LPC165/2017
ID intern unic:  371808
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 165
din  20.07.2017
pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 06.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 356-359     art Nr : 597
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 180/2008 cu privire la migraţia de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 162–164, art. 598), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    noţiunea „lucrător detaşat” va avea următorul cuprins:
    „lucrător detaşat – străin calificat, angajat oficial al unei întreprinderi cu sediul pe teritoriul altui stat, detaşat temporar în baza unui contract de prestare a serviciilor și/sau de executare a lucrărilor ori în baza unui act de detaşare la un beneficiar solicitant din Republica Moldova, unde își va desfășura activitatea conform contractului sau actului de detaşare;”
    articolul se completează în final cu următoarele noţiuni:
    „beneficiar solicitant – întreprindere/organizație/instituție, persoană juridică de drept public sau de drept privat, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, care angajează străini sau beneficiază de munca străinilor;
    lucrător înalt calificat – străin care deține competențe speciale și esențiale pentru producere și cercetare, privind tehnicile, procesele, procedurile sau gestionarea întreprinderii. La evaluarea acestor competențe se iau în considerare atît competențele specifice necesare pentru desfășurarea activității întreprinderii, cît și deținerea unui nivel înalt de calificare într-un anumit profil ocupațional sau o anumită activitate care necesită cunoștințe tehnice specifice, inclusiv apartenența la o profesie acreditată.”
    2. La articolul 3, alineatul (2) se completează cu litera m) cu următorul cuprins:
    „m) străinii care sînt asociaţi sau acţionari ai persoanelor juridice cu investiţii străine înregistrate în Republica Moldova şi nu deţin funcţii remunerate în cadrul acestora.”
    3. La articolul 4, alineatele (3) şi (6) vor avea următorul cuprins:
    „(3) În scopul asigurării necesităţilor economiei naţionale cu forţă de muncă, Guvernul, în baza Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova, aprobă şi actualizează, anual sau la necesitate, Lista ocupaţiilor prioritare.”
    „(6) Evidenţa lucrătorilor imigranţi este ţinută de autoritatea competentă pentru ocuparea forţei de muncă prin Sistemul informaţional automatizat, în condiţiile legii.”
    4. La articolul 5, alineatele (1), (2), (6) şi (7) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Dreptul la muncă se acordă străinului de către autoritatea competentă pentru ocuparea forţei de muncă. Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă se acordă de către autoritatea competentă pentru străini.
    (2) Dreptul la muncă serveşte temei pentru legalizarea şederii provizorii în scop de muncă a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova.”
    „(6) Dreptul la muncă și dreptul de ședere provizorie în scop de muncă încetează din momentul expirării termenului pentru care au fost acordate sau din momentul revocării acestor drepturi.
    (7) Pînă la expirarea termenului de şedere provizorie în scop de muncă, străinul are dreptul de a se angaja la un alt beneficiar solicitant în condiţiile prezentei legi.”
    5. Articolele 6 şi 7 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 6. Depunerea actelor şi perfectarea
                         permiselor de şedere provizorie
                         în scop de muncă
    (1) Pînă la sosirea străinului în Republica Moldova, după caz, beneficiarul solicitant depune la ghișeul unic de documentare a străinilor în cadrul autorității competente pentru străini (în continuare – ghișeu unic) actele prevăzute de prezenta lege în vederea acordării/prelungirii dreptului la muncă și a dreptului de ședere provizorie în scop de muncă.
    (2) Autoritatea competentă pentru ocuparea forţei de muncă examinează actele depuse şi emite decizia privind acordarea/prelungirea/refuzul dreptului la muncă.
    (3) Autoritatea competentă pentru străini examinează actele depuse şi emite decizia privind acordarea/prelungirea/refuzul dreptului la şedere provizorie în scop de muncă.
    (4) În baza deciziei privind acordarea dreptului la muncă şi a deciziei privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă se eliberează permisul de şedere provizorie în scop de muncă în condiţiile legii.
    (5) Permisul de ședere provizorie în scop de muncă se eliberează pentru un nou termen, în baza deciziei privind prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă, dacă au fost respectate condițiile inițiale de eliberare. 
    (6) Autoritatea competentă pentru străini va prezenta autorităţii competente pentru ocuparea forţei de muncă copia deciziei de refuz al dreptului de şedere a străinilor cărora li s-a acordat/prelungit dreptul la muncă.
    (7) Nu este necesară obţinerea dreptului la muncă pentru următoarele categorii de străini:
    a) lucrători imigranţi din domeniul sportului;
    b) străini invitaţi la muncă de către Guvern sau de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice;
    c) specialişti sosiţi în baza tratatelor internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte;
    d) lucrători înalt calificaţi;
    e) persoane cu funcţii de conducere;
    f) străinii angajați în proiecte investiționale de importanță națională;
    g) lucrători detaşaţi pentru o perioada cumulativă de cel mult 90 de zile;
    h) străini a căror calificare este inclusă în Lista ocupaţiilor prioritare.
    (8) Dreptul la muncă, după caz, şi dreptul de şedere provizorie în scop de muncă servesc drept temei pentru obţinerea invitaţiei necesare şi, după caz, a vizei de şedere pe termen lung în Republica Moldova.
    (9) Toate actele în vederea acordării/prelungirii dreptului la muncă şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă se depun la ghişeul unic în limba de stat sau în traducere în limba de stat, întocmită şi certificată de traducători autorizaţi în conformitate cu Legea nr. 264/2008 cu privire la statutul, autorizarea şi organizarea activităţii de interpret şi traducător în sectorul justiţiei.
    Articolul 7. Acordarea şi prelungirea dreptului
                       la muncă şi a dreptului de şedere
                       provizorie în scop de muncă
                       pentru lucrătorii imigranţi
    (1)  Pentru acordarea dreptului la muncă şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă străinului, beneficiarul solicitant depune la ghişeul unic următoarele documente:
    a) copia de pe anunţul publicitar de angajare, publicat în presă, şi oferta locurilor de muncă vacante;
    b) demersul privind acordarea dreptului la muncă şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă;
    c) proiectul contractului individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului, stabilit în mărime nu mai mică decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune, iar în cazul lucrătorilor înalt calificaţi, salariul lunar nu poate fi mai mic decît 5 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul de gestiune;
    d) copia de pe paşaportul național al străinului;
    e) copia de pe actul de studii sau de pe alt act ce confirmă pregătirea profesională a străinului invitat la muncă, iar în cazul în care străinii se angajează în domeniul educaţiei sau sănătăţii – şi avizul autorităţilor competente ale Republicii Moldova;
    f) cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare juridică;
    g) dovada asigurării medicale locale sau internaţionale care va acoperi Republica Moldova;
    h) declaraţia privind asigurarea străinului cu spaţiu de locuit în Republica Moldova.
    (2) Autoritatea competentă pentru ocuparea forţei de muncă va identifica şi va propune beneficiarului solicitant posibilitatea de angajare a lucrătorilor din resursele umane autohtone, iar în cazul neidentificării potenţialilor angajaţi care corespund calificării şi cerinţelor beneficiarului solicitant, în termen de cel mult 10 zile calendaristice va emite decizia privind acordarea dreptului la muncă.
    (3) În termen de 25 de zile calendaristice de la data depunerii actelor la ghişeul unic, autoritatea competentă pentru străini va emite decizia privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă.
    (4) Autoritatea competentă pentru străini, în termen de 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii pentru perfectarea permisului de şedere provizorie în scop de muncă, va elibera străinului permisul de şedere provizorie în scop de muncă, cu achitarea tarifelor stabilite pentru eliberarea actului de identitate.
    (5)  Dreptul la muncă şi dreptul de şedere provizorie în scop de muncă se acordă pentru o perioadă de pînă la un an, cu posibilitatea de a fi prelungită pentru un nou termen.
    (6) În vederea prelungirii dreptului la muncă şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă acordate străinului, beneficiarul solicitant, cu cel puţin 25 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a permisului de şedere provizorie în scop de muncă, depune la ghişeul unic următoarele documente:
    a) demersul privind prelungirea dreptului la muncă şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă;
    b) copia de pe permisul de şedere provizorie în scop de muncă eliberat anterior;
    c) copia de pe contractul individual de muncă;
    d) copia de pe paşaportul național al străinului;
    e)  dovada asigurării medicale locale sau internaţionale care va acoperi Republica Moldova;
    f) declaraţia privind asigurarea străinului cu spaţiu de locuit în Republica Moldova.
    (7) Decizia privind prelungirea dreptului la muncă şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului se emite în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la data depunerii demersului.”
    6. Legea se completează cu articolul 71 cu următorul cuprins:
    „Articolul 71. Acordarea şi prelungirea dreptului
                           de şedere provizorie în scop
                           de muncă pentru străinii a căror
                           calificare este inclusă
                           în Lista ocupaţiilor prioritare
    (1) În vederea acordării dreptului de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinul a cărui calificare este inclusă în Lista ocupaţiilor prioritare, beneficiarul solicitant depune la ghişeul unic următoarele documente:
    a) demersul privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă;
    b) documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c)–h).
    (2) În termen de 20 de zile calendaristice din momentul depunerii demersului, autoritatea competentă pentru străini emite decizia privind acordarea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă.
    (3) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă se acordă pentru o perioadă de pînă la un an, cu posibilitatea de a fi prelungită pentru un nou termen.
    (4) În vederea prelungirii dreptului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant, cu cel puţin 25 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a permisului de şedere provizorie în scop de muncă, depune la ghişeul unic următoarele documente:
    a) demersul privind prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă;
    b) documentele prevăzute la art. 7 alin. (6) lit. b)–f).
    (5) Decizia privind prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului se emite în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la data depunerii demersului.
    (6) În temeiul deciziei privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă şi al cererii pentru perfectarea permisului de şedere provizorie în scop de muncă, autoritatea competentă pentru străini, în termen de 7 zile calendaristice de la data depunerii de către străin a cererii pentru perfectarea permisului de şedere provizorie în scop de muncă, va elibera străinului permisul de şedere provizorie în scop de muncă, cu achitarea taxelor stabilite pentru eliberarea actului de identitate.”
    7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 8. Acordarea şi prelungirea dreptului
                        de şedere provizorie în scop de muncă
                        pentru persoane cu funcţii de conducere
    (1) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă se acordă străinilor care dețin funcții de conducere și gestionează personalul angajat din subordine în cadrul unui beneficiar solicitant în care au fost efectuate investiții în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător.”
    (2) În vederea acordării dreptului de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinul cu funcţie de conducere, beneficiarul solicitant depune la ghişeul unic următoarele documente:
    a) demersul privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă;
    b) documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c)–h);
    c)  copiile de pe  formularele statistice „Cu privire la investiţii” şi „Mobilitatea salariaţilor şi locurile de muncă”, care să confirme efectuarea investiţiei sau crearea locurilor de muncă în cadrul beneficiarului solicitant.
    (3) În termen de 15 zile calendaristice din momentul depunerii demersului, autoritatea competentă pentru străini va emite  decizia privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă.
    (4) Se acordă drept de şedere provizorie în scop de muncă persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul beneficiarului solicitant în cazul în care, în ultimii 3 ani de gestiune, s-au efectuat investiţii sau au fost create locuri de muncă cu respectarea următoarelor condiții:
    a) pentru investiții în valoare echivalentă cu 60–200 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 4 locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat – pe un termen de 2 ani;
    b) pentru investiții în valoare echivalentă cu 200–600 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 8 locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat – pe un termen de 3 ani;
    c) pentru investiții în valoare echivalentă cu 600–2000 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 15 locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat – pe un termen de 4 ani;
    d) pentru investiții în valoare echivalentă cu 2000–4000 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 25 de locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat – pe un termen de 5 ani;
    e)  pentru investiții în valoare echivalentă cu peste 4000 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 50 de locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat – pe un termen de 8 ani.
    (5) Străinii specificaţi la alin. (1) au dreptul la prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă în corespundere cu prevederile alin. (4).
    (6) Permisul de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinul specificat la alin. (4) se perfectează în termen de 7 zile calendaristice de la data depunerii demersului, cu achitarea tarifelor stabilite pentru eliberarea actului de identitate.
    (7) În vederea prelungirii dreptului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului, specificat la alin. (4), beneficiarul solicitant, cu cel puţin 25 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a permisului de şedere provizorie în scop de muncă, depune la ghişeul unic următoarele documente:
    a) demersul privind prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă;
    b) documentele prevăzute la art. 7 alin. (6) lit. b)–f);
    c)  documentele prevăzute la alin. (2) lit. c) din prezentul articol, care confirmă efectuarea investiţiei sau crearea locurilor de muncă în cadrul beneficiarului solicitant respectiv.
    (8) Autoritatea competentă pentru străini examinează demersul privind prelungirea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă al străinului și emite decizia privind prelungirea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă în termen de cel mult 15 zile calendaristice din momentul depunerii demersului.”
    8. Legea se completează cu articolele 81 și 82 cu următorul cuprins:
    „Articolul 81. Acordarea şi prelungirea dreptului
                          de şedere provizorie  în scop de muncă
                          pentru trăinii angajaţi în proiecte
                          investiţionale de importanţă naţională
    (1) Pentru întreprinderile incluse de către Guvern în lista proiectelor investiţionale de importanţă naţională se permite angajarea străinilor în următoarele condiţii:
    a)  la angajarea în cadrul întreprinderilor respective nu se solicită decizia privind acordarea dreptului la muncă prevăzută la art. 7;
    b) acordul cu privire la implementarea proiectelor investiţionale conţine prevederi conform cărora numărul angajaţilor străini se va diminua în favoarea angajaţilor autohtoni, astfel încît, după 5 ani de la demararea implementării proiectelor, numărul angajaților străini să nu depăşească 50% din numărul total de angajaţi. În cazul nerespectării condiţiei date, angajarea străinilor se efectuează conform art. 7.
    (2) În vederea acordării dreptului de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinul angajat în proiecte investiţionale de importanţă naţională, beneficiarul solicitant depune la ghişeul unic următoarele documente:
    a) demersul privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă;
    b) documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c)–h);
    c) actele ce confirmă participarea beneficiarului solicitant în proiectele investiţionale de importanţă naţională.
    (3) Decizia privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă se emite în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data depunerii demersului.
    (4) În vederea prelungirii dreptului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului specificat la alin. (2), beneficiarul solicitant, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a permisului de şedere provizorie în scop de muncă, depune la ghişeul unic următoarele documente:
    a) demersul privind prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă;
    b) documentele prevăzute la art. 7 alin. (6) lit. b)–f).
    (5) Autoritatea competentă pentru străini examinează demersul privind prelungirea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă și emite decizia privind prelungirea acestuia în termen de cel mult 15 zile calendaristice din momentul depunerii demersului.
    (6) Permisul de şedere provizorie în scop de muncă se perfectează în termen de 7 zile calendaristice de la data depunerii demersului, cu achitarea tarifelor stabilite pentru eliberarea actului de identitate.
     (7) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă se acordă pentru o perioadă de pînă la un an, cu posibilitatea prelungirii pentru un nou termen.
    Articolul 82. Acordarea şi prelungirea dreptului
                         de şedere provizorie  în scop de muncă
                         pentru lucrătorii înalt calificaţi
    (1) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă se acordă străinilor care sînt lucrători înalt calificaţi cu următoarele condiţii:
    a) beneficiarul solicitant intenţionează să angajeze un străin pe un loc de muncă corespunzător, cu contract individual de muncă, pe o durată determinată cu o durată normală a timpului de muncă, şi să îi achite un salariu în mărime de cel puţin 5 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul de gestiune;
    b) străinul îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională, experienţă în activitate sau competenţe specifice în domeniul pentru care este angajat.
    (2) În vederea acordării dreptului de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinul specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant depune la ghişeul unic următoarele documente:
    a) demersul privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă;
    b) documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c)–h);
    c) curriculum vitae al străinului;
    d)  recomandările şi alte documente ce atestă obţinerea unei experienţe cu un nivel superior sau a unei calificări superioare necesare pentru ocuparea locului de muncă.
    (3) Decizia privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinul specificat la alin. (1) se emite în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data depunerii demersului.
    (4) În vederea prelungirii dreptului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a permisului de şedere provizorie în scop de muncă, depune la ghişeul unic următoarele documente:
    a) demersul privind prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă;
    b) documentele prevăzute la art. 7 alin. (6) lit. b)–f).
    (5) În termen de cel mult 15 zile calendaristice din momentul depunerii demersului, autoritatea competentă pentru străini examinează demersul privind prelungirea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă al străinului și emite decizia de prelungire a dreptului de ședere provizorie în scop de muncă al străinului.
    (6) Permisul de şedere provizorie în scop de muncă se perfectează în termen de 7 zile calendaristice de la data depunerii demersului, cu achitarea tarifelor stabilite pentru eliberarea actului de identitate.
    (7) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă se acordă pentru o perioadă de pînă la un an, cu posibilitatea de a fi prelungită pentru un nou termen.”
    9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 9. Acordarea şi prelungirea dreptului
                         la muncă şi dreptului de şedere
                         provizorie în scop de muncă
                         pentru lucrătorii detaşaţi
    (1) Un străin poate fi detaşat pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă cumulativă de cel mult 90 de zile calendaristice în decursul unui an calendaristic, fără a se obţine în prealabil de către beneficiarul solicitant dreptul la muncă şi dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru lucrătorul detaşat.
    (2) Beneficiarul solicitant va depune la ghişeul unic o declaraţie pe propria răspundere privind scopul şi durata detaşării străinului, cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de a-și începe activitatea străinul detaşat în cadrul beneficiarului solicitant. Orice modificare a elementelor prevăzute în declaraţie se comunică la ghişeul unic în cel mult 3 zile lucrătoare de la data producerii.
    (3) Declaraţia prevăzută la alin. (2) va fi însoţită de:
    a) copia de pe actul de detaşare emis de către întreprinderea nerezidentă;
    b) copia de pe paşaportul naţional al străinului detaşat;
    c) copia de pe contractul de executare a lucrărilor şi/sau de prestare a serviciilor, încheiat între persoana juridică din Republica Moldova şi persoana juridică din străinătate;
    d) datele de identificare ale persoanei juridice străine care face detaşarea: denumirea, adresa, datele de contact, numărul de identificare.
    (4) Pentru străinii detaşaţi pentru o perioada cumulativă mai mare de 90 de zile calendaristice în decursul unui an calendaristic se va solicita acordarea dreptului la muncă (cu excepţia cazului în care străinul este lucrător înalt calificat sau persoană cu funcție de conducere) şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă. În acest scop, beneficiarul solicitant va depune la ghişeul unic următoarele documente:
    a) copia de pe actul de detaşare emis de către întreprinderea care detaşează străinul;
    b) copia de pe contractul de prestare a serviciilor şi/sau de executare a lucrărilor, încheiat între beneficiarul solicitant şi întreprinderea care detaşează străinul;
    c) documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d)–h);
    d) copia de pe raportul financiar al beneficiarului solicitant pentru ultima perioadă de gestiune, dacă aceasta depăşeşte 3 luni.
    (5) Decizia privind acordarea dreptului la muncă, după caz, şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă pentru lucrătorii detaşaţi se emite în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data depunerii demersului pentru toată durata contractului de detaşare, dar care nu trebuie să fie mai mare de un an.
    (6) Dreptul la muncă, după caz, şi dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru lucrătorii detaşaţi se prelungesc pentru un nou termen, dacă au fost respectate condiţiile iniţiale de acordare a drepturilor în cauză, dar să nu depăşească termenul contractului de prestare a serviciilor şi/sau de executare a lucrărilor.
    (7) În vederea prelungirii dreptului la muncă, după caz, şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă pentru lucrătorul detaşat, beneficiarul solicitant, cu cel puţin 25 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a permisului de şedere provizorie în scop de muncă, depune la ghişeul unic următoarele documente:
    a) demersul privind prelungirea dreptului la muncă, după caz, și demersul privind prelungirea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă;
    b) copia de pe actul de detaşare emis de către întreprinderea care detaşează străinul;
    c) copia de pe contractul de prestare a serviciilor şi/sau de executare a lucrărilor, încheiat între beneficiarul solicitant şi întreprinderea care detaşează străinul;
    d) documentele prevăzute la art. 7 alin. (6), lit. b), d)–f).
    (8) Permisul de şedere provizorie în scop de muncă se perfectează în termen de 7 zile calendaristice de la data depunerii demersului, cu achitarea tarifelor stabilite pentru eliberarea actului de identitate.”
    10. La articolul 10:
    alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:
    „(2) În vederea acordării dreptului la muncă şi dreptului de şedere provizorie în scop de muncă pentru lucrătorul frontalier sau sezonier, beneficiarul solicitant depune la ghişeul unic documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b)–h).”
     „(4) În vederea prelungirii dreptului la muncă şi dreptului de şedere provizorie în scop de muncă pentru lucrătorul frontalier sau sezonier, beneficiarul solicitant, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a permisului de şedere provizorie în scop de muncă, depune la ghişeul unic documentele prevăzute la art. 7 alin. (6).”
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Decizia privind prelungirea dreptului la muncă şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă pentru lucrătorul frontalier sau sezonier se emite în cel mult 15 zile calendaristice de la data depunerii demersului.”
    11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 11. Refuzul acordării sau prelungirii
                           dreptului la muncă  şi a dreptului
                           de şedere provizorie în scop de
                            muncă
    (1) Beneficiarului solicitant i se refuză angajarea în muncă a străinului în cazul în care:
    a)  în urma examinării documentelor prezentate s-a constatat că acestea au fost perfectate cu abateri de la normele stabilite sau conţin date neautentice;
    b) la data depunerii demersului, nu sînt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (3);
    c)  beneficiarul solicitant a intrat oficial în procedură de insolvabilitate sau de lichidare;
    d)  beneficiarul solicitant nu are activitate economică pe parcursul anului de gestiune și nu a achitat impozitele, contribuţiile de asigurări sociale de stat şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în folosul străinului angajat.
    (2)  Străinilor nu li se acordă dreptul la muncă şi dreptul de şedere provizorie în scop de muncă în cadrul întreprinderii/organizaţiei/instituţiei licenţiate pentru desfăşurarea activităţii de plasare în cîmpul muncii în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova.
    (3) Decizia privind refuzul acordării sau al prelungirii dreptului la muncă se emite în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data depunerii documentelor.
    (4) Beneficiarul solicitant este în drept să conteste în instanţa de contencios administrativ decizia privind refuzul acordării sau al prelungirii dreptului la muncă şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă.
    (5) În cazul emiterii deciziei privind refuzul acordării sau prelungirii  dreptului la muncă și a dreptului de ședere provizorie în scop de muncă, autoritatea competentă pentru străini comunică în scris beneficiarului solicitant în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii deciziei respective, indicînd motivele refuzului.”
    12. La articolul 12, alineatele (1) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Dreptul la muncă se revocă în următoarele condiţii:
    a)  în cazul în care contractul individual de muncă a fost reziliat din motive justificabile, în conformitate cu Codul muncii;
    b) la solicitarea străinului;
    c) dacă, în urma verificărilor efectuate şi/sau a sesizărilor primite de la autorităţile competente, s-a constatat că titularul nu mai îndeplineşte condiţiile în baza cărora i s-a acordat sau s-a prelungit dreptul la muncă.”
    „(5) Pierderea, deteriorarea sau distrugerea permisului de şedere provizorie în scop de muncă se declară la ghişeul unic în termen de 15 zile calendaristice de la data constatării.”
    13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 14. Drepturile şi obligaţiile lucrătorilor
                           imigranţi
    (1)  Lucrătorii imigranţi beneficiază de toate drepturile şi libertăţile stabilite de legislaţia în domeniu a Republicii Moldova.
    (2) Beneficiarul solicitant este obligat să informeze străinul despre:
    a)  dreptul acordat şi condiţiile de solicitare a vizei de şedere pe termen lung sau de intrare în ţară fără viză;
    b)  conţinutul contractului individual de muncă, în special condiţiile de salarizare, precum şi despre asigurarea cu spaţiu locativ;
    c)  contribuțiile de asigurare socială de stat şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pe durata angajării pe piaţa muncii din Republica Moldova.
    (3) Odată cu sosirea străinului în Republica Moldova, beneficiarul solicitant:
    a) va semna cu străinul contractul individual de muncă;
    b) va asigura ca străinul să se prezinte la ghişeul unic în scopul iniţierii procedurilor tehnice de eliberare a permisului de ședere provizorie în scop de muncă.
    (4) Beneficiarul solicitant va suporta cheltuielile de transport al lucrătorului imigrant în ţara de origine, în caz de accident de muncă sau de deces.”
    14. Articolul 141 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 141. Achitarea taxei de stat
    Pentru examinarea demersului privind acordarea sau prelungirea dreptului la muncă, beneficiarul solicitant achită taxa de stat în mărimea prevăzută de Legea taxei de stat nr. 1216/1992.”
    15. În textul legii, cuvintele „Agenţia Naţională”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „autoritatea competentă pentru ocuparea forţei de muncă” la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvîntul „angajator”, la orice formă gramaticală – cu cuvintele „beneficiar solicitant” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. II. – Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179–181, art. 610), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 31, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Străinul poate solicita autorităţii competente pentru străini acordarea dreptului de şedere provizorie în Republica Moldova în baza unei vize de lungă şedere în scopul pentru care a fost eliberată, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 35, 361, 421 şi 422.”
    2. La articolul 32, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În termen de pînă la 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii, autoritatea competentă pentru străini va emite o decizie privind acordarea sau refuzul acordării dreptului de şedere provizorie străinilor, cu excepţia categoriilor de solicitanţi prevăzuţi de Legea nr. l80/2008 cu privire la migraţia de muncă. Decizia va fi consemnată în Sistemul informaţional integrat automatizat „Migrație și azil.” În cazul în care termenul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova expiră înainte de emiterea deciziei, autoritatea competentă pentru străini va elibera străinului un certificat ce confirmă statutul lui (certificat de confirmare).”
    3. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 34. Solicitarea prelungirii dreptului
                          de ședere provizorie
    (1) Solicitantul prelungirii dreptului de şedere provizorie, cu excepția categoriilor de solicitanți prevăzuți de Legea nr. 180/2008 cu privire la migrația de muncă, trebuie să depună la autoritatea competentă pentru străini o cerere în acest sens  cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care i s-a aprobat şederea.
    (2) Solicitantul prevăzut la alin. (1) va depune cererea însoţită de actele prevăzute la art. 32 alin. (2). Cererea va fi soluţionată în termen de pînă la 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia.
    (3) Dacă există motive argumentate, solicitantul poate fi chemat la interviu. Neprezentarea în termen, din motive imputabile, a străinului poate constitui motiv de respingere a cererii.
    (4) În termen de pînă la 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (1), autoritatea competentă pentru străini va emite o decizie privind prelungirea dreptului de şedere provizorie sau  refuzul acestuia dacă, la examinarea cererii, nu sînt întrunite cumulativ condiţiile art. 33 şi condiţiile aferente scopului şederii prevăzute de prezentul capitol.
    (5) Decizia privind refuzul prelungirii dreptului de şedere, inclusiv motivele care au stat la baza acesteia, se comunică în scris solicitantului în cel mult 3 zile lucrătoare de la data emiterii.
    (6) Decizia privind refuzul prelungirii dreptului de şedere provizorie poate fi contestată în instanţă de contencios administrativ.”
    4.  La articolul 35:
    alineatul unic devine alineatul (1), în care cuvîntul „angajatorului” se substituie cu cuvintele „beneficiarului solicitant”;
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă se acordă lucrătorilor înalt calificaţi, persoanelor cu funcţii de conducere, străinilor angajaţi în proiecte investiționale de importanţă naţională şi străinilor a căror calificare este inclusă în Lista ocupaţiilor prioritare și se validează fără decizia autorităţii competente pentru ocuparea forţei de muncă, în condiţiile Legii nr. 180/2008 cu privire la migraţia de muncă.”
    5. La articolul 36:
    alineatul unic  devine alineatul (1), în care cuvîntul „angajatorului” se substituie cu cuvintele „beneficiarului solicitant”;
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Prelungirea dreptului de şedere provizorie lucrătorilor înalt calificaţi, persoanelor cu funcţii de conducere, străinilor angajaţi în proiecte investiționale de importanţă naţională şi străinilor a căror calificare este inclusă în Lista ocupaţiilor prioritare se realizează fără decizia autorităţii competente pentru ocuparea forţei de muncă, în condiţiile Legii nr. 180/2008 cu privire la migraţia de muncă.”
    6. Articolul 361 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 361. Acordarea şi prelungirea dreptului
                            de şedere provizorie  pentru asociaţii
                            sau acţionarii persoanelor juridice
                            cu investiţii străine înregistrate
                            în Republica Moldova
    (1) Dreptul de şedere provizorie se acordă străinului care a efectuat investiţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător şi este asociat sau acţionar al unor persoane juridice din Republica Moldova, dacă a îndeplinit una dintre condiţiile generale:
    a) deţine, direct sau indirect, una sau mai multe părţi sociale şi/sau acţiuni în cadrul persoanelor juridice din Republica Moldova, în valoare totală echivalentă cu cel puţin o cotă-parte în cadrul persoanei juridice echivalentă cu cel puţin 60 de salarii medii lunare pe economie prognozate;
    b) persoana juridică, al cărei asociat sau acţionar este, a creat cel puţin 4 locuri de muncă cu regim de lucru cu durată normală şi cu un salariu echivalent cu salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune.
    (2) Cererea privind acordarea dreptului de şedere provizorie va fi însoţită de actele prevăzute la art. 32 alin. (2), cu excepţia dovezii mijloacelor de întreţinere, precum şi de copia de pe extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept sau, după caz, de pe extrasul din Registrul acţionarilor, de copiile de pe formularele statistice „Cu privire la investiţii” şi „Mobilitatea salariaţilor şi locurile de muncă”, care să confirme efectuarea investiţiei sau deschiderea locurilor de muncă în cadrul beneficiarului solicitant.
    (3) Străinilor care, pe parcursul unui an, au efectuat investiţii sau au creat locuri de muncă corespunzătoare celor indicate la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 180/2008 cu privire la migraţia de muncă li se va acorda sau prelungi dreptul de şedere provizorie pentru termenele indicate în articolul vizat.
    (4) În cazul persoanelor juridice cu 2 sau mai mulţi asociaţi sau acţionari, condiţiile prevăzute la alin. (1) vor fi analizate pentru fiecare solicitant în mod separat, iar valoarea investiţiei care a fost realizată sau numărul locurilor de muncă care au fost create se vor majora în mod corespunzător, în funcţie de numărul solicitanţilor.
    (5) Dreptul de şedere provizorie acordat anterior nu poate fi prelungit sau, după caz, poate fi anulat sau revocat dacă se constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) ale prezentului articol şi la art. 33 sau dacă în privința străinului a fost emisă o hotărîre judecătorească definitivă pentru comiterea unei infracţiuni economice.
    (6) Autoritatea competentă pentru străini va emite decizia privind acordarea sau prelungirea dreptului de şedere provizorie în termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii cererii.”
    7. Articolul 362 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 362. Acordarea şi prelungirea dreptului
                            de şedere provizorie pentru persoanele
                            cu funcţii de conducere transferate
    (1) Pentru persoanele cu funcţii de conducere transferate din cadrul filialei, reprezentanţei sau a persoanei juridice înfiinţate de societatea-mamă pe teritoriul Republicii Moldova, dreptul de şedere provizorie se acordă ori, după caz, se prelungeşte la cererea străinului, în baza unui demers din partea filialei, reprezentanţei sau a persoanei juridice menţionate, a copiei de pe documentul ce atestă transferul şi atribuţiile străinului şi a actelor prevăzute la art. 32 alin. (2).
    (2) Termenul de examinare a cererii menţionate la alin. (1) şi de emitere a deciziei privind acordarea sau prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru persoanele cu funcţii de conducere transferate nu va depăşi 15 zile calendaristice de la data depunerii cererii.
    (3) Dreptul de şedere provizorie pentru persoanele cu funcţii de conducere transferate se acordă ori, după caz, se prelungeşte pentru o perioadă cumulativă de pînă la 3 ani.”
    8. La articolul 71 alineatul (3), cuvîntul „Angajatorul” se substituie cu cuvintele „Beneficiarul solicitant”.
    Art. III. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va adopta actele normative necesare pentru realizarea prevederilor prezentei legi.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Andrian CANDU

    Nr. 165. Chișinău, 20 iulie 2017.