LPC172/2017
ID intern unic:  371884
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 172
din  21.09.2017
pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 11.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 359a     art Nr : 602
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. - Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art. 840), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 9 alineatul (1) litera b), cuvîntul „interioare” se substituie cu cuvîntul „interne”.
    2. La articolul 12 alineatele (2) şi (3), cuvîntul „serviciului” se substituie cu cuvîntul „subdiviziunii”.
    3. La articolul 19, alineatul (1) se completează în final cu textul: „Conducătorul autorităţii publice poate stabili, cu acordul scris sau la cererea scrisă a funcţionarului public, programe individualizate de muncă, cu un regim flexibil ai timpului de muncă, cu respectarea duratei timpului de muncă de 40 de ore pe săptămînă.”
    4. La articolul 29, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Condiţiile de desfăşurare a concursului se publică pe portalul guvernamental al funcţiilor publice pentru ocuparea cărora autorităţile publice organizează concurs, pe pagina web oficială a autorităţii publice care a iniţiat concursul, precum şi se afişează pe panoul informaţional dc la sediul autorităţii publice respective, într-un loc vizibil şi accesibil publicului cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data desfăşurării concursului. Autorităţile publice pot publica condiţiile de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice şi într-o publicaţie periodică sau în alte mijloace de informare.”
    5. La articolul 31 alineatul (3), după cuvintele „cu statut special” se introduce textul „ , dacă au activat în funcţiile respective nu mai puţin de 6 luni”.
    6. La articolul 41 alineatul (11), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) a fost suspendat în condiţiile art. 38 alin. (1), art. 52 lit. c)-e) sau art. 54 alin. (1) lit. b);”.
    7. Articolul 42:
    se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    (51) La expirarea termenului de 5 ani prevăzut la alin. (5), funcţionarul public poate fi numit, la decizia persoanei/organului care are competenţă legală de numire în funcţie, pe perioade determinate în funcţie echivalentă sau în funcţie de nivel inferior, primind pensia şi salariul conform legislaţiei. Numirea în funcţie se face doar cu acordul funcţionarului public dacă acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 27, cu excepţia alin. (1) lit. d).”
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) În cazul lichidării autorităţii publice, al reducerii efectivului de personal sau al lichidării funcţiei publice, funcţionarii publici care nu pot fi transferaţi şi/sau angajaţi sînt eliberaţi din funcţie, beneficiind de plata unei indemnizaţii de şomer în mărime de un salariu mediu lunar şi a unei indemnizaţii de eliberare din serviciu calculate în corespundere cu vechimea în serviciul public după cum urmează:
    a) în mărime de 2 salarii medii lunare - pentru o vechime de la 2 la 7 ani;
    b) în mărime de 4 salarii medii lunare — pentru o vechime de la 7 la 15 ani;
    c) în mărime de 6 salarii medii lunare - pentru o vechime mai mare de 15 ani.
    Indemnizaţia de eliberare din serviciu se achită lunar, în termen de 2, 4 sau 6 luni respectiv, de către angajator sau de către succesorul acestuia, începînd cu prima zi a lunii următoare celei în care funcţionarul public a fost eliberat.
    În cazul în care funcţionarul public este angajat în serviciul public în perioada de plată a indemnizaţiei de eliberare din serviciu, plata acesteia încetează, începînd cu prima zi a următoarei luni calendaristice celei în care funcţionarul public a fost angajat.
    Angajatorul este obligat, în termen de 3 zile lucrătoare, să comunice, în scris, autorităţii publice responsabile de plata indemnizaţiei de eliberare din serviciu despre angajarea funcţionarului public respectiv.”
    8. La articolul 45 alineatul (4), după cuvintele „ultima evaluare” se introduce cuvîntul „anuală”, iar după textul „2 evaluări” - cuvîntul „anuale”.
    9. La articolul 48, alineatele (1) şi (7) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Transferul funcţionarilor publici numiţi în funcţie în condiţiile prezentei legi poate avea loc între autorităţi publice distincte sau, ca modalitate a modificării raporturilor de serviciu, în cadrul aceleiaşi autorităţi publice.”
    „(7) Transferul la cererea funcţionarului public poate avea loc într-o funcţie publică echivalentă cu funcţia publică deţinută de funcţionarul public sau într-o funcţie publică de nivel inferior în urma aprobării cererii de transfer a funcţionarului public de către conducătorul autorităţii respective sau, în cazul în care transferul are loc între autorităţi publice distincte, de către conducătorul autorităţii publice la care se solicită transferul.”
    10. La articolul 53, litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) în cazul recunoaşterii în calitate de bănuit sau al emiterii în privinţa acestuia a unei ordonanţe de punere sub învinuire privind comiterea de către funcţionarul public a unei infracţiuni care ar prejudicia imaginea, prestigiul, interesele legale ale autorităţii publice sau legate de exercitarea atribuţiilor funcţiei publice pe care o deţine, pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti;”.
    11. La articolul 58 litera d), cuvintele „unui an” se substituie cu cuvintele „a doi ani”.
    12. Articolul 59 se completează cu alineatele (12) şi (13) cu următorul cuprins:
    „(12) Abaterile disciplinare ale funcţionarilor publici de conducere de nivel superior, indicaţi la art. 8 alin. (2) lit. c), se examinează de către comisia de disciplină instituită de către Prim-ministru, care numeşte membrii acesteia.
    (13) Abaterile disciplinare ale funcţionarilor publici de conducere de nivel superior, indicaţi la art. 8 alin. (2) lit. d), se examinează de către comisiile de disciplină instituite de către conducătorii autorităţilor publice respective.”
    13. La articolul 63 alineatul (2), după textul „de 15 zile calendaristice” se introduce textul „ , cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. j) şi k), pentru care nu se acordă preaviz”.
    Art. II. - Articolul 21 din Legea nr. 80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 117-118, art. 357), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (1), textul „egală cu 6 salarii medii lunare” se substituie cu textul „în mărime de 2 salarii de funcţie”;
    la alineatul (2), cuvintele „egală cu un salariu mediu lunar” se substituie cu cuvintele „în mărime de un salariu de funcţie”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) nu se acordă persoanei încadrate în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică care are raportul precedent de muncă/serviciu suspendat şi dispune de dreptul de reîncadrare la locul de muncă/serviciu respectiv, care beneficiază de pensie pentru vechime în muncă în conformitate cu actele legislative speciale, de pensie pentru limită de vîrstă sau de dreptul la pensie anticipată, conform Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii.”
    Art. III. - La articolul 17 alineatul (2) din Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194-196, art. 637), cu modificările şi completările ulterioare,  după cuvintele „nu se acordă” se introduce textul „în cazul în care demnitarul a activat în funcţia respectivă mai puţin de 2 ani,”.
    Art. IV. - (1) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu aceasta.
    (2) Autorităţile publice vor revizui contractele individuale de muncă ale funcţionarilor publici pentru a le aduce în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                   Andrian CANDU

    Nr. 172. Chișinău, 21 septembrie 2017.