HGC813/2017
ID intern unic:  372129
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 813
din  16.10.2017
cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
Publicat : 20.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 364-370     art Nr : 919
    În temeiul art.8  alin.(2) din Legea nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.124-125, art.611), cu modificările şi completările ulterioare,  art.6 alin. (1)  lit. a) şi art. 14 alin. (1)  lit. b) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se transmit, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului sătesc Dănceni, raionul Ialoveni, din proprietatea publică a statului (administrarea Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării) în proprietatea publică a satului Dănceni, raionul Ialoveni, bunurile imobile gestionate de Școala Profesională nr.9, mun. Chișinău, pentru valorificarea acestora în scopuri instructiv-educative și sociale, după cum urmează:
    1) construcția de învățămînt și educație cu numărul cadastral 5516113.364.01 și suprafața de 2160,6 m2;
    2) blocul locativ cu numărul cadastral 5516113.364.02 și cu suprafața de 574,6 m2;
    3) blocul locativ cu numărul cadastral 5516113.364.03 și cu suprafața de 574,6 m2;
    4) blocul locativ cu numărul cadastral 5516113.364.04 și cu suprafața de 574,6 m2;
    5) construcția accesorie cu numărul cadastral 5516113.364.05 și cu suprafața de 1129,3 m2;
    6) construcția accesorie cu numărul cadastral 5516113.364.06 și cu suprafața de 902,7 m2;
    7) construcția accesorie cu numărul cadastral 5516113.364.07 și cu suprafața de 235,6 m2;
    8) construcția accesorie cu numărul cadastral 5516113.364.08 și cu suprafața de 259,1 m2;
    9) construcția accesorie cu numărul cadastral 5516113.364.09 și cu suprafața de 88,4 m2;
    10) construcția accesorie cu numărul cadastral 5516113.364.10 și cu suprafața de 40,9 m2.
    2. Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, în comun cu Consiliul sătesc Dănceni, raionul Ialoveni, va institui comisia de transmitere a bunurilor şi va asigura transmiterea acestora,  în termen de 30 de zile, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.1, art.2), cu modificările și completările ulterioare.
    3. Modificarea documentației cadastrale va fi asigurată de către titularul de drept în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri și în modul stabilit de lege.
    4. Din anexa nr.2212 la Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23 martie 2005 „Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.129-131, art.1072), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia 36 se exclude.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                    Monica Babuc

    Nr. 813. Chişinău, 16 octombrie 2017.