HGC572/2017
ID intern unic:  371403
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 572
din  19.07.2017
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 1233 din 9 noiembrie 2016
Publicat : 21.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 253-264     art Nr : 665
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 1233 din 9 noiembrie 2016 „Privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.388-398, art. 1328) se modifică după cum urmează:
    1) în clauza de emitere, textul „art.21 alin.(4) din Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.2), cu modificările și completările ulterioare” se substituie cu textul „art.7 alin.(3) din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.168-170, art.773), cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art.148), cu modificările și completările ulterioare”;
    2) în partea dispozitivă, cifra „5300” se substituie cu cifra „5600”.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                         Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                                     Octavian Armaşu

    Nr. 572. Chişinău, 19 iulie 2017.