LPC133/2017
ID intern unic:  371661
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 133
din  07.07.2017
pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2007
privind societățile cu răspundere limitată
Publicat : 28.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 265-273     art Nr : 436
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127–130, art. 548), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 25:
    titlul va avea următorul cuprins:
    „Articolul 25. Înstrăinarea/dobîndirea părții sociale”;
articolul se completează cu alineatele (11) şi (12) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul dobîndirii părții sociale prin succesiune, succesorul dobîndește de drept calitatea de asociat de la data operării modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice dacă actul de constituire nu prevede că dobîndirea acestei calități este condiționată de acordul asociaților.
    În cazul în care actul de constituire prevede că dobîndirea de către succesor a calității de asociat este condiționată de acordul asociaților, iar acordarea unei astfel de calități succesorului îi este refuzată, atunci orice asociat sau societatea sînt obligați să dobîndească partea socială a succesorului la un preț nu mai mic decît cel mai mare preț dintre prețurile oferite de asociat/asociați sau de societate și prețul determinat pe baza valorii activelor nete la data prezentării de către succesor a actului ce atestă dreptul asupra părții sociale dobîndite prin succesiune.
    Valoarea activelor nete se confirmă de către un auditor. La acordul părților, prețul părții sociale va fi determinat de un evaluator. Cheltuielile pentru confirmarea valorii activelor nete de către auditor sau, după caz, cheltuielile pentru evaluare vor fi suportate de către societate.
    La dobîndirea părții sociale de la succesor de către asociat/asociați sau societate, prevederile art. 24 alin. (5) și ale art. 26 alin. (2)–(6) se aplică în mod corespunzător.
    (12) În cazul în care, în termen de 3 luni de la data prezentării de către succesor a actului ce atestă dreptul asupra părții sociale dobîndite prin succesiune, niciunul dintre asociați și nici societatea nu dobîndesc partea socială, succesorul dobîndește de drept calitatea de asociat, fiind în drept să solicite operarea modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice în conformitate cu art. 30.”
    2. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 30. Înregistrarea înstrăinării/dobîndirii
                           părții sociale
    (1) Partea socială se consideră de drept a dobînditorului, în condițiile prezentei legi, de la data operării în Registrul de stat al persoanelor juridice a modificării privind înstrăinarea/dobîndirea părții sociale, fără a fi necesară modificarea în acest sens a actului de constituire al societății.
    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), modificarea privind înstrăinarea/dobîndirea părții sociale va fi operată în Registrul de stat al persoanelor juridice la prezentarea actului juridic de înstrăinare/dobîndire autentificat notarial, a hotărîrii judecătorești sau certificatului de moștenitor.”
    3. La articolul 42 alineatul (2), cuvintele „prin hotărîre judecătorească sau prin lege” se substituie cu textul „prin lege, prin hotărîre judecătorească sau prin act de constituire al societății”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                 Andrian CANDU

    Nr. 133. Chişinău, 7 iulie 2017.