LPC180/2017
ID intern unic:  372273
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 180
din  21.07.2017
cu privire la modificarea unor acte legislative
Publicat : 04.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 277-288     art Nr : 489
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 43 alineatul (1) litera k), cuvintele „din rîndul consilierilor” se exclud.
    2. La articolul 49 alineatul (4), cuvîntul „vicepreședinte” se substituie cu cuvintele „președinte și vicepreședinte”.
    Art. II. – La punctul 4 din anexa la Legea nr. 457/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 248–253, art. 998), textul „ , din rîndul consilierilor,” se exclude.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 180. Chișinău, 21 iulie 2017.