HGM786/2017
ID intern unic:  371843
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 786
din  04.10.2017
cu privire la dobîndirea cetățeniei prin investiție
Publicat : 06.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 356-359     art Nr : 892
    MODIFICAT
    HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18
    HG282 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.322    În temeiul art. 17 alin. (11), (12), (31), (6), (7) și art. 33 alin. (11) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 98-101, art. 709), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la dobîndirea cetățeniei prin investiție, conform anexei nr.1.
    2. Se aprobă modificările și completările ce se operează în anexele nr.1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 903 din 31 decembrie 2015 „Cu privire la Instituţia publică „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova”, conform anexei nr. 2.
    3. Se aprobă Lista taxelor și plăților de pregătire, procesare și evaluare a dosarului pentru dobîndirea cetățeniei Republicii Moldova prin investiție, taxei de eliberare și livrare a pașaportului, plăților către prestatorul de servicii publice și agent, precum și taxei achitate de către agenții acreditați, conform anexei nr. 3.
    [Pct.3 introdus prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei
    și infrastructurii                                                        Octavian Calmîc
    Ministrul justiţiei                                                     Vladimir Cebotari
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu

    Nr. 786. Chişinău, 4 octombrie 2017.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 786
din 4 octombrie 2017

REGULAMENT
cu privire la dobîndirea cetățeniei prin investiție
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la dobîndirea cetățeniei prin investiții (în continuare – Regulament) de către apatrizi sau cetățenii străini (în continuare – solicitant sau solicitanți) stabilește:
    [Pct.1 modificat prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    1) valoarea minimă și modalitatea contribuției la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă și a investiției în unul dintre domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova;
    11) taxele și plățile ce urmează a fi achitate de către solicitanți pentru dobîndirea cetățeniei prin investiție;
    [Pct.1 subpct.11) introdus prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    2) criteriile de calificare și eligibilitate, modul și condițiile de verificare a îndeplinirii acestora, inclusiv a bunei reputații economice și financiare a solicitanților;
    [Pct.1 subpct.2) în redacția HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    3) modul și condițiile de acceptare a investiției eligibile, inclusiv de monitorizare a investiției în scopul dobîndirii cetățeniei;
    [Pct.1 subpct.3) în redacția HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    4) modul de organizare și funcționare a Comisiei de examinare a dosarului pentru obținerea cetățeniei prin participare la programul de investiții în Republica Moldova (în continuare – Comisie);
    5) obiectivele și condițiile de atribuire a contractului de prestare a serviciilor publice de elaborare, implementare și promovare internațională a Programului de dobîndire a cetățeniei prin investiție pentru Guvernul Republicii Moldova (în continuare – Program), precum și cerințele generale privind selectarea companiei prestatoare de servicii publice, conform anexei la prezentul Regulament.
    [Pct.1 subpct.5) introdus prin HG282 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.322]
    2. Valoarea minimă a contribuției nerambursabile la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă pentru un solicitant principal care a împlinit vîrsta de 18 ani constituie echivalentul a 100 mii de euro. În cazul în care cererea de participare la program este depusă de către un membru de familie în calitate de solicitant principal, se achită echivalentul a 100 mii de euro pentru solicitantul principal, precum și o sumă suplimentară de 15 mii de euro pentru fiecare membru adițional de familie eligibil al solicitantului principal (soț/soție, copii, părinți).
    [Pct.2 în redacția HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    21. În cazul unei familii compuse din 5 sau mai multe persoane, inclusiv solicitantul principal, se achită doar echivalentul a 155 mii de euro pentru întreaga familie.
    [Pct.21 introdus prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    22. Valoarea minimă a investiției în cel puțin unul dintre domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova constituie echivalentul a 250 mii de euro.
    [Pct.22 introdus prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    3. Contribuția la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă se varsă în monedă națională, euro, franci elvețieni sau dolari SUA la contul bancar al Instituției publice „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova”.
    4. În cazurile prevăzute de prezentul Regulament, investiția în domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova se efectuează în baza unui plan de investiții pentru o perioadă de cel puțin 60 de luni, aprobat de Comisie.
    5. Domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova sînt următoarele:
    1) dezvoltarea sectorului imobiliar prin procurarea și deținerea în proprietate, pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 60 de luni, a unuia sau a mai multe bunuri imobile cu valoare de piață totală, la data efectuării investiției, de cel puțin 250 mii de euro;
    2) dezvoltarea sectorului financiar public și al investițiilor publice prin procurarea și menținerea în proprietate a valorilor mobiliare de stat emise în acest scop, pentru o perioadă de cel puțin 60 de luni, în valoare de cel puțin 250 mii de euro.
    51. Verificarea bunei reputații economice și financiare și evaluarea riscului în privința ordinii și securității publice a solicitantului este efectuată de Comisie, precum și de una sau mai multe companii specializate în investigații de evaluare a bunei reputații economice și financiare și evaluare a riscului în privința ordinii și securității publice (în continuare – companie de due diligence) în modul stabilit de prezentul Regulament. Companiile de due diligence vor fi selectate de Comisie și contractate de secretariatul Comisiei în temeiul prezentei hotărîri și în condițiile stabilite de procedurile aprobate de Comisie.
    [Pct.51 în redacția HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    [Pct.51 introdus prin HG282 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.322]
II. VERIFICAREA BUNEI REPUTAȚII
ECONOMICE ȘI FINANCIARE
    6. Pot aplica pentru dobîndirea cetățeniei Republicii Moldova în cadrul Programului doar solicitanții și persoanele aflate la întreținerea acestora, care corespund criteriilor de calificare și eligibilitate, inclusiv privind buna reputație economică și financiară și lipsa de pericol sau risc pentru ordinea și securitatea statului, după cum este stabilit în pct. 62 al prezentului Regulament. Corespunderea solicitanților la criteriile de calificare și eligibilitate stabilite în prezentul Regulament va fi evaluată și confirmată prin rapoartele de due diligence.
    [Pct.6 în redacția HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    61. În sensul prezentului Regulament, se consideră persoană eligibilă aflată la întreținere:
    1) soțul/soția solicitantului principal;
    2) copilul solicitantului principal și/sau al soțului/soției sale cu vîrsta mai mică de 16 ani;
    3) copilul solicitantului principal și/sau al soțului/soției sale cu vîrsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, întreținut de solicitantul principal;
    4) copilul solicitantului principal și/sau al soțului/soției sale cu vîrsta mai mare de 16 ani, care suferă de dizabilitate psihică sau mentală și care este întreținut de către solicitantul principal;
    5) părinții solicitantului principal și/sau al soțului/soției sale cu vîrsta mai mare de 55 de ani, întreținuți de către solicitantul principal.
    Faptul aflării membrilor de familie la întreținerea solicitantului principal este  evaluat de către Comisie conform procedurilor aprobate de către aceasta, în baza informațiilor din formularele de aplicare și/sau a actelor ce confirmă lipsa unei surse de venit propriu și/sau faptul întreținerii sale de către solicitantul principal, prezentate de membrul de familie solicitant.
    [Pct.61 introdus prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    62. Se consideră că solicitantul întrunește criteriile de eligibilitate, și anume privind buna reputație economică și financiară și lipsa pericolului sau riscului pentru ordinea publică și securitatea de stat, dacă rapoartele de evaluare confirmă că:
    1) solicitantul și/sau oricare dintre persoanele aflate la întreținerea sa nu sînt persoane puse sub învinuire sau nu au avut calitatea de învinuit în fața Curții Penale Internaționale, indiferent de faptul dacă aceste persoane au fost sau nu găsite vinovate;
    2) solicitantul și/sau oricare dintre persoanele aflate la întreținerea sa nu sînt persoane date în urmărire de către Organizația Internațională a Poliției Criminale (INTERPOL) nici în trecut și nici la momentul depunerii cererii;
    3) solicitantul nu reprezintă o potențială amenințare pentru independența și/sau securitatea națională a Republicii Moldova;
    4) solicitantul nu a obtinut venituri (directe sau indirecte) din activități criminale;
    5) solicitantul a demonstrat că mijloacele financiare destinate Programului provin din surse legale;
    6) solicitantul a prezentat în formularele prescrise conform pct. 92 o listă completă a activităților de afaceri desfasurate, ce demonstrează buna reputație financiară a acestuia;
    7) solicitantul nu este urmărit penal, nu a fost găsit vinovat pentru comiterea de infracțiuni cu caracter terorist, finanțarea terorismului, infracțiuni împotriva umanității, infracțiuni de război, infracțiuni împotriva drepturilor și libertăților fundamentale ale omului consfințite de Convenția Europeană a Drepturilor Omului;
    8) solicitantul nu a fost și nu este învinuit de comiterea infracțiunilor contra familiei, infracțiuni care, printre altele, includ:
    a) raportul sexual cu o persoană care nu a împlinit vîrsta de 16 ani;
    b) ademenirea minorului în scopuri sexuale;
    c) violul;
    d) orice altă formă de violenţă sexuală;
    e) traficul de ființe umane și de copii;
    f) răpirea de persoane;
    9) solicitantului nu i-a fost refuzată viza într-o țară pentru care cetățenii Republicii Moldova au acces liber de vize, cu excepția cazului în care a obținut-o ulterior;
    10) solicitantul nu are antecedente penale sau, la momentul depunerii cererii, nu este audiat sau bănuit ori nu este acuzat de comiterea oricăreia dintre următoarele infracțiuni:
    a) infracțiuni contra autorităților publice și a securității de stat;
    b) infracțiuni de uzurpare a atribuțiilor autorităților publice comise de persoane fizice, cum ar fi:
    - reținerea sau arestarea ilegală a persoanelor;
    - luarea de ostatici;
    - exercitarea arbitrară a drepturilor pretinse;
    - traficul de fiinte umane, organizarea migrației ilicite;
    c) infracțiuni comise de către persoanele fizice împotriva funcționarilor publici, inclusiv:
    - amenințarea sau vătămarea corporală a funcționarilor publici;
    - agresiunea împotriva funcționarilor publici;
    - opunerea rezistenței față de funcționarii publici;
    d) infracțiuni de denunțare falsă, declarație mincinoasă și depunerea de jurămînt fals în fața unui tribunal competent sau a unei instanțe de judecată;
    e) infracțiuni de șantaj, luarea și/sau darea de mită, precum și alte infracțiuni de corupție;
    f) infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică, inclusiv:
    - falsificarea actelor;
    - utilizarea actelor falsificate;
    - contrafacerea sigiliilor, ștampilelor și a mărcilor;
    - deținerea documentelor și/sau actelor contrafăcute;
    g) infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei, inclusiv:
    -  omorul intenționat;
    - lipsirea de viață din imprudență;
    - vătămarea integrității corporale sau a sănătății;
    h) infracțiuni contra minorilor;
    i) infracțiuni ce țin de traficul de ființe umane sau de traficul ilegal de migranți;
    j) infracțiuni contra patrimoniului, cum ar fi furtul, jaful, tîlhăria, escrocheria, spălarea de bani, insolvabilitatea fictivă sau intenționată a întreprinderii, delapidarea averii străine;
    k) infracțiuni contra securității și ordinii publice, cum ar fi livrarea, plasarea, punerea în funcțiune sau detonarea unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal, inclusiv fabricarea, procurarea, prelucrarea, păstrarea, transportarea, folosirea sau neutralizarea substanțelor explozive ori a materialelor radioactive; incendierea premeditată;
    l) orice alte infracțiuni a căror comitere este suficientă pentru a considera că solicitantul nu întrunește criteriile de eligibilitate, inclusiv privind buna reputație economică și financiară și lipsă pericolului sau riscului pentru ordinea publică și securitatea de stat.
    [Pct.62 introdus prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    63. Circumstanțele care nu pot fi confirmate prin intermediul rapoartelor de evaluare se confirmă prin documente suplimentare ce sînt strict necesare în acest scop, conform procedurii aprobate de Comisie.
    [Pct.63 introdus prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    64. Lista statelor ai căror cetățeni sînt considerați neeligibili să aplice la Program se aprobă periodic de organul competent conform legii.
    [Pct.64 introdus prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    [Pct.7 abrogat prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    [Pct.71 abrogat prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    [Pct.71 introdus prin HG282 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.322]
    8. Comisia va solicita avizele Centrului Național Anticorupție, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului de Informație și Securitate, conform competențelor, privind lipsa de pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului în ceea ce privește solicitantul, care vor fi furnizate în termen de 15 zile de la solicitare, fără alte costuri suplimentare pentru solicitant. Confirmarea prin aviz a concluziilor despre existenţa pericolelor sau a riscurilor pentru ordinea publică şi securitatea statului nu se iau în considerare dacă se bazează pe presupuneri şi informaţii neconfirmate, prin circumstanţe de fapt.
    [Pct.8 în redacția HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    9. Dosarul solicitantului pentru dobîndirea cetățeniei prin participare la Program poate fi depus personal sau printr-un agent acreditat (în continuare – agent)  la secretariatul Comisiei. Criteriile de acreditare a unui agent, precum și procesul de depunere a dosarului pentru dobîndirea cetățeniei prin participarea la Program, inclusiv aplicarea prin intermediul sistemului informațional, sînt stabilite în procedurile aprobate de Comisie.
    [Pct.9 în redacția HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    [Pct.9 modificat prin HG282 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.322]
    91. Dosarul solicitantului va fi acceptat spre examinare de către secretariatul Comisiei doar cu condiția că acesta este complet.
    [Pct.91 introdus prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    92. Se consideră că dosarul solicitantului este complet dacă acesta include, după caz, următoarele documente:
    1) fotografii;
    2) M1 – formularul de cerere;
    3) M2 – formularul cu privire la informațiile personale;
    4) M3 – formularul cu privire la informațiile financiare;
    5) M4 – formularul cu privire la informațiile medicale;
    6) M5 – formularul cu privire la preluarea amprentelor;
    7) dovada cu privire la sursa fondurilor;
    8) certificatul/certificatele de cazier judiciar;
    9) copia legalizată a certificatului de naștere;
    10) copia legalizată a pașaportului/pașapoartelor cetățeanului strain sau a documentului de călătorie (Convenția din 28 septembrie 1954);
    11) copia legalizată a cărții/cărților de identitate naționale;
    12) copia legalizată a înregistrărilor privind adopția;
    13) copia legalizată a certificatului/certificatelor de schimbare a numelui și/sau prenumelui;
    14) copia legalizată a certificatului/certificatelor de căsătorie;
    15) copia legalizată a certificatului/certificatelor de divorț;
    16) documentul/documentele de evidență militară;
    17) dovada adresei de reședință;
    18) declarația privind aflarea la întreținere a părinților și copiilor;
    19) declarația de consimțămînt al soțului/soției care nu este solicitant privind minorii aflați la întreținere;
    20) certificatul medical care confirmă dizabilitatea psihică sau mentală a copilului cu vîrsta de cel puțin 16 ani;
    21) dovada plății taxelor de procesare și de due diligence la contul bancar al Agenției Servicii Publice în calitate de unitate de implementare a Programului;
    22) alte documente pe care Comisia le consideră relevante și/sau aplicabile conform procedurilor aprobate și care sînt strict necesare în acest scop.
    [Pct.92 introdus prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    93. Modelul de formulare, conținutul acestora și numărul de exemplare, forma și alte cerințe privind documentele ce trebuie depuse de solicitant sînt stabilite în procedurile aprobate de Comisie.
    [Pct.93 introdus prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    94. În privința cazierului judiciar, secretariatul Comisiei, după caz, poate decide și accepta ca acesta să fie depus ulterior, dar nu mai tîrziu de momentul în care secretariatul Comisiei emite scrisoarea de recomandare Comisiei. În caz contrar, dosarul solicitantului se consideră incomplet.
    [Pct.94 introdus prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    10. Formularele prevăzute în punctul 92 subpunctele 2)-6), care urmează a fi prezentate secretariatului Comisiei, sînt bilingve – în limbile engleză și de stat.
    [Pct.10 în redacția HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    101. Toate actele care se depun de către solicitant trebuie sa fie legalizate în conformitate cu procedurile aprobate de Comisie. În cazul în care actele nu sînt în original, acestea vor fi prezentate în copii legalizate notarial și autentificate prin apostilă sau în alt mod, după caz, conform prevederilor legale. Orice acte întocmite în altă limbă decît limba engleză trebuie să fie însoțite de o traducere certificată în limba engleză. Traducerile trebuie să fie efectuate de un traducător autorizat în țara unde au fost eliberate actele, în conformitate cu procedurile aprobate de Comisie.
    [Pct.101 introdus prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
III. CONDIȚIILE DE EVALUARE, ACCEPTARE
ȘI MONITORIZARE A INVESTIȚIEI
    [Pct.11 abrogat prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    12. Comisia acceptă investiția în următoarele cazuri:
    [Pct.12 subpct.1) exclus prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    2) investițiile sînt sau vor fi efectuate în cel puțin unul din domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova prevăzute la punctul 5;
    3) investitorul a demonstrat dispunerea de mijloace financiare destinate exclusiv investiției în valoare minimă de 250 mii de euro;
    [Pct.12 subpct.3) modificat prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
     4) solicitantul a demarat o activitate de investiții sau îndeplinește condițiile pentru demararea activității de investiții (actele privind înregistrarea, obținerea certificatului de înregistrare, autorizația/licențierea pentru o anumită activitate);
    [Pct.12 subpct.4) în redacția HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    [Pct.12 subpct.5) exclus prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    6) investiția nu va fi retrasă sau înstrăinată pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.
    13. Ca rezultat al verificării bunei reputații economice și financiare, a contribuției la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă și a investiției în unul din domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova, al evaluării gradului de pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului și al efectuării investiției în condițiile prezentului Regulament, Comisia decide în privința recomandării acordării cetăţeniei sau refuzului de acordare a cetățeniei.
    14. Comisia monitorizează investiția după cum urmează:
    1) la finele fiecărui an calendaristic, verifică modul de efectuare și menținere a investiției, precum și planul de investiții pentru anul următor;
    2) la finele perioadei de 5 ani de activitate investițională, verifică plenitudinea investiției în valoare minimă a echivalentului de 250 mii de euro.
    15. Persoana care a obținut cetățenia prin investiție prezintă Comisiei actele confirmative privind menținerea investiției la finele fiecărui an calendaristic pînă la 20 ianuarie, la reorganizarea societății comerciale, restructurarea sau dezvoltarea activității investiționale și în termen de 20 de zile după expirarea a 5 ani de activitate investițională.
    16. În cazul nerespectării condiției de efectuare și de menținere a investiției conform prevederilor capitolului III, cu excepția cazurilor de forță majoră care au afectat realizarea și menținerea investiției, Comisia emite un act de constatare în acest sens și informează autoritățile cu atribuții referitoare la cetățenie, specificate la capitolul V din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000, iar persoana care a obținut cetățenia prin investiție răspunde pecuniar în limita valorii investiției neefectuate și nemenținute. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în temeiul actului de constatare al Comisiei privind neefectuarea și nemenținerea investiției, va solicita, prin intermediul instanței de judecată, de la persoana care a obținut cetățenia prin investiție încasarea valorii investiției neefectuate și nemenținute.
III1. PROCESAREA ACORDĂRII CETĂȚENIEI
    161. După finalizarea completării dosarului solicitantului în conformitate cu prezentul Regulament și procedurile aprobate de Comisie, secretariatul Comisiei verifică dacă solicitantul îndeplinește cerințele, inclusiv privind buna reputație economică și financiară și privind lipsa pericolului sau riscului pentru ordinea publică și securitatea statului, după cum este stabilit în punctele 51 și 8, și emite o scrisoare de recomandare adresată Comisiei pentru determinarea privind corespunderea solicitantului. Comisia analizează recomandarea și emite o propunere adresată Președintelui Republicii Moldova privind acordarea cetățeniei. Secretariatul Comisiei comunică solicitantului și/sau agentului, după caz, și invită solicitantul să execute obligațiile financiare aplicabile, și anume contribuția nerambursabilă stabilită la punctul 2, taxa pentru Agenția Servicii Publice, în calitate de unitate de implementare a Programului, pentru eliberarea și livrarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova, plata pentru serviciile acordate de către prestatorul de servicii publice și plata pentru agent, la contul bancar al Agenției Servicii Publice, în conformitate cu prezentul Regulament și procedurile aprobate de Comisie.
    162. Propunerea privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova împreună cu actele relevante din dosarul solicitantului vor fi înaintate Președintelui Republicii Moldova de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, prin intermediul Secretariatul Comisiei.
    163. Ca urmare a emiterii decretului privind acordarea cetățeniei de către Președintele Republicii Moldova, secretariatul Comisiei informează solicitantul și/sau agentul acreditat, după caz, și întreprinde acțiunile necesare pentru transferul plăților virate de către solicitant, potrivit punctului 161, conform destinației, inclusiv către Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă, către prestatorul de servicii publice și agent, în conformitate cu prezentul Regulament și procedurile aprobate de Comisie.
    [Capitolul III1 introdus prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
IV. MODUL DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII COMISIEI
    17. Comisia este un organ colegial al cărei secretariat (în continuare – secretariatul Comisiei) este asigurat de către  Agenția Servicii Publice în calitate de unitate de implementare a Programului, asistată de către prestatorul de servicii publice, selectat în conformitate cu punctul 20 subpunctul 9) al prezentului Regulament. Comisia are următoarea componență:
    [Pct.17 modificat prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    1) ministrul economiei și infrastructurii, președintele Comisiei;
    2) reprezentantul Ministerului Justiției;
    3) reprezentantul Ministerului Finanțelor;
    4) reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne;
    5) reprezentantul Aparatului Președintelui Republicii Moldova.
    Componența nominală a Comisiei se aprobă prin ordinul ministrului economiei și infrastructurii.
    18. Ședințele Comisiei sînt deliberative dacă la ele participă cel puțin 3 membri.
    19. Deciziile Comisiei se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți.
    20. Comisia are următoarele atribuţii:
    1) examinează și decide în privința întrunirii de către solicitant a criteriilor de calificare și eligibilitate,  inclusiv privind buna reputație economică și financiară și/sau privind lipsa riscurilor pentru ordinea publică și securitatea statului, în baza concluziilor companiilor de due diligence care au efectuat evaluarea solicitantului, precum și a concluziilor Centrului Național Anticorupție, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului de Informații și Securitate;
    [Pct.20 subpct.1) în redacția HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    [Pct.20 subpct.1) în redacția HG282 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.322]
    2) gestionează și supraveghează activitatea secretariatului Comisiei pentru examinarea și luarea deciziilor în privința dosarelor solicitantului;
    [Pct.20 subpct.2) în redacția HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    3) evaluează, aprobă și ia decizii cu privire la îndeplinirea obligațiilor financiare prevăzute de Program, precum și monitorizează investiția în cadrul Programului;
    [Pct.20 subpct.3) în redacția HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    4) evaluează corespunderea solicitanților la cerințele și condițiile prevăzute de art. 17 alin. (11) lit. c) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 și prezentului Regulament;
    [Pct.20 subpct.4) modificat prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    5) propune Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru promovare și aprobare în Guvern domeniile de dezvoltare strategică în care pot fi efectuate investiții în scopul obținerii cetățeniei;
    [Pct.20 subpct.5) modificat prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    6) solicită de la autoritățile publice informațiile necesare în vederea exercitării atribuțiilor sale;
    [Pct.20 subpct.6) modificat prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    7) sprijină autoritățile și instituțiile interesate pentru eficientizarea eliberării actelor necesare;
    [Pct.20 subpct.7) în redacția HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    8) decide dacă o cerere este conformă condițiilor de acordare a cetățeniei în cadrul Programului, cu prezentarea recomandării respective Președintelui Republicii Moldova;
    [Pct.20 subpct.8) modificat prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    9) stabilește procedura de desfășurare a concursului de selectare a unei companii în vederea atribuirii contractului de prestare a serviciilor publice de elaborare, implementare și promovare internațională a Programului, inclusiv aprobă caietul de sarcini și proiectul contractului, desfășoară concursul, determină compania cîștigătoare și monitorizează executarea de către aceasta a obligațiilor contractuale;
    [Pct.20 subpct.9) introdus prin HG282 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.322]
    10) contractează sistemul informațional de aplicare în scopul dobîndirii cetățeniei Republicii Moldova prin participare la Program și sistemul informațional de verificare a bunei reputații economice și financiare și evaluarea riscului în privința ordinii și securității publice;
    [Pct.20 subpct.10) modificat prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    [Pct.20 subpct.10) introdus prin HG282 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.322]
    11) selectează și participă la procesul de angajare a uneia sau a mai multe companii de due diligence specializare în investigații de evaluare a bunei reputații economice și financiare și evaluare a riscurilor pentru ordinea și securitatea de stat;
    [Pct.20 subpct.11) introdus prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    12) gestionează procesul de selecție, numire, supraveghere și demitere a agenților acreditați în conformitate cu procedurile aprobate de Comisie;
    [Pct.20 subpct.12) introdus prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    13) aprobă politicile și procedurile privind examinarea dosarelor solicitanților în cadrul Programului, care sînt obligatorii pentru solicitanți.
    [Pct.20 subpct.13) introdus prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    21. Preşedintele Comisiei are următoarele atribuții:
    1) coordonează activitatea Comisiei;
    2) asigură îndeplinirea atribuţiilor Comisiei;
    3) stabileşte data desfăşurării ședințelor Comisiei;
    4) propune proiectul ordinii de zi a Comisiei;
    5) conduce şedinţele Comisiei;
    6) semnează contractul de prestare a serviciilor publice în scopul elaborării, implementării și promovării Programului la nivel internațional, precum și alte contracte necesare pentru punerea în aplicare a prezentului Regulament și a regulamentelor aprobate de Comisie.
    [Pct.21 subpct.6) în redacția HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    [Pct.21 subpct.6) introdus prin HG282 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.322]
    22. Secretariatul Comisiei are rolul de a organiza ședințele Comisiei și de a acorda asistență pentru desfășurarea activității Comisiei.
    23. Secretariatul Comisiei are următoarele sarcini:
    1)  să elaboreze proiectul ordinii de zi a ședințelor Comisiei;
    2) să informeze membrii Comisiei cu cel puțin 3 zile înainte de ședință despre data, ora, locul convocării ședințelor Comisiei;
    21) ca urmare a deciziei Comisiei, să semneze contractul cu una sau mai multe companii de due diligence care vor asista Comisia în verificarea bunei reputații economice și financiare a solicitanților, inclusiv vor evalua riscurile de ordine și securitate publică;
    [Pct.23 subpct.21) introdus prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    22) ca urmare a deciziei Comisiei, să semneze contractul cu agenții acreditați
    [Pct.23 subpct.22) introdus prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    3) să colecteze dosarele pentru obținerea cetățeniei prin participarea la Program, să pregătească examinarea acestora şi să prezinte solicitările de evaluare a îndeplinirii cerințelor și criteriilor de calificare și eligibilitate, inclusiv, a bunei reputații economice și financiare și a gradului de pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului;
    [Pct.23 subpct.3) modificat prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    4) să invite, la solicitarea președintelui sau la propunerea majorității membrilor Comisiei, alți reprezentanți ai autorităților, instituțiilor, organizațiilor pentru participarea la ședințele Comisiei, în vederea examinării anumitor subiecte ce țin de domeniul de activitate al acestora;
    5) să informeze autoritățile competente despre deciziile Comisiei, inclusiv cu referire la propunerile de modificare a cadrului normativ în domeniul sporirii investițiilor străine;
    6) să solicite, în caz de necesitate, de la autorităţi publice, instituţii şi organizații materiale, documente şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce ţin de competenţa Comisiei;
    7) să pregătească materialele necesare pentru şedinţele Comisiei şi să întocmească procesul-verbal al şedinţei Comisiei în termen de 5 zile lucrătoare de la data ședinței;
    8) să țină evidența dosarelor pentru obținerea cetățeniei prin participarea la Program și a deciziilor adoptate.
    [Pct.23 subpct.8) modificat prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    24. Şedinţele Comisiei se convoacă de către Secretariatul Comisiei, astfel încît solicitările să fie examinate în termen de 30 de zile de la data depunerii dosarului complet conform procedurilor aprobate de Comisie.
    [Pct.24 modificat prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    25. La şedinţele Comisiei pot fi invitaţi reprezentanţi ai altor autorităţi publice şi altor instituţii care nu sînt reprezentate în Comisie.
    26. Deciziile şi alte informaţii ce ţin de activitatea Comisiei se comunică, în termen de 10 zile, membrilor Comisiei, Președintelui Republicii Moldova şi altor instituţii responsabile de implementarea acestora. Comisia va asigura publicarea procedurilor aprobate de către aceasta conform prezentului Regulament pe pagina web a Ministerului Economiei și Infrastructurii.
    [Pct.26 modificat prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]
    27. Deciziile de refuz ale Comisiei pot fi contestate de către solicitant și/sau agent, în termen de 10 zile de la comunicare, la Comisie, în conformitate cu procedurile aprobate de aceasta, iar ulterior în instanța de judecată, conform Legii contenciosului administratriv nr. 793/2000.
    [Pct.27 în redacția HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]

 Anexă
la Regulamentul cu privire
la dobîndirea cetățeniei prin investiție

Obiectivele și condițiile de atribuire a contractului
de prestare
a serviciilor publice de elaborare, implementare și
promovare
internațională a Programului de dobîndire a cetățeniei
prin
investiție pentru Guvernul Republicii Moldova, precum și
cerințele generale privind selectarea companiei
prestatoare de
servicii publice

    1. Obiectivul general de atribuire a contractului de prestare a serviciilor publice de elaborare, implementare și promovare internațională a Programului de dobîndire a cetățeniei prin investiție pentru Guvernul Republicii Moldova (în continuare – contract) este asigurarea implementării cu succes a mecanismului de dobîndire a cetățeniei prin participare la Programul de dobîndire a cetățeniei prin investiție pentru Guvernul Republicii Moldova (în continuare – Program).
    2. Scopul contractului constă în consolidarea percepției globale a Republicii Moldova, promovarea la nivel internațional a măsurilor de atragere a investițiilor străine directe și imediate prin contribuția financiară necesară în cadrul Programului, precum și a competitivității internaționale a Republicii Moldova.
    3. Guvernul, prin intermediul Comisiei, intenționează să angajeze în acest scop o companie prestatoare de servicii (în continuare – Companie), calificată și cu experiență dovedită în domeniu, care corespunde criteriilor de eligibilitate stabilite, pe o perioadă de pînă la 5 ani, cu posibilitatea de a prelungi acest termen pentru o perioadă suplimentară de pînă la 3 ani.
    4. Compania va fi abilitată să presteze serviciile publice în conformitate cu contractul (care va avea un termen de acțiune după cum este stabilit în punctul 3) pe care Comisia îl va negocia și îl va semna cu ofertantul cîștigător în numele Guvernului.
    5. Guvernul, prin intermediul Comisiei, va mandata Compania să elaboreze, să implementeze și să promoveze la nivel internațional Programul, și anume, dar fără a se limita la următoarele:
    1) să acorde Guvernului servicii de consultanță, de analiză a legislației, a conjuncturii și avantajelor Republicii Moldova în comparație cu alte state care acordă cetățenie în schimbul investiției, inclusiv a valorii minime a contribuțiilor, taxelor și comisioanelor ce urmează a fi percepute și mărimea acestora;
    2) să asigure elaborarea unui Program funcțional, structura și mecanismul de aplicare a Programului, procesele tehnice și modificările legislative necesare, inclusiv un plan detaliat și cuprinzător de opțiuni, procedurile și formele de aplicare, cerințele specifice și detaliate pentru fiecare opțiune, listele de verificare care detaliază lucrarea propusă, cu stabilirea termenelor concrete de realizare;
    3) să propună soluții pentru asigurarea implementării cu succes a Programului, inclusiv furnizarea către Comisie a listelor de verificare care detaliază lucrarea propusă, planurile de acțiune, cu stabilirea termenelor concrete de realizare; 
    4) să exercite în numele Guvernului funcția de promovare a Programului la nivel internațional, inclusiv furnizarea către Comisie a unui plan global de marketing în scopul asigurării unui număr suficient de aplicanți, al poziționării și promovării pe plan internațional a Republicii Moldova;
    5) să elaboreze pentru Guvern o strategie de creare a unui brand de țară în vederea creșterii nivelului de percepție a Republicii Moldova la nivel global;
    6) să ofere un program de implementare, ghidare și instruire în scopul creării unei unități funcționale de implementare a Programului;
    7) să ofere instruire secretariatului și membrilor Comisiei;
    8) să realizeze alte sarcini de suport solicitate acesteia ad-hoc de către Comisie.
    6. Pentru a asigura gestionarea coerentă a elaborării, implementării și administrării Programului, precum și a plasării internaționale și promovării acestuia la cele mai înalte standarde posibile, Guvernul, prin intermediul Comisiei, va acorda Companiei exclusivitate în ceea ce privește serviciile prevăzute în contract pe perioada derulării acestuia, cu eventuale prelungiri ale contractului în baza indicatorilor de performanță.
    7. Implementarea legală și administrativă a Programului trebuie să asigure că cetățenia va fi acordată numai candidaților la Program care îndeplinesc în întregime cele mai bune standarde internaționale de diligență. Deși atragerea investițiilor străine directe substanțiale este un obiectiv major în cadrul Programului, Compania  trebuie să aibă grijă ca să păstreze reputația Republicii Moldova prin aplicarea, în orice perioadă de timp, a unui cadru de lucru bine dezvoltat, a unei reglementări și linii directoare bine definite pentru toți aplicanții.
    8. Compania va suporta riscul economic, costurile și cheltuielile inițiale și continue aferente proiectării tehnice, implementării, activității consultative, acordării instruirilor, precum și promovării internaționale a Programului. Guvernul nu va finanța din mijloace publice Compania pentru serviciile prestate. Costurile și cheltuielile Companiei vor fi achitate/acoperite de către solicitanții cetățeniei prin investiții printr-un comision, în mărimea și modalitatea stabilită în contract.
    9. Procedura de atribuire a contractului și selectarea Companiei se realizează prin concurs public, în modul stabilit de Comisie. În cazul depunerii în cadrul procedurii de atribuire doar a unei singure oferte eligibile, Comisia va fi în drept să negocieze și să semneze contractul cu Compania care a depus oferta. 
    10. În calitate de participanți la concurs pot fi persoanele juridice de drept privat, rezidente ale Republicii Moldova și/sau ale unui stat cu care Republica Moldova are semnate acorduri de colaborare comercială economică și/sau privind promovarea și protejarea investițiilor cu experiență în implementarea Programului. Participanții pot acționa nemijlocit sau prin intermediul reprezentanților mandatați în ordinea stabilită.
    11. Participanții la concurs sînt în drept să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, fără a fi obligați să își legalizeze asocierea din punct de vedere juridic. Angajamentul privind asocierea va fi prezentat în formă scrisă la momentul depunerii ofertei. În cazul în care oferta comună este declarată cîștigătoare, asocierea urmează a fi legalizată, în modul stabilit, pînă la semnarea contractului.
    12. Comisia are dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă și/sau de a anula întreaga procedură de atribuire și de a respinge toate ofertele. Comisia are dreptul de a anunța un nou concurs în orice moment pe parcursul întregului proces pînă la semnarea unui contract.
    13. Criteriile generale de eligibilitate și evaluare a participanților la concursul de atribuire a contractului sînt următoarele:
    1) competență și experiență de cel puțin 5 ani în furnizarea de consultanță și/sau servicii în programele de cetățenie prin investiție inclusiv, dar fără a se limita la elaborarea, configurarea, implementarea, funcționarea și promovarea internațională a unor astfel de programe, evidențiate printr-un portofoliu de proiecte similare Programului la care ofertantul a prestat servicii pe parcursul ultimilor 5 ani guvernelor de la care a primit mandate;
    2) capacitatea financiară care ar garanta îndeplinirea cu succes a responsabilităților stabilite în contract;
    3) profilul organizațional, calificările personalului;
    4) planul de management;
    5) perioada de pregătire și inițiere a Programului;
    6) serviciile propuse de ofertant;
    7) comisioane/remunerațiile percepute de Companie;
    8) cifrele de prognoză pentru investițiile din cadrul Programului;
    9) deținerea și punerea gratuită la dispoziția Comisiei a unui sistem informațional de aplicare în scopul dobîndirii cetățeniei Republicii Moldova prin participare la Program și a unui sistem informațional de verificare a bunei reputații economice și financiare și evaluarea riscului în privința ordinii și securității publice.
    14. Acțiunile ce țin de elaborarea și inițierea punerii în aplicare a Programului se finalizează de Companie nu mai tîrziu de 3 luni după semnarea contractului.
    15. Compania va păstra înregistrări complete care să reflecte executarea totală a contractului și, la cerere, le va pune la dispoziție spre examinare Comisiei. Rapoartele, de asemenea, se vor prezenta periodic Comisiei într-un format acceptat de aceasta.
    16. Compania va păstra la sediul său documentele originale referitoare la îndeplinirea obligațiilor stabilite în contract, inclusiv un sistem de înregistrări de birou, registre adecvate de control și conturi, toate rapoartele solicitate și orice informații și înregistrări suplimentare solicitate în mod rezonabil de Comisie.
    17. Comisia, independent sau în comun cu alte autorități publice interesate, este în drept să efectueze controlul executării obligațiilor contractuale asumate de Companie.
    [Anexa introdusă prin HG282 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.322]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 786
din 4 octombrie 2017

MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ce se operează în anexele nr. 1 şi nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 903 din 31 decembrie 2015
    Hotărîrea Guvernului nr. 903 din 31 decembrie 2015 „Cu privire la Instituţia publică „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 2-12, art. 8) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în anexa nr. 1:
    a) punctul 1 se completează în final cu textul „ , precum și a programelor investiționale finanțate din contul contribuțiilor cetățenilor străini și apatrizilor pentru dobîndirea cetățeniei Republicii Moldova în Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă (în continuare – programe)”;
    b) la punctul 3, după textul „(în continuare – Acordul „Compact”),” se introduc cuvintele „dezvoltarea și implementarea programelor investiționale din contul contribuțiilor cetățenilor străini și apatrizilor pentru dobîndirea cetățeniei Republicii Moldova în Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă”;
    c) punctul 5 se completează cu subpunctul 11) cu următorul cuprins:
    „11) formarea și gestionarea, în numele Guvernului, a Fondului de investiții publice pentru dezvoltare durabilă constituit din mijloacele financiare provenite din contribuțiile cetățenilor străini și apatrizilor conform art. 17 alin. (11) lit. c) și alin. (31) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000”;
    d) la punctul 6 subpunctul 1), după cuvîntul „scopurilor” se introduce textul „ , programelor și”;
    e) punctul 9  se completează cu subpunctul 21) cu următorul cuprins:
    „21) contribuțiile cetățenilor străini și apatrizilor pentru dobîndirea cetățeniei Republicii Moldova la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă”;
    f) la punctul 14 subpunctul 3),  după cuvîntul „implementării” se introduc cuvintele „programelor și”;
    g) la punctul 16, textul „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Mediului” se substituie cu textul „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii”;
    2) anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 903
din 31 decembrie 2015

COMPONENŢA
Consiliului de observatori al Fondului
de Dezvoltare Durabilă Moldova
    Secretar general al Guvernului, preşedinte al Consiliului
    Secretar general al Ministerului Economiei și Infrastructurii
    Secretar general al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
    Secretar general al Ministerului Finanțelor
    Director executiv al Asociaţiei Patronale „Camera de Comerţ Americană din Moldova”
    Președinte al Ligii Bancherilor din Republica Moldova
    Președinte al Mișcării Ecologiste din Moldova”.

Anexa nr.3
la Hotărîrea de Guvern nr. 786/2017

LISTA
taxelor și plăților de pregatire, procesare și evaluare a dosarului
pentru dobîndirea cetățeniei Republicii Moldova prin investiție,
taxei de eliberare și livrare a pasaportului, platilor către prestatorul
de servicii publice și agent, precum și taxei achitate de către
agenții acreditați

    1. Taxele de procesare a cererii (se achită către Agenția de Servicii Publice în calitate de unitate de implementare a Programului la momentul depunerii cererii)
    1) Solicitant principal: 5 000 euro (cinci mii de euro);
    2) Soț/soție: 2 500 euro (două mii cinci sute de euro);
    3) Copil aflat la întreținere (cu vîrsta de pînă la 16 ani): 1 000 euro (o mie de euro);
    4) Copil aflat la întreținere (cu vîrsta cuprinsă între 16 și 29 ani sau care suferă de dizabilitate fizică sau mentală și se află la întreținerea solicitantului principal): 2 500 euro (două mii cinci sute de euro);
    5) Părinte aflat la întreținere (în vîrstă de 55 ani sau mai mare): 5 000 euro (cinci mii de euro).
    2. Taxele de due diligence (se achită către Agenția de Servicii Publice în calitate de unitate de implementare a Programului la momentul depunerii cererii)
    1) Solicitant principal: 6 000 euro (șase mii de euro);
    2) Soț/soție: 5 000 euro (cinci mii de euro);
    3) Copil aflat la întreținere (în vîrstă de 16 ani sau mai mare): 5 000 euro (cinci mii de euro);
    4) Părinte aflat la întreținere (în vîrstă de 55 ani sau mai mare): 5 000 euro (cinci mii de euro);
    5) Comisia poate percepe costuri suplimentare suportate în legătură cu efectuarea de către companiile de due diligence a procedurii de evaluare a solicitanților.
    3. Taxa către Agenția de Servicii Publice în calitate de unitate de implementare a Programului pentru  eliberarea și livrarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (per persoană): 300 euro (trei sute de euro).
    4. Taxa anuală achitată de către agentul acreditat  (se achită către Agenția de Servicii Publice în calitate de unitate de implementare a Programului la momentul acreditării agentului proporțional lunelor rămase în primul an de acreditare și integral anual în perioadele ulterioare): 15000 euro (cinsprezece mii de euro).
    5. Plățile către prestatorul de servicii publice selectat în conformitate cu punctul 20 subpunctul 9) al prezentului Regulament și de către Agent:
    1) Plata către prestatorul de servicii publice selectat în conformitate cu punctul 20 subpunctul 9) al prezentului Regulament (per cerere a solicitantului principal aprobată): 25 000 euro (douăzeci și cinci mii de euro);
    2) Plata către agentul acreditat (per cerere a solicitantului principal aprobată): 10 000 euro (zece mii de euro).
    [Anexa nr.3 introdusă prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 11.10.18]