LPC114/2017
ID intern unic:  371959
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 114
din  21.10.2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1123/1992
cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova
Publicat : 20.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 364-370     art Nr : 612     Data intrarii in vigoare : 01.01.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 1123/1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 161, art. 1248), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolele 1 și 2 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 1.
    Distincţiile de stat ale Republicii Moldova (în continuare – distincţii de stat) sînt ordinele, crucile, inclusiv jubiliare şi comemorative, medaliile, inclusiv jubiliare şi comemorative, şi titlurile onorifice, care se conferă în semn de recunoştinţă şi apreciere a meritelor persoanelor fizice şi juridice ce s-au evidenţiat în timp de pace sau în perioada operaţiunilor militare.
    Articolul 2.
    Distincţiile de stat sînt instituite de către Parlament în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova.
    Crucile jubiliare şi comemorative, precum şi medaliile jubiliare şi comemorative se instituie prin lege ordinară.”
    2. La articolul 4 alineatul 2, după cuvîntul „Ordinele” se introduce cuvîntul  „ , crucile”.
    3. La articolul 5 alineatul 2, după cuvîntul „ordinelor” se introduce cuvîntul „ , crucilor”.
    4. În denumirea capitolului II, după cuvîntul „ORDINELE,” se introduce cuvîntul „CRUCILE,”.
    5. Legea se completează cu articolul 91 cu următorul cuprins:
    „Articolul 91.
    Crucile Republicii Moldova:
    „Crucea Misiunilor Internaționale”.”
    6. La articolul 11, textul „ „Recunoştinţa Patriei”, medaliile:” se substituie cu textul:
    „ „Recunoştinţa Patriei”
    crucile:
    „Crucea Misiunilor Internaționale”
    medaliile:”.
    7. În denumirea capitolului III, după cuvîntul „ORDINELOR,” se introduce cuvîntul „CRUCILOR,”.
    8. Legea se completează cu articolele 1713 și 1714 cu următorul cuprins:
    „ „Crucea Misiunilor Internaționale”
    Articolul 1713.
    „Crucea Misiunilor Internaţionale” se conferă pentru merite deosebite în cadrul misiunilor de serviciu, ce prezintă risc sporit pentru viață, personalului și contingentelor detașate în misiuni și operații internaționale în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015 privind participarea Republicii Moldova la misiuni şi operaţii internaţionale.
    Articolul 1714.
    Însemnul crucii „Crucea Misiunilor Internaţionale” se confecționează din tombac și reprezintă o cruce de argint labată, cu braţele egale, uşor convexe și avînd extremităţile uşor scobite rotunjit, care este înscrisă într-un cerc imaginar cu diametrul de 35 mm şi radiantă cu fascicole a cîte şapte raze cu extremităţile uşor scobite rotunjit, divergente şi ascendente din părţi spre mijlocul cantonului dintre braţele crucii, vîrfurile razelor centrale ale fascicolelor înscriindu-se într-un cerc imaginar cu diametrul de 30 mm. Crucea este încărcată cu un medalion rotund cu diametrul de 14 mm, avînd chenar de aur în relief şi în mijloc, în cîmp de azur, imaginea în relief a Stemei de Stat a Republicii Moldova în întregime de aur. Reversul însemnului este plat. Crucea însemnului este prevăzută pe mijlocul extremității brațului de sus cu o toartă de suspensie. Însemnul se fixează cu un inel de culoarea crucii de bareta metalică, de formă dreptunghiulară şi cu colţurile de jos tăiate, îmbrăcată cu panglica distincției și prevăzută pe revers cu un sistem de prindere de haină. Panglica distincției este de moar alb şi dungată vertical cu dungi albastre: una pe mijloc cu lăţimea de 4 mm, flancată la distanţa de 1 mm de cîte o dungă cu lăţimea de 1 mm, iar pe margini de cîte două dungi, cu lăţimea de 1 mm fiecare, separate una de alta şi de margine prin dungi verticale de culoarea fondului panglicii, cu lăţimea de 1 mm. Lăţimea panglicii este de 30 mm.”
    9. Articolul 29:
    la alineatul 1, după cuvîntul „ordinelor,” se introduce cuvîntul „crucilor,”;
    articolul se completează cu alineatul 3 cu următorul cuprins:
    „În cazul crucilor jubiliare şi comemorative, al medaliilor jubiliare şi comemorative, modul de propunere spre conferire și procedura de înmînare a acestora se stabilesc în regulamente speciale, care se aprobă de către Preşedintele Republicii Moldova.”
    10. La articolul 30, după cuvîntul „ordine” se introduce cuvîntul „ , cruci”.
    11. La articolul 32 alineatul 1, după cuvîntul „Ordinele,” se introduce cuvîntul „crucile,”.
    12. La articolul 37, după cuvîntul „ordinelor” se introduce cuvîntul „ , crucilor”.
    Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.
    (2) Președintele Republicii Moldova va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.
    (3) Guvernul:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Andrian CANDU

    Nr. 114. Chişinău, 21 septembrie 2017.