HGC844/2017
ID intern unic:  372217
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 844
din  25.10.2017
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului
nr. 686 din 13 septembrie 2012
Publicat : 03.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 383-388     art Nr : 966
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 686 din 13 septembrie 2012 „Cu privire la aprobarea unor metode de analiză pentru controlul nutreţurilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 198-204, art. 741), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în preambulul hotărîrii, textul „În conformitate cu prevederile Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 153), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în vederea transpunerii prevederilor Regulamentului nr. 152/2009/CE din 27 ianuarie 2009 de stabilire a metodelor de eşantionare şi analiză pentru controlul oficial al nutreţurilor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 54 din 26 februarie 2009 în baza normativă naţională,” se substituie cu textul „În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 125-129, art. 396), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în vederea transpunerii prevederilor Regulamentului nr. 152/2009/CE din 27 ianuarie 2009 de stabilire a metodelor de eşantionare şi analiză pentru controlul oficial al nutreţurilor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 54 din 26 februarie 2009, p. 1, în baza normativă naţională,”;
    2) la punctul l, textul „Metodele de eşantionare pentru controlul oficial al nutreţurilor, în vederea determinării constituenţilor, aditivilor şi a substanţelor nedorite, cu excepţia reziduurilor de pesticide şi a microorganismelor, conform anexei nr. 1;” se substituie cu textul „Metodele de eşantionare pentru controlul oficial al nutreţurilor, în vederea determinării constituenţilor, inclusiv materialelor care conțin, constau sau sînt produse din organisme modificate genetic, a aditivilor pentru hrana animalelor, substanţelor nedorite şi a reziduurilor de pesticide, conform anexei nr. 1”;
    3) anexele nr. 1, nr. 2, nr. 5 şi nr. 6 vor avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                   Andrei Galbur
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                     Vasile Bîtca
    Ministrul justiţiei                                                          Vladimir Cebotari

    Nr. 844. Chişinău, 25 octombrie 2017.