HGM786/2017
ID intern unic:  371843
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 786
din  04.10.2017
cu privire la dobîndirea cetățeniei prin investiție
Publicat : 06.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 356-359     art Nr : 892
    MODIFICAT
    HG282 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.322    În temeiul art. 17 alin. (11), (12), (31), (6), (7) și art. 33 alin. (11) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 98-101, art. 709), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la dobîndirea cetățeniei prin investiție, conform anexei nr.1.
    2. Se aprobă modificările și completările ce se operează în anexele nr.1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 903 din 31 decembrie 2015 „Cu privire la Instituţia publică „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova”, conform anexei nr. 2.

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei
    și infrastructurii                                                        Octavian Calmîc
    Ministrul justiţiei                                                     Vladimir Cebotari
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu

    Nr. 786. Chişinău, 4 octombrie 2017.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 786
din 4 octombrie 2017

REGULAMENT
cu privire la dobîndirea cetățeniei prin investiție
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la dobîndirea cetățeniei prin investiții (în continuare – Regulament) stabilește:
    1) valoarea minimă și modalitatea contribuției la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă și a investiției în unul dintre domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova;
    2) modul și condițiile de verificare a bunei reputații economice și financiare a persoanelor care dobîndesc cetățenia prin investiție;
    3) modul și condițiile de evaluare, acceptare și monitorizare a investiției în scopul obținerii cetățeniei;
    4) modul de organizare și funcționare a Comisiei de examinare a dosarului pentru obținerea cetățeniei prin participare la programul de investiții în Republica Moldova (în continuare – Comisie);
    5) obiectivele și condițiile de atribuire a contractului de prestare a serviciilor publice de elaborare, implementare și promovare internațională a Programului de dobîndire a cetățeniei prin investiție pentru Guvernul Republicii Moldova (în continuare – Program), precum și cerințele generale privind selectarea companiei prestatoare de servicii publice, conform anexei la prezentul Regulament.
    [Pct.1 subpct.5) introdus prin HG282 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.322]
    2. Valoarea minimă a contribuției nerambursabile la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă constituie echivalentul a 100 mii de euro, iar valoarea minimă a investiției, în cel puțin unul dintre domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova, constituie echivalentul a 250 mii de euro.
    3. Contribuția la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă se varsă în monedă națională, euro, franci elvețieni sau dolari SUA la contul bancar al Instituției publice „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova”.
    4. În cazurile prevăzute de prezentul Regulament, investiția în domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova se efectuează în baza unui plan de investiții pentru o perioadă de cel puțin 60 de luni, aprobat de Comisie.
    5. Domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova sînt următoarele:
    1) dezvoltarea sectorului imobiliar prin procurarea și deținerea în proprietate, pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 60 de luni, a unuia sau a mai multe bunuri imobile cu valoare de piață totală, la data efectuării investiției, de cel puțin 250 mii de euro;
    2) dezvoltarea sectorului financiar public și al investițiilor publice prin procurarea și menținerea în proprietate a valorilor mobiliare de stat emise în acest scop, pentru o perioadă de cel puțin 60 de luni, în valoare de cel puțin 250 mii de euro.
    51. Verificarea bunei reputații economice și financiare și evaluarea riscului în privința ordinii și securității publice a cetățeanului străin și apatridului este efectuată de o companie selectată și contractată de Comisie în temeiul prezentei hotărîri de Guvern și în condițiile stabilite de regulamentele aprobate de Comisie.
    [Pct.51 introdus prin HG282 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.322]
II. VERIFICAREA BUNEI REPUTAȚII
ECONOMICE ȘI FINANCIARE
    6. Se consideră că cetățeanul străin sau apatridul întrunește condițiile de bună reputație economică și financiară și nu prezintă pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului dacă:
    1) nu este condamnat și nu are antecedente penale, inclusiv stinse, pentru comiterea faptelor de spălare a banilor, finanțarea terorismului, muncă forțată, încălcarea regulilor de protecție a muncii, încălcarea drepturilor de proprietate industrială, furt, escrocherie, delapidarea averii străine, cauzare de daune prin înșelăciune sau abuz de încredere, dobîndirea sau comercializarea bunurilor despre care se știe că au fost obținute pe cale criminală, fabricarea sau punerea în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false, fabricarea sau punerea în circulație a cardurilor sau a altor instrumente de plată false, dobîndirea creditului, împrumutului sau despăgubirilor/indemnizațiilor de asigurare prin înșelăciune, încălcarea regulilor de creditare, politicilor de acordare a împrumuturilor sau regulilor de acordare a despăgubirii/indemnizației de asigurare, gestiunea defectuoasă sau frauduloasă a băncii, a societății de investiții, a societății de asigurări, obstrucționarea supravegherii bancare, utilizarea contrar destinației a mijloacelor din împrumuturile interne sau din fondurile externe, practicarea ilegală a activității de întreprinzător, practicarea ilegală a activității financiare, pseudoactivitatea de întreprinzător, pariurile aranjate, evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor, persoanelor fizice, abuzurile la emiterea valorilor mobiliare, manipularea pe piața valorilor mobiliare, încălcarea legislației privind ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare, utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate pe piața valorilor mobiliare, încălcarea prevederilor cu privire la modul de încheiere a unor tranzacții cu bunurile societății comerciale, refuzul intenționat de a dezvălui și/sau de a prezenta informațiile prevăzute de legislația privind piața financiară nebancară sau bancară, încălcarea cerințelor privind activitatea profesionistă pe piața financiară bancară și nebancară, încălcarea legislației la desfășurarea activității de estimare a valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele, împiedicarea realizării drepturilor asociaților (acționarilor) societății comerciale și privarea nelegitimă de aceste drepturi, încălcarea legislației privind activitatea fondurilor private de pensii, încălcarea legislației privind activitatea birourilor istoriilor de credit, falsificarea și contrafacerea produselor, constrîngerea de a încheia o tranzacție sau de a refuza încheierea ei, contrabandă, eschivarea de la achitarea plăților vamale, transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz, fabricarea ilegală a semnelor de marcare de stat, punerea în circulație și utilizarea acestora, însușirea, înstrăinarea în cazurile nepermise de lege, tăinuirea bunurilor gajate, luate în leasing, sechestrate sau confiscate, insolvabilitatea intenționată, insolvabilitatea fictivă, înșelarea clienților, executarea de calitate proastă a construcțiilor;
    2) membrii familiei cetățeanului străin sau apatridului, persoanele aflate la întreținerea acestora nu au fost învinuiți și nu au antecedente penale, inclusiv stinse, pentru comiterea infracțiunilor în domeniul terorismului, spălării banilor, infracțiunilor împotriva umanității, infracțiunilor de război;
    3) cetățeanul străin sau apatridul, membrii familiei sau persoanele aflate la întreținerea acestora nu sînt puși sub învinuire în fața unui tribunal penal internațional, nu au avut calitatea de învinuiți în fața unui tribunal penal internațional și nu au fost condamnați pentru comiterea infracțiunilor de către un astfel de tribunal;
    4) cetățeanul străin sau apatridul, membrii familiei sau persoanele aflate la întreținerea acestora nu sînt dați în căutare de către Organizația Internațională a Poliției Criminale (INTERPOL) la momentul solicitării dobîndirii cetățeniei;
    5)  cetățeanului străin sau apatridului nu i-a fost refuzată eliberarea vizei de intrare de către un stat cu care Republica Moldova deține acorduri prin care cetăţenii Republicii Moldova sînt exoneraţi de necesitatea obţinerii unei vize de intrare sau tranzit al teritoriului statului respectiv;
    6)  cu excepțiile prevăzute de prezentul Regulament, nu este cetățean al unui stat inclus în anexa nr. 2 la Legea nr. 257 din 1 noiembrie 2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligaţia deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sînt exonerați de obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova;
    7) cetățeanul străin sau apatridul nu este obiectul unor măsuri restrictive internaționale în conformitate cu prevederile Legii nr. 25 din 4 martie 2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale;
    8) nu deține credite sau împrumuturi bancare ori nebancare scadente nerambursate;
    9) nu are datorii față de bugetul de stat;
    10) nu are datorii față de bugetul asigurărilor sociale de stat;
    11) nu a avut relaţii financiare, inclusiv transferuri bancare, care pot fi încadrate în finanţarea terorismului;
    12) mijloacele financiare investite nu provin din surse ilegale și aparțin cetățeanului străin sau apatridului în calitate de beneficiar efectiv al acestora;
    13) cetățeanul unui stat inclus în anexa nr. 2 la Legea nr. 257 din 1 noiembrie 2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligaţia deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sînt exonerați de obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova poate solicita obținerea cetățeniei Republicii Moldova în condițiile prezentului Regulament, cu condiția verificării antecedentelor de către o companie internațională acceptată de Comisie.
    7. În vederea justificării bunei reputații economice și financiare, cetățeanul străin sau apatridul depune dosarul pentru obținerea cetățeniei prin participarea la programul de investiții în Republica Moldova cu următoarele documente justificative:
    1) copia actului de identitate al apatridului sau a pașaportului cetățeanului străin;
    2) copia actelor de constituire a persoanei juridice care practică activitatea de întreprinzător în care cetățeanul străin sau apatridul este membru, asociat ori acționar sau copia actelor de înregistrare a cetățeanului străin ori apatridului în calitate de întreprinzător individual;
    3)  actele care confirmă profitul obținut în calitate de asociat al societăților comerciale în ultimii 5 ani și veniturile obținute în calitate de persoană fizică în ultimii 5 ani;
    4) actele care confirmă genurile de activitate și de antreprenoriat în care au investit sau au desfășurat activitate de întreprinzător în ultimii 5 ani;
    5) copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali sau din oricare alt registru similar în statul de înregistrare al persoanei juridice, în privința persoanei juridice și întreprinzătorului individual indicați la subpunctul 2);
    6) certificatul privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat al cetățeanului străin sau apatridului ori al societăților comerciale în care acesta, membrii familiei sau persoanele aflate la întreținerea acestora sînt membri, asociați sau acționari;
    7) certificatul privind lipsa datoriilor la bugetul de stat a cărui cetățenie o deține și la bugetul local de orice nivel de la ultimul său domiciliu, atît al persoanei, cît și al societăților comerciale în care are calitatea de membru, asociat sau acționar;
    8) autobiografia cetățeanului străin sau apatridului, a membrilor familiei și a persoanelor aflate la întreținerea acestora care au o vîrstă mai mare de 12 ani;
    9) certificatele de cazier judiciar de la ultimul domiciliu al cetăţeanului străin sau apatridului și al persoanelor indicate la punctul 6 subpunctul 2) și o declarație pe propria răspundere privind lipsa condamnării și a antecedentelor penale din alte țări, inclusiv cele stinse, ale cetățeanului străin sau apatridului, ale membrilor familiei și ale persoanelor aflate la întreținerea acestora;
    10) declarația pe propria răspundere că mijloacele financiare investite nu provin din surse ilegale și îi aparțin, cetățeanul străin sau apatridul fiind beneficiarul efectiv al acestora;
    11) documentele primare și alte informații necesare în vederea confirmării originii și a surselor legale ale mijloacelor financiare investite;
    12) actele prevăzute la articolul 36 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000;
    13) dovada vărsării contribuției nerambursabile la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă sau dovada vărsării acesteia într-un cont tip ESCROW la contul bancar al cetățeanului străin sau apatridului, procurării și deținerii în proprietate a unui sau a mai multe bunuri imobile, procurării și menținerii în proprietate a valorilor mobiliare de stat, în condițiile prezentului Regulament, sau, după caz, antecontractul privind procurarea bunului (bunurilor) imobil(e) ori a valorilor mobiliare de stat cu vărsarea valorii sumei de achiziție într-un cont bancar de tip ESCROW al vînzătorului, deținut în una dintre băncile din Republica Moldova.
    71. Cerințele punctelor 6 și 7 se aplică în privința membrilor familiei cetățeanului și apatridului a căror vîrstă este de cel puțin 16 ani și se află la întreținerea acestuia.
    [Pct.71 introdus prin HG282 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.322]
    8. Comisia solicită Centrului Național Anticorupție, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului de Informații și Securitate avizul privind lipsa de pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului în privința persoanelor care au depus dosarul pentru obținerea cetățeniei prin participarea la programul de investiții în Republica Moldova. Taxele și plățile prevăzute pentru eliberarea avizelor menționate sînt percepute din contul persoanelor care solicită dobîndirea cetățeniei prin investiție. Confirmarea prin aviz a concluziilor despre existența pericolelor sau a riscurilor pentru ordinea publică și securitatea statului nu se iau în considerare dacă se bazează pe presupuneri și informații neconfirmate, prin circumstanțe de fapt.
    9. Dosarul pentru obținerea cetățeniei prin participare la programul de investiții în Republica Moldova poate fi depus personal, printr-un reprezentant împuternicit prin procură, în modul stabilit de legislație sau în bază de mandat, de o companie acreditată, prin intermediul sistemului informațional de aplicare în scopul dobîndirii cetățeniei Republicii Moldova prin participare la Program sau direct la secretariatul Comisiei, conform Regulamentului aprobat de Comisie.
    [Pct.9 modificat prin HG282 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.322]
    10. Toate actele se depun la Comisie în limba de stat sau însoțite de traducere în limba de stat, legalizate notarial și, după caz, apostilate, în modul stabilit de lege. Pentru actele întocmite într-o limbă pentru care în Republica Moldova există traducători autorizați, traducerile vor fi legalizate notarial. Copiile actelor vor fi legalizate notarial.
III. CONDIȚIILE DE EVALUARE, ACCEPTARE
ȘI MONITORIZARE A INVESTIȚIEI
    11. În scopul evaluării investiției, cetățeanul străin sau apatridul prezintă Comisiei, după caz, următoarele acte:
    1) actele care confirmă întrunirea condițiilor specificate la punctul 5;
    2) planul investiției pe un termen de cel puțin 60 de luni, în cazurile prevăzute de Regulament.
    12. Comisia acceptă investiția în următoarele cazuri:
    1) planul investiției este credibil și garantează activitatea investițională pe un termen de cel puțin 60 de luni;
    2) investițiile sînt sau vor fi efectuate în cel puțin unul din domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova prevăzute la punctul 5;
    3) investitorul a demonstrat dispunerea de mijloace financiare suficiente libere, dedicate exclusiv investiției, în mărime minimă de 250 mii de euro;
    4) cetățeanul străin sau apatridul are inițiată o activitate investițională sau corespunde condițiilor pentru inițierea activității investiționale (actele de constituire, obținerea certificatului de înregistrare, autorizarea/licențierea pentru genul respectiv de activitate);
    5) cetățeanul străin sau apatridul a obținut profit din activități investiționale precedente în ultimii 5 ani și/sau are venituri în calitate de persoană fizică în ultimii 5 ani;
    6) investiția nu va fi retrasă sau înstrăinată pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.
    13. Ca rezultat al verificării bunei reputații economice și financiare, a contribuției la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă și a investiției în unul din domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova, al evaluării gradului de pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului și al efectuării investiției în condițiile prezentului Regulament, Comisia decide în privința recomandării acordării cetăţeniei sau refuzului de acordare a cetățeniei.
    14. Comisia monitorizează investiția după cum urmează:
    1) la finele fiecărui an calendaristic, verifică modul de efectuare și menținere a investiției, precum și planul de investiții pentru anul următor;
    2) la finele perioadei de 5 ani de activitate investițională, verifică plenitudinea investiției în valoare minimă a echivalentului de 250 mii de euro.
    15. Persoana care a obținut cetățenia prin investiție prezintă Comisiei actele confirmative privind menținerea investiției la finele fiecărui an calendaristic pînă la 20 ianuarie, la reorganizarea societății comerciale, restructurarea sau dezvoltarea activității investiționale și în termen de 20 de zile după expirarea a 5 ani de activitate investițională.
    16. În cazul nerespectării condiției de efectuare și de menținere a investiției conform prevederilor capitolului III, cu excepția cazurilor de forță majoră care au afectat realizarea și menținerea investiției, Comisia emite un act de constatare în acest sens și informează autoritățile cu atribuții referitoare la cetățenie, specificate la capitolul V din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000, iar persoana care a obținut cetățenia prin investiție răspunde pecuniar în limita valorii investiției neefectuate și nemenținute. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în temeiul actului de constatare al Comisiei privind neefectuarea și nemenținerea investiției, va solicita, prin intermediul instanței de judecată, de la persoana care a obținut cetățenia prin investiție încasarea valorii investiției neefectuate și nemenținute.
IV. MODUL DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII COMISIEI
    17. Comisia este un organ colegial al cărei secretariat este asigurat de către  Ministerul Economiei și Infrastructurii și are următoarea componență:
    1) ministrul economiei și infrastructurii, președintele Comisiei;
    2) reprezentantul Ministerului Justiției;
    3) reprezentantul Ministerului Finanțelor;
    4) reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne;
    5) reprezentantul Aparatului Președintelui Republicii Moldova.
    Componența nominală a Comisiei se aprobă prin ordinul ministrului economiei și infrastructurii.
    18. Ședințele Comisiei sînt deliberative dacă la ele participă cel puțin 3 membri.
    19. Deciziile Comisiei se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți.
    20. Comisia are următoarele atribuţii:
    1) examinează și decide în privința întrunirii de către cetățeanul străin sau apatrid a bunei reputații economice și financiare și/sau a prezentării de riscuri pentru ordinea publică și securitatea statului, în baza concluziilor companiei prevăzute la punctul 51, precum și a concluziilor Centrului Național Anticorupție, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului de Informații și Securitate;
    [Pct.20 subpct.1) în redacția HG282 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.322]
    2) examinează dosarele depuse de cetățenii străini și apatrizi pentru obținerea cetățeniei prin participarea la programul de investiții în Republica Moldova;
    3) evaluează, acceptă și/sau monitorizează investiția în cadrul programului de investiții în Republica Moldova pentru obținerea cetățeniei;
    4) evaluează corespunderea cetățeanului străin sau apatridului în condițiile art. 17 alin. (11) lit. c) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000;
    5) propune Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru promovare și aprobare în Guvern domeniile de dezvoltare strategică în care pot fi efectuate investițiile în scopul obținerii cetățeniei;
    6) solicită de la autoritățile publice informațiile necesare exercitării atribuțiilor sale;
    7) contribuie la informarea autorităților și instituțiilor interesate privind eficientizarea eliberării actelor necesare pentru investirea în Republica Moldova;
    8) decide în privința întrunirii condițiilor de acordare a cetățeniei în cadrul programului de obținere a cetățeniei prin investiție, cu prezentarea recomandării respective Președintelui Republicii Moldova;
    9) stabilește procedura de desfășurare a concursului de selectare a unei companii în vederea atribuirii contractului de prestare a serviciilor publice de elaborare, implementare și promovare internațională a Programului, inclusiv aprobă caietul de sarcini și proiectul contractului, desfășoară concursul, determină compania cîștigătoare și monitorizează executarea de către aceasta a obligațiilor contractuale;
    [Pct.20 subpct.9) introdus prin HG282 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.322]
    10) selectează și contractează sistemul informațional de aplicare în scopul dobîndirii cetățeniei Republicii Moldova prin participare la Program și sistemul informațional de verificare a bunei reputații economice și financiare și evaluarea riscului în privința ordinii și securității publice.
    [Pct.20 subpct.10) introdus prin HG282 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.322]
    21. Preşedintele Comisiei are următoarele atribuții:
    1) coordonează activitatea Comisiei;
    2) asigură îndeplinirea atribuţiilor Comisiei;
    3) stabileşte data desfăşurării ședințelor Comisiei;
    4) propune proiectul ordinii de zi a Comisiei;
    5) conduce şedinţele Comisiei;
     6) semnează contractul cu compania de verificare a bunei reputații economice și financiare a cetățeanului străin și apatridului și de evaluare a riscului în privința ordinii și securității publice, contractul de prestare a serviciilor publice de elaborare, implementare și promovare internațională a Programului, precum și oricare alte contracte necesare pentru executarea prezentului Regulament și a regulamentelor aprobate de Comisie.
    [Pct.21 subpct.6) introdus prin HG282 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.322]
    22. Secretariatul Comisiei are rolul de a organiza ședințele Comisiei și de a acorda asistență pentru desfășurarea activității Comisiei.
    23. Secretariatul Comisiei are următoarele sarcini:
    1)  să elaboreze proiectul ordinii de zi a ședințelor Comisiei;
    2) să informeze membrii Comisiei cu cel puțin 3 zile înainte de ședință despre data, ora, locul convocării ședințelor Comisiei;
    3) să colecteze dosarele pentru obținerea cetățeniei prin participarea la programul de investiții în Republica Moldova, să pregătească examinarea acestora şi să prezinte solicitările de evaluare a investiției, a bunei reputații economice și financiare și a gradului de pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului;
    4) să invite, la solicitarea președintelui sau la propunerea majorității membrilor Comisiei, alți reprezentanți ai autorităților, instituțiilor, organizațiilor pentru participarea la ședințele Comisiei, în vederea examinării anumitor subiecte ce țin de domeniul de activitate al acestora;
    5) să informeze autoritățile competente despre deciziile Comisiei, inclusiv cu referire la propunerile de modificare a cadrului normativ în domeniul sporirii investițiilor străine;
    6) să solicite, în caz de necesitate, de la autorităţi publice, instituţii şi organizații materiale, documente şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce ţin de competenţa Comisiei;
    7) să pregătească materialele necesare pentru şedinţele Comisiei şi să întocmească procesul-verbal al şedinţei Comisiei în termen de 5 zile lucrătoare de la data ședinței;
    8) să țină evidența dosarelor pentru obținerea cetățeniei prin participarea la programul de investiții în Republica Moldova și a deciziilor adoptate.
    24. Şedinţele Comisiei se convoacă în funcţie de solicitările înregistrate, din iniţiativa preşedintelui Comisiei sau, în lipsa acestuia, la propunerea a cel puțin unuia dintre membrii Comisiei, astfel încît solicitările să fie examinate în termen de 30 de zile de la data depunerii dosarului complet pentru evaluarea și acceptarea investiției, evaluarea reputației economice și financiare și a gradului de pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului.  
    25. La şedinţele Comisiei pot fi invitaţi reprezentanţi ai altor autorităţi publice şi altor instituţii care nu sînt reprezentate în Comisie.
    26. Deciziile şi alte informaţii ce ţin de activitatea Comisiei se comunică, în termen de 10 zile, persoanei vizate, membrilor Comisiei, Președintelui Republicii Moldova şi altor instituţii responsabile de implementarea acestora.
    27. Deciziile Comisiei pot fi contestate, în termen de 10 zile de la comunicare, la Comisie și ulterior în instanța de judecată.

 Anexă
la Regulamentul cu privire
la dobîndirea cetățeniei prin investiție

Obiectivele și condițiile de atribuire a contractului
de prestare
a serviciilor publice de elaborare, implementare și
promovare
internațională a Programului de dobîndire a cetățeniei
prin
investiție pentru Guvernul Republicii Moldova, precum și
cerințele generale privind selectarea companiei
prestatoare de
servicii publice

    1. Obiectivul general de atribuire a contractului de prestare a serviciilor publice de elaborare, implementare și promovare internațională a Programului de dobîndire a cetățeniei prin investiție pentru Guvernul Republicii Moldova (în continuare – contract) este asigurarea implementării cu succes a mecanismului de dobîndire a cetățeniei prin participare la Programul de dobîndire a cetățeniei prin investiție pentru Guvernul Republicii Moldova (în continuare – Program).
    2. Scopul contractului constă în consolidarea percepției globale a Republicii Moldova, promovarea la nivel internațional a măsurilor de atragere a investițiilor străine directe și imediate prin contribuția financiară necesară în cadrul Programului, precum și a competitivității internaționale a Republicii Moldova.
    3. Guvernul, prin intermediul Comisiei, intenționează să angajeze în acest scop o companie prestatoare de servicii (în continuare – Companie), calificată și cu experiență dovedită în domeniu, care corespunde criteriilor de eligibilitate stabilite, pe o perioadă de pînă la 5 ani, cu posibilitatea de a prelungi acest termen pentru o perioadă suplimentară de pînă la 3 ani.
    4. Compania va fi abilitată să presteze serviciile publice în conformitate cu contractul (care va avea un termen de acțiune după cum este stabilit în punctul 3) pe care Comisia îl va negocia și îl va semna cu ofertantul cîștigător în numele Guvernului.
    5. Guvernul, prin intermediul Comisiei, va mandata Compania să elaboreze, să implementeze și să promoveze la nivel internațional Programul, și anume, dar fără a se limita la următoarele:
    1) să acorde Guvernului servicii de consultanță, de analiză a legislației, a conjuncturii și avantajelor Republicii Moldova în comparație cu alte state care acordă cetățenie în schimbul investiției, inclusiv a valorii minime a contribuțiilor, taxelor și comisioanelor ce urmează a fi percepute și mărimea acestora;
    2) să asigure elaborarea unui Program funcțional, structura și mecanismul de aplicare a Programului, procesele tehnice și modificările legislative necesare, inclusiv un plan detaliat și cuprinzător de opțiuni, procedurile și formele de aplicare, cerințele specifice și detaliate pentru fiecare opțiune, listele de verificare care detaliază lucrarea propusă, cu stabilirea termenelor concrete de realizare;
    3) să propună soluții pentru asigurarea implementării cu succes a Programului, inclusiv furnizarea către Comisie a listelor de verificare care detaliază lucrarea propusă, planurile de acțiune, cu stabilirea termenelor concrete de realizare; 
    4) să exercite în numele Guvernului funcția de promovare a Programului la nivel internațional, inclusiv furnizarea către Comisie a unui plan global de marketing în scopul asigurării unui număr suficient de aplicanți, al poziționării și promovării pe plan internațional a Republicii Moldova;
    5) să elaboreze pentru Guvern o strategie de creare a unui brand de țară în vederea creșterii nivelului de percepție a Republicii Moldova la nivel global;
    6) să ofere un program de implementare, ghidare și instruire în scopul creării unei unități funcționale de implementare a Programului;
    7) să ofere instruire secretariatului și membrilor Comisiei;
    8) să realizeze alte sarcini de suport solicitate acesteia ad-hoc de către Comisie.
    6. Pentru a asigura gestionarea coerentă a elaborării, implementării și administrării Programului, precum și a plasării internaționale și promovării acestuia la cele mai înalte standarde posibile, Guvernul, prin intermediul Comisiei, va acorda Companiei exclusivitate în ceea ce privește serviciile prevăzute în contract pe perioada derulării acestuia, cu eventuale prelungiri ale contractului în baza indicatorilor de performanță.
    7. Implementarea legală și administrativă a Programului trebuie să asigure că cetățenia va fi acordată numai candidaților la Program care îndeplinesc în întregime cele mai bune standarde internaționale de diligență. Deși atragerea investițiilor străine directe substanțiale este un obiectiv major în cadrul Programului, Compania  trebuie să aibă grijă ca să păstreze reputația Republicii Moldova prin aplicarea, în orice perioadă de timp, a unui cadru de lucru bine dezvoltat, a unei reglementări și linii directoare bine definite pentru toți aplicanții.
    8. Compania va suporta riscul economic, costurile și cheltuielile inițiale și continue aferente proiectării tehnice, implementării, activității consultative, acordării instruirilor, precum și promovării internaționale a Programului. Guvernul nu va finanța din mijloace publice Compania pentru serviciile prestate. Costurile și cheltuielile Companiei vor fi achitate/acoperite de către solicitanții cetățeniei prin investiții printr-un comision, în mărimea și modalitatea stabilită în contract.
    9. Procedura de atribuire a contractului și selectarea Companiei se realizează prin concurs public, în modul stabilit de Comisie. În cazul depunerii în cadrul procedurii de atribuire doar a unei singure oferte eligibile, Comisia va fi în drept să negocieze și să semneze contractul cu Compania care a depus oferta. 
    10. În calitate de participanți la concurs pot fi persoanele juridice de drept privat, rezidente ale Republicii Moldova și/sau ale unui stat cu care Republica Moldova are semnate acorduri de colaborare comercială economică și/sau privind promovarea și protejarea investițiilor cu experiență în implementarea Programului. Participanții pot acționa nemijlocit sau prin intermediul reprezentanților mandatați în ordinea stabilită.
    11. Participanții la concurs sînt în drept să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, fără a fi obligați să își legalizeze asocierea din punct de vedere juridic. Angajamentul privind asocierea va fi prezentat în formă scrisă la momentul depunerii ofertei. În cazul în care oferta comună este declarată cîștigătoare, asocierea urmează a fi legalizată, în modul stabilit, pînă la semnarea contractului.
    12. Comisia are dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă și/sau de a anula întreaga procedură de atribuire și de a respinge toate ofertele. Comisia are dreptul de a anunța un nou concurs în orice moment pe parcursul întregului proces pînă la semnarea unui contract.
    13. Criteriile generale de eligibilitate și evaluare a participanților la concursul de atribuire a contractului sînt următoarele:
    1) competență și experiență de cel puțin 5 ani în furnizarea de consultanță și/sau servicii în programele de cetățenie prin investiție inclusiv, dar fără a se limita la elaborarea, configurarea, implementarea, funcționarea și promovarea internațională a unor astfel de programe, evidențiate printr-un portofoliu de proiecte similare Programului la care ofertantul a prestat servicii pe parcursul ultimilor 5 ani guvernelor de la care a primit mandate;
    2) capacitatea financiară care ar garanta îndeplinirea cu succes a responsabilităților stabilite în contract;
    3) profilul organizațional, calificările personalului;
    4) planul de management;
    5) perioada de pregătire și inițiere a Programului;
    6) serviciile propuse de ofertant;
    7) comisioane/remunerațiile percepute de Companie;
    8) cifrele de prognoză pentru investițiile din cadrul Programului;
    9) deținerea și punerea gratuită la dispoziția Comisiei a unui sistem informațional de aplicare în scopul dobîndirii cetățeniei Republicii Moldova prin participare la Program și a unui sistem informațional de verificare a bunei reputații economice și financiare și evaluarea riscului în privința ordinii și securității publice.
    14. Acțiunile ce țin de elaborarea și inițierea punerii în aplicare a Programului se finalizează de Companie nu mai tîrziu de 3 luni după semnarea contractului.
    15. Compania va păstra înregistrări complete care să reflecte executarea totală a contractului și, la cerere, le va pune la dispoziție spre examinare Comisiei. Rapoartele, de asemenea, se vor prezenta periodic Comisiei într-un format acceptat de aceasta.
    16. Compania va păstra la sediul său documentele originale referitoare la îndeplinirea obligațiilor stabilite în contract, inclusiv un sistem de înregistrări de birou, registre adecvate de control și conturi, toate rapoartele solicitate și orice informații și înregistrări suplimentare solicitate în mod rezonabil de Comisie.
    17. Comisia, independent sau în comun cu alte autorități publice interesate, este în drept să efectueze controlul executării obligațiilor contractuale asumate de Companie.
    [Anexa introdusă prin HG282 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.322]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 786
din 4 octombrie 2017

MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ce se operează în anexele nr. 1 şi nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 903 din 31 decembrie 2015
    Hotărîrea Guvernului nr. 903 din 31 decembrie 2015 „Cu privire la Instituţia publică „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 2-12, art. 8) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în anexa nr. 1:
    a) punctul 1 se completează în final cu textul „ , precum și a programelor investiționale finanțate din contul contribuțiilor cetățenilor străini și apatrizilor pentru dobîndirea cetățeniei Republicii Moldova în Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă (în continuare – programe)”;
    b) la punctul 3, după textul „(în continuare – Acordul „Compact”),” se introduc cuvintele „dezvoltarea și implementarea programelor investiționale din contul contribuțiilor cetățenilor străini și apatrizilor pentru dobîndirea cetățeniei Republicii Moldova în Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă”;
    c) punctul 5 se completează cu subpunctul 11) cu următorul cuprins:
    „11) formarea și gestionarea, în numele Guvernului, a Fondului de investiții publice pentru dezvoltare durabilă constituit din mijloacele financiare provenite din contribuțiile cetățenilor străini și apatrizilor conform art. 17 alin. (11) lit. c) și alin. (31) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000”;
    d) la punctul 6 subpunctul 1), după cuvîntul „scopurilor” se introduce textul „ , programelor și”;
    e) punctul 9  se completează cu subpunctul 21) cu următorul cuprins:
    „21) contribuțiile cetățenilor străini și apatrizilor pentru dobîndirea cetățeniei Republicii Moldova la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă”;
    f) la punctul 14 subpunctul 3),  după cuvîntul „implementării” se introduc cuvintele „programelor și”;
    g) la punctul 16, textul „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Mediului” se substituie cu textul „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii”;
    2) anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 903
din 31 decembrie 2015

COMPONENŢA
Consiliului de observatori al Fondului
de Dezvoltare Durabilă Moldova
    Secretar general al Guvernului, preşedinte al Consiliului
    Secretar general al Ministerului Economiei și Infrastructurii
    Secretar general al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
    Secretar general al Ministerului Finanțelor
    Director executiv al Asociaţiei Patronale „Camera de Comerţ Americană din Moldova”
    Președinte al Ligii Bancherilor din Republica Moldova
    Președinte al Mișcării Ecologiste din Moldova”.