HGC766/2017
ID intern unic:  371816
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 766
din  28.09.2017
cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 06.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 356-359     art Nr : 872
    În scopul realizării prevederilor Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35-38, art. 148), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi suportate din contul mijloacelor alocate pentru anul respectiv.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                      Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu

    Nr. 766. Chişinău, 28 septembrie 2017.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.766
din 28 septembrie 2017

MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69, art. 431), cu modificările şi completările ulterioare,  se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în textul hotărîrii:
    a) la punctul 2 alineatul doi, cuvintele „de învățămînt preuniversitar” se substituie cu cuvintele „de învățămînt general și profesional tehnic”;
    b) la punctul 5:
    la alineatul doi, cuvintele „de învățămînt preuniversitar și corpul profesoral” se substituie cu cuvintele „de învățămînt general, profesional tehnic și superior”;
    alineatul patru va avea următorul cuprins:
    „Salariile de funcție ale personalului didactic din învățămîntul general, profesional tehnic și superior se stabilesc în mărimile specificate în anexa nr. 11 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.”;
    2) în Condițiile unice de salarizare a personalului din unitățile bugetare:
    a) la punctul 1, cuvintele „corpului profesoral” se substituie cu cuvintele „personalului științifico-didactic”;
    b) la punctul 11, cuvintele „preșcolar, primar, secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate, extrașcolar, din școlile sportive și din alte forme de învățămînt preuniversitar și a corpului profesoral” se substituie cu cuvintele „general și profesional tehnic și a personalului științifico-didactic”, iar cuvintele „salariilor lunare” se substituie cu cuvintele „salariilor de funcție”;
    c) la punctul 4, cuvîntul „preuniversitar” se substituie cu cuvintele „general și profesional tehnic”, cuvintele „salariile lunare” se substituie cu cuvintele „salariile de funcție”, iar cuvintele „corpul profesoral” se substituie cu cuvintele „personalul științifico-didactic”;
    d) la punctul 7, cuvintele „persoanelor cu grade științifice din corpul profesoral” se substituie cu cuvintele „personalului științifico-didactic cu grade științifice”;
    e) la punctul 81, cuvîntul „preuniversitar” se substituie cu cuvintele „general și profesional tehnic”;
    f) la punctul 10, cuvintele „a corpului profesoral didactic” se substituie cu cuvintele „științifico-didactice”;
    g) la punctul 17, cuvintele „mijloace speciale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „venituri colectate”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    3) anexa nr. 1:
    a) în titlu și la punctele 3, 6 și 7, cuvîntul „preuniversitar” se substituie cu cuvintele  „general și profesional tehnic”;
    b) la punctul 1, cuvîntul „preuniversitar” se substituie cu cuvintele  „general și profesional tehnic”, iar cuvintele „salarii lunare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „salarii de funcție”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    c)  tabelul nr. 1 va avea următorul cuprins:

Tabelul nr. 1

la anexa nr. 1

Salariile de funcție

pentru funcțiile didactice din instituțiile de învățămînt general

și profesional tehnic
 
Funcția
Salariul de funcție
de la 1 septembrie 2017, lei

1. Profesor și învățător în învățămîntul general și profesional tehnic;  

funcțiilele didactice în educația timpurie:

 
cu studii superioare
3289

cu studii medii de specialitate, superioare de scurtă durată sau profesionale tehnice postsecundare

2983

2. Funcțiile didactice în învățămîntul general, cu excepția celor de profesor, de învățător și a funcțiilor didactice în educația timpurie:

 
cu studii superioare
2983

cu studii medii de specialitate, superioare de scurtă durată sau profesionale tehnice postsecundare

2688

3. Funcțiilele didactice în învățămîntul profesional tehnic, cu excepția celei de profesor:

 
cu studii superioare
2983

cu studii medii de specialitate, superioare de scurtă durată sau profesionale tehnice postsecundare

2688”;

    d) în note la tabelul nr. 1:
    pe tot parcursul textului, cuvintele „salariu lunar”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „salariu de funcție”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    la punctul 11, cuvintele „din învățămîntul preșcolar” se substituie cu cuvintele „în educația timpurie”, iar cuvintele „și defectologii” se substituie cu textul „ , psihologii și psihopedagogii”;
    punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Conform pozițiilor 2 și 3 se vor stabili salariile de funcție pentru următoarele funcții didactice:
    a) în învățămîntul primar – cadru didactic de sprijin, asistent didactic, logoped, psiholog, psihopedagog, conducător de cerc;
    b) în învățămîntul gimnazial și liceal – psiholog, psihopedagog, pedagog social, cadru didactic de sprijin, conducător de cerc;
    c) în învățămîntul special – educator, psiholog, logoped, maistru-instructor, instructor, maistru, psihopedagog, conducător de cerc, metodist;
    d) în structurile de asistență psihopedagogică – psihopedagog, psihopedagog special, pedagog, logoped, psiholog;
    e) în instituțiile de învățămînt extrașcolar – conducător de cerc, maistru-instructor, dirijor, maestru de cor, maestru de balet, regizor, acompaniator, conducător artistic, psiholog, metodist;
    f) în instituțiile de învățămînt de arte și sport – conducător artistic, maestru de balet, maestru de concert, maestru de cor, dirijor, acompaniator, regizor, antrenor-instructor, maistru-instructor, antrenor;
    g) în învățămîntul profesional tehnic – maistru-instructor, metodist, psiholog, psihopedagog, maestru de concert, conducător de cerc, dirijor de cor, dirijor de orchestră.
    Conform poziției 2 se vor stabili și salariile de funcție pentru președintele și secretarul-consultant (adjunct al președintelui) al Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică.”;
    se completează cu punctul 21 cu următorul cuprins:
    „21. Conform prezentului tabel se stabilesc salariile de funcție pentru funcțiile didactice din cadrul Centrului de educație medicală continuă a personalului medical și farmaceutic cu studii medii.”;
    punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. Salariul de funcție pentru pedagogul social din cămine și internate se stabilește în mărime de 90% din salariul de funcție stabilit pentru funcțiile didactice, cu nivelul respectiv de studii, din învățămîntul profesional tehnic.”;
    la punctul 4, cuvintele „maiștrilor de instruire de producție” se substituie cu cuvintele „maiștrilor-instructori”;
    la punctul 5, textul „școlile de cultură generală, școlile-internat de toate tipurile, gimnazii, licee, școli profesionale și colegii” se substituie cu cuvintele „învățămîntul general și profesional tehnic”;
    e) în titlul tabelului nr. 2 și în punctul 1 din notele la tabel, în denumirea tabelului nr. 4 și în punctul 4 din notele la tabel, cuvîntul „preuniversitar” se substituie cu cuvintele „general și profesional tehnic”, iar cuvintele „secundar-profesional sau colegiu” din tabelul nr. 2 se substituie cu cuvintele „profesional tehnic”;
    4) anexa nr. 2:
    a) la punctul 1, cuvintele „Salariile lunare” se substituie cu cuvintele „Salariile de funcție”, iar cuvintele „corpul profesoral-didactic” se substituie cu cuvintele „personalul științifico-didactic și personalul didactic”;
    b) la punctul 5, cuvintele „corpului profesoral” se substituie cu cuvintele „personalului științifico-didactic și personalului didactic”;
    c) la punctul 8, cuvintele „de corp profesoral” se substituie cu cuvintele „științifico-didactic sau didactic”;
    d) tabelul nr.1 va avea următorul cuprins:

„Tabelul nr. 1

la anexa nr. 2

Salariile de funcție pentru personalul științifico-didactic

și personalul didactic din învățămîntul superior

 
Funcția
Salariul de funcție
de la 1 septembrie 2017, lei
 
Rector
5977

Profesor universitar

4485

Conferențiar universitar

4035

Lector universitar

3734

Asistent universitar, formator, maestru de concert,

maistru de instruire, antrenor

3289”;

    e) în notele la tabelul nr. 1, cuvintele „salariu lunar”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „salariu de funcție”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „persoanelor din corpul profesoral” și „persoanelor din corpul profesoral-didactic” se substituie cu cuvintele „personalului științifico-didactic”;
    5) anexa nr. 3 se completează cu punctul 22 cu următorul cuprins:
    „22. Se stabilește,  începînd cu 1 septembrie 2017, salariul de funcție al șefului Serviciului de asistență socială comunitară cu aplicarea indicelui de prioritate intersectorială 1,20.”;
    6) anexa nr. 5:
    a) la punctul 1, cuvintele „salariile lunare” se substituie cu cuvintele „salariile de funcție”;
    b) la punctul 6 alineatul doi, cuvintele „profesorilor-antrenori” se substituie cu cuvintele „cadrelor didactice de profil sportiv”;
    c) la punctul 9, cuvintele „profesorilor-antrenori de sport” se substituie cu cuvintele „cadrelor didactice de profil sportiv” ;
    d) tabelul nr. 1  va avea următorul cuprins:
„Tabelul nr. 1
la anexa nr. 5
 
Salariile de funcție

pentru funcțiile didactice din școlile sportive

Funcția
Salariul de funcție
de la 1 septembrie 2017, lei
1. Profesor:
 
cu studii superioare
3289

cu studii medii de specialitate, superioare de scurtă durată sau profesionale tehnice postsecundare

2983

2. Funcțiile le didactice din școlile sportive, cu

excepția celei de profesor:
 
cu studii superioare de profil sportiv
2983

cu studii medii de specialitate, superioare de scurtă durată sau profesionale tehnice postsecundare de profil sportiv

2688”;
    e) în notele la tabelul nr. 1, cuvintele „salariu lunar”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „salariu de funcție”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „profesori-antrenori”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „cadre didactice de profil sportiv”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    f) la tabelul nr. 11 :
    în titlu și în notele la tabel, cuvintele „profesori-antrenori”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „cadre didactice de profil sportiv”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    în capul coloanei 3, cuvintele „salariul lunar” se substituie cu cuvintele „salariul de funcție”;
    g) în titlul și în notele la tabelul nr. 4, cuvintele „profesorilor-antrenori” se substituie cu cuvintele „cadrelor didactice de profil sportiv”;
    h) în titlul tabelului nr. 6, cuvintele „lunare stabilite pentru profesorii-antrenori” se substituie cu cuvintele „de funcție stabilite cadrelor didactice de profil sportiv”;
    7) la anexa nr. 16:
    a) tabelul va avea următorul cuprins:

Salariul tarifar pe oră

pentru personalul încadrat în activitatea didactică

în toate ramurile economiei naționale

Contingentul din instituţiile
de învăţămînt

Salariul tarifar pe unitate de timp, lei

profesor
universitar
sau doctor habilitat

conferenţiar
universitar
sau doctor
în ştiinţe

fără titlu sau grad ştiinţific

cu studii
superioare

cu studii
medii de
specialitate

Elevi ai instituţiilor de învăţămînt general și profesional tehnic şi alte categorii de persoane asimilate acestora, care îşi fac studiile; muncitori angajaţi care deţin funcţii ce necesită studii medii de specialitate, cursanţi

72
62
51
41
Studenţi şi masteranzi
90
73
58
x

Doctoranzi, audienţi ai instituţiilor de perfecţionare şi recalificare a cadrelor, precum şi cadre didactice și manageriale solicitante de grade didactice și manageriale

100
81
62
x

Persoane care solicită acordarea cetăţeniei Republicii Moldova

93
77
60
x”;
    b) în punctul 1 din notele la tabel, textul „1 septembrie 2016” se substituie cu textul „1 septembrie 2017”;
    8) la anexa nr. 18, capul colanei 3 se completează în final cu textul  „ , inclusiv șeful Serviciului”.
    2. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.195 din 13 martie 2013 „Privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 56-59, art. 245), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, cuvintele  „corp profesoral”, „corp profesoral-didactic” și „persoane din corpul profesoral-didactic”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „personal științifico-didactic și didactic”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „salariile lunare” se substituie cu cuvintele „salariile de funcție”;
     2) tabelul 1 va avea următorul cuprins:
„Tabelul 1

la anexa nr.1

 

Cuantumul minim al salariilor de funcție pentru personalul

științifico-didactic și didactic din instituțiile de învățămînt superior de stat

cu autonomie financiară
 
Funcţia
Cuantumul minim al salariului
de funcţie, lei
Rector:
 
instituţie de categoria I
7468
instituţie de categoria II
6722
instituţie de categoria III
5977
Profesor universitar
4485
Conferenţiar universitar
4035
Lector universitar
3734
Asistent universitar, formator, maestru de

 concert, maistru de instruire, antrenor

3289”;
    punctul 19 din notele la tabel se abrogă.
    3. Propoziția a doua din punctul 12 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26 aprilie 2004 „Privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 73-76, art. 570), cu modificările și completările ulterioare, se exclude.
    4. Punctul 2 din notele la anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 79-81, art. 841), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.