LPC179/2017
ID intern unic:  372271
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 179
din  21.07.2017
pentru modificarea şi completarea
Codului transporturilor rutiere
Publicat : 04.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 277-288     art Nr : 487
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 247–248, art. 568), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, litera m) se abrogă.
    2. La articolul 6 alineatul (5), textul „31 ianuarie” se substituie cu textul „31 martie”.
    3. La articolul 11 alineatul (10), textul „31 ianuarie” se substituie cu textul „31 martie”.
    4. Articolul 37:
    se completează cu alineatul (71) cu următorul cuprins:
    „(71) Operatorii de transport rutier pot depune la sediul organului central de specialitate cererile privind modificarea programului de transport rutier interraional numai în perioada 1 decembrie – 15 ianuarie. La cerere urmează a fi anexate, obligatoriu, proiectul graficului de circulaţie şi schema serviciului regulat care se solicită a fi deschis/modificat.”
    alineatul (9) se abrogă.
     5. Articolul 39:
    la alineatul (9), textul „în termen de 15 zile” se substituie cu textul „în termen de 30 de zile”;
     articolul se completează cu alineatul (101) cu următorul cuprins:
     „(101) La solicitarea operatorului de transport rutier, organul central de specialitate înaintează, în termen de 15 zile lucrătoare, autorităţilor competente ale statelor pe al căror teritoriu sînt îmbarcate şi/sau debarcate persoanele ori care sînt tranzitate decizia privind prelungirea cursei existente şi copiile documentelor relevante, în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.”
    la alineatul (13), textul „ , d) şi h)” se substituie cu textul „și d)”;
     6. La articolul 63:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) La efectuarea transportului rutier contra cost de persoane se interzice utilizarea vehiculelor rutiere destinate transporturilor de mărfuri reutilate pentru transporturile de persoane.”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Prin derogare de la alin. (3) se permite, pînă la 1 septembrie 2022, utilizarea vehiculelor rutiere destinate transporturilor de mărfuri reutilate în vederea efectuării transporturilor de persoane, în cazul în care aceste vehicule erau incluse în licenţa de transport rutier contra cost de persoane a unui operator de transport rutier la data de 1 iunie 2017.”
    7. Articolul 153 alineatul (1):
    litera a):
    la prima liniuță, textul „după 2 ani” se substituie cu textul „după 4 ani”;
    la a doua liniuță, textul „după un an” se substituie cu textul „după 3 ani”,
    la litera i), textul „1 ianuarie 2017” se substituie cu textul „1 iunie 2018”;
    litera k) se abrogă.
     8. La anexa nr. l:
     textul „Copie conformă a licenței de transport rutier valabilă pentru transportul rutier în trafic1........................................” se substituie cu textul:
    „COPIE CONFORMĂ A LICENȚEI DE TRANSPORT
     RUTIER CONTRA COST”;
    textul „1Se completează cu cuvintele „naţional” sau „internaţional” în conformitate cu art. 24 din prezentul cod.” se exclude.
    Art. II. – Guvernul va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 179. Chișinău, 21 iulie 2017.