OMFC100/2017
ID intern unic:  372078
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 100
din  21.06.2017
privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile
în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența
contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate
prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015
Publicat : 07.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 229-243     art Nr : 1209
    În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61) și în scopul perfecționării procesului de monitorizare și raportare a performanței în cadrul bugetelor pe programe ale autorităților publice,
ORDON:
    În Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015, se operează următoarele modificări şi completări.
    1. În ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015, punctul 1, alineatul patru, după cuvântul „trimestriale” se introduce cuvântul „ , semianuale”.
    2. În Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”,
    2.1. Capitolul IV „RAPORTAREA FINANCIARĂ”, punctul 4.2.1, în partea ce se referă la setul de rapoarte pentru întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare,
    2.1.1. După litera „b”, se completează cu textul următor:
    “semianual și anual:
    a. Raport privind performanța pe programe/subprograme (Forma FD-053)”.
    2.1.2. Litera „c” se exclude.
    3. În Anexa nr.4 „Formularele rapoartelor lunare, trimestriale și anuale”,
    3.1. Se substituie Forma FD-053 “Raportul privind performanța pe programe/subprograme” cu forma anexată, care este parte integrantă a prezentului ordin.
    4. Prezentul ordin se pune în aplicare începând cu perioada de raportare pentru I semestru al anului 2017 și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                    Octavian ARMAŞU

    Nr. 100. Chişinău, 21 iunie 2017.

    anexa