HGC742/2017
ID intern unic:  371636
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 742
din  19.09.2017
cu privire la lichidarea Școlii Profesionale, or. Ocniţa
Publicat : 22.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 340-351     art Nr : 847
    În temeiul art. 59 alin. (2) şi art. 139 lit. f) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), cu modificările  şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă, la propunerea Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, lichidarea Școlii Profesionale, or. Ocniţa.
    2. Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării va asigura:
    1) crearea comisiei de lichidare a Şcolii Profesionale, or. Ocniţa;
    2) transmiterea mijloacelor fixe și circulante din gestiunea Școlii Profesionale, or. Ocniţa, în gestiunea Școlii Profesionale, or. Briceni, în termen de 2 luni de la publicarea prezentei hotărîri, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015.
    3. Agenţia Servicii Publice va opera modificările necesare în documentele cadastrale în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
    4. La poziția 85 din anexa nr. 2212  la Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 „Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 129-131, art. 1072), cu modificările şi completările ulterioare, în coloana a cincea, cuvintele „or. Ocniţa” se substituie cu cuvintele „or. Briceni”.
    5. Din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 721), cu modificările și completările ulterioare, poziția „Şcoala Profesională, or. Ocniţa” se exclude.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

    PRIM-MINISTRU                                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                      Octavian Calmîc
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                                Monica Babuc
    Ministrul finanţelor                                                                Octavian Armaşu

    Nr. 742. Chişinău, 19 septembrie 2017.