HGC752/2017
ID intern unic:  371770
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 752
din  26.09.2017
cu privire la lichidarea unor instituții rezidențiale
Publicat : 29.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 352-355     art Nr : 858
    În temeiul art. 21 alin. (3) și art. 139 lit. f) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), cu modificările și completările ulterioare, art. 8 alin. (2) din Legea nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 611), cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 alin. (1) lit. a) şi art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă, la propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, lichidarea Școlii de tip-internat pentru copii orfani și rămași fără îngrijirea părinților, or. Leova; Școlii de tip-internat pentru copii orfani și rămași fără îngrijirea părinților, or. Orhei; Școlii-internat auxiliare, s. Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești; Școlii-internat auxiliare, or. Rezina; Școlii-internat auxiliare, s. Crihana Veche, r-nul Cahul.
    2. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va institui comisiile de lichidare a instituțiilor rezidențiale menționate în pct.1.
    3. Disponibilizarea salariaților instituțiilor se va efectua în conformitate cu prevederile legislației muncii.
    4. Se transmit cu titlu gratuit, cu acordul consiliilor raionale/locale, bunurile imobile aflate în gestiunea instituțiilor rezidenţiale și terenurile aferente acestora (conform anexei) din proprietatea publică a statului (administrarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării) în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale respective, pentru valorificarea, de preferință, în scopuri educaționale.
    5. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în comun cu consiliile raionale Leova, Orhei, Rezina şi Consiliul local Crihana Veche, va institui comisiile de transmitere a bunurilor și va asigura, în termen de 30 de zile, transmiterea acestora în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.1, art.2), cu modificările și completările ulterioare.
    6. Agenția Servicii Publice, la cererea autorităților administrației publice locale, va asigura înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a modificărilor corespunzătoare în privința bunurilor imobile menționate în anexa la prezenta hotărîre, în conformitate cu prevederile legislației.
    7. Din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educației” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 721), cu modificările și completările ulterioare, se exclud următoarele poziții:
    „Școala de tip-internat pentru copii orfani și rămași fără îngrijirea părinților, or. Orhei
    Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămași fără îngrijirea părinților, or. Leova”;
    „Școala-internat auxiliară, s. Crihana Veche, r-nul Cahul
     Școala-internat auxiliară, s. Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești”;
    „Școala-internat auxiliară, or. Rezina”.
    8. Din anexa nr. 2212 la Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 „Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 129-131, art. 1072), cu modificările și completările ulterioare, pozițiile 4, 6, 9 și 18 se exclud.
    9. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei
    şi infrastructurii                                                          Octavian Calmîc
    Ministrul educaţiei,
    culturii şi cercetării                                                    Monica Babuc
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu

    Nr. 752. Chişinău, 26 septembrie 2017.


Anexă
 la Hotărîrea Guvernului nr.752
 din 26 septembrie 2017

LISTA
bunurilor imobile aflate în gestiunea instituțiilor rezidenţiale
şi terenurilor aferente care se transmit din proprietatea publică a
statului (administrarea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării)
în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale


Nr.
crt.

Bunurile imobile și terenurile aferente care se transmit

Unitatea administrativ-teritorială căreia i se transmit bunurile imobile și terenurile aferente

1.

Bunurile imobile aflate în gestiunea Școlii de tip-internat pentru copii orfani și rămași fără îngrijirea părinților, or. Leova, amplasate pe str. Ștefan cel Mare şi Sfînt, 90, or. Leova, precum și terenul aferent acestora cu numărul cadastral 5701216002

Raionul Leova
2.

Bunurile imobile aflate în gestiunea Școlii de tip-internat pentru copii orfani și rămași fără îngrijirea părinților, or. Orhei, amplasate pe str. Unirii, 156, or. Orhei, precum și terenul aferent acestora cu numărul cadastral 6401106086

Raionul Orhei
3.

Bunurile imobile aflate în gestiunea Școlii-internat auxiliare, or. Rezina, amplasate pe str. 27 August 1989, 11, or. Rezina, pe terenul cu numărul cadastral 6701209055

Raionul Rezina
4.

Bunurile imobile aflate în gestiunea Școlii-internat auxiliare, amplasate în s. Crihana Veche, r-nul Cahul, precum și terenul aferent acestora cu numărul cadastral 1720204312

Satul Crihana Veche, raionul Cahul