OSFSC351/2017
ID intern unic:  371881
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 351
din  28.09.2017
cu privire la modificarea și completarea Anexei nr. 2
la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
nr.1164 din 25 octombrie 2012
Publicat : 06.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 356-359     art Nr : 1840
    În temeiul art.133 alin.(1) pct.8 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007) şi în conformitate cu art.115 alin.(1) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Anexa nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din  25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.234-236, art. 1375) se modifică și se completează  după cum urmează:
    1) subpunctul 4.4 va avea următorul cuprins:
    „4.4. Subboxele 1.1 şi 2.1 nu se completează”;
    2) subpunctul 4.11 va avea următorul cuprins:
    „4.11. În boxa 9 se indică:
    a) sumele TVA ajustate în cazul în care în perioadele fiscale precedente au fost comise erori în reflectarea TVA aferentă livrărilor efectuate;
    b) sumele TVA ajustate, în conformitate cu art.116 alin.(1) din Codul fiscal, în cazul datoriilor compromise pentru livrările anterior efectuate;
    c) sumele TVA aferente ajustărilor efectuate în conformitate cu art.98 din Codul fiscal pentru livrările efectuate”;
    3) subpunctul 4.19 va avea următorul cuprins:
    „4.19. În boxa 16 se indică:
    a) sumele TVA ajustate în cazul în care în perioadele fiscale precedente au fost comise erori în reflectarea  sumelor TVA destinate trecerii în cont;
    b)  sumele TVA ajustate, în conformitate cu art.116 alin.(3) din Codul fiscal,  în cazul datoriilor compromise pentru procurările anterior efectuate;
    c) sumele TVA aferente ajustărilor efectuate în conformitate cu art.98 din Codul fiscal pentru procurările efectuate;
    d) sumele TVA aferente ajustărilor efectuate în conformitate cu art.102 alin.(32) şi alin.(33)  din Codul fiscal;
    e) sumele TVA aferente ajustărilor efectuate în conformitate cu art.102 alin.(3) din Codul fiscal cu privire la aplicarea proratei”;
    4) subpunctul 4.221 se exclude;
    5) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    “6. În anexa nr.1 (TVA FACT) la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate,  primite în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 “Redirijări” se indică menţiunea “Nonlivrare”.
    6) Se completează cu punctul 61 cu următorul cuprins:
    „61. În anexa nr.2  (TVA LIVR) la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate,  eliberate în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 „Redirijări” se indică menţiunea „Nonlivrare”.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare şi este aplicabil la perfectarea Declaraţiilor privind TVA pentru perioadele fiscale prezentate începînd cu luna octombrie 2017.
    3. Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor să asigure publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                          Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 351. Chişinău, 28 septembrie 2017.