HGC725/2017
ID intern unic:  371433
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 725
din  08.09.2017
cu privire la Mecanismul de coordonare a politicii de stat
în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării
Publicat : 15.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 335-339     art Nr : 829
    În temeiul Programului de activitate al Guvernului 2016-2018, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1 din 20 ianuarie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.20-24, art.49), pct. 2 al capitolului XVI din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  nr. 890 din  20 iulie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.217-229, art.966), cu modificările ulterioare,  și al Strategiei naționale „Diaspora-2025”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 200 din 26 februarie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 49-54, art. 230), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă Mecanismul de coordonare și implementare a politicii de stat în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării de către autoritățile publice centrale și locale (se anexează).
    2. Se instituie Comitetul interministerial în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării.
    3. Ministerele şi alte autorităţi administrative publice centrale, în termen de o lună, vor desemna persoanele responsabile  de promovarea şi realizarea politicii statului în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării.
    4. Se recomandă autorităților publice locale implementarea abordării integrate a domeniului diasporei, migrației și dezvoltării la nivel local.
    5. Ministerele, autoritățile administrației publice centrale și locale vor aplica abordarea integrată a domeniului diasporei, migrației și dezvoltării în programele de activitate și vor evalua impactul migrațional.
    6. Cancelaria de Stat (Biroul relații cu diaspora):
    1) va coordona implementarea politicilor în domeniu;
    2) va monitoriza și va evalua procesul de implementare a politicilor în domeniu la nivel central și local;
    3) va organiza sesiuni de consolidare a capacităților pentru persoanele responsabile;
    4) va oferi suport metodologic în analiza impactului migrațional.
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina secretarului general al Guvernului.
    8. Se abrogă Dispoziția Guvernului nr.58-d din 7 iunie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.125-129, art. 451).

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe                                   
    şi integrării europene                                                  Andrei Galbur
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei
    și infrastructurii                                                           Octavian Calmîc

    Nr. 725. Chişinău, 8 septembrie 2017.


Aprobat
prin Hotărîrea  Guvernului nr. 725
din 8 septembrie 2017

MECANISM
de coordonare și implementare a politicii de stat
în  domeniul diasporei, migrației și dezvoltării
de către autoritățile publice centrale și locale

INTRODUCERE
    Mecanismul de coordonare și implementare a politicii de stat în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării (în continuare – Mecanism) conține descrierea principalelor aspecte organizaționale şi metodologice conform cărora va fi implementată abordarea integrată a domeniului diasporei, migrației și dezvoltării. De asemenea, conține atribuțiile persoanelor responsabile de domeniul diasporei, migrației și dezvoltării la nivel decizional şi tehnic.
    Scopul prezentului Mecanism este de a asigura implementarea eficientă a politicii în domeniu şi de a contribui la sporirea efectelor pozitive și reducerea efectelor negative ale migraţiei.
I. DISPOZIŢII GENERALE
    Noțiuni
    În sensul prezentului Mecanism se vor utiliza următorii termeni de specialitate:
abordarea integrată a domeniului diasporei, migrației și dezvoltării (DMD) – mecanism de comunicare și coordonare a tuturor părților implicate (autoritățile publice centrale și locale, societatea civilă, mediul academic și privat, organizațiile internaționale etc.) în realizarea obiectivelor strategice ale politicii de stat în domeniul relațiilor cu diaspora;
    Comitetul interministerial în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării – organ colegial care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile actelor normative și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.
    Principii fundamentale:
    1) asigurarea supremației legii și a drepturilor fundamentale ale omului consemnate în Constituția Republicii Moldova și în tratatele internaționale;
    2) protejarea drepturilor și intereselor cetățenilor Republicii Moldova stabiliți peste hotare;
    3) mobilizarea cetățenilor Republicii Moldova stabiliți peste hotare pentru realizarea potențialului uman individual și al comunităților în exercitarea responsabilităților civice în interesul Republicii Moldova;
    4) extinderea oportunităților de contribuție a diasporei la procesul de dezvoltare a țării;
    5) coordonarea eficientă a activităților autorităților publice centrale sau locale, pe verticală și pe orizontală, cu implicarea activă a societății civile, a mediului academic, a mediului privat și a structurilor internaționale relevante la realizarea politicii în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării.
    Obiective:
    1) implementarea mecanismului de integrare a domeniului diasporei, migrației și dezvoltării în strategiile și planurile de dezvoltare națională;
    2) aplicarea abordării integrate a domeniului diasporei, migrației și dezvoltării la nivel local;
    3) consolidarea capacităților persoanelor responsabile de domeniul diasporei, migrației și dezvoltării din cadrul autorităților publice centrale și locale.
II. CADRUL INSTITUŢIONAL
    În scopul unei colaborări interinstituționale eficiente se instituie Comitetul interministerial în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării (în continuare – Comitet).
    Comitetul interministerial în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării
    1. Sarcinile Comitetului:
    1) coordonează elaborarea și implementarea politicilor de stat cu impact asupra domeniului diasporei, migrației și dezvoltării;
    2) formulează viziunea strategică în domeniu pe termen mediu și lung;
    3) elaborează propuneri şi recomandări care urmează a fi incluse în strategiile/planurile de dezvoltare;
    4) validează strategiile și planurile de dezvoltare cu impact asupra domeniul diasporei, migrației și dezvoltării;
    5) asigură implementarea acțiunilor din programele de dezvoltare națională ale Guvernului;
    6) formulează propuneri pentru proiecte de acte normative;
    7) asigură comunicarea interministerială în domeniu.
    2. Drepturile Comitetului:
    1) să solicite de la autorităţile administraţiei publice centrale sau locale competente informaţia necesară pentru activitatea sa;
    2) să prezinte Guvernului propuneri și recomandări privind coordonarea și promovarea politicii de stat în domeniu, în baza hotărîrilor proprii adoptate;
    3) să fie informat, în conformitate cu legislația în vigoare, despre procesul elaborării şi conținutul proiectelor de acte referitoare la poziția statului în domeniu;
    4) să solicite de la autoritățile administrației publice centrale şi locale avizarea proiectelor de documente ce ţin de activitatea în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării.
    3. Organizarea Comitetului
    1) Comitetul este alcătuit din cîte un reprezentant cu funcție de conducere din ministere și autorități administrative centrale (cu desemnarea unui membru supleant).
    2) Președintele Comitetului este secretarul general al Guvernului.
    3) Comitetul se întrunește semestrial și ori de cîte ori este necesar, fiind convocat de secretarul general al Guvernului sau, prin delegare, de șeful Biroului relații cu diaspora.
    4) La reuniunile Comitetului pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai Parlamentului, ai Președintelui Republicii Moldova, autorităților administrației publice centrale, autorităților administrației publice locale sau ai structurilor asociative ale acestora, partenerilor internaționali, diasporei, societății civile, mediului academic și ai mediului privat.
    5) Ședințele Comitetului au loc în prezenţa majorităţii membrilor.
    6) Comitetul adoptă hotărîri cu votul majorității membrilor.
    7) Concluziile și hotărîrile Comitetului se consemnează în procese-verbale, semnate de persoana care asigură președinția Comitetului.
    8) Comitetul prezintă Guvernului, periodic sau cel puțin o dată pe an, rapoarte cu privire la stadiul realizării programelor de acțiuni specifice.
    9) Comitetul instituie grupuri de lucru interministeriale la nivel tehnic pentru gestionarea procesului de coordonare, implementare, evaluare și monitorizare a programelor de dezvoltare.
    10) Organizarea reuniunilor și secretariatul lucrărilor Comitetului sînt asigurate de Cancelaria de Stat (Biroul relații cu diaspora).
    4. Componența și funcțiile Comitetului la nivel central
   
Ministerele și autoritățile administrative centrale:
    1) vor desemna secretarul de stat/un director general adjunct responsabil de promovarea şi realizarea politicii statului în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării;
    2) vor desemna o persoană responsabilă de exercitarea atribuţiilor de coordonare, aplicare şi implementare a subiectelor ce ţin de domeniul diasporei, migrației și dezvoltării la nivel tehnic (punct de contact pentru domeniul diasporei, migrației și dezvoltării în instituţie);
    3) vor elabora, în coordonare cu Cancelaria de Stat (Biroul relații cu diaspora), modificările propriilor regulamente în scopul includerii funcţiilor şi atribuţiilor în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării;
    4) vor include abordarea integrată a domeniului diasporei, migrației și dezvoltării în fișa de post;
    5) în coordonare cu Cancelaria de Stat, vor exercita atribuţiile în domeniul cooperării cu diaspora;
    6) vor analiza impactul migrațional în politicile elaborate.
    5. Organizarea grupurilor de lucru la nivel tehnic
    1) Grupurile de lucru asigură suport operațional Comitetului în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale.
    2) Grupurile de lucru, la nivel tehnic, sînt formate din reprezentanți ai ministerelor și altor autorități administrative centrale și locale.
    3) Ministerele și autoritățile administrative centrale și locale vor desemna persoane responsabile de exercitarea atribuțiilor de gestionare a procesului de coordonare, implementare, evaluare și monitorizare a programelor de dezvoltare (punct de contact în instituție).
    4) Grupurile de lucru se întrunesc periodic sau ori de cîte ori este necesar, în conformitate cu calendarul de activități stabilit în cadrul Comitetului.
    5) Activitatea grupurilor de lucru este coordonată de către șeful Biroului relații cu diaspora.
    Persoanele responsabile desemnate în grupurile de lucru la nivel tehnic:
    1) vor promova activ politicile statului în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării şi domeniile conexe la nivelul autorității;
    2) vor asigura analiza impactului migrațional în politicile elaborate de autoritatea reprezentată;
    3) vor participa la procesul de consultare cu diaspora a politicilor sectoriale, a noilor proiecte și a serviciilor create pentru diasporă;
    4) în coordonare cu Biroul relaţii cu diaspora, vor exercita atribuțiile în domeniul cooperării cu diaspora;
    5) vor elabora propuneri privind modificarea regulamentelor de organizare și funcționare a entității și a fișelor de post ale colaboratorilor în scopul includerii funcțiilor și atribuțiilor în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării;
    6) vor coordona procesul de comunicare şi raportare a activităților sectoriale din entitatea pe care o reprezintă;
    7) vor participa la sesiuni de consolidare a capacităților.
    La nivelul grupurilor de lucru se pot organiza subgrupuri, în funcție de acțiunile care se impun pentru realizarea programelor și politicilor guvernamentale.
    6. Aplicarea abordării integrate a domeniului diasporei, migrației și dezvoltării și componența Comitetului la nivel local
    Conform modelului implementat la nivel central, se recomandă ca autoritățile publice locale să desemneze persoane responsabile de domeniul diasporei, migrației și dezvoltării pe două niveluri:
    1) la nivel de coordonare și promovare a politicilor;
    2) la nivel de implementare a politicilor.
    Se recomandă autorităților publice locale:
    1) să desemneze un vicepreședinte de raion/viceprimar în domeniul social, responsabil de coordonarea și promovarea politicii locale în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării;
    2) să desemneze o persoană responsabilă de exercitarea atribuțiilor de implementare a subiectelor ce țin de domeniul diasporei, migrației și dezvoltării la nivel tehnic;
    3) să inițieze, în colaborare cu Cancelaria de Stat, ajustările propriilor regulamente și ale fișelor de post, în scopul includerii funcțiilor și responsabilităților în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării;
    4) să exercite atribuțiile în domeniul cooperării cu diaspora și asociațiile de băștinași la nivel local/comunitar.
    Persoanele desemnate:
    1) vor oferi informații pentru cetățenii plecați din localitate și persoanele afectate de fenomenul migrației;
    2) vor consulta cetățenii reveniți și persoanele interesate de investiții, acte de caritate, acțiuni de dezvoltare a localității/comunității, precum și îi va referi către instituțiile existente;
    3) vor completa baza de date a cetățenilor plecați din localitate;
    4) vor organiza evenimente comune cu diaspora;
    5) vor menține și vor dezvolta comunicarea cu diaspora;
    6) vor integra problema migrației în strategiile și planurile locale de dezvoltare.
    7. Monitorizarea, evaluarea și raportarea activității
    Cancelaria de Stat (Biroul relații cu diaspora):
    1) va aviza documentele de politici, va monitoriza și va acorda asistență operațională în procesul de integrare a domeniului diasporei, migrației și dezvoltării în politici sectoriale de dezvoltare;
    2) va monitoriza și va evalua activitatea Comitetului;
    3) va sintetiza, anual sau la necesitate, informația raportată de autoritățile administrative centrale și locale cu privire la acțiunile realizate într-un raport general. Raportul final va fi publicat pe paginile web ale instituțiilor;
    4) cel puțin o dată pe an, va  prezenta Guvernului rapoarte de activitate cu privire la stadiul realizării obiectivelor strategice ale politicii de stat în domeniul relațiilor cu diaspora și a acțiunilor specifice.