LPC188/2017
ID intern unic:  371971
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 188
din  21.09.2017
pentru modificarea şi completarea Codului muncii
al Republicii Moldova nr. 154/2003
Publicat : 20.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 364-370     art Nr : 622
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 9, alineatul (2) se completează cu litera g1) cu următorul cuprins:
    „g1) să informeze de îndată angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre imposibilitatea de a se prezenta la serviciu și să prezinte, în termen de 5 zile lucrătoare după reluarea activității de muncă, documentele care justifică absența;”.
    2. La articolul 10 alineatul (2), literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:
     „c) să aprobe, în decurs de o lună de la începerea activităţii unităţii, iar ulterior – pe parcursul primei luni a fiecărui an calendaristic, statele de personal ale unității;
    d) să ofere salariaţilor munca prevăzută de contractul individual de muncă;”.
    3. La articolul 33, alineatul (6) se abrogă.
    4. La articolul 55 alineatul (1):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) pentru perioada îndeplinirii unor lucrări temporare cu o durată de pînă la 2 luni;”
    alineatul se completează cu literele b1) şi c1) cu următorul cuprins:
    „b1) pentru perioada îndeplinirii unor lucrări sezoniere care, în virtutea condiţiilor climaterice, se pot desfăşura numai într-o perioadă anumită a anului;”
    „c1) cu cetățenii străini care se angajează în cîmpul muncii pe teritoriul Republicii Moldova;”.
    5. La articolul 56 alineatul (3), textul „ , atribuindu-i-se un număr din registrul unităţii” se exclude.
    6. La articolul 62, litera a) se abrogă.
    7. La articolul 63 alineatul (2), după textul „eliberare din serviciu.” se introduce textul: „Angajatorul nu are obligația să motiveze decizia privind rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă.”
    8. Articolul 65 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 65. Perfectarea documentelor la angajare
    (1) În baza contractului individual de muncă negociat şi semnat de părţi, angajatorul poate emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre) de angajare.
    (2) În cazul în care angajatorul a emis ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre) de angajare, acesta se aduce la cunoştinţă salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a contractului individual de muncă. La cererea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să-i elibereze acestuia o copie de pe ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre), legalizată în modul stabilit, în termen de 3 zile lucrătoare.”
    9. La articolul 78 alineatul (1) litera a), cifra „6” se substituie cu cifra „4”.
    10. Articolul 82 se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) retragere, de către autoritățile competente, a autorizației (licenței), permisului, care îi acordă salariatului dreptul de a activa într-o anumită profesie, meserie sau de a efectua o anumită lucrare – de la data retragerii actului respectiv;”.
    11. La articolul 85 alineatul (41), după cuvintele „Conducătorul unității” se introduce textul „(al filialei sau reprezentanței)”.
    12. Articolul 86:
    alineatul (1):
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza calificării insuficiente, stabilită în urma atestării efectuate în modul prevăzut de Guvern;”
    la litera h), cuvîntul „repetată” se exclude;
    literele j), k) şi p) vor avea următorul cuprins:
    „j) săvîrșirea unei contravenții sau infracțiuni contra patrimoniului unității, stabilită prin hotărîrea instanţei de judecată sau prin actul organului de competenţa căruia ţine aplicarea sancţiunilor contravenționale;
    k) comiterea de către salariatul care gestionează nemijlocit mijloace băneşti sau valori materiale ori care are acces la sistemele informaționale ale angajatorului (sisteme de colectare și gestiune a informației) sau la cele administrate de angajator a unor acţiuni culpabile, dacă aceste acţiuni pot servi drept temei pentru pierderea încrederii angajatorului faţă de salariatul respectiv;”
    „p) încălcarea gravă, chiar şi o singură dată, a obligațiilor de muncă;”
    alineatul se completează cu litera y1) cu următorul cuprins:
    „y1) deţinerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vîrstă;”
    alineatul se completează cu o notă cu următorul cuprins:
    „Notă. Persoanele concediate în temeiul lit. y1) pot fi angajate pe o durată determinată conform art. 55 lit. f).”
    la alineatul (2), cifra „6” se substituie cu cifra „4”.
    13. La articolul 87, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Concedierea salariaţilor membri de sindicat se admite cu consultarea prealabilă a organului (organizatorului) sindical din unitate.”
    14. La articolul 88 alineatul (1), litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) se va adresa organului (organizatorului) sindical în vederea obţinerii opiniei consultative privind concedierea salariatului respectiv;”.
    15. La articolul 103 alineatul (6), textul „6 ani” se substituie cu textul „4 ani”.
    16. La articolul 105 alineatul (2), textul „6 ani” se substituie cu textul „4 ani”.
    17. La articolul 110 alineatul (4), textul „6 ani” se substituie cu textul „4 ani”.
    18. La articolul 111 alineatele (4) și (5), textul „6 ani” se substituie cu textul „4 ani”.
    19. La articolul 114 alineatul (2) litera b), cifra „6” se substituie cu cifra „4”.
    20. Articolul 126:
    în denumire, cifra „6” se substituie cu cifra „4”;
    la alineatul (1), cifra „6” se substituie cu cifra „4”.
    21. La articolul 127 alineatul (2), textul „6 ani” se substituie cu textul „4 ani”.
    22. La articolul 1361, alineatul (3) se completează în final cu textul „sau într-un alt act normativ la nivel de unitate”.
    23. La articolul 160, după cuvintele „în contractul colectiv de muncă” se introduce textul „ , într-un alt act normativ la nivel de unitate”.
    24. La articolul 162, alineatul (4) se completează în final cu textul „sau într-un alt act normativ la nivel de unitate”.
    25. La articolul 1651, după cuvintele „de contractul colectiv de muncă” se introduce textul „ , de alt act normativ la nivel de unitate”.
    26. La articolul 169 alineatul (2), după cuvintele „prin contractele colective de muncă” se introduce textul „ , prin alte acte normative la nivel de unitate”.
    27. La articolul 178 alineatul (2), după cuvintele „contractul colectiv de muncă” se introduce textul „ , în alt act normativ la nivel de unitate”.
    28. La articolul 179 alineatul (2), după cuvintele „în contractul colectiv de muncă” se introduc cuvintele „sau într-un alt act normativ la nivel de unitate”.
    29. La articolul 186 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) pentru a treia lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu cuantumul salariului mediu lunar, dacă persoana concediată nu a fost plasată în cîmpul muncii;”.
    30. Capitolul II din titlul VII se completează cu articolul 2111 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2111. Încălcarea gravă a obligațiilor
                              de muncă
    Se consideră încălcare gravă a obligațiilor de muncă următoarele acţiuni ale salariatului:
    a) primirea şi eliberarea bunurilor, precum şi a mijloacelor băneşti fără perfectarea documentelor corespunzătoare;
    b) acordarea serviciilor prin uzul funcţiei în schimbul unei remuneraţii, unui serviciu sau altor beneficii;
    c) folosirea în scopuri personale a banilor încasaţi;
    d) folosirea în scopuri personale a bunurilor angajatorului și a bunurilor aflate în gestiunea angajatorului (mijloace fixe aflate în proprietate, arendă, comodat) fără acordul în scris al acestuia;
    e) nerespectarea clauzei de confidențialitate;
    f) încălcarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă, constatată, în formă scrisă, de conducătorul unității, de lucrătorul desemnat, de serviciul intern ori extern de protecție și prevenire sau de Inspectoratul de Stat al Muncii, dacă această încălcare a atras consecințe grave (accident de muncă, avarie) sau a creat un pericol real și iminent al survenirii unor asemenea consecințe;
    g) refuzul de a trece examenul medical, în cazul în care acesta este obligatoriu, iar salariatul a fost informat de către angajator, în formă scrisă, despre obligația de a trece examenul medical;
    h) cauzarea unui prejudiciu material mărimea căruia depășește cinci salarii medii lunare pe economie prognozate.”
    31. Articolul 247:
    în denumire, cifra „6” se substituie cu cifra „4”;
    la alineatul (1), textul „6 ani”, în ambele cazuri, se substituie cu textul „4 ani”.
    32. La articolul 249 alineatul (2), textul „6 ani” se substituie cu textul „4 ani”.
    33. La articolul 251, în denumirea și în textul articolului, textul „6 ani” se substituie cu textul „4 ani”.
    34. La articolul 252, textul „6 ani” se substituie cu textul „4 ani”.
    35. La articolul 318 alineatul (2), textul „6 ani” se substituie cu textul „4 ani”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                   Andrian CANDU

    Nr. 188. Chişinău, 21 septembrie 2017.