HGC787/2017
ID intern unic:  371897
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 787
din  09.10.2017
pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la
condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor
pentru incapacitate temporară de muncă
Publicat : 13.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 360-363     art Nr : 893
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 24-25, art. 162), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 43:
    în primul alineat, textul „fără a ţine cont de condiţiile prevăzute la pct. 49 al prezentului Regulament” se substituie cu textul „în condiţiile pct. 491”;
    alineatul doi se abrogă;
    2) punctul 49 se abrogă;
    3) se completează cu punctul 491 cu următorul cuprins:
    „491. Soţia care se află la întreţinerea soţului asigurat beneficiază de indemnizaţie de maternitate dacă, la data acordării concediului de maternitate, nu este angajată în cîmpul muncii, fapt confirmat prin carnetul de muncă sau prin declarația scrisă pe proprie răspundere (anexa nr. 6) că nu realizează venit asigurat și nu este persoană asigurată de riscul respectiv.”;
    4) la punctul 51 litera c), cuvintele „că nu este persoană asigurată şi nu are venit asigurat” se substituie cu cuvintele „că nu realizează venit asigurat și nu este persoană asigurată de riscul respectiv”;
    5) anexa nr. 6 la Regulament va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 6
 la Regulamentul cu privire la condiţiile
 de stabilire, modul de calcul şi de plată
 a indemnizaţiilor pentru incapacitate
 temporară de muncă

DECLARAŢIE
    Subsemnata, _______________________________________________________ ,
                                                        (prenumele și numele solicitantei)
    confirm pe proprie răspundere că, la data acordării concediului de maternitate, nu sînt încadrată în cîmpul muncii, nu beneficiez de venit asigurat și nu sînt persoană asigurată de riscul respectiv.
    În cazul în care se demonstrează că informaţia declarată mai sus nu este veridică, mă oblig să rambursez suma indemnizaţiei de maternitate primită necuvenit.
    Data _________________                     Semnătura ________________ ”.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                             Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                                         Octavian Armaşu

    Nr. 787. Chişinău, 9 octombrie 2017.