LPC190/2017
ID intern unic:  371973
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 190
din  21.09.2017
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 20.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 364-370     art Nr : 624     Data intrarii in vigoare : 02.02.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 125–129, art. 663), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolele 1 şi 4 vor avea următorul cuprins:
     „Articolul 1. Domeniul de reglementare
    Prezentul cod reglementează activităţile în domeniile cercetării și inovării, inclusiv procesul de elaborare și implementare a politicilor, evaluarea organizaţiilor, confirmarea și recunoașterea titlurilor științifice și științifico-didactice.”
    „Articolul 4. Cercetare
    Cercetare – activitate de cercetare fundamentală, cercetare aplicativă şi de dezvoltare experimentală luate în ansamblu.”
    2. Articolul 5 se abrogă.
    3. Articolele 6–8 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 6. Cercetare fundamentală
    Cercetare fundamentală – activitate care are drept scop dobîndirea de noi cunoștințe, formularea și verificarea a noi ipoteze și teorii într-un domeniu al științei.
    Articolul 7. Cercetare aplicativă
    Cercetare aplicativă – activitate care are drept scop acumularea şi utilizarea cunoștințelor noi pentru soluționarea unor probleme practice, pentru crearea de noi produse, tehnologii și servicii sau pentru îmbunătățirea lor.
    Articolul 8. Dezvoltare experimentală
    Dezvoltare experimentală – activitate sistematică fundamentată pe cunoştinţele existente, obţinute în urma cercetării şi/sau din experienţa practică, care este orientată spre obţinerea de materiale, produse sau dispozitive noi, stabilirea de noi procedee, sisteme şi servicii ori spre ameliorarea substanțială a celor deja existente sau stabilite.”
    4. Codul se completează cu articolul 131 cu următorul cuprins:
    „Articolul 131. Finanțare instituțională
    (1) Finanţare instituţională – finanțare acordată din bugetul de stat organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării, inclusiv instituţiilor de învăţămînt superior de stat, pentru menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice din domeniile cercetării și inovării și pentru cheltuielile de personal aferente, în baza metodologiei de finanțare instituțională aprobate de Guvern.
    (2) Metodologia de finanțare instituțională se bazează pe următoarele principii:
    a) evaluarea rezultatelor obținute în urma cercetării ştiinţifice, precum şi a impactului economic și social al acestora;
    b) ponderea limitată a finanţării instituţionale în totalul fondurilor obţinute de instituţie;
    c) predictibilitatea finanţării instituționale, realizarea acesteia după criterii făcute publice cu cel puţin un an înainte de punerea lor în aplicare;
    d) încurajarea iniţiativelor de consolidare organizaţională atît în interiorul categoriilor de organizații de drept public din domeniile cercetării și inovării, cît şi între diferite categorii de astfel de organizații.
    (3) Mijloacele financiare destinate finanțării instituționale a organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării de interes național se alocă anual, prin legea bugetului de stat, şi se distribuie de către organul central de specialitate al statului care asigură elaborarea politicii naţionale în domeniile cercetării și inovării.
    (4) Accesul la infrastructura publică din domeniile cercetării și inovării este asigurat oricărui cercetător științific, aceasta utilizîndu-se pentru implementarea proiectelor în cadrul mecanismului național de cercetare și inovare, stabilit de prezentul cod.”
    5. Articolele 15, 16, 20 şi 21 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 15. Organizaţie din domeniile cercetării
                           și inovării
    Organizaţie din domeniile cercetării și inovării – persoană juridică care desfășoară una dintre următoarele activităţi: cercetări fundamentale şi/sau aplicative, dezvoltarea experimentală, implementarea rezultatelor ştiinţifice şi inovaţiilor, transferul tehnologic, pregătirea şi perfecţionarea cadrelor ştiinţifice.
    Articolul 16. Organizaţie de drept public din domeniile
                         cercetării și inovării
    Organizaţie de drept public din domeniile cercetării și inovării – instituție publică din domeniile cercetării și inovării, constituită de către Guvern, la propunerea organului central de specialitate al statului care asigură elaborarea politicii naţionale în domeniile cercetării și inovării, sau de către autorităţile administraţiei publice locale.”
    „Articolul 20. Inovare
    Inovare – activitate de aplicare a rezultatului obţinut de pe urma cercetării şi/sau experienţei practice, care este orientată spre utilizarea în activitatea practică şi/sau comercializarea pe piaţă a materialelor, produselor sau dispozitivelor, procedeelor, sistemelor şi serviciilor noi sau ameliorate substanţial.
    Articolul 21. Transfer tehnologic
    Transfer tehnologic – proces de punere în aplicare, în cadrul unor proiecte, a rezultatelor inovării în scopul obținerii produselor și serviciilor noi, sporirii performanțelor, precum și în scopul îmbunătățirii eficienței acestora.”
    6. Articolele 22 şi 23 se abrogă.
    7. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 24. Domeniul inovare și transfer tehnologic
    Domeniul inovare și transfer tehnologic – ansamblul activităților care includ crearea şi implementarea inovațiilor şi tehnologiilor noi, inclusiv prin transferul tehnologic, în scopul fabricării produselor competitive noi sau perfecționate, precum și în scopul utilizării unor procese, servicii și tehnologii progresive.”
    8. La articolul 27, după cuvintele „personalități de prestigiu” se introduc cuvintele „din țară și”.
    9. La articolul 28, cuvintele „Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Științe” se substituie cu cuvintele „Prezidiul Academiei de Științe”.
    10. Articolele 29 şi 30 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 29. Programul național în domeniile cercetării
                           și inovării
    (1) Programul național în domeniile cercetării și inovării (în continuare – Program național) este principalul document de politici prin care Guvernul stabilește prioritățile și obiectivele de dezvoltare în domeniile cercetării și inovării pentru o durată de 4 ani şi asigură sincronizarea cu programul strategic de dezvoltare a țării, cu strategiile sectoriale și programele-cadru de cercetare ale Uniunii Europene.
    (2) Programul național este elaborat de organul central de specialitate al statului care asigură elaborarea politicii naționale în domeniile cercetării și inovării și se aprobă de Guvern.
    (3) Programul naţional se realizează prin finanțare instituțională și prin proiecte de cercetare și inovare care corespund priorităților strategice de dezvoltare aprobate de Guvern.
    Articolul 30. Evaluare
    (1) Evaluare – proces de evaluare complexă a capacităților organizațiilor din domeniile cercetării și inovării și ale personalului științific și științifico-didactic al acestora de a activa în vederea îndeplinirii misiunii asumate, organizat de către Agenţia Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Evaluarea este efectuată de evaluatori naționali și/sau internaționali, pe baza metodologiei de evaluare aprobate de Guvern, elaborată în conformitate cu standardele și bunele practici internaționale în domeniu.
    (2) Finalitatea evaluării organizațiilor din domeniile cercetării și inovării este clasificarea acestora pe niveluri de capacitate care determină accesul diferențiat la finanțare conform metodologiei de finanțare a proiectelor în domeniile cercetării și inovării aprobate de Guvern.”
    11. Articolele 31–35 se abrogă.
    12. Articolul 36 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 36. Cercetător ştiinţific
    Cercetător ştiinţific – persoană cu studii superioare, cunoştinţe, abilităţi și competențe într-un domeniu ştiinţific, care desfăşoară activităţi de cercetare și inovare.”
    13. Articolul 37 se abrogă.
    14. Articolul 55 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 55. Politica de stat în domeniile cercetării
                           și inovării
    (1) Prin politicile sale, statul susține în mod prioritar domeniile cercetării și inovării şi le consideră drept bază pentru dezvoltarea socioeconomică şi creșterea competitivității ţării.
    (2) Statul promovează cercetarea și inovarea care sporesc competitivitatea produselor, tehnologiilor, proceselor, soldîndu-se cu obținerea, promovarea și însuşirea de cunoștințe noi prin elaborarea și implementarea Programului național, strategiilor sectoriale, planurilor de acțiuni și altor proiecte în domeniile cercetării și inovării, precum și prin aplicarea instrumentelor de stimulare a activităților respective.
    (3) Statul identifică prioritățile strategice ale domeniilor cercetării și inovării.”
    15. La articolul 56:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Scopul principal al politicii de stat în domeniile cercetării și inovării rezidă în dezvoltarea societății cunoașterii în Republica Moldova prin stimularea şi valorificarea maximă a potenţialului ştiinţific, tehnico-ştiinţific şi tehnologic, orientat spre crearea şi comercializarea produselor, serviciilor, proceselor moderne, ecologice, competitive, precum şi spre valorile unei societăţi democratice, deschise.”
    la alineatul (2), litera c) se abrogă.
    16. Articolele 57 şi 58 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 57. Principiile politicii de stat în domeniile
                           cercetării și inovării
    Politica de stat în domeniile cercetării și inovării se bazează pe următoarele principii:
    a) considerarea domeniilor cercetării și inovării drept bază de dezvoltare social-economică a Republicii Moldova;
    b) consolidarea resurselor umane și financiare, orientarea acestora spre priorităţile strategice ale domeniilor cercetării și inovării pentru soluționarea problemelor de importanță naţională;
    c) direcționarea mijloacelor financiare, în mod prioritar, spre organizațiile din domeniile cercetării și inovării şi cercetătorii științifici care au dovedit performanță în cercetare și inovare;
    d) stimularea şi promovarea talentelor prin finanţarea preferenţială a cercetătorilor științifici cu rezultate recunoscute internaţional;
    e) asigurarea transparenței și concurenței loiale în activitățile de cercetare și inovare;
    f) promovarea parteneriatului dintre organizațiile din domeniile cercetării și inovării, sistemul educațional și mediul de afaceri, finanţarea preferențială a proiectelor derulate în comun;
    g) stimularea excelenţei în domeniile cercetării și inovării;
    h) axarea pe cercetătorul științific;
    i) respectarea eticii și adoptarea bunelor practici internaționale în domeniile cercetării și inovării;
    j) acordarea dreptului la risc motivat în activitatea de cercetare și inovare;
    k) internaţionalizarea rezultatelor cercetării și inovării prin finanţare preferenţială a cercetătorilor științifici şi organizațiilor din domeniile cercetării și inovării cu participare și recunoaştere internaţională.
    Articolul 58. Prioritățile strategice ale domeniilor
                         cercetării și inovării
    Prioritățile strategice ale domeniilor cercetării și inovării se identifică:
    a) în funcție de necesitățile de dezvoltare a țării, de potențialul existent, avantajul competitiv și evoluțiile factorilor externi ce determină dezvoltarea, prin Programul național și strategiile de dezvoltare sectoriale;
    b) în urma unui exercițiu amplu de consultare publică.”
    17. Articolul 59 se abrogă.
    18. Articolele 60 și 61 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 60. Proiectele din domeniile cercetării
                           și inovării
    (1) Proiect din domeniul cercetării se consideră un complex de activități și acțiuni interdependente prin executori, termene și resurse, care au drept scop dobîndirea de noi cunoștințe, formularea și verificarea a noi ipoteze și teorii într-un domeniu sau mai multe domenii ale științei.
    (2) Se consideră proiect din domeniul inovării proiectul care, în realizarea activităților preconizate, prevede utilizarea cunoștințelor noi, inclusiv cele ce rezultă din folosirea obiectelor de proprietate intelectuală (brevete de invenţii, modele industriale, topografie a circuitelor integrate, know-how etc.), pentru crearea și aplicarea de noi produse și procese, tehnologii și/sau servicii ori pentru îmbunătățirea celor existente.
    Articolul 61. Selectarea și finanțarea proiectelor
                        din domeniile cercetării și inovării
    (1) Selectarea proiectelor din domeniile cercetării și inovării pentru implementare și susținere financiară se efectuează prin concurs public anunțat de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, în baza metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării, aprobată de Guvern.
    (2) Proiectele prezentate pentru finanţare se selectează de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare pe baza evaluării efectuate de cercetători locali şi/sau străini, în conformitate cu metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării, aprobată de Guvern. Ierarhia proiectelor, rezultată din procesul de evaluare, este validată de Colegiul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare.
    (3) Lista proiectelor depuse și a celor selectate, cu indicarea instituțiilor beneficiare, a conducătorilor proiectelor și bugetelor alocate, precum și a punctajului proiectelor evaluate, se publică pe pagina web oficială a Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare.”
    19. La articolul 66, litera b) va avea următorul cuprins:
     „b) finanțarea stabilă ascendentă a dezvoltării potențialului domeniilor cercetării și inovării și stimularea creării unei infrastructuri moderne a acestor domenii;”.
     20. Articolele 67–69 vor avea următorul cuprins:
     „Articolul 67. Atribuţiile Parlamentului în domeniile
                            cercetării și inovării
    În domeniile cercetării și inovării, Parlamentul are următoarele atribuții:
    a) adoptă acte normative care reglementează activităţile din domeniile cercetării și inovării;
    b) aprobă, în legea bugetară anuală, cuantumurile distincte de finanţare a domeniilor cercetării și inovării;
    c) ratifică tratatele interstatale privind cooperarea în domeniile cercetării și inovării.
    Articolul 68. Atribuţiile Guvernului în domeniile
                          cercetării și inovării
    (1) În domeniile cercetării și inovării, Guvernul are următoarele atribuții:
    a) aprobă Programul naţional, strategiile sectoriale și planurile de acțiuni privind implementarea acestora;
    b) propune Parlamentului spre examinare, în proiectul legii bugetare anuale, cuantumurile distincte ale alocațiilor bugetare pentru finanțarea domeniilor cercetării și inovării;
    c) adoptă acte normative de reglementare în domeniile cercetării și inovării;
    d) susține crearea și optimizarea infrastructurii în domeniile cercetării și inovării;
    e) acordă Premiul Național pentru realizări performante;
    f) încheie acorduri interguvernamentale de colaborare;
    g) înființează, reorganizează sau lichidează organizaţii de drept public în domeniile cercetării și inovării;
    h) alte atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ.
    (2) Guvernul constituie Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare și stabilește modul de organizare și funcționare a acesteia. În realizarea propriei misiuni, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare dispune de autonomie administrativă, financiară şi decizională în conformitate cu prevederile cadrului normativ. Agenția este condusă de un director general selectat pe bază de concurs şi confirmat în funcție de Guvern pe un termen de 4 ani. Directorul general este asistat de directori generali adjuncți, numiți de Guvern la propunerea directorului general, potrivit cadrului normativ.
    Articolul 69. Atribuțiile organului central de specialitate
                         al statului care asigură elaborarea politicii
                         naţionale în domeniile cercetării și inovării
    Organul central de specialitate al statului care asigură elaborarea politicii naţionale în domeniile cercetării și inovării are următoarele atribuții:
    a) elaborează, în cadrul unui exercițiu larg de consultare cu entitățile interesate, și promovează Programul național, strategiile sectoriale și planurile de acțiuni privind implementarea acestora;
    b) propune Guvernului, în limitele mijloacelor bugetare anuale aprobate, revizuirea planurilor de acțiuni de implementare a Programului național și a strategiilor sectoriale;
    c) elaborează, conform competenţelor, proiecte de acte normative pentru crearea instrumentelor de stimulare şi promovare a activităţilor în domeniile cercetării și inovării;
    d) aprobă bugetele de finanțare instituțională;
    e) examinează rapoartele ştiinţifice elaborate în domeniile cercetării și inovării;
    f) propune Guvernului înființarea, reorganizarea sau lichidarea organizaţiilor de drept public în domeniile cercetării și inovării;
    g) elaborează proiectul cadrului bugetar pe termen mediu în domeniile cercetării și inovării, inclusiv pentru finanţarea instituţională;
    h) coordonează, monitorizează și promovează activităţile în domeniile cercetării și inovării ale organizațiilor din subordine;
    i) promovează programe bilaterale şi multilaterale în domeniile cercetării și inovării, lansate în cadrul acordurilor de cooperare cu organizaţii şi fundaţii internaţionale;
    j) monitorizează implementarea documentelor de politici și a proiectelor în domeniile cercetării și inovării și prezintă anual Guvernului raportul privind realizarea acestora;
    k) organizează selectarea prin concurs a conducătorilor organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării aflate în subordine;
    l) monitorizează organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării aflate în subordine, precum și activitatea conducătorilor acestora;
    m) atrage mijloace din surse externe pentru dezvoltarea domeniilor cercetării și inovării;
    n) elaborează standarde minime pentru conferirea titlurilor științifice și științifico-didactice și întocmeşte acte normative cu privire la recunoaşterea şi echivalarea titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice obţinute în alte state, precum şi alte acte normative de reglementare a domeniului dat, pentru a fi prezentate Guvernului spre aprobare;
    o) stabilește denumirea domeniilor, ramurilor, profilurilor şi specialităţilor ştiinţifice în consultare cu Academia de Ştiințe a Moldovei și autoritățile publice centrale de resort;
    p) alte atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ.”
     21. Codul se completează cu articolul 691 cu următorul cuprins:
    „Articolul 691. Atribuţiile Agenției Naționale pentru
                            Cercetare și Dezvoltare
    Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare are următoarele atribuții în domeniile cercetării, inovării și dezvoltării:
    a) implementează politica statului conform planurilor de acțiuni aprobate de Guvern în vederea implementării Programului naţional și a strategiilor sectoriale;
    b) administrează bugetul aprobat pentru finanțarea proiectelor, potrivit cadrului normativ;
    c) gestionează fonduri naționale în domeniul dezvoltării și fonduri din programe bilaterale şi multilaterale lansate în cadrul acordurilor de cooperare cu organizaţii şi fundaţii internaţionale, conform deciziei Guvernului;
    d) deleagă reprezentanți în cadrul programelor bilaterale şi multilaterale lansate potrivit acordurilor de cooperare cu organizaţii şi fundaţii internaţionale;
    e) organizează şi desfăşoară concursuri de proiecte, inclusiv asigură expertizarea şi evaluarea independentă a proiectelor înaintate la concursuri, în scopul distribuției fondurilor publice alocate pentru finanţarea proiectelor;
    f) selectează pentru finanțare, în limitele bugetului aprobat și conform planului de acțiuni aprobat de Guvern, proiectele prezentate la concurs, în urma evaluării efectuate de cercetători locali şi/sau străini, potrivit metodologiei de finanțare a proiectelor aprobate de Guvern;
    g) organizează şi asigură contractarea proiectelor declarate cîștigătoare;
    h) monitorizează implementarea proiectelor și prezintă anual Guvernului rapoarte privind realizarea acestora;
    i) prezintă organelor centrale de specialitate ale statului propuneri de perfecţionare a documentelor de politici şi a proiectelor de acte normative;
    j) creează, menține și acordă acces publicului larg la baze de date în domeniile cercetării, inovării și dezvoltării, inclusiv baze de date naționale ale cercetătorilor naționali și internaționali care participă la evaluarea proiectelor, baze de date naționale cu toate componentele materiale ale infrastructurii publice din domeniile cercetării și inovării și echipamentul specializat aferent;
    k) solicită de la instituţiile publice, organizaţiile din domeniile cercetării, inovării şi dezvoltării și de la agenţii economici informaţii privind activităţile în domeniile cercetării, inovării și dezvoltării;
    l) promovează interesele statului asupra obiectelor proprietăţii intelectuale rezultate în cadrul proiectelor selectate pentru finanțare;
    m) organizează selectarea prin concurs a administratorilor parcurilor științifico-tehnologice și ai incubatoarelor de inovare;
    n) monitorizează activitatea parcurilor științifico-tehnologice și a incubatoarelor de inovare în care rezidenții implementează proiecte de inovare și transfer tehnologic, precum și activitatea administratorilor acestora;
    o) alte atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ.”
    22. Articolele 71 şi 72 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 71. Rolul Academiei de Științe în domeniile
                          cercetării și inovării
    Academia de Ştiințe a Moldovei este o instituţie publică de interes național, autonomă şi independentă de autorităţile publice, apolitică, care reunește personalități cu realizări deosebite în domeniile cercetării și inovării, constituită pe o durată nedeterminată în condițiile prezentului cod.
    Articolul 72. Atribuțiile Academiei de Științe
    Academia de Științe are următoarele atribuții de bază:
    a) exercită rolul de consultant strategic al Guvernului la stabilirea priorităților în domeniul cercetării fundamentale și aplicative;
    b) consultă, la solicitare, proiectele de acte normative în domeniile cercetării și inovării;
    c) elaborează previziuni privind dezvoltarea domeniilor cercetării și inovării;
    d) elaborează raportul asupra stării științei, care să reflecte politicile elaborate și modul de implementare a acestora la nivel național;
    e) consultă Guvernul la crearea și dezvoltarea infrastructurii publice în domeniile cercetării și inovării;
    f) determină, în limitele mijloacelor aprobate, structura sa organizațională;
    g) organizează evenimente științifice naționale și internaționale;
    h) organizează alegerea membrilor titulari, membrilor corespondenți, membrilor de onoare și Doctorilor Honoris Causa, în conformitate cu Statutul Academiei de Științe și cu alte acte normative;
    i) stimulează creația științifică și culturală;
    j) susține și mediatizează rezultatele cercetării și dezvoltării;
    k) determină partenerii și formele optime de cooperare, stabilind relații de colaborare cu instituții și organizații;
    l) prezintă anual Guvernului raportul privind activitatea sa;
    m) gestionează patrimoniul Academiei de Științe;
    n) prestează servicii conform legislației în vigoare;
    o) alte atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ.”
    23. Articolele 73–75 se abrogă.
    24. Articolul 76 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 76. Membrii titulari, membrii corespondenţi
                          şi membrii de onoare ai Academiei de Ştiinţe
    (1) Membrii titulari, membrii corespondenţi şi membrii de onoare sînt aleşi pe viaţă de Adunarea generală a Academiei de Științe, potrivit propunerilor prezentate de secţiile de științe ale Academiei de Ştiinţe, în conformitate cu Statutul Academiei de Ştiinţe.
    (2) Efectivul membrilor titulari și membrilor corespondenți se stabilește în număr de 91 de persoane.
    (3) În cazul pierderii cetăţeniei Republicii Moldova de către membrii titulari şi membrii corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe, plata indemnizaţiei lunare viagere se suspendă.”
    25. Articolul 77:
    la litera h), cuvintele „Asambleei Academiei de Ştiinţe” se substituie cu cuvintele „Adunării generale a Academiei de Ştiinţe”;
    litera m) va avea următorul cuprins:
    „m) beneficiază de indemnizație lunară viageră. Modalitatea acordării indemnizației lunare viagere se stabileşte de Guvern;”.
    26. Articolul 78 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 78. Secțiile de științe ale Academiei
                           de Științe
    (1) În cadrul Academiei de Ştiinţe, în corespundere cu domeniile ştiinţifice, se constituie următoarele secţii:
    a) ştiinţe ale vieţii;
    b) ştiinţe exacte şi inginereşti;
    c) ştiinţe sociale, economice, umanistice şi arte.
    (2) Membrii secțiilor Academiei de Științe sînt:
    a) membrii titulari ai Academiei de Științe;
    b) membrii corespondenți ai Academiei de Științe;
    c) cîte 15 cercetători științifici din domeniile corespunzătoare ale secțiilor de științe, aleși prin concurs, pentru o perioadă de 4 ani, pe baza unui regulament aprobat de Guvern.
    (3) Persoanele menționate la alin. (2) sînt membri ai unei singure secții de științe.
    (4) Secţiile de ştiinţe au următoarele atribuţii:
    a) propun prioritățile în domeniile cercetării și inovării conform domeniului de competență;
    b) promovează dezvoltarea științei la nivel național în domeniul de competență;
    c) promovează ştiinţa şi cultura, valorile şi principiile deontologice ale cercetării și inovării;
    d) organizează, la solicitarea organelor centrale de specialitate ale statului, cu participarea părților interesate, audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare în domeniul de competență, inclusiv al celor finanţate din bugetul de stat;
    e) contribuie la elaborarea raportului asupra stării științei, care să reflecte politicile elaborate și modul de implementare a acestora la nivel național;
    f) alte atribuții în domeniile cercetării și inovării care decurg din prevederile cadrului normativ și Statutul Academiei de Ştiinţe.
    (5) Conducătorul și adjunctul conducătorului fiecărei secţii de ştiinţe sînt aleşi, pentru o perioadă de 4 ani, cu votul a 3/4 din membrii secției.
    (6) Conducătorul secției de științe ocupă din oficiu funcția de vicepreședinte al Academiei de Științe.”
    27. Articolele 79 şi 80 se abrogă.
    28. Articolul 81 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 81. Adunarea generală a Academiei
                          de Ştiinţe
    (1) Adunarea generală a Academiei de Ştiinţe este organul reprezentativ suprem al acesteia, care întruneşte membrii secțiilor de ştiinţe.
    (2) Sesiunile Adunării generale pot fi ordinare şi extraordinare. Sesiunile ordinare se convoacă cel puţin o dată pe an. Sesiunile extraordinare se convoacă la solicitarea preşedintelui Academiei de Ştiinţe, la cererea majorităţii membrilor Prezidiului Academiei de Ştiinţe, la solicitarea a cel puţin 1/2 din numărul membrilor Adunării generale sau la solicitarea a cel puţin două secţii de ştiinţe dintre cele nominalizate la art. 78 alin. (1), în conformitate cu Statutul Academiei de Științe.
    (3) Sesiunea Adunării generale este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din membrii acesteia, iar hotărîrile se aprobă cu votul majorității membrilor aleși.
    (4) Adunarea generală:
    a) aprobă Statutul Academiei de Ştiinţe;
    b) alege preşedintele Academiei de Ştiinţe şi secretarul ştiinţific general;
    c) aprobă rapoartele secțiilor de științe privind dezvoltarea științei în domeniile de competență;
    d) aprobă avizul Academiei de Științe asupra Programului național și strategiilor sectoriale în domeniile cercetărilor fundamentale și aplicative;
    e) se expune asupra raportului anual elaborat de organul central de specialitate al statului care asigură elaborarea politicii naționale în domeniile cercetării și inovării privind activitatea de cercetare și inovare;
    f) aprobă, în coordonare prealabilă cu Ministerul Finanțelor, efectivul-limită de personal al aparatului administrativ al Prezidiului Academiei de Științe, precum și structura Prezidiului;
    g) consultă Guvernul în procesul de elaborare a metodologiei de finanțare instituțională;
    h) consultă Guvernul în procesul de înființare, reorganizare sau lichidare a infrastructurii publice în domeniile cercetării și inovării;
    i) asigură promovarea rezultatelor cercetării și inovării în țară și peste hotare, precum și stimularea interesului elevilor, studenților pentru studierea științelor și realizarea carierei științifice;
    j) aprobă raportul asupra stării științei care să reflecte politicile elaborate și modul de implementare a acestora la nivel național;
    k) alte atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ și Statutul Academiei de Ştiinţe.”
    29. Articolul 82:
    la alineatul (1), cuvintele „Asamblee” și „Asambleei” se substituie cu cuvintele „Adunarea generală” și, respectiv, „Adunării generale”, iar textul „6 ani” – cu textul „4 ani”;
    la alineatul (2):
    literele a), b), f), h) și j) se abrogă;
    literele d) şi g) vor avea următorul cuprins:
    „d) prezidează Adunarea generală şi Prezidiul Academiei de Ştiinţe;”
    „g) coordonează elaborarea poziției Academiei de Științe asupra raportului anual prezentat de organul central de specialitate al statului care asigură elaborarea politicii naţionale în domeniile cercetării și inovării privind activitatea în aceste domenii;”
    alineatul (3) se abrogă.
    30. Articolul 83 se abrogă.
    31. La articolul 84 alineatul (1), cuvîntul „Asamblee” se substituie cu cuvintele „Adunarea generală”, iar textul „Secretarul ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe este persoană cu funcție de demnitate publică.” se exclude.
    32. Articolele 85 şi 86 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 85. Prezidiul Academiei de Științe
    (1) Prezidiul Academiei de Științe (în continuare – Prezidiu) este organul executiv al Academiei de Științe, care activează în conformitate cu Statutul Academiei de Științe.
    (2) În componenţa Prezidiului intră președintele Academiei de Științe, vicepreședinții și secretarul științific general al Academiei de Științe.
    (3) Ședințele ordinare ale Prezidiului se convoacă conform planului anual, iar cele extraordinare – la necesitate, din inițiativa președintelui Academiei de Științe sau a majorităţii membrilor Prezidiului.
    (4) La ședințele Prezidiului pot fi invitați, în funcție de agendă, și alți specialiști, fără drept de vot.
    (5) Hotărîrile Prezidiului se adoptă cu votul majorității membrilor.
    (6) Prezidiul are un aparat administrativ.
    Articolul 86. Atribuţiile Prezidiului
    Prezidiul are următoarele atribuţii:
    a) coordonează și asigură elaborarea raportului asupra stării științei, care să reflecte politicile elaborate și modul de implementare a acestora la nivel național;
    b) convoacă sesiunile ordinare și extraordinare ale Adunării generale în conformitate cu art. 81;
    c) propune acordarea distincțiilor de stat, a premiilor naționale, a premiilor internaționale, conferă distincții și titluri onorifice instituite de Academia de Științe, în conformitate cu Statutul Academiei de Științe și cu prevederile cadrului normativ;
    d) organizează concursuri pentru editarea publicațiilor periodice, a monografiilor științifice şi pentru găzduirea manifestărilor științifice;
    e) asigură utilizarea eficientă a bunurilor primite în gestiune;
    f) prezintă, în modul și termenele stabilite, rapoarte de activitate și dări de seamă privind utilizarea mijloacelor bugetare;
    g) propune, la solicitarea organelor centrale de specialitate ale statului și a altor autorități administrative, cercetători științifici pentru activități ad-hoc consultative;
    h) exercită alte atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ și Statutul Academiei de Ştiinţe.”
    33. Articolul 87 se abrogă.
    34. Articolul 88 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 88. Personalul aparatului administrativ
                           al Prezidiului
    (1) Personalul aparatului administrativ al Prezidiului se angajează prin contract individual de muncă, conform legislației muncii.
    (2) Efectivul-limită de personal al aparatului administrativ al Prezidiului se aprobă de către Adunarea generală în coordonare prealabilă cu Ministerul Finanțelor.”
    35. Articolul 89 se abrogă.
    36. Denumirea capitolului VI va avea următorul cuprins:
Capitolul VI
EVALUAREA ÎN DOMENIILE CERCETĂRII
ȘI INOVĂRII”.
    37. Textul „Secțiunea 1 Instituția administrației publice centrale pentru acreditare și atestare” se exclude.
    38. Articolul 90 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 90. Autoritatea responsabilă de evaluarea
                           organizațiilor din domeniile cercetării
                           și inovării, a personalului științific și
                           științifico-didactic
    Autoritatea responsabilă de evaluarea organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, a personalului științific și științifico-didactic este Agenţia Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, care este organizată de Guvern și funcționează în conformitate cu prevederile Codului educației.”
    39. Articolele 91şi 92 se abrogă.
    40. Articolul 93 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 93. Atribuțiile Agenţiei Naționale de
                          Asigurare a Calității în Educație
                          și Cercetare
    În domeniile cercetării și inovării, Agenţia Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare are următoarele atribuții:
    a) evaluează complex capacitățile organizațiilor din domeniile cercetării și inovării de a activa în vederea îndeplinirii misiunii asumate;
    b) asigură implementarea politicii statului în domeniul evaluării personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic, formează un sistem unic de stat de evaluare a acestuia şi asigură funcţionarea lui eficientă;
    c) participă la elaborarea şi implementarea politicii şi strategiei statului în domeniul evaluării personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic, formează un sistem unic de stat de evaluare a acestuia şi asigură funcţionarea lui eficientă;
    d) participă la elaborarea actelor normative cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice obţinute în alte state, precum şi la elaborarea altor acte normative de reglementare a domeniului dat pentru a fi prezentate Guvernului spre aprobare;
    e) confirmă titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice;
    f) confirmă sau respinge decizia senatului instituției organizatoare de doctorat privind conferirea titlului ştiinţific de doctor şi a titlurilor ştiinţifico-didactice;
    g) confirmă şi conferă titlul ştiinţific de doctor habilitat;
    h) constituie, prin concurs, comisiile de experţi şi cooptează în comisiile de experţi, după caz, savanţi străini cu renume;
    i) recunoaşte şi echivalează actele privind titlurile ştiinţifice ale cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi ale celor străini, eliberate în alte state;
    j) menţine în stare funcţională baza de date referitoare la persoanele care au obţinut titluri ştiinţifice şi titluri ştiinţifico-didactice, precum şi la persoanele care au dreptul de conducere de doctorat (teze de doctorat şi de doctor habilitat);
    k) organizează conferinţe şi alte manifestări în domeniile de competență;
    l) asigură transparenţa activităţii sale;
    m) organizează expertiza dosarelor prezentate de candidaţii care doresc să obțină dreptul de conducere de doctorat;
    n) participă la elaborarea de criterii şi instrucţiuni privind conferirea titlurilor ştiinţifice și științifico-didactice;
    o) participă la elaborarea standardelor minime pentru conferirea titlurilor științifice și științifico-didactice;
    p) organizează expertizarea tezelor de doctorat și de doctor habilitat şi a obiectivității deciziilor emise de comisiile de susținere a tezelor de doctorat și de doctor habilitat;
    q) monitorizează activitatea de evaluare a conducătorilor de doctorat din cadrul școlilor doctorale;
    r) retrage confirmarea titlului de doctor sau de doctor habilitat și iniţiază procedurile de retragere a titlurilor de către instituția emitentă dacă se atestă că titlul a fost acordat cu încălcări;
    s) ține registrul electronic al organizațiilor din domeniile cercetării și inovării și al persoanelor cu titluri științifice și științifico-didactice;
    t) exercită alte atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ.”
    41. Articolele 94 și 95 se abrogă.
    42. Textul „Secțiunea a 2-a Acreditarea organizațiilor din sfera științei și inovării” se exclude.
    43. Articolele 96–102 se abrogă.
    44. Textul „Secțiunea a 3-a Atestarea cadrelor științifice și științifico-didactice de înaltă calificare” se exclude.
    45. Articolele 103 și 104 se abrogă.
    46. Articolul 105 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 105. Finanțarea activităților de evaluare
                             a personalului științific şi ştiinţifico-didactic
    (1) Cheltuielile de examinare a dosarelor de evaluare pentru confirmarea titlurilor științifice și științifico-didactice, de acordare a dreptului de conducere de doctorat, inclusiv de expertiză, de examinare a contestaţiilor, se efectuează:
    a) în cazul doctoranzilor, postdoctoranzilor, competitorilor organizaţiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării care și-au făcut studiile cu finanțare de la bugetul de stat – din mijloacele alocate din bugetul de stat pentru asemenea activităţi;
    b) în cazul persoanelor care şi-au făcut studiile în organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării prin contract cu achitarea taxei, al cetățenilor străini, competitorilor şi doctoranzilor organizaţiilor de drept privat şi organizaţiilor obşteşti din domeniile cercetării și inovării – din contul acestor organizaţii sau din contul propriu al persoanelor interesate, în conformitate cu taxele aprobate de Guvern;
    c) în cazul persoanelor care au absolvit programul de studii superioare de doctorat sau au finalizat programul de postdoctorat în organizaţiile de drept public din domeniile cercetării și inovării, al competitorilor şi doctoranzilor care, pe parcursul a 2 ani după absolvirea doctoratului, nu au susţinut public teza – din contul propriu al persoanelor în cauză.
    (2) Cheltuielile de perfectare şi eliberare a diplomelor, atestatelor şi certificatelor de recunoaştere şi echivalare a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, de acordare a dreptului de conducere de doctorat, obţinute în străinătate, le suportă persoanele respective. Mărimea taxelor pentru examinarea și perfectarea actelor ce atestă calificările științifice și științifico-didactice se aprobă de Guvern.”
    47. La articolul 117:
    denumirea va avea următorul cuprins:
    „Articolul 117. Colectarea, stocarea şi diseminarea
                             informaţiilor ştiinţifico-tehnologice”;
    alineatul (1) se abrogă;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Organul central de specialitate al statului care asigură elaborarea politicii naţionale în domeniile cercetării și inovării formulează politica statului în domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice și promovează activitatea organizaţiilor care colectează, prelucrează, stochează şi diseminează informaţii privind rezultatele activităţilor de cercetare și inovare.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
     „(21) Autorităţile publice şi Academia de Ştiinţe contribuie şi participă la realizarea schimbului de informaţii ştiinţifico-tehnologice cu alte state în scopul utilizării informaţiilor pentru creşterea competitivităţii ţării.”
    la alineatul (5), cuvintele „și speciale” se exclud.
    48. La articolul 121 alineatul (2), cuvintele „Academia de Ştiinţe” se substituie cu cuvîntul „fondator”.
    49. La articolul 125:
    alineatele (1)–(4) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Sursele de finanţare a domeniilor cercetării și inovării sînt:
    a) resursele bugetului public național;
    b) veniturile colectate ale organizaţiilor din domeniile cercetării și inovării, obţinute din:
    – efectuarea lucrărilor şi prestarea serviciilor contra plată, în conformitate cu metodologia aprobată de Guvern;
    – locaţiunea şi darea în arendă a patrimoniului public, în conformitate cu prevederile cadrului normativ;
    – donaţii, sponsorizări şi alte mijloace băneşti intrate legal în posesia organizaţiilor din domeniile cercetării și inovării;
    c) resursele proiectelor finanţate din surse externe;
    d) mijloacele organizaţiilor interesate de activitatea din domeniile cercetării și inovării;
    e) alte surse legale.
    (2) În legea bugetului de stat sînt prevăzute distinct alocații pentru domeniile cercetării și inovării.
    (3) Finanţarea proiectelor din domeniile cercetării și inovării se efectuează prin intermediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, în limitele alocațiilor aprobate în acest scop prin legea bugetului de stat pentru anul respectiv.
    (4) Statul asigură finanțarea domeniilor cercetării și inovării în baza Programului naţional, a strategiilor sectoriale și planurilor de acțiuni de implementare a acestora.”
    la alineatul (5):
    literele b)–d) vor avea următorul cuprins:
    „b) finanțarea instituțională în domeniile cercetării și inovării;
    c) finanțarea instituțională a Academiei de Științe în baza regulamentului aprobat de Guvern;
    d) organizarea de concursuri pentru selectarea şi finanţarea proiectelor din domeniile cercetării și inovării;”
    la litera i), cuvintele „consiliilor științifice specializate” se substituie cu cuvintele „consiliilor științifice de profil”;
    alineatele (6) şi (10) se abrogă.
    50. Articolul 126 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 126. Patrimoniul organizaţiilor de drept public
                            din domeniile cercetării și inovării
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi statutele lor, organizaţiile de drept public din domeniile cercetării și inovării utilizează:
    a) bunurile imobile transmise în folosinţă în baza hotărîrilor Guvernului;
    b) bunurile mobile procurate din mijloace proprii sau transmise în folosință de fondator;
    c) rezultatele activității intelectuale a angajaţilor organizaţiilor din domeniile cercetării și inovării, veniturile din prestarea de servicii sau din efectuarea de lucrări pe bază contractuală;
    d) bunurile obţinute din donaţii şi sponsorizări din partea persoanelor fizice şi juridice din ţară şi de peste hotare;
    e) bunurile obţinute din alte surse legale.”
    51. Denumirea capitolului IX va avea următorul cuprins:
„Capitolul IX
STATUTUL JURIDIC AL ORGANIZAŢIILOR DIN
DOMENIILE CERCETĂRII ȘI INOVĂRII”.

    52. Articolele 127–135 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 127. Dispoziţii generale
    (1) Organizațiile din domeniile cercetării și inovării pot fi de drept public sau de drept privat.
    (2) Înfiinţarea, reorganizarea şi lichidarea organizaţiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării se efectuează în modul stabilit de cadrul normativ.
    (3) Prin actul de înfiinţare sau de reorganizare a organizaţiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării se stabilesc denumirea, domeniul de activitate, sediul şi patrimoniul, de asemenea se aprobă statutul.
    Articolul 128. Principalele funcţii ale organizaţiei
                          din domeniile cercetării și inovării
    Organizaţia din domeniile cercetării și inovării are următoarele funcții:
    a) efectuează cercetări ştiinţifice, lucrări experimentale şi tehnologice, orientate spre obţinerea şi implementarea în circuitul economic a unor produse, servicii şi procese noi sau perfecţionate;
    b) elaborează tehnologii avansate în cadrul direcţiilor ştiinţifice ce ţin de domeniul de activitate al organizaţiei;
    c) asigură formarea cadrelor de înaltă calificare științifică în parteneriat cu instituțiile de învățămînt superior;
    d) elaborează recomandări pentru utilizarea rezultatelor investigaţiilor şi contribuie la implementarea lor în economia naţională;
    e) efectuează expertize şi avize, inclusiv contra plată, asupra materialelor ce ţin de profilul organizaţiei;
    f) asigură echiparea tehnică şi organizarea procesului de producţie;
    g) asigură testarea, certificarea şi standardizarea unor produse, servicii şi procese noi sau perfecţionate;
    h) creează şi dezvoltă infrastructura domeniilor cercetării şi inovării;
    i) finanţează activitatea din domeniile cercetării şi inovării, inclusiv prin investiţii în proiecte şi programe;
    j) exercită alte funcții care decurg din prevederile cadrului normativ.
    Articolul 129. Atribuţiile organizaţiei din domeniile
                            cercetării și inovării
    Organizaţia din domeniile cercetării și inovării are următoarele atribuții:
    a) stabileşte structura sa şi mecanismele de funcţionare, conform prevederilor cadrului normativ, alege metodele de activitate;
    b) îşi desfășoară activitatea în conformitate cu politica de stat în domeniile cercetării și inovării şi cu tendinţele de dezvoltare a ştiinţei mondiale;
    c) susţine şi dezvoltă baza tehnico-ştiinţifică şi cea experimentală;
    d) beneficiază de dreptul la risc motivat în activitatea din domeniile cercetării şi inovării;
    e) participă la diferite concursuri pentru obţinerea finanţării domeniilor cercetării şi inovării;
    f) dezvoltă legături directe cu organizaţii similare din domeniile cercetării şi inovării din ţară şi din străinătate;
    g) editează lucrări şi reviste ştiinţifice;
    h) creează baze de date tehnico-ştiinţifice, organizează manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
    i) promovează activitatea de inovare şi stimulează valorificarea realizărilor ştiinţifice şi ştiinţifico-tehnologice;
    j) participă la diferite programe ştiinţifice internaţionale şi încheie contracte cu organizaţii internaţionale;
    k) deleagă colaboratorii, inclusiv peste hotare, în interes de serviciu sau la manifestări ştiinţifice;
    l) stimulează creativitatea ştiinţifică, organizează cursuri de perfecţionare şi de recalificare a specialiştilor în domeniu, evaluează personalul, conform prevederilor cadrului normativ;
    m) creează organizaţii experimentale, tehnologice şi de inovare, cu diverse forme de organizare şi finanţare, conform prevederilor cadrului normativ;
    n) informează opinia publică, Academia de Ştiinţe şi autorităţile publice despre punctul său de vedere asupra problemelor dezvoltării ştiinţei şi societăţii;
    o) antrenează în activitatea sa cetăţeni străini şi apatrizi;
    p) exercită alte atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ.
    Articolul 130. Responsabilitatea organizaţiei din
                           domeniile cercetării și inovării
    (1) Organizaţia din domeniile cercetării și inovării este responsabilă de:
    a) relaţiile contractuale stabilite cu persoane juridice şi persoane fizice din ţară şi din străinătate;
    b) protecţia şi valorificarea obiectelor proprietăţii intelectuale create de propriii angajați;
    c) tehnica de securitate a muncii, conform prevederilor cadrului normativ;
    d) menţinerea şi gestionarea patrimoniului;
    e) alte responsabilități în domeniile cercetării și inovării care decurg din prevederile cadrului normativ.
    (2) Organizația de drept public din domeniile cercetării și inovării este responsabilă de asigurarea accesului la infrastructura instituției al cercetătorilor științifici care implementează proiecte din domeniile cercetării și inovării finanțate prin intermediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, în măsura deplină, în conformitate cu metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării, aprobată de Guvern.
    Articolul 1301. Responsabilitatea grupurilor de cercetători
                             științifici din domeniile cercetării și inovării
    Grupurile de cercetători științifici care implementează proiecte din domeniile cercetării și inovării finanțate prin intermediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare sînt responsabile de:
    a) respectarea normelor de etică în activitatea de cercetare, inclusiv a celor legate de plagiat;
    b) nivelul şi calitatea investigaţiilor sale ştiinţifice;
    c) metodele şi mijloacele de activitate;
    d) relaţiile contractuale stabilite cu persoane juridice şi persoane fizice din ţară şi din străinătate;
    e) utilizarea cu bună-credință a infrastructurii oferite în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării;
    f) impactul cercetării asupra societăţii și/sau asupra mediului;
    g) alte responsabilități în domeniile cercetării și inovării care decurg din prevederile cadrului normativ.
    Articolul 131. Tipurile şi structura organizaţiilor din
                            domeniile cercetării și inovării
    (1) În funcţie de statutul lor ştiinţific, organizatoric şi social, organizaţiile din domeniile cercetării și inovării se împart în următoarele tipuri:
    a) institut de cercetare;
    b) întreprindere de cercetare;
    c) întreprindere de inovare;
    d) centru ştiinţific;
    e) centru de inovaţie;
    f) staţie ştiinţifică;
    g) laborator ştiinţific independent;
    h) instituţie de învăţămînt superior şi structuri ale acesteia în domeniile ştiinţei şi inovării;
    i) asociaţie din domeniile ştiinţei şi inovării, cluster ştiinţifico-tehnologic şi cluster ştiinţifico-educaţional;
    j) consorțiu;
    k) fond ştiinţific;
    l) fond de inovaţie;
    m) instituţie financiară pentru susţinerea activităţii în domeniile cercetării şi inovării;
    n) parc ştiinţifico-tehnologic, incubator de inovare şi tehnopolis;
    o) muzeu ştiinţific;
    p) bibliotecă ştiinţifică;
    q) arhivă ştiinţifică;
    r) editură ştiinţifică;
    s) alte organizaţii din domeniile cercetării şi inovării.
    (2) Structura persoanelor juridice din domeniile cercetării și inovării, elaborată în conformitate cu prioritățile strategice ale domeniilor cercetării și inovării, este aprobată de fondator.
    Articolul 132. Crearea grupurilor de cercetători științifici,
                            consorțiilor în domeniile cercetării și inovării
    (1) Pentru executarea unor proiecte din domeniile cercetării și inovării, cercetătorii științifici se pot asocia în grupuri de cercetători științifici pe durata implementării proiectelor.
    (2) Pot crea grupuri de cercetători științifici, consorții în domeniile cercetării și inovării persoanele fizice şi persoanele juridice cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, inclusiv din afara Republicii Moldova.
    (3) Conducătorul grupului de cercetători științifici este ales de membrii acestuia.
    (4) Proiectele din domeniile cercetării și inovării vor fi depuse în numele organizației în care activează conducătorul grupului de cercetători științifici.
    Articolul 133. Personalul organizaţiei din domeniile
                            cercetării și inovării
    (1) Activitatea organizaţiei din domeniile cercetării şi inovării este exercitată de următoarele categorii de personal:
    a) personal ştiinţific şi ştiinţifico-didactic;
    b) personal auxiliar;
    c) personal de conducere.
    (2) Statutul juridic al personalului din domeniile cercetării și inovării se stabileşte de fiecare organizaţie, în funcţie de profilul şi domeniul ei de activitate, conform cadrului normativ.
    Articolul 134. Conducerea organizaţiei din domeniile
                           cercetării și inovării
    (1) Modalitatea de alegere și structura conducerii organizației de drept privat din domeniile cercetării și inovării se stabilesc prin statutul organizației.
    (2) Conducerea organizației de drept public din domeniile cercetării și inovării se alege de fondator pe bază de concurs.
    (3) Conducerea organizației de drept public din domeniile cercetării și inovării asigură accesul la infrastructura instituției al grupurilor de cercetători științifici care implementează proiecte din domeniile cercetării și inovării finanțate prin intermediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare în conformitate cu metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării, aprobată de Guvern.
    (4) Conducerea organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării este responsabilă de activitatea organizaţiei, de buna administrare a resurselor umane, materiale şi financiare, conform cadrului normativ.
    (5) Conducerea organizațiilor din domeniile cercetării și inovării prezintă, în modul şi în termenele stabilite, rapoarte de activitate, date statistice despre activitatea organizaţiei, dări de seamă privind utilizarea banilor publici.
    Articolul 135. Ocuparea funcţiilor ştiinţifice şi auxiliare
                            în organizaţiile din domeniile cercetării
                            și inovării
    (1) Numărul de funcţii ştiinţifice şi de funcţii auxiliare ale organizaţiei de drept public din domeniile cercetării și inovării se aprobă de către fondator.
    (2) Funcţiile ştiinţifice ale organizaţiei de drept public din domeniile cercetării și inovării se ocupă pe bază de concurs, organizat de conducerea acesteia, în conformitate cu legislația muncii.
    (3) Concursul pentru ocuparea funcţiei ştiinţifice în organizaţia de drept public din domeniile cercetării și inovării este transparent şi se anunţă în mijloacele naţionale de informare în masă. La concurs poate lua parte orice persoană care întruneşte condiţiile stabilite de cadrul normativ.”
    53. Articolele 136 şi 137 se abrogă.
    54. Articolul 138 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 138. Atribuţiile conducătorului organizaţiei
                            din domeniile cercetării și inovării
    Atribuțiile conducătorului organizației din domeniile cercetării și inovării se stabilesc de către fondator, în conformitate cu prezentul cod și cadrul normativ.”
    55. Articolele 139–147 se abrogă.
    56. Articolul 148:
    alineatul (2) se abrogă;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Cercetătorii ştiinţifici se pot constitui în grupuri, organizaţii (asociaţii) obşteşti, se pot angaja la organizaţii din domeniile cercetării și inovării cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, în conformitate cu cadrul normativ.”
    57. La articolul 150, alineatul (1) se completează în final cu cuvintele „și ale cadrului normativ”.
    58. La articolul 151:
    denumirea va avea următorul cuprins:
    „Articolul 151. Pregătirea și perfecționarea
                             cercetătorului științific”;
    alineatul (3) se abrogă.
    59. La articolul 152:
    alineatele (1)–(4) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Pentru ocuparea funcției de cercetător științific stagiar sînt necesare studii superioare de masterat sau rezidențiat și aptitudini de cercetare.
    (2) Pentru ocuparea funcției de cercetător științific, pe lîngă întrunirea cerințelor specificate la alin. (1), candidatul trebuie să prezinte publicațiile în revistele științifice de specialitate.
    (3) Pentru ocuparea funcției de cercetător științific superior, candidatul trebuie să posede titlul științific de doctor sau doctor habilitat în profilul postului, vechime în muncă în domeniile cercetării și inovării de cel puțin 3 ani, să prezinte publicații în revistele științifice naționale și internaționale de specialitate.
    (4) Pentru ocuparea funcției de cercetător științific coordonator, candidatul trebuie să posede titlul științific de doctor sau doctor habilitat în profilul postului, vechime în muncă în domeniile cercetării și inovării de cel puțin 5 ani, să prezinte publicații de valoare în revistele științifice naționale și internaționale de specialitate.”
    la alineatul (6), cuvintele „grad științific de doctor habilitat, titlu științific de profesor-cercetător” se substituie cu cuvintele „titlu științific de doctor habilitat, grad științific de profesor cercetător”;
    la alineatul (7), după cuvintele „contract individual de muncă” se introduc cuvintele „sau contract de prestare a serviciilor”.
    60. Articolul 153 se abrogă.
    61. Articolul 154:
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) să utilizeze baza tehnico-materială a organizaţiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării pentru implementarea proiectelor finanțate de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;”
    articolul se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
    „f1) să implementeze proiectele conform conceptului aprobat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;”
    la litera h), după cuvintele „membru al” se introduce cuvîntul „grupurilor,”;
    la litera j), cuvintele „consiliului științific specializat” se substituie cu cuvintele „consiliului științific de profil”, iar cuvîntul „atestare” se substituie cu cuvîntul „evaluare”;
    litera l) se completează în final cu textul „ , inclusiv în cadrul Academiei de Științe”.
    62. Articolul 157:
    denumirea va avea următorul cuprins:
    „Articolul 157. Retribuirea muncii cercetătorului ştiinţific
                             din organizațiile  de drept public din domeniile
                             cercetării și inovării în cadrul finanțării
                             instituționale”;
    alineatul (2) se abrogă;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Cercetătorul științific care activează în organizația din domeniile cercetării și inovării, finanțată de la bugetul de stat, şi deține titlul științific de doctor habilitat și/sau titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar, și/sau titlul științific de profesor cercetător beneficiază de un spor lunar de cel puțin 1100 de lei, iar cel care deține titlul științific de doctor și/sau titlul ştiinţifico-didactic de conferențiar universitar, și/sau titlul științific de conferențiar cercetător beneficiază de un spor lunar de cel puțin 600 de lei. Sporul se indexează anual, conform legii bugetare anuale, și se plătește pe baza rezultatelor evaluării ce confirmă eficiența activității cercetătorului vizat.”
    63. Anexele nr. 1–3 se abrogă.
    64. În textul codului, cuvintele „sfera științei și inovării” și „sferei științei și inovării” se substituie cu cuvintele „domeniile cercetării și inovării” și, respectiv, „domeniilor cercetării și inovării”.
    Art. II. – Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319–324, art. 634), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 18, alineatul (9) se abrogă.
    2. Articolul 115:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare este o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, instituită de Guvern, finanţată din bugetul de stat şi din venituri proprii.”
    alineatul (2) se completează cu literele e1) și e2) cu următorul cuprins:
    „e1) acreditează instituţiile şi asigură calitatea în învăţămîntul general;
    e2) evaluează modul de realizare a Curriculumului naţional și administrează examenele şi evaluările în învăţămîntul general;”
    la alineatul (7), după cuvintele „Consiliului de conducere,” se introduc cuvintele „numit în funcţie de Guvern,”;
    alineatele (9) şi (10) se abrogă;
    alineatul (12) va avea următorul cuprins:
    „(12) Modul de funcționare a Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare, atribuţiile președintelui, vicepreședintelui, secretarului general şi ale comisiilor de profil, condiţiile, procedurile de selectare şi desemnare a acestora, structura şi efectivul-limită ale aparatului administrativ, metodologia de calculare a taxelor, precum şi taxele percepute pentru procedurile de evaluare se stabilesc prin regulamentul aprobat de Guvern.”
    3. La articolul 116, alineatele (5) și (6) vor avea următorul cuprins:
    „(5) Finanţarea de la bugetul de stat a proiectelor de cercetare, dezvoltare şi inovare, de creaţie artistică şi sport se efectuează exclusiv pe  bază de concurs, organizat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare.
    (6) Instituțiile de învățămînt superior pot beneficia de finanțare instituțională pentru domeniile cercetării și inovării în conformitate cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare.”
    4. În textul codului, cuvintele „Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional” și „Inspectoratul Școlar Național”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenţia Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 4 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
     (2) Din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a prezentei legi, calitatea de fondator a Academiei de Științe a Moldovei în organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării se transferă organului central de specialitate al statului care asigură elaborarea politicii naţionale în domeniile cercetării și inovării.
    (3) Guvernul, în termen de 4 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în concordanță cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;
    c) va asigura elaborarea și aprobarea actelor normative prevăzute de prezenta lege;
    d) va dispune republicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259/2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele operate prin prezenta lege, și cu renumerotarea elementelor acestuia.
    (4) Se modifică denumirea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional în Agenţia Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, care se reorganizează prin absorbția Inspectoratului Școlar Național și a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, devenind succesor de drepturi și obligații ale acestora.
    (5) Președintele Consiliului de conducere în exercițiu al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional își îndeplineşte funcția pînă la desemnarea în funcție a noului președinte al Consiliului de conducere al Agenţiei Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.
    (6) Patrimoniul Inspectoratului Școlar Național și al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare se transmite Agenţiei Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.
    (7) Disponibilizarea personalului în legătură cu reorganizarea Inspectoratului Școlar Național și a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, în cazul imposibilității transferului acestuia, se va efectua în conformitate cu Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public şi cu legislaţia muncii.
    (8) Academia de Ştiinţe a Moldovei și alte instituţii publice, în termen de o lună după intrarea în vigoare a actelor normative menţionate la alin. (3), vor aduce actele sale interne în concordanţă cu prevederile prezentei legi.
    (9) Conducerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei – preşedintele, prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul ştiinţific general – îşi exercită funcțiile pentru perioada pentru care au fost aleși.
    (10) Persoanele care, la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, dețin statutul de membru titular sau de membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei își păstrează dreptul de a beneficia de indemnizaţie lunară viageră, indexată anual prin legea bugetului de stat, în cuantum de cel puţin 2500 de lei pentru membrii corespondenţi şi de cel puţin 4000 de lei pentru membrii titulari.
    (11) Proiectele din domeniile cercetării și inovării aflate în curs de implementare la data intrării în vigoare a prezentei legi se execută în baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii acestora.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                      Andrian CANDU

    Nr. 190. Chişinău, 21 septembrie 2017.