelor vamale efectuarea unui control eficace.
    Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiţii, respingerea pentru autorizare, justificată de Serviciul Vamal, este transmisă solicitantului.
    20. Principalul obligat utilizează garanţia globală a cărei valoare acoperă valoarea de referinţă.
    Valoarea de referinţă reprezintă suma drepturilor de import/export aferente mărfurilor plasate de către un principal obligat sub regimul de tranzit pe o perioadă de cel puțin o săptămînă.
    Elementele de raportat pentru calculul valorii de referință sunt:
    a) referitoare la operaţiunile de tranzit derulate pe parcursul a maximum 12 luni calendaristice anterioare zilei de depunere a declarației vamale de tranzit, precum şi a unei estimări a volumului operaţiunilor de tranzit ce vor fi efectuate;
    b) referitoare la nivelul cel mai ridicat al drepturilor de import/export aferente mărfurilor tranzitate de către principalul obligat.
    21. Principalul obligat trebuie să se asigure că sumele angajate, ținînd seama de operațiunile pentru care regimul de tranzit nu s-a încheiat, nu depăşesc valoarea de referinţă. Dacă această valoare se dovedeşte a fi insuficientă pentru a acoperi operaţiunile sale de tranzit, organul vamal nu va permite inițierea operațiunii de tranzit.
    22. Serviciul Vamal examinează anual valoarea de referinţă, în baza documentelor puse la dispoziţie de principalul obligat şi în funcţie de volumul operaţiunilor de tranzit derulate de acesta în anul precedent şi procedează la actualizarea acestei valori.
Capitolul 3
Procedura de tranzit pentru mărfuri transportate
(Procedura T1)

Secţiunea 1
Formalităţi la organul vamal de plecare
Particularităţile completării şi stocării
declaraţiei vamale de tranzit

    23. Declaraţia de tranzit şi documentele anexate trebuie depuse de către principalul obligat la organul vamal de plecare.
    24. Declaraţia de tranzit se completează în conformitate cu Normele tehnice, ținînd-se cont de specificul prevăzut pentru procedura declarării electronice.
    25. Pe declaraţia de tranzit se aplică semnătura electronică avansată calificată emisă în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014 „Privind semnătura electronică și documentul electronic”, după cum urmează:
    1) persoana juridică semnează declaraţia de tranzit completată şi depusă în nume propriu;
    2) brokerul vamal semnează declaraţia de tranzit completată şi depusă în baza reprezentării directe sau indirecte.
    26. La declaraţia de tranzit se anexează copiile scanate ale documentelor însoţitoare (comerciale, de transport) în baza cărora este întocmită declaraţia respectivă. Anexarea se efectuează prin selectarea funcției “ADD SCAN”. Copiile (scanate) ale documentelor însoţitoare se atașează în formatul “.jpg” sau “.pdf”, avînd rezoluţia de 300 dpi şi mărimea de cel mult 50 MB.
    27. Declarantul efectuează cel puţin următoarele operaţiuni cu declaraţia de tranzit:
    1) accesează butonul “Stocare” al declaraţiei de tranzit;
    2) semnează declaraţia de tranzit completată şi stocată cu ajutorul semnăturii electronice emise în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014 ”Privind semnătura electronică și documentul electronic”, selectînd certificatul cheii publice.
    28. Stocarea declaraţiei de tranzit se efectuează pe serverul Serviciului Vamal în Sistemul Informațional Integrat Vamal “ASYCUDA World” la organul vamal de plecare abilitat să perfecteze tranzacţia respectivă, conform Legii nr. 91 din 29.05.2014 ”Privind semnătura electronică și documentul electronic”. Declaraţia de tranzit şi documentele anexate acesteia, acceptată de organul vamal de plecare, primeşte un număr de înregistrare.
    29. Depunerea declaraţiei de tranzit nu-l eliberează pe transportatorul mărfurilor tranzitate de obligaţiile prezentării în original al actelor care confirmă dreptul de efectuare a transportului respectiv (cum ar fi: permisul de conducere al şoferului, paşaportul tehnic al mijlocului de transport, autorizații de transport, autorizații multilaterale a Conferinței Europene a Miniștrilor de Transport (CEMT), acte permisive).
    30. Pentru mărfurile ce se introduc în ţară, declaraţia de tranzit se stochează înainte sau simultan cu intrarea mărfurilor pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.
    31. Persoana juridică sau brokerul vamal poate retrage declaraţia de tranzit cu titlu definitiv sau în vederea rectificării ulterioare chiar şi după stocarea acesteia pe serverul organului vamal, însă nu mai tîrziu de momentul începerii controlului vamal.
Secţiunea 2
Procedura plasării mărfurilor
în regim vamal de tranzit
(Procedura T1)
    32. După stocarea declaraţiei de tranzit, colaboratorul vamal responsabil de repartizare identifică în Sistemul Informațional Integrat Vamal “ASYCUDA World” declarația de tranzit după numărul de referinţă a acesteia comunicat de către reprezentantul agentului economic, brokerului vamal, al transportatorului sau după numărul de înmatriculare a mijlocului de transport (remorcă, semiremorcă, vagon, container), precum şi o repartizează către un colaboratorul vamal.
    În calitate de organ vamal de destinaţie se va indica codul organului vamal corespondent al organului vamal la care se îndreaptă mărfurile.
    33. Colaboratorul vamal căruia i s-a repartizat declaraţia de tranzit efectuează următoarele acţiuni:
    a) identifică şi vizualizează declaraţia de tranzit şi documentele ataşate la aceasta, contrapune datele din declaraţie şi documentele ataşate;
    b) verifică valabilitatea documentului de garanție, precum și valoarea acestuia, bronează suma garanției obligației vamale, prezentate pentru mărfurile plasate în tranzit în rubrica 52 a declarației de tranzit, în modulul corespunzător al sistemului informaţional vamal;
    c) introduce în sisteme informaţionale utilizate pentru managementul integrat al frontierei informaţia necesară despre mijlocul de transport cu mărfurile supuse tranzitului;
    d) înregistrează declarația de tranzit în Sistemul Informațional Integrat Vamal “ASYCUDA World” cu indicarea certificatului cheii publice;
    e) autentifică cu aplicaţii vamale documentele de transport şi comerciale prezentate de transportator, broker sau principalul obligat;
    f) în cazul necesităţii aplicării sigiliului, efectuează controlul fizic (verifică volumul/greutatea/cantitatea indicate în declarație) a mărfii, efectuează operaţiunile de sigilare a compartimentului marfar, conform procedurii stabilite de pct. 51-52 ale Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 2 noiembrie 2005.
    34. După efectuarea la necesitate a controlului fizic al mărfurilor, organul vamal de plecare înscrie în rubrica D “Controlat la biroul vamal de plecare” a declaraţiei de tranzit rezultatul acestuia, numerele de identificare ale sigiliilor aplicate, precum şi termenul în care mărfurile trebuie să fie prezentate la organul vamal de destinaţie, în funcţie de circumstanţele transportului respectiv.
    35. La solicitarea transportatorului, brokerului sau principalului obligat, colaboratorul vamal căruia i-a fost repartizată declaraţia de tranzit este obligat să efectueze următoarele acţiuni:
    a) să imprime pe suport de hîrtie declaraţia de tranzit, să autentifice copia respectivă cu ştampila personală şi să o transmită solicitantului;
    b) să elibereze copiile/extrasele autentificate ale actelor care confirmă încasarea drepturilor de import suplimentare, aferente operaţiunii respective.
    36. Declaraţia de tranzit poate fi însoţită de unul sau de mai multe formulare complementare. Acestea fac parte integrantă din declaraţia de tranzit la care sunt anexate.
    37. În locul formularelor complementare pot fi utilizate liste de încărcătură întocmite conform modelului prevăzut în Anexa nr.1 la prezentele Norme metodologice. Acestea se anexează la declaraţia de tranzit şi se utilizează pentru toate tipurile de operaţiuni de tranzit, cu excepţia operaţiunilor de export cu tranzit.
    38. Listele de încărcătură întocmite, completate şi utilizate conform dispoziţiilor înscrise în Anexa nr. 2 la prezentele Norme metodologice, fac parte integrantă din declaraţia de tranzit.
    39. La solicitarea transportatorului, brokerului sau principalului obligat, colaboratorul vamal căruia i-a fost repartizată declaraţia de tranzit este obligat să imprime pe suport de hîrtie lista de încărcătură, să autentifice copia respectivă cu ştampila personală şi să o transmită solicitantului.
Secţiunea 3
Încărcarea succesivă/transbordarea mărfurilor (Procedura T1)
    40. Atunci cînd un mijloc de transport este utilizat pentru încărcarea succesivă cu mărfuri la mai multe organe vamale de plecare se va proceda astfel:
    a) fiecare organ vamal de plecare, inclusiv cele intermediare, va întocmi o declaraţie de tranzit numai pentru partida de marfă încărcată în zona de competenţă a acestuia, iar organul vamal de destinaţie va fi organul vamal de frontieră pe unde mărfurile urmează să părăsească teritoriul Republicii Moldova. Pe toate declaraţiile de tranzit care însoţesc transportul se înscrie acelaşi organ vamal de destinaţie;
    b) termenul de tranzit acordat de primul organ vamal de plecare va fi un termen maxim, prevăzut de art. 42 alin. (2) al Codului vamal;
    c) la organele vamale de plecare intermediare se înlătură sigiliile aplicate anterior în vederea încărcării partidelor de mărfuri şi se aplică alte sigilii (cu excepţia cazurilor prevăzute de Serviciul Vamal) care se vor menţiona în rubrica F “Viza autorităţilor competente” din declaraţia de tranzit (conform Normelor tehnice) care însoţeşte transportul, iar sigiliul aplicat de organul vamal precedent va fi considerat nul;
    d) organele vamale de plecare intermediare sunt obligate să menţioneze în declaraţiile de tranzit perfectate de acestea, în spaţiul liber aflat sub rubricile 15 “Ţara de expediţie/export” şi 17 “Ţara de destinaţie” (conform Normelor tehnice), numărul şi data celorlalte declaraţii de tranzit care însoţesc transportul.
    41. Dacă la unul dintre organele vamale de plecare intermediare operaţiunea de tranzit este continuată sub acoperirea unui carnet TIR, acesta va fi luat în evidenţă, iar pe manifestul carnetului în căsuţa nr. 10 se preia întreaga cantitate de marfă, înscriindu-se, totodată, numărul şi data declaraţiilor de tranzit precedente.
    Noile sigilii aplicate de organul vamal care a luat în evidenţă carnetul TIR se menţionează şi în rubrica F “Viza autorităţilor competente” (conform Normelor tehnice), a declaraţiilor de tranzit precedente.
    42. Mărfurile vămuite la export, cu excepţia procedurilor prevăzute în pct. 3 al prezentelor Norme metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova, la diferite organe vamale de plecare din interior, aflate în tranzit pînă la frontieră, vor putea fi prezentate la un alt organ vamal de plecare din interior într-un mijloc de transport. În declaraţiile de tranzit, la rubrica 53 “Biroul vamal de destinaţie şi ţara” (conform Normelor tehnice) - Birou de destinaţie, se va înscrie organul vamal de destinaţie la frontieră, iar termenul de tranzit va fi în limitele prevăzute de art. 42 alin. (2) al Codului vamal.
    43. În vederea depozitării temporare pentru realizarea grupajului şi a reîncărcării pe noul mijloc de transport, transportatorul solicită organului vamal transbordarea mărfurilor, în conformitate cu prevederile Ordinului Serviciului Vamal nr. 131-O din 18.02.2013 ”cu privire la unele aspecte ale procedurii de tranzit”.
    În cazul transbordării se va ţine cont de respectarea termenului stabilit pentru tranzitarea mărfurilor sub acoperirea declaraţiei de tranzit pînă la organul vamal de destinaţie.
    44. La încărcarea partidelor de marfă pe mijlocul de transport, organul vamal unde are loc transbordarea va face menţiunile în format electronic, cu privire la transbordare în rubrica 55 “Transbordări” (conform Normelor tehnice), pe declaraţiile de tranzit perfectate pentru transportul respectiv pînă la organul vamal de frontieră. Totodată, în spaţiul liber aflat sub rubricile 15“Ţara de expediţie/export” şi 17 “Ţara de destinaţie” ale tuturor declaraţiilor de tranzit, organul vamal unde are loc transbordarea va înscrie în format electronic numărul şi data fiecărei declaraţii de tranzit care însoţeşte acel transport (conform Normelor tehnice).
    45. Operaţiunile de tranzit se prelucrează informatic, cu respectarea codificărilor gestionate de sistemul informatic.
Codurile utilizate pentru completarea automată a datelor de identificare a principalului obligat (denumirea, sediul, organul vamal pe lîngă care funcționează, numele şi prenumele reprezentantului) sunt cele atribuite pe baza numărului de autorizaţie al acestuia.
    Codurile atribuite documentelor de garanţie utilizate pentru înregistrarea datelor referitoare la garanţii în modulul de urmărire financiar-contabilă sunt cele prevăzute în rub. 52 “Garanţie” din Normele tehnice.
    46. Dacă procedura T1 urmează unui alt regim vamal, în rubricile specifice ale declaraţiei de tranzit se menţionează documentele vamale precedente (rub. 40 “Declaraţie sumară/Document precedent”, conform Normelor tehnice).
    47. Atunci cînd pentru mărfurile aflate în tranzit este utilizat un mijloc de transport pentru descărcarea succesivă la mai multe organe vamale de destinaţie, organele vamale de destinaţie intermediare care au procedat la îndepărtarea sigiliilor pentru a permite descărcarea parţială a mărfurilor trebuie să aplice alte sigilii vamale (cu excepţia cazurilor prevăzute de Serviciul Vamal) şi să facă menţiunea privind noile sigilii aplicate în rubrica F “Viza autorităţilor competente”, pe declaraţiile de tranzit care însoţesc transportul (conform Normelor tehnice), iar sigiliul aplicat de organul vamal precedent va fi considerat nul.
Secţiunea 4
Particularităţile rectificării şi anulării declaraţiei
de tranzit în cursul transportării
    48. În cazul necesităţii consemnării în declaraţia de tranzit a evenimentelor şi neregulilor, menţiunile referitoare la acestea se înscriu în rubrica 56 “Alte incidente în cursul transportului” în modul stabilit de Ordinul Serviciului Vamal nr. 131-O din 18.02.2013 „Cu privire la unele aspecte ale procedurii de tranzit”.
    49. Atunci cînd principalul obligat solicită, direct sau prin reprezentantul său, introducerea modificărilor în declaraţia de tranzit (transbordarea, rerutarea) sau anularea declaraţiei de tranzit, acestea pot fi efectuate de către organul vamal de plecare pînă la sosirea mărfurilor supuse tranzitului la organul vamal de destinaţie.
    50. Toate modificările şi completările în declaraţia de tranzit se semnează cu certificatul cheii publice de către colaboratorul vamal care le-a introdus sau responsabilul delegat din cadrul organului vamal.
Secţiunea 5
Formalităţi la organul vamal de destinaţie
Particularităţile încheierii declaraţiei de tranzit
    51. Odată cu prezentarea mărfurilor la organul vamal de destinaţie, acesta efectuează controlul şi înscrie la rubrica I “Controlat de biroul vamal de destinaţie (Tranzit)” - Controlat la organul vamal de destinaţie a declaraţiei de tranzit: data sosirii, menţiuni legate de sigilii şi rezultatul controlului (conform Normelor tehnice).
    Menţiunile înscrise de organul vamal de destinaţie, în rubrica Observaţii, pot fi următoarele:
    a) „conform” - cînd totul este în regulă;
    b) „neregulă minoră” - cînd neregula constatată nu are urmări în ceea ce priveşte încasarea drepturilor de import/export, a amenzilor sau a penalităţilor;
    c) „sancţiune contravenţională” - cînd în urma constatării unei nereguli se iniţiază procedura cu privire la contravenţia vamală;
    d) după caz: „excedent, lipsă, natura mărfurilor, încadrarea tarifară şi altele” - cînd au fost constatate diferenţe;
    e) „taxele vamale şi alte drepturi de import/export, devenite exigibile vor fi încasate” - în cazul în care neregula a dat naştere la perceperea de taxe vamale şi alte drepturi de import/export devenite exigibile. Organul vamal de destinaţie informează organul vamal de plecare despre măsurile întreprinse şi expediază copii de pe procesul-verbal de constatare.
    52. Garanţia constituită de principalul obligat pentru operaţiunea de tranzit nu poate fi utilizată pentru plasarea mărfurilor sub supraveghere vamală, în depozit provizoriu.
    53. Organul vamal de destinaţie înscris în declaraţia de tranzit poate fi substituit cu un alt organ vamal care devine automat organ vamal de destinaţie numai în cazuri temeinic justificate şi cu respectarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 349 - O din 19.07.2013 „Cu privire la modalitatea de modificare a biroului vamal de destinație pentru mărfurile aflate sub regim vamal de tranzit”.
    54. Noul organ vamal de destinaţie, care preia toate obligaţiile ce îi revin în această calitate, înscrie în rubrica 56 “Alte incidente în cursul transportului” (conform Normelor tehnice) a declaraţiei de tranzit menţiunea „mărfuri prezentate la organul vamal”.
    55. La prezentarea mărfurilor la organul vamal de destinaţie principalul obligat sau transportatorul poate solicita organului vamal de destinaţie un extras a declaraţiei de tranzit în copie, pe suport de hîrtie, care să conţină la rubrica I “Controlat de biroul vamal de destinaţie (Tranzit)” - Controlat la organul vamal de destinaţie menţiunile cu privire la rezultatul controlului, semnătura şi ştampila personală a colaboratorului vamal.
    56. Organul vamal de destinaţie este obligat să certifice această copie ca fiind „conformă cu originalul”, prin aplicarea ştampilei personale şi prin înscrierea menţiunii „probă alternativă”.
    57. În afara copiei de pe declaraţia de tranzit, principalul obligat sau transportatorul poate solicita eliberarea unei recipise, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentele Norme metodologice, recipisă care poate fi completată în prealabil de către aceştia.
    58. Organul vamal de destinaţie are obligaţia să elibereze recipisa semnată şi ştampilată de colaboratorul vamal şi să înscrie în colțul din stînga sus numărul și data înregistrării operațiunii de tranzit.
    59. Recipisa utilizată atunci cînd s-a declanşat procedura de cercetare nu reprezintă confirmarea legală a operaţiunii de tranzit şi nu poate servi ca probă alternativă pentru încheierea regimului de tranzit.
    60. Procedura T1 se încheie atunci cînd mărfurile sunt prezentate, împreună cu documentele însoţitoare, la organul vamal de destinaţie în stare intactă, cu excepţia pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii corespunzătoare, iar rezultatul controlului este „conform”, fiind înscris în declaraţia de tranzit cu aplicarea semnăturii electronice.
    61. Pentru cazurile în care a fost depusă o declaraţie vamală pînă la încheierea regimului vamal de tranzit, acesta se încheie după efectuarea operaţiunilor de validare care plasează mărfurile în alt regim sau destinaţie vamală. În cazul validării automate a declaraţiei vamale, regimul vamal de tranzit se încheie din oficiu. La confirmarea informatică a operaţiunii de tranzit organul vamal de destinaţie va înscrie în mod obligatoriu, în rubrica „Observaţii” numărul şi data înregistrării declaraţiei vamale în detaliu, neregulile constatate cu privire la controlul efectuat, după ce va permite plecarea transportului cu mărfuri.
    62. Se va considera încheiată procedura T1 după ce principalul obligat a achitat drepturile de import/export devenite exigibile.
    63. Organele vamale de plecare vor monitoriza procedura de încheiere a operaţiunilor de tranzit realizat în baza declaraţiilor de tranzit, în care acestea sunt indicate ca organe vamale de plecare.
    64. În scopul asigurării unei evidenţe eficiente a operaţiunilor de tranzit efectuate pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, conform Ordinului Serviciului Vamal nr. 544-O din 19.12.2012 „Cu privire la modul de raportare referitor la finisarea operaţiunilor de tranzit”, birourile vamale de plecare vor asigura raportarea zilnică (prin desemnarea de către şeful biroului vamal a persoanelor responsabile) Secţiei tranzit, din cadrul Serviciului Vamal, referitor la operaţiunile de tranzit neîncheiate în termen, inclusiv în care declaraţiile de tranzit urmează a fi anulate.
Secţiunea 6
Evenimente şi nereguli în cursul transportului
    65. În timpul transportului pot apărea evenimente, cum ar fi:
    a) forţă majoră sau caz fortuit;
    b) accident care necesită transbordarea pe un alt mijloc de transport;
    c) pericol iminent care necesită descărcarea imediată, parţială sau totală a mărfurilor;
    d) ruperea sigiliului dintr-o cauză independentă de voinţa transportatorului;
    e) nerespectarea termenului de tranzit datorită unor accidente sau a altor incidente survenite în cursul transportului;
    f) alte evenimente.
    66. În cazul evenimentelor menţionate la pct. 65, care necesită transbordare, mărfurile care figurează pe o declaraţie de tranzit pot fi transbordate pe un alt mijloc de transport sub supravegherea organelor vamale, în conformitate cu Ordinul Serviciului Vamal nr. 131-O din 18.02.2013 „Cu privire la unele aspecte ale procedurii de tranzit”. În aceste situaţii organul vamal proxim completează corespunzător rubrica 55 “Transbordări” în format electronic (conform Normelor tehnice).
    Pentru evenimentele menţionate la pct. 65 lit. a), b) şi c) transportatorul poate solicita întocmirea de către organele competente (poliție, organ vamal, pompieri) a unui proces-verbal de constatare, care va fi prezentat organului vamal de destinaţie.
    În cazul necesităţii aplicării sigiliului vamal, efectuează operaţiunile de sigilare a compartimentului marfar, conform procedurii stabilite de pct. 51-52 ale Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 2 noiembrie 2005.
    67. Pentru evenimentele menţionate la pct. 65 se înscriu menţiuni în format electronic referitoare la acestea în rubrica 56 “Alte incidente în cursul transportului” - Alte incidente în cursul transportului din declaraţia de tranzit.
    68. În cazul evenimentelor care duc la încasarea drepturilor de import/export organului vamal de destinaţie va aplica prevederile generale de vămuire şi va anunţa biroul de plecare despre măsurile luate.
    69. În cazurile survenirii unor evenimente sau nereguli în cadrul organelor vamale din următoarele motive:
    a) pană de curent;
    b) restartare server al Serviciului Vamal;
    c) defecțiune tehnică al Sistemului Informațional Integrat Vamal “ASYCUDA World”.
    Colaboratorul vamal căruia i-a fost repartizată declaraţia respectivă va urma procedura de perfectare a declaraţiei de tranzit în conformitate cu procedura manuală, stabilită de Serviciul Vamal.
Capitolul 4
Proceduri de cercetare şi control a posteriori
Recuperarea creanţelor
    70. Controlul declaraţiilor de tranzit poate fi efectuat de către Secţia tranzit din cadrul Serviciului Vamal în scopul verificării corectitudinii operațiunilor de tranzit.
    Acest control se efectuează prin sondaj sistematizat pentru operaţiunile de tranzit, confirmate sau aflate în derulare, iar pentru operaţiunile aflate în procedură de cercetare controlul este total.
    71. Procedura de cercetare se aplică în situaţia în care regimul/operaţiunea de tranzit nu a fost încheiat/confirmată, conform prevederilor menționate la pct. 60, 61 și 62. Aceasta se declanșează fără întîrziere în situația în care mijlocul de transport se prezintă la organul vamal de destinaţie cu încălcarea termenului stabilit conform pct. 11 al prezentei Metodologii sau se prezintă cu sigiliile deteriorate/lipsă, precum şi în cazul prezentării cu lipsă totală sau parţială a mărfurilor, în procesul transportării de la organul vamal de plecare la organul vamal de destinaţie.
    72. Dacă la organul vamal de destinaţie s-a constatat o neregulă în cadrul procedurii de tranzit, organul vamal de destinaţie în termen de pînă la 5 zile va informa organul de plecare, Secția tranzit din cadrul Serviciului Vamal despre faptele constatate.
    73. În cazul în care, în termen de 30 zile de la data înregistrării declaraţiei de tranzit, organul vamal de plecare nu deţine dovada încheierii regimului vamal de tranzit, organul vamal de plecare va declanşa procedura de cercetare.
    74. Organul vamal de plecare, în cazul declanşării procedurii de cercetare, are obligaţia de a solicita în scris principalului obligat, în termen de 5 zile, informaţii cu privire la încheierea operaţiunii de tranzit sau dovada că regimul de tranzit a fost încheiat.
    75. În termen de maximum 10 zile de la data declanşării procedurii de cercetare, principalul obligat are obligaţia să prezinte organului de plecare unul din următoarele documente:
    a) extras din declaraţia de tranzit, certificată de către organul de destinaţie, eliberată conform prevederilor pct.55, 56;
    b) o copie de pe documentul vamal (declaraţie vamală sau declaraţie sumară) de plasare a mărfurilor sub regim vamal sau sub supraveghere vamală, certificată de biroul de destinaţie ca fiind „conformă cu originalul”;
    c) recipisa eliberată conform prevederilor pct. 57;
    d) orice alte informaţii în legătură cu operaţiunea de tranzit aflată în procedură de cercetare.
    d) ale prezentului punct, organul vamal de destinaţie transmite recipisa sau informaţiile primite, împreună cu un extras de pe exemplarul nr.1 al declaraţiei de tranzit, la organul vamal de plecare.
    76. Dacă organul vamal de plecare nu deţine informaţia privind încheierea procedurii T1 şi se constată încălcarea reglementărilor vamale, acesta va sesiza Direcţia Investigare Fraude Vamale.
    Procedura de cercetare este finalizată prin încasarea drepturilor de import/export devenite exigibile şi încheierea regimului de tranzit.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3