HGC872/2017
ID intern unic:  372249
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 872
din  31.10.2017
pentru aprobarea modificărilor și completărilor
ce se operează în Regulamentul privind eliberarea actelor
de identitate şi evidenţa locuitorilor
Republicii Moldova
Publicat : 03.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 383-388     art Nr : 977
    În conformitate cu prevederile art. 59 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuinţe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 131-138, art. 249), cu modificările și completările ulterioare, ale art. VI din Legea nr.118 din 2 iunie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 247-255, art. 521), și ale art. LXXX alin. (2) din Legea nr.80 din 5 mai 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.162-170, art.284), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările și completările ce se operează în Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 125 din 18 februarie 2013
(se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                    Octavian Calmîc
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                          Andrei Galbur
    Ministrul afacerilor interne                                                 Alexandru Jizdan

    Nr. 872. Chişinău, 31 octombrie 2017.

   Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 872
din 31 octombrie 2017

MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ce se operează în Regulamentul privind eliberarea actelor
de identitate
şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova
    Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 125 din 18 februarie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 36-40, art.171), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în tot textul Regulamentului:
    a) cuvintele „Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) cuvintele „ÎS „CRIS „Registru” se substituie cu cuvintele „Agenția Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    c) cuvintele „autentificată notarial” şi „autentificată la notar” se substituie cu cuvintele „autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege ”;
    d) cuvintele „spaţiu locativ”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „locuinţă”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) la punctul 1, cuvintele „stabilirea cu domiciliul în străinătate” se substituie cu cuvintele „emigrarea autorizată”;
    3) punctul 2:
    a) la noţiunea „act de identitate de uz intern”, textul „şi paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974)” se exclud;
    b) la noțiunea „acte de identitate de uz intern de generația a III-a”, cuvîntul „digitale” se substituie cu cuvîntul „electronice”, iar după cuvintele „cheilor publice” se introduce textul „ , introduse în mediul de stocare electronică a datelor”;
    c) la noțiunea „autoritate competentă”, cuvintele „a Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se exclud;
    d) se completează cu noțiunea „documente de stare civilă” cu următorul cuprins:
    „documente de stare civilă – documente oficiale, eliberate de autoritățile competente în materie de stare civilă, precum și de altele decît cele de stare civilă, valabile în condițiile prevederilor legale, care conțin înscrisuri autentice de identificare a     persoanei, fac dovada stării civile a acesteia, precum și a schimbării, modificării, rectificării, completării datelor de identificare. La această categorie de documente se atribuie: certificatele de stare civilă (certificatul de naştere, certificatul de schimbare a     numelui şi/sau prenumelui, certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ, certificatul de deces), copia sau extrasul de pe actul de stare civilă, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, hotărîrea instanței de judecată definitivă și irevocabilă emisă de autoritățile străine privind desfacerea căsătoriei, documentele emise de  instituții din străinătate, altele decît cele de stare civilă privind înregistrarea faptelor de stare civilă.”; 
    4) la punctul 12, cuvîntul „certificatele” se substituie cu cuvîntul „documentele”, iar cuvîntul „transpunerea” se substituie cu cuvîntul „transliterarea”;
    5) la punctul 13, cuvîntul „certificatele” se substituie cu cuvîntul „documentele”; 
    6) se completează cu punctele 141 și 142 cu următorul cuprins:
    „141. Actele de identitate se eliberează în temeiul cererii solicitantului depuse de către acesta la autoritatea competentă în modul stabilit.
    În situații speciale se admite depunerea cererii de către alte persoane, și anume:
    a) în cazul minorului, inclusiv al celui asupra căruia este instituită tutela sau curatela, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acestuia (părinte, tutore, curator), cu condiţia prezenţei obligatorii a persoanei reprezentate;
    b) în cazul copilului separat de părinți asupra căruia nu este instituită tutela sau curatela, cererea se depune de către autoritatea tutelară, cu condiţia prezenţei obligatorii a persoanei reprezentate;
    c) în cazul copilului separat de părinți asupra căruia nu este instituită ori a fost revocată tutela sau curatela în condițiile prevederilor legale și care este plasat în serviciul de plasament de tip familial sau de tip rezidențial ori în instituția de asistență socială publică, de educație, de învățămînt, de tratament, ori într-o altă instituție similară, cererea se depune de către administraţia instituţiei respective, cu condiţia prezenţei obligatorii a persoanei reprezentate;
    d) în cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acesteia (tutore), cu condiţia prezenţei obligatorii a persoanei reprezentate;
    e) în cazul persoanei imobilizate, al persoanei aflate la tratament prin constrîngere, al persoanei aflate în arest preventiv sau în detenţie, cererea pentru eliberarea buletinului de identitate sau a permisului de ședere poate fi depusă de reprezentantul împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege;
    f) în cazul persoanei imobilizate şi pentru care prelevarea amprentelor digitale nu este obligatorie sau este imposibilă, cererea pentru eliberarea pașaportului sau a documentului de călătorie poate fi depusă de reprezentantul împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege;
    g) în situațiile în care persoana este internată într-o instituție medicală și se află în stare gravă (inconștientă, în comă), actul de identitate se eliberează la cererea persoanei care acționează în interesul acesteia: membru de familie, rudă, iar în lipsa acestora, în urma demersului instituției medicale în cauză sau al administrației publice locale, dacă aceasta beneficiază de asistență socială;
    h) în cazul persoanei cu boală mintală sau deficiențe fizice, mintale ori psihologice, aflate la întreținere în instituția de tratament sau în instituția socială, asupra căreia nu este instituită măsura de ocrotire sub nicio formă, actul de identitate se eliberează în urma demersului instituției respective.
    Dacă în privința persoanei cu capacitate deplină de exercițiu este instituită o măsură de ocrotire, iar starea acesteia nu-i permite să ia în mod independent o decizie privind eliberarea actului de identitate, la depunerea cererii respective, persoana ocrotită este asistată de persoana însărcinată cu ocrotirea (asistent, mandatar împuternicit prin mandat de ocrotire în viitor, ocrotitor provizoriu, curator, membri ai consiliului de familie, precum și alte persoane însărcinate cu ocrotirea în condițiile legale).
    La solicitarea buletinului de identitate ce conține mijloacele semnăturii electronice şi certificatele cheilor publice, nu se admite depunerea cererii prin reprezentant.
    142. Cererea pentru eliberarea actelor de identitate se respinge în cazul în care solicitantul a prezentat informații frauduloase sau documentele prezentate sînt insuficiente, conțin divergențe, sînt nevalabile ori se constată că nu sînt autentice. În sensul prezentului punct, noțiunea de document nevalabil nu se răsfrînge asupra actelor de identitate care urmează a fi schimbate.
    Cererea pentru eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova sau a documentului de călătorie se respinge și în cazurile în care solicitantului i se suspendă dreptul la libera circulație în străinătate, prevăzute la art.4 alin.(16) din Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte.
    Respingerea neîntemeiată a cererii pentru eliberarea actului de identitate poate fi contestată în modul stabilit de Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000.”;
    7) punctul 15:
    a) după alineatul unu se completează cu următorul alineat:
    „În situațiile în care persoana este internată într-o instituție medicală și se află în stare gravă (inconștientă, în comă), semnătura pe cerere sau pe alte formulare se aplică de persoana care acționează în interesul acesteia: membru de familie, rudă, iar în lipsa acestora, de reprezentantul instituției medicale în cauză sau al autorității administrației publice locale, dacă aceasta beneficiază de asistență socială, iar în cazul persoanei cu boală mintală sau deficiențe fizice, mintale ori psihologice, aflate la întreținere în instituția de tratament sau în instituția socială, asupra căreia nu este instituită măsura de ocrotire sub nicio formă, iar starea acesteia nu-i permite să ia în mod independent o decizie privind eliberarea actului de identitate – de reprezentantul instituției respective. În cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, cererea  pentru eliberarea actului de identitate, precum și alte formulare se semnează de către tutore.”;
    b) se completează în final cu următorul alineat:
    „În cazul în care solicitantul nu cunoaşte limba de stat, este surd, mut sau surdomut, la depunerea cererii acesta este în drept să antreneze un traducător/interpret autorizat. Traducătorul/interpretul autorizat poartă răspundere personală pentru serviciile prestate.”;
    8) la punctul 17:
    a) alineatul unu va avea următorul cuprins:
    „Actele de identitate se înmînează de autoritatea competentă, contra semnătură, personal titularului sau reprezentantului său legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege, sau persoanei care acționează în interesul acestuia în condițiile prevederilor legale, iar la cererea solicitantului – şi prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. În cazul înmînării actului de identitate reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit prin procură, sau persoanei care acționează în interesul titularului, aceștia se identifică prin actul de identitate şi, după caz, prezintă documentele ce confirmă acest drept, prevăzute pentru depunerea cererii respective la punctele 26, 42, 63 și 65.”;
    b) alineatul doi se completează în final cu cuvintele „sau de alte persoane abilitate prin lege ”;
    9) la punctul 18, cuvintele „pînă la atingerea majoratului” se substituie cu cuvintele „pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani”;
    10) se completează cu punctul 181 cu următorul cuprins:
    „181. Furnizarea sau comunicarea cu rea intenție a unor date eronate, incomplete sau false de către o persoană fizică, fie pentru sine, fie pentru un terț, se sancționează în conformitate cu prevederile legislației penale sau contravenționale.”;
    11) la punctul 19:
    a) cuvintele „şi se eliberează la solicitarea titularului sau a reprezentantului” se substituie cu textul „ , după care se distrug în modul stabilit prin actele sale instituționale”;
    b) se completează în final cu următorul alineat:
    „Actele de identitate ale cetăţenilor Republicii Moldova, cu excepţia paşapoartelor diplomatice şi a celor de serviciu, confecţionate şi transmise pentru înmînare prin intermediul MDOC şi neridicate de titulari, se păstrează la sediul MDOC pe perioada de valabilitate a acestora, după care, în termen de trei luni de la data expirării, se transmit Agenției Servicii Publice, pentru distrugere în modul stabilit.”
    12) la punctul 21 subpunctul 4), cuvîntul „erorilor” se substituie cu cuvîntul „neconformităților”;
    13) la punctul 211, cuvîntul „digitale” se substituie cu cuvîntul „electronice”, cuvintele „cu generarea codurilor de confirmare” și parantezele se exclud, iar cuvintele „cipului integrat nu conduce la pierderea” se substituie cu cuvintele „mediului de stocare electronică a datelor nu influențează asupra”;
    14) punctul 24:
    a) la alineatul unu, cuvintele „de către solicitant” se substituie cu cuvintele „în condițiile punctului 141”;
    b) alineatele trei și patru se abrogă;
    15) la punctul 25, cuvintele „la vot” se substituie cu cuvintele „de vot”;
    16) punctul 26:
    a) alineatul unu:
    la subpunctul 1), după cuvintele „de uz intern” se introduce textul „ , după caz, paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974),”;
    subpunctul 3) va avea următorul cuprins:
     „3) documentele de stare civilă (certificatul de naştere, certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ, certificatul de deces al soţului/soţiei, certificatele de naştere ale minorilor, extrasul de pe actul de căsătorie pentru a confirma înregistrarea căsătoriei sau desfacerea căsătoriei în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, precum și alte documente de stare civilă)”;
     subpunctele 4) și 5) se abrogă;
    subpunctul 8) va avea următorul cuprins:
    „8) certificatul medical care atestă imobilitatea persoanei sau starea gravă (comă, boală mintală, deficiențe fizice, mintale, psihologice) și aflarea în instituția medicală ori în instituția socială; documentul ce confirmă împuternicirile de reprezentare sau demersul autorității administrației publice locale ori al instituţiei  respective”;
    se completează cu subpunctul 111) cu următorul cuprins:
    „111) paşaportul cetăţeanului străin – în cazul persoanei care declară deţinerea cetăţeniei și a altui stat”;
    subpunctul 12) se completează în final cu textul:
    „În cazul în care achitarea taxelor și a tarifelor a fost efectuată prin instrumentele de plăți electronice, dovada achitării se verifică prin sistemele informaționale instituționale de către persoana responsabilă din cadrul autorității competente, fără a fi solicitată dovada achitării pe purtător de hîrtie.”;
    b) alineatele doi și trei vor avea următorul cuprins:
    „În cazul minorului asupra căruia este instituită tutela sau curatela, precum și în cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, reprezentantul legal corespunzător (curator, tutore) prezintă actul juridic încheiat în formă autentică care confirmă instituirea tutelei ori curatelei  (decizia autorității tutelare, hotărîrea instanței de judecată definitivă, decizia consiliului de familie, precum și alte acte juridice).
    În cazul copilului separat de părinți asupra căruia nu este instituită tutela sau curatela ori în cazul copilului separat de părinți asupra căruia nu este instituită  sau a fost revocată tutela sau curatela în condițiile prevederilor legale și care este plasat în serviciul de plasament de tip familial sau de tip rezidențial ori în instituția de asistență socială publică, de educație, de învățămînt, de tratament, ori într-o altă instituție similară, se prezintă suplimentar, după caz:
    - dispoziția autorităţii tutelare cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;
    - dispoziția autorităţii tutelare privind plasarea copilului în instituţia respectivă;
    - documentul ce confirmă funcţia ocupată de conducătorul instituţiei sau documentul ce confirmă împuternicirile de a reprezenta minorul, eliberat de autoritatea tutelară;
    - legitimația de serviciu sau actul de identitate al reprezentantului autorității tutelare ori al reprezentantului instituției în cauză.”;
    c) la alineatul patru:
    cuvîntul „refugiat” se substituie cu cuvintele „beneficiar de protecție internațională”;
    cuvintele „din Republica Moldova” se substituie cu cuvintele „ale Agenției Servicii Publice (în continuare – organele de stare civilă)”;
    d) la alineatul cinci, cuvîntul „eliberării” se substituie cu cuvîntul „a”;
    e) se completează în final cu următorul alineat:
    „Documentele specificate în prezentul punct se prezintă în original.”;
    17) punctul 28:
    a) la alineatul unu, după cuvintele „se prezintă solicitantului” se introduce textul „sau reprezentantului legal, sau persoanei care îl reprezintă, sau persoanei care acționează în interesul acestuia,”;
    b) la alineatul doi, cuvîntul „exonerați” se substituie cu cuvîntul „exonerate”;
    18) punctul 29 va avea următorul cuprins:
    „29. În buletinele de identitate se include semnătura personală a titularului, cu excepţia minorilor cu vîrsta sub 10 ani şi a persoanelor prevăzute la punctul 15.”;
    19) punctul 30:
    a) la alineatul unu:
     textul „la subpunctele 3) – 5) și 10) punctul 26 din prezentul Regulament” se substituie cu textul „la punctul 26 subpunctele 3) și 10)”, iar textul „la subpunctele 5) – 8) și 11) punctul 21 din prezentul Regulament” se substituie cu textul „la punctul 21 subpunctele 5)–8) și 11)”;
    după textul „act de identitate,” se introduce textul „precum și în cazurile în care informația despre schimbările intervenite în starea civilă și în datele cu caracter personal, despre documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populației”;
    b) alineatul doi se completează în final cu textul „ , la eliberarea buletinului de identitate provizoriu”;
     c) la alineatul trei, cuvîntul „certificatelor” se substituie cu cuvîntul „documentelor”;
    20) punctul 31:
    a) la alineatul doi, cuvîntul „oficială” se exclude, iar textul „Serviciul Stare Civilă al Ministerului Justiției (în continuare – Serviciul Stare Civilă)” se substituie cu cuvintele „organele de stare civilă”;
    b) la alineatul trei:
    în prima propoziție, cuvîntul „înregistrate” se substituie cu cuvintele „luate în evidență”, iar după cuvintele „Registrul de stat al populației” se introduce textul „în care este stocată și imaginea facială a acestora,”;
    propoziția a doua va avea următorul cuprins: „În cazul în care persoana nu este luată în evidență în Registrul de stat al populaţiei sau este luată în evidență în Registrul de stat al populației, dar nu este stocată imaginea facială a acesteia, şi prezentarea certificatelor de stare civilă nu este posibilă, instituţia care solicită eliberarea buletinului de identitate prezintă un document confirmativ eliberat de organele de stare civilă cu datele din actul de naştere al persoanei în cauză (extras, copie de pe act, comunicare).”;
    21) punctele 32 şi 33 vor avea următorul cuprins:
    „32. Minorii, inclusiv acei asupra cărora este instituită tutela sau curatela, precum și persoanele asupra cărora este instituită măsura de ocrotire judiciară (ocrotire provizorie, curatelă, tutelă) se identifică de către reprezentantul legal corespunzător (părinte, tutore, curator, ocrotitor provizoriu), în temeiul declaraţiei pe proprie răspundere, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii Agenției Servicii Publice sau MDOC.
     33. Copiii separați de părinți asupra cărora nu este instituită tutela sau curatela ori copiii separați de părinți asupra cărora nu este instituită  sau a fost revocată tutela sau curatela în condițiile prevederilor legale și care sînt plasați în serviciul de plasament de tip familial sau de tip rezidențial ori în instituția de asistență socială publică, de educație, de învățămînt, de tratament, ori într-o altă instituție similară se identifică de către autoritatea tutelară sau de către administraţia instituţiei respective.”;
    22) punctul 34:
     a) alineatul unu:
    după prima propoziție se introduce textul: „În lipsa soțului (soției) sau a rudei de gradul I-III, identificarea acestor persoane se face în temeiul declarațiilor pe proprie răspundere, depuse concomitent de trei persoane terțe, cetățeni ai Republicii Moldova, titulari ai actelor de identitate valabile, care cunosc identitatea persoanei.”;
    după cuvîntul „eliberate” se introduce textul „de organele de poliție,”;
     b) se completează cu următorul alineat:
    „Declarația de identificare a persoanei care solicită sau pe numele căreia se solicită eliberarea actelor de identitate se depune în scris, în fața persoanei responsabile din cadrul autorității competente.”;
    23) punctul 35 se completează în final cu textul „și procedura prescrisă la punctele 32-36”;
    24) la punctul 37, cuvîntul „prestat” se substituie cu cuvîntul „solicitat”;
    25) punctul 40:
    a) la alineatul unu, cuvintele „de solicitant” se substituie cu cuvintele „în condițiile punctului 141 din prezentul Regulament”;
    b) alineatele doi și trei se abrogă;
    26) punctul 41 va avea următorul cuprins:
    „41. Cetăţenii Republicii Moldova pot să dețină concomitent două paşapoarte valabile, cu condiţia ca datele personale ale titularului conținute în acestea să fie identice.”;
    27) punctul 42:
    a) la alineatul unu:
    textul „se depune de către solicitant, fiind” se substituie cu cuvîntul „este”;
    subpunctul 1), textul „și pașaportul de tip sovietic (modelul anului 1974)” se exclude, cuvintele „însoțite de certificatele” se substituie cu cuvintele „însoțit de documentele”, iar în final se completează cu următorul text: „Paşaportul se eliberează în baza buletinului de identitate provizoriu doar în cazul în care acesta a fost eliberat pe perioada confecţionării buletinului de identitate sau în cazul în care titularul depune cererea pentru autorizarea emigrării.”;
     alineatul trei se completează în final cu textul „ , cu condiţia ca termenul de prestare a serviciului de eliberare a buletinului de identitate să nu depăşească termenul de prestare a serviciului de eliberare a paşaportului”;
    se completează cu subpunctul 31) cu următorul cuprins:
    „31) documentele de stare civilă (certificatul de căsătorie, certificatul de divorț, extrasul de pe actul de căsătorie pentru a confirma înregistrarea căsătoriei sau desfacerea căsătoriei în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, precum și alte documente de stare civilă) – numai în cazul în care au intervenit schimbări în starea civilă și în datele cu caracter personal ale solicitantului de la data eliberării ultimului act de identitate. În caz contrar, suplimentar la cerere, persoana depune în scris o declarație pe proprie răspundere în acest sens”;
    subpunctul 5) se completează în final cu următorul text: „În cazul în care achitarea taxelor și a tarifelor a fost efectuată prin instrumentele de plăți electronice, dovada achitării se verifică prin sistemele informaționale instituționale de către persoana responsabilă din cadrul autorității competente, fără a fi solicitată dovada achitării pe purtător de hîrtie.”;
    b) alineatul doi:
    la litera a), după cuvintele „actul de căsătorie” se introduce textul „pentru a confirma înregistrarea căsătoriei sau desfacerea căsătoriei,”, iar în final se completează cu textul „ , precum și alte documente de stare civilă”;
    la litera c), după cuvîntul „care” se introduc cuvintele „declară că”;
    c) la alineatul trei:
    prima propoziție va avea următorul cuprins:
    „În cazul minorului, inclusiv al celui asupra căruia este instituită tutela sau curatela, precum și în cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, se prezintă suplimentar, după caz:”;
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) actul juridic încheiat în formă autentică care confirmă instituirea tutelei sau curatelei  (decizia autorității tutelare, hotărîrea instanței de judecată definitivă, decizia consiliului de familie, precum și alte acte juridice);”;
    la litera d), cuvintele „de divorț sau de deces al părinților” se substituie cu cuvintele „certificatele de divorț sau de deces ale părinților, precum și alte documente de stare civilă”;
    la litera e), cuvintele „aflați în divorț” se substituie cu cuvîntul „divorțați”;
    la litera f), cuvintele „autentificat la notar sau” se substituie cu cuvintele „autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege ori”;
    d) alineatul patru va avea următorul cuprins:
    „În cazul copilului separat de părinți asupra căruia nu este instituită tutela sau curatela ori în cazul copilului separat de părinți asupra căruia nu este instituită sau a fost revocată tutela sau curatela în condițiile prevederilor legale și care este plasat în serviciul de plasament de tip familial sau de tip rezidențial ori în instituția de asistență socială publică, de educație, de învățămînt, de tratament, ori într-o altă instituție similară, se prezintă suplimentar, după caz:
    - dispoziția autorităţii tutelare cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;
    - dispoziția autorităţii tutelare privind plasarea copilului în instituţia respectivă;
    - documentul ce confirmă funcţia ocupată de conducătorul instituţiei sau documentul ce confirmă împuternicirile de a reprezenta minorul, eliberat de autoritatea tutelară;
    - declarația în scris a reprezentantului autorității tutelare sau a reprezentantului instituției în cauză din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului;
    - legitimația de serviciu sau actul de identitate al reprezentantului autorității tutelare sau al reprezentantului instituției în cauză.”;
    e) la alineatul cinci, după cuvintele „persoanei imobilizate” se introduce textul „și/sau aflate în stare gravă într-o instituție medicală (inconștientă, în comă)”, iar în final se completează cu textul „sau, respectiv, demersul instituției medicale ori al autorității administrației publice locale și certificatul medical care atestă starea gravă a sănătății persoanei, eliberat de instituția medicală respectivă”;
    f) se completează în final cu următorul alineat:
    „Documentele specificate în prezentul punct se prezintă în original.”
    28) punctul 45, după cuvîntul „solicitantului” se introduce textul „sau reprezentantului legal, sau persoanei care îl reprezintă, sau persoanei care acționează în interesul acestuia în condițiile prevederilor legale,”;
    29) la punctul 46, cuvîntul „prestat” se substituie cu cuvîntul „solicitat”;
    30) la punctul 47, cuvintele „se refuză eliberarea pașaportului în temeiul restricțiilor aplicate în condițiile prevederilor legale sau nerespectării condițiilor prevăzute de prezentul Regulament” se substituie cu cuvintele „cererea pentru eliberarea pașaportului se respinge în condițiile prevederilor legale”;
    31) punctul 52:
    a) la subpunctul 5), cuvintele „un an” se substituie cu textul „3 ani”;
    b) la subpunctul 7), textul „pe o perioadă de pînă la 2 ani, dar care nu va depăși termenul de valabilitate al buletinului de identitate” se substituie cu textul „pe un termen de 5 ani”;
    c) la subpunctul 8), textul „pînă la un an, dar care nu poate depăși termenul de valabilitate a buletinului de identitate,” se substituie cu textul „3 ani”;
    32) punctul 62 va avea următorul cuprins:
    „62. Cererea pentru eliberarea actului de identitate străinului se depune în condițiile punctului 141 la ghişeul unic, conform programului de activitate stabilit de Biroul migraţie şi azil.”;
    33) punctul 63:
    a) alineatul unu:
    se completează cu subpunctul 11) cu următorul cuprins:
    „11) adeverința privind neapartenența la cetățenia Republicii Moldova, dacă există motive de a considera că solicitantul este cetăţean al Republicii Moldova (în cazul persoanelor născute pe teritoriul Republicii Moldova sau născute din părinți cetățeni ai Republicii Moldova ori din părinți născuți pe teritoriul Republicii Moldova)”;
     subpunctul 2):
     la alineatul unu, după cuvintele „actul de căsătorie” se introduce textul „pentru a confirma înregistrarea căsătoriei sau desfacerea căsătoriei în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ”, iar în final se completează cu textul „ , precum și alte documente de stare civilă”;
    alineatul doi se abrogă;
    subpunctul 3) va avea următorul cuprins:
    „3) actul de identitate al reprezentantului legal (curator, tutore) și actul juridic încheiat în formă autentică care confirmă instituirea tutelei ori curatelei  (decizia autorității tutelare, hotărîrea instanței de judecată definitivă, decizia consiliului de familie, precum și alte acte juridice) – în cazul minorului asupra căruia este instituită tutela sau curatela, precum și în cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei.
    În cazul copilului separat de părinți asupra căruia nu este instituită tutela sau curatela ori în cazul copilului separat de părinți asupra căruia nu este instituită sau a fost revocată tutela sau curatela în condițiile prevederilor legale și care este plasat în serviciul de plasament de tip familial sau de tip rezidențial ori în instituția de asistență socială publică, de educație, de învățămînt, de tratament, ori într-o altă instituție similară, se prezintă suplimentar, după caz:
    - dispoziția autorităţii tutelare cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;
     - dispoziția autorităţii tutelare privind plasarea copilului în instituţia respectivă;
    - documentul ce confirmă funcţia ocupată de conducătorul instituţiei sau documentul ce confirmă împuternicirile de a reprezenta minorul, eliberat de autoritatea tutelară;
    - legitimația de serviciu sau actul de identitate al reprezentantului autorității tutelare ori al reprezentantului instituției în cauză;”
     b) la alineatul patru subpunctul 1), după textul „(modelul anului 1974)” se introduce textul „ , dacă autenticitatea acestuia poate fi confirmată,”;
     c) se completează în final cu următorul alineat:
    „Documentele specificate în prezentul punct se prezintă în original.”
    34) punctul 65:
    a) la alineatul unu subpunctul 4), după cuvintele din paranteze „actul de căsătorie” se introduce textul „pentru a confirma înregistrarea căsătoriei sau desfacerea căsătoriei în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ”, iar în final se completează cu textul „ , precum și alte documente de stare civilă”;
     alineatul doi se abrogă;
     b) alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „La eliberarea documentului de călătorie minorului, inclusiv celui asupra căruia este instituită tutela sau curatela, precum și persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei se prezintă suplimentar:
    a) actul de identitate al reprezentantului legal;
    b) actul juridic încheiat în formă autentică care confirmă instituirea tutelei ori curatelei  (decizia autorității tutelare, hotărîrea instanței de judecată definitivă, decizia consiliului de familie, precum și alte acte juridice);
    c) declaraţia reprezentantului legal, depusă în scris, în faţa persoanei responsabile de recepţionarea cererii sau autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege, din care să rezulte consimţămîntul pentru eliberarea documentului de călătorie persoanei reprezentate.
    În cazul copilului separat de părinți asupra căruia nu este instituită tutela sau curatela ori în cazul copilului separat de părinți asupra căruia nu este instituită sau a fost revocată tutela sau curatela în condițiile prevederilor legale și care este plasat în serviciul de plasament de tip familial sau de tip rezidențial ori în instituția de asistență socială publică, de educație, de învățămînt, de tratament, ori într-o altă instituție similară, se prezintă suplimentar, după caz:
    - dispoziția autorităţii tutelare cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;
    - dispoziția autorităţii tutelare privind plasarea copilului în instituţia respectivă;
    - documentul ce confirmă funcţia ocupată de conducătorul instituţiei sau documentul ce confirmă împuternicirile de a reprezenta minorul, eliberat de autoritatea tutelară;
    - declarația în scris a reprezentantului autorității tutelare sau a reprezentantului instituției în cauză din care să rezulte acordul pentru eliberarea documentului de călătorie;
    - legitimația de serviciu sau actul de identitate al reprezentantului autorității tutelare ori al reprezentantului instituției în cauză.”;
    c) alineatul trei va avea următorul cuprins:
    „În cazul persoanei imobilizate și/sau aflate în stare gravă într-o instituție medicală (inconștientă, în comă), se prezintă suplimentar 2 fotografii 10×15 cm, color, mat, pe fond alb și documentul ce confirmă împuternicirile de reprezentare, certificatul medical care atestă starea şi imposibilitatea prelevării amprentelor digitale (temporar sau permanent) ori demersul instituției medicale sau al autorității administrației publice locale și certificatul medical care atestă starea gravă a sănătății persoanei, eliberat de instituția medicală respectivă.”;
    d) se completează  în final cu următorul alineat:
    „Documentele specificate în prezentul punct se prezintă în original.”
    35) la punctul 66, după cuvîntul „solicitantului” se introduce textul „sau reprezentantului legal, sau persoanei care îl reprezintă, sau persoanei care acționează în interesul acestuia în condițiile prevederilor legale,”;
    36) la punctul 70, alineatul unu va avea următorul cuprins:
    „Formularele privind eliberarea actului de identitate solicitat, pe suport de hîrtie, în copie, şi în format electronic cu dovada achitării tarifelor respective, în original, se expediază în termen de pînă la 24 de ore, prin intermediul curierilor speciali din cadrul Biroului migraţie şi azil, la Agenția Servicii Publice, pentru confecţionarea și/sau personalizarea actelor de identitate.”;
    37) punctul 72 va avea următorul cuprins:
    „72. Procesul de confecţionare și/sau personalizare a actelor de identitate străinilor se suspendă şi se informează Biroul migraţie şi azil în cazul stabilirii divergenţelor dintre informaţia introdusă în formularul întocmit la recepționarea cererii şi datele stocate în Registrul de stat al populaţiei.”;
    38) se completează cu capitolul IV1 cu următorul cuprins:
IV1. MODUL DE COMUNICARE AUTORITĂȚILOR EMITENTE
A ACTELOR DE IDENTITATE ȘI DE EVIDENȚĂ A INTERDICȚIILOR
APLICATE LA ELIBERAREA PAȘAPORTULUI ȘI A DOCUMENTULUI
DE CĂLĂTORIE

    751. Autorităţile care au dispus aplicarea măsurilor de suspendare temporară a dreptului la libera circulaţie a persoanei în străinătate, prevăzute la art. 4 alin. (16) din Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, sînt obligate să comunice autorităţilor emitente a actelor de identitate respective: Agenției Servicii Publice, Biroului migraţie şi azil, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
     752. Evidența datelor privind aplicarea măsurilor de suspendare a dreptului la libera circulație se ține prin sistemele informaționale instituționale ale autorităților emitente, instituite cu scopul asigurării eliberării actelor de identitate în condițiile prevederilor legale.
    753. Comunicările oficiale ale organelor abilitate, încheierile și hotărîrile instanțelor de judecată definitive și executorii sau, după caz, cu executare imediată se transmit în condițiile Legii nr.91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică și documentul electronic sau pe suport de hîrtie.
     Evidența comunicărilor oficiale, încheierilor și a hotărîrilor instanțelor de judecată se ține conform instrucțiunilor elaborate în cadrul autorităților emitente a actelor de identitate.
    754. Comunicările oficiale, încheierile și hotărîrile instanțelor de judecată transmise în formă electronică se înregistrează în sistemul informațional instituțional respectiv la data recepționării, iar cele transmise pe suport de hîrtie se înregistrează în sistemul informațional instituțional pînă la finele următoarei zile lucrătoare de la data recepționării și înregistrării lor în cancelaria autorității emitente a actelor de identitate.
    Interdicția la eliberarea pașaportului sau a documentului de călătorie se consideră aplicată de la momentul înregistrării comunicărilor oficiale, încheierilor și a hotărîrilor instanțelor de judecată în sistemele informaționale ale autorităților emitente a actelor de identitate.
    755. În cazul în care a fost modificată măsura de suspendare a dreptului la libera circulație sau a fost modificat termenul de aplicare a măsurii respective, sau a decăzut necesitatea aplicării acestei măsuri, autoritatea care a dispus aplicarea măsurii informează în acest sens autoritatea emitentă a actelor de identitate respective, în modul stabilit la punctul 753.
    756. La expirarea termenului de aplicare a măsurii de suspendare a dreptului la libera circulaţie  şi în cazul în care autoritatea responsabilă nu a transmis comunicarea privind prelungirea termenului de aplicare a acestei măsuri față de persoana vizată, autoritatea emitentă eliberează actul de identitate respectiv, la cererea persoanei.
    757. Radierea datelor din sistemele informaționale instituționale se efectuează la demersul autorităţii  care a aplicat măsura de suspendare a dreptului la libera circulaţie sau al altei autorități abilitate prin lege cu astfel de funcții, cu prezentarea documentelor doveditoare care înlătură suspendarea dreptului la libera circulație. Radierea datelor se face prin inserarea unei note speciale şi nu reprezintă excluderea fizică a datelor.
     758. Datele privind aplicarea măsurilor de suspendare a dreptului la libera circulație fac parte din categoria specială a datelor cu caracter personal. Asigurarea securității, confidențialității și integrității datelor prelucrate în cadrul sistemelor informaționale ale autorităților emitente a actelor de identitate se efectuează cu respectarea strictă a cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale, aprobate prin hotărîre de Guvern.
     759. La examinarea cererilor pentru eliberarea pașapoartelor și a documentelor de călătorie, autoritățile emitente verifică dacă solicitantul nu se află în una din situațiile de suspendare a dreptului la libera circulație atît prin sistemele informaționale instituționale, cît și prin Sistemul informaţional automatizat „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice” al Ministerului Afacerilor Interne, care asigură evidenţa centralizată a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, în temeiul acordurilor încheiate în condițiile prevederilor legale.
    Accesul la Sistemul informațional automatizat „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice” este unul limitat, condiţionat de rolul utilizatorului, ceea ce presupune vizualizarea doar a conturului ce conţine informaţia care vizează suspendarea dreptului la libera circulaţie a persoanei fizice, în conformitate cu prevederile art. 4 alin.(1) literele a) și c) din Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.”;
    39) punctul 76 se completează cu următorul alineat:
    „În cazul în care de la eliberarea ultimului act de identitate au intervenit modificări în aspectul fizic al feței persoanei, condiționate de intervenție chirurgicală, inclusiv a celei de plastică, de traumatisme (mutilări, cicatrice), de aplicare a tatuajelor, precum și alte modificări  care nu permit identificarea cu certitudine a persoanei, aceasta urmează să prezinte suplimentar documente medicale justificative.”;
    40) punctul 78 va avea următorul cuprins:
    „78. Amprentele digitale se prelevă de la degetul arătător de la ambele mîini. În cazul în care calitatea impresiunilor digitale este necorespunzătoare și/sau  degetele arătătoare prezintă defecte fizice, se prelevă amprenta plană, de bună calitate, a altor degete, în următoarea consecutivitate: mijlocii, inelare sau mari.
    În cazul în care lipsesc toate degetele menționate ale  unei  mîini a solicitantului sau prelevarea amprentelor digitale de la o mînă este temporar imposibilă, se prelevă amprenta digitală de la o singură mînă și pe numele solicitantului se eliberează pașaport sau document de călătorie cu o singură amprentă digitală. În această situație, persoana responsabilă din cadrul autorităţii competente face o mențiune pe cererea solicitantului privind motivele imposibilității prelevării amprentei digitale, care se confirmă de către solicitant prin semnătură.
    În cazul în care lipsesc degetele de la ambele mîini sau prelevarea amprentelor digitale de la ambele mîini este permanent imposibilă din motive medicale, amprentele digitale nu se prelevă și solicitantului i se eliberează pașaport sau document de călătorie fără amprente digitale. În această situație, solicitantul prezintă documentul justificativ emis sau avizat de autoritățile respective din Republica Moldova: documentul care atestă dizabilitatea sau, respectiv, documentul medical.
    În situațiile expuse la alineatele de mai sus din prezentul punct, pașaportul sau documentul de călătorie se eliberează pe termen de valabilitate de 7 ani.
    În cazul în care prelevarea amprentelor digitale de la ambele mîini este temporar imposibilă sau calitatea amprentelor este necorespunzătoare, solicitantului i se eliberează pașaportul  sau documentul de călătorie fără amprente digitale, pe un termen de 12 luni. În această situație, persoana responsabilă din cadrul autorităţii competente face o mențiune pe cererea solicitantului, cu descrierea defectului, care se confirmă de către solicitant prin semnătură.
    41) la punctul 79, cuvintele „cu privire la” se substituie cu cuvîntul „privind”;
    42) se completează cu punctul 791 cu următorul cuprins:
    „791. Amprentele digitale prelevate pentru eliberarea pașapoartelor și a documentelor de călătorie stocate în resursele informaționale ale autorităților emitente și ale celor implicate în procesul de eliberare a actelor de identitate respective se șterg prin procedură automată, imediat după înmînarea acestora sau, în cazul în care nu au fost înmînate, cel tîrziu la împlinirea unui termen de 3 luni de la data personalizării.”;  
    43) punctele 81-83 vor avea următorul cuprins:
    „81. Actele de identitate se ridică de către autoritatea emitentă sau de către alte organe de stat învestite prin lege cu acest drept, în cazul în care:
    1) sînt false, falsificate sau sînt obţinute prin fraudă;
    2) a fost revocat dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova; a încetat sau a fost anulată forma de protecţie (statut de apatrid, statut de refugiat, de beneficiar de protecţie umanitară sau de azil politic). În aceste cazuri se ridică doar actele de identitate eliberate de autoritatea competentă din Republica Moldova;
    3) a fost autorizată emigrarea titularului. În acest caz se ridică actul de identitate de uz intern, iar în cazul refugiatului sau al beneficiarului de protecţie umanitară, care emigrează în baza paşaportului sau a documentului de călătorie eliberat de alte state, se ridică şi documentul de călătorie eliberat de autoritatea competentă din Republica Moldova;
    4) titularul a decedat;
    5) au fost eliberate cu neconformități (actele de identitate eliberate nu corespund cerinţelor tehnice sau datele cu caracter personal ce se conţin în acestea nu corespund cu datele respective din documentele prezentate).
    Actele de identitate care nu cad sub incidenţa primului alineat din prezentul punct şi urmează a fi schimbate, prezentate la depunerea cererii sau, după caz, la înmînarea documentului nou, se anulează prin perforare, cu actualizarea statutului acestora în Registrul de stat al populaţiei, şi se restituie titularului.
    Persoanelor domiciliate în localităţile din stînga Nistrului și municipiul Bender paşapoartele de tip sovietic (modelul anului 1974) li se restituie fără a fi perforate.
    Organul, altul decît cel învestit cu dreptul pentru eliberarea actelor de identitate, este obligat să transmită autorităţii emitente actele de identitate ridicate de la titulari sau de la persoanele care declară decesul titularului, în condiţiile prevederilor legale.
    82. Actul de identitate sau mențiunile de pe fișa de însoțire la acesta sînt nule de drept în cazul în care actul a fost eliberat/mențiunile au fost aplicate  în baza unui document ulterior anulat ori despre care s-a constatat că era nul, fals ori falsificat sau în baza unei informaţii frauduloase.
    Nulitatea actului de identitate sau a menţiunilor de pe fișa de însoțire la acesta  se constată de către instanţa de judecată sau de către autoritatea emitentă din oficiu ori  ca urmare a sesizărilor persoanelor interesate.
    La identificarea documentelor suspecte ce au servit drept temei pentru eliberarea actelor de identitate, autoritatea emitentă iniţiază procedura administrativă pentru verificarea legalităţii eliberării acestora pe baza sesizării în care se expun în scris aspectele pe care se întemeiază obiectul procedurii sau din oficiu.
    Pentru verificarea autenticității documentelor prezentate la eliberarea actelor de identitate și la stabilirea identității titularului, autoritatea emitentă interpelează alte autorităţi publice.
    Procedura administrativă se finalizează prin efectuarea unei operaţiuni administrative sau prin emiterea/adoptarea unui act administrativ.
    În cazul în care se constată eliberarea actelor de identitate în mod fraudulos, autoritatea emitentă care a condus procedura administrativă sesizează organul de urmărire penală pentru examinare conform competenţei.
    Despre constatarea nulităţii actului de identitate sau a menţiunilor de pe fișa de însoțire la acesta se informează titularul acestui act, în termen de 3 zile lucrătoare, dacă constatarea s-a efectuat fără ştirea lui, şi Agenția Servicii Publice, pentru actualizarea informaţiei respective în Registrul de stat al populaţiei.
    Actualizarea informaţiei despre anularea actelor de identitate în Registrul de stat al populației se efectuează în termen de 10 zile de la data aprobării actului administrativ.
    Actul administrativ al autorităţii competente cu privire la anularea actului de identitate poate fi atacat în instanţa de judecată.
    83. În caz de pierdere sau de furt a actului de identitate, titularul depune în scris o declaraţie în acest sens la autoritatea competentă, în termenul stabilit de legislaţia în vigoare.
    Actul de identitate găsit de o persoană terţă se restituie titularului sau se predă autorităţii emitente, iar în cazul aflării terţului în străinătate se predă la MDOC.”;
    44) la punctul 86, prima propoziție se exclude, iar în a doua propoziție cuvîntul „predate” se substituie cu cuvîntul „transmise”;
    45) punctul 87 va avea următorul cuprins:
    „87. Distrugerea actelor de identitate nevalabile, ridicate de autorităţile competente sau predate de titulari sau de persoane terţe, se efectuează de către autoritatea emitentă, în modul stabilit prin actele sale instituţionale, cu actualizarea statutului acestora în Registrul de stat al populaţiei.”;
    46) la punctul 91, textul „imobilele, care fac parte din fondul locativ, reglementat” se substituie cu textul „locuințele proprietate publică sau proprietate privată, reglementate”, iar după cuvîntul „încăperi” se introduce cuvîntul „locuibile”;
    47) la punctele 94 și 95, cuvîntul „primăriile” se substituie cu cuvintele „autorităţile administraţiei publice locale (primăriile, preturile)”;
    48) la punctul 96 subpunctul 4), textul „sau din paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974) valabil” se exclude;
    49) punctul 102:
    a) în primul alineat, după cuvîntul „documente” se introduce textul „ , după caz”;
    b) subpunctul 2) se completează cu alineatul doi cu următorul cuprins:
    „În situațiile în care titularul de drept depune în scris o declarație prin care confirmă faptul că dreptul său de proprietate asupra locuinței este înregistrat în Registrul bunurilor imobile, prezentarea documentelor ce atestă acest drept nu este obligatorie, dacă autoritatea competentă poate verifica, prin resursele informaționale automatizate ale cadastrului bunurilor imobile, veridicitatea datelor declarate”;
    subpunctul 3) se completează în final cu următoarea propoziție: „În cazul în care achitarea taxelor și a tarifelor a fost efectuată prin instrumentele de plăți electronice, dovada achitării se verifică prin sistemele informaționale instituționale de către persoana responsabilă din cadrul autorității competente, fără a fi solicitată dovada achitării pe purtător de hîrtie.”;
    b) se completează cu alineatul doi cu următorul cuprins:
    „Documentele specificate în prezentul punct se prezintă în original.”;
    50) punctul 103 va avea următorul cuprins:
    „103. În cazul înregistrării persoanei la domiciliu sau la reşedinţă în locuinţa proprietate privată asupra căreia aceasta nu are dreptul de proprietate sau de folosinţă, suplimentar se depune în scris declaraţia de primire în spaţiul locativ de către proprietarul sau coproprietarii locuinţei.”;
    51) se completează cu punctul 1031 cu următorul cuprins:
    „1031. În locuința proprietate publică sau proprietate privată, transmisă în folosință în condițiile prevederilor legale, pot fi înregistrați la domiciliu sau la reședință membrii familiei locatarului, dacă contractul de locațiune nu prevede altfel. În acest caz, declarația de primire în spațiul locativ se depune de către locatar și membrii majori ai familiei acestuia, care sînt înregistrați deja la domiciliu sau la reședință pe adresa respectivă.”;
    52) punctele 104–106 vor avea următorul cuprins:
    „104. Cererea pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţă se depune personal. În cazul în care schimbarea domiciliului sau a reşedinţei nu condiţionează schimbarea actului de identitate, se admite depunerea cererii de către alte persoane, și anume:
    a) în cazul minorului, inclusiv al celui asupra căruia este instituită tutela sau curatela, precum și în cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, în calitate de solicitant acționează reprezentantul legal corespunzător (părinte, tutore, curator);
    b) în cazul copilului separat de părinți asupra căruia nu este instituită tutela sau curatela, cererea se depune de către autoritatea tutelară;
    c) în cazul copilului separat de părinți asupra căruia nu este instituită ori a fost revocată tutela sau curatela în condițiile prevederilor legale și care este plasat în serviciul de plasament de tip familial sau de tip rezidențial ori în instituția de asistență socială publică, de educație, de învățămînt, de tratament, ori într-o altă instituție similară, cererea se depune de către administraţia instituţiei respective;
    d) prin reprezentantul împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege;
    e) în cazul persoanei cu boală mintală sau deficiențe fizice, mintale ori psihologice, aflate la întreținere în instituția de tratament sau în instituția socială, asupra căreia nu este instituită măsura de ocrotire sub nicio formă, cererea se depune de către administrația instituției respective;  
    f) în cazul elevilor, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, rezidenţilor şi secundariaţilor clinici cazați în cămine, precum și al persoanelor specificate la punctul 116 subpunctele 1), 3) și 4), cererea pentru înregistrarea la reşedinţă poate fi depusă prin intermediul reprezentantului serviciului responsabil de evidenţa locatarilor în încăperile locuibile sau prin intermediul unui angajat al instituţiei delegat cu asemenea atribuţii.
    În cazul în care schimbarea domiciliului sau a reședinței condiționează schimbarea actului de identitate, cererea pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședință se depune în condițiile punctului 141.
     105. Declaraţia de primire în spaţiul locativ, declaraţia proprietarului sau a coproprietarilor locuinţei prin care declară că sînt titulari de drept ai locuinţei se depune în scris personal sau de reprezentantul împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege, în faţa persoanei abilitate cu funcţii de înregistrare a persoanelor la domiciliu sau la reşedinţă, sau se autentifică de notar ori de alte persoane abilitate prin lege.
    106. Actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinței este unul din următoarele:
    1) actul de proprietate asupra locuinţei, încheiat în condiţii de validitate prevăzute de legislaţia în vigoare şi înregistrat la organul cadastral. În cazul în care proprietarul locuinței, din anumite circumstanţe, nu poate prezenta documentul respectiv, este în drept să prezinte extrasul din Registrul bunurilor imobile eliberat de organul cadastral, care este valabil pe un termen de 2 luni de la data eliberării;
    2) bonul de repartiţie a locuinţei proprietate publică, pasibilă de privatizare în condițiile prevederilor legale, eliberat de autoritatea administraţiei publice locale (primărie) după data de 29 noiembrie 2015, sau, după caz, reconfirmat de autoritatea administraţiei publice locale (primărie) dacă a fost eliberat pînă la data de 29 noiembrie 2015;
    3) contractul de locațiune, încheiat în condiţiile capitolului VIII din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuinţe, între beneficiarul de loc în cămin şi locator. În cazul cazării elevilor în căminele din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat – o copie a deciziei instituţiei de învăţămînt în a cărei gestiune se află căminul şi ordinul privind repartizarea spațiului locativ;
    4) contractul de locaţiune sau sublocaţiune, încheiat în condițiile capitolului VIII din Legea nr.75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe;
    5) hotărîrea instanţei judecătoreşti definitivă despre recunoaşterea dreptului de folosință asupra locuinței;
    6) extrasul din Registrul de evidenţă a gospodăriilor populaţiei din localitatea respectivă ce atestă înregistrarea locuinței şi evidenţa membrilor gospodăriei ţărăneşti;
    7) demersul administraţiei instituţiei de asistență socială, instituţiei medico-sanitare specializate, serviciului de plasament de tip familial sau de tip rezidențial, instituţiei penitenciare, unităţii militare, instituţiei de învăţămînt, inclusiv a celei din subordinea Ministerului Afacerilor Interne sau a Ministerului Apărării, centrelor de plasament, precum şi a altor instituţii specializate ce dispun de  încăperi locuibile, în cazul în care pentru instalarea persoanelor nu este obligatorie încheierea contractului de locațiune.”;
    53) la punctul 109, cuvintele „de părinţi sau” se exclud;
    54) punctele 110 şi 112 vor avea următorul cuprins:
    „110. Pentru înregistrarea  minorului la domiciliul ori la reşedinţa părinţilor, a unuia din părinţi sau a reprezentantului legal, acordul proprietarului, coproprietarilor locuinţei sau al locatarului şi al membrilor majori ai familiei acestuia, care sînt înregistraţi la domiciliu ori la reşedinţă pe adresa respectivă, nu este obligatoriu.
    În cazul în care părinţii minorului au înregistrare la domiciliu ori la reşedinţă pe adrese diferite, minorul se înregistrează la adresa părintelui care îl reprezintă la autoritatea competentă sau la adresa celuilalt părinte, cu acordul acestuia.
    Dovada adresei de domiciliu sau de reședință la care se înregistrează minorul se face prin mențiunea respectivă din actul de identitate al părintelui care îl reprezintă sau al reprezentantului legal, a cărei valabilitate se verifică prin Registrul de stat al populației ori, după caz, prin fișierul manual.”;
    „112. Termenul reşedinţei în locuința aflată în proprietate privată se determină de comun acord cu proprietarul sau coproprietarii locuinţei.
    În locuința proprietate publică sau proprietate privată, închiriată în condițiile prevederilor legale, termenul reședinței este stabilit de durata pe care este încheiat contactul de locațiune.
    În situația prevăzută la punctul 1031, termenul reședinței se determină de comun acord cu locatarul și membrii majori ai familiei, care sînt înregistrați în locuința închiriată, dar care nu va depăși termenul prevăzut de contractul de locațiune.”;
    55) se completează cu punctul 1121 cu următorul cuprins:
    „1121. În casa de vacanță  înregistrarea la reședință se efectuează pe perioada solicitată, dar nu mai mare de un an, cu condiția că în actul de proprietate asupra acestei locuințe, încheiat în condiții de validitate prevăzute de legislația în vigoare și înregistrat în Registrul bunurilor imobile, este indicată adresa, atribuită conform prevederilor legale.”;
    56) punctul 113 va avea următorul cuprins:
    „113. Persoanele înmatriculate la instituţiile de învăţămînt din subordinea Ministerului Afacerilor Interne sau a Ministerului Apărării, care locuiesc în încăperi locuibile din clădirile situate pe teritoriul acestor instituţii (cazarme) se înregistrează la reşedinţă pe perioada studiilor.”;
    57) punctul 116:
    a) la subpunctul 1), cuvîntul „sociale” se substituie cu cuvintele „de asistență socială”, iar cuvintele din paranteze „instituţii medico-sanitare specializate etc.” se substituie cu cuvintele „centre de plasament, centre de reabilitare, centre comunitare multifuncţionale, instituții psihoneurologice, precum și alte instituții similare”;
    b) subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
    „2) copiii separați de părinți asupra cărora nu este instituită ori a fost revocată tutela sau curatela în condițiile prevederilor legale și care sînt plasați în serviciul de plasament de tip familial sau de tip rezidențial ori în instituția de asistență socială publică, de educație, de învățămînt, de tratament, ori într-o altă instituție similară;”;
    la subpunctul 6), cuvintele „imobilele (cazarmele)” se substituie cu cuvintele „încăperile locuibile din clădirile (cazarme)”;
    58) punctul 118:
    a) subpunctul 3):
    la alineatul unu, după cuvîntul „locuinței” se introduc cuvintele „proprietate privată”, iar cuvintele „acestui imobil” se substituie cu cuvintele „acestei locuinţe”;
    după alineatul unu se completează cu următorul alineat:
    „În situațiile în care titularul de drept depune în scris o declarație potrivit căreia dreptul său de proprietate asupra locuinței este înregistrat în Registrul bunurilor imobile, prezentarea documentelor ce atestă acest drept nu este obligatorie, dacă autoritatea competentă poate verifica prin resursele informaționale automatizate ale cadastrului bunurilor imobile, veridicitatea datelor declarate.”;
    în ultimul alineat, cuvintele „imobilului aflat” se substituie cu cuvintele „locuinței aflate”;
    b) se completează cu subpunctul 31) cu următorul cuprins:
    „31) la demersul locatorului prin care se confirmă rezilierea contractului de locațiune a locuinței proprietate publică. În această situație reprezentantul locatorului se identifică prin actul de identitate și prezintă documentele ce atestă dreptul de proprietate sau de gestiune și de reprezentare”;
    c) subpunctul 4) va avea următorul cuprins:
    „4) la demersul administraţiei instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor sau serviciilor sociale de plasament în a căror administrare se află încăperile locuibile care le aparţin (cămine, cazarme, case-internat, case de copii de tip familial, case comunitare, aziluri de bătrîni şi invalizi, orfelinate, instituţii penitenciare, unităţi şi structuri militare, centre de plasament temporar, alte tipuri de instituţii rezidenţiale), în situația în care încăperea locuibilă nu a fost transmisă în folosință în baza unui contract de locațiune”;
    d) la subpunctul 5), cuvintele „a spațiului locativ” se substituie cu cuvintele „asupra locuinței”;
    e) subpunctul 6) va avea următorul cuprins:
    „6) în cazul decesului – în temeiul certificatului de deces sau comunicării oficiale în acest sens  a organului de stare civilă, sau în temeiul informației despre actul și certificatul de deces al persoanei respective, actualizate în Registrul de stat al populației de organul de stare civilă. Cetățenii Republicii Moldova decedați în străinătate, ale căror acte de deces nu au fost transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova, pot fi radiați din evidență și în temeiul comunicării oficiale privind decesul a organului de stare civilă, întocmite în temeiul comunicării oficiale a autorității competente din străinătate și transmise direct Agenției Servicii Publice sau prin intermediul Ministerului Justiției ori MDOC, potrivit obligațiilor prevăzute de acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte sau pe bază de reciprocitate.”;
    f) ultimul alineat se completează în final cu cuvintele „de organele de stare civilă”;
    59) punctul 120 va avea următorul cuprins:
    „120. Cererea pentru radierea din evidenţă se depune personal sau de reprezentatul împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege.”;
    60) punctul 123 va avea următorul cuprins:
    „123. Dacă în procesul de eliberare a actelor de identitate, de înregistrare a persoanei la domiciliu sau la reşedinţă, în Registrul de stat al populaţiei sau în fișierul manual au fost incluse date eronate, incomplete despre persoană sau despre adresa de domiciliu/reşedinţă a acesteia sau informaţia nu s-a actualizat în termenul stabilit, subdiviziunile Agenției Servicii Publice sau Biroul migraţie şi azil au obligaţia, în temeiul actelor justificative prezentate de persoană sau de reprezentantul său legal, sau de reprezentantul împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege, sau de persoana care acționează în interesul acesteia în condițiile prevederilor legale, sau de MDOC, la solicitarea lor sau din oficiu, să întreprindă măsuri de rectificare, completare sau de actualizare a informaţiei respective, în termen de pînă la 10 zile.
    În cazul în care autoritatea competentă dispune de documentele justificative, prezentarea acestora de către solicitant nu este necesară.
    În aceste situaţii, după caz, se aplică menţiunea corectă privind înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţă pe buletinul de identitate provizoriu, pe fişa de însoţire, sau are loc schimbarea documentului ori a fișei de însoțire în condițiile prezentului Regulament.”;
    61) punctul 126:
    a) alineatul unu:
    la subpunctul 4):
    alineatul unu, după cuvintele din paranteze „actul de căsătorie” se introduc cuvintele „pentru a confirma înregistrarea căsătoriei sau desfacerea căsătoriei în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ, precum și alte documente de stare civilă”;
    alineatul doi se abrogă;
    subpunctul 7) se abrogă;
    subpunctul 11) va avea următorul cuprins:
    „11) declaraţia autentificată  de notar sau de alte persoane abilitate prin lege a reprezentantului legal al minorului, inclusiv al celui asupra căruia este instituită tutela sau curatela, precum și al persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, care rămîne cu domiciliul sau cu reşedinţa în Republica Moldova, din care să rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate la un alt reprezentant legal stabilit cu domiciliul în străinătate. În asemenea caz, se prezintă şi declaraţia din care să rezulte că reprezentantul legal la care se stabileşte persoana reprezentată acordă spaţiul locativ şi întreţinere. În cazul în care reprezentantul legal este altul decît părinţii, se prezintă suplimentar actul juridic încheiat în formă autentică care confirmă instituirea tutelei ori curatelei  (decizia autorității tutelare, hotărîrea instanței de judecată definitivă, decizia consiliului de familie, precum și alte acte juridice)”;
    subpunctul 12) se completează în final cu următoarea propoziție:  „În cazul în care achitarea taxelor și a tarifelor a fost efectuată prin instrumentele de plăți electronice, dovada achitării se verifică prin sistemele informaționale instituționale de către persoana responsabilă din cadrul autorității competente, fără a fi solicitată dovada achitării pe purtător de hîrtie.”;
    b) se completează cu următorul alineat:
    „Documentele specificate în prezentul punct se prezintă în original.”;
    62) la punctul 134, cuvintele „nu au înregistrare la domiciliu” se substituie cu cuvintele „declară că nu domiciliază”, iar în final se completează cu cuvintele „ , după  actualizarea informaţiei privind domiciliul în Registrul de stat al populaţiei sau, după caz, în fişierul manual”;
    63) punctul 135 va avea următorul cuprins:
    „135. Cetăţeanul Republicii Moldova născut din părinţi cu domiciliul în străinătate şi care nu s-a repatriat pînă în prezent se ia în evidenţă cu domiciliul în străinătate. În cazul în care unul dintre reprezentanții legali este domiciliat în Republica Moldova, pînă la atingerea majoratului, reprezentanții legali decid de comun acord domiciliul copilului, cu consimţămîntul acestuia, dacă are vîrsta de peste 10 ani. Declaraţia reprezentanţilor legali în acest sens şi consimţămîntul minorului se autentifică de notar sau de alte persoane abilitate prin lege.