LPC197/2017
ID intern unic:  372280
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 197
din  21.07.2017
pentru modificarea și completarea Legii nr. 291/2016 cu privire
la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc
Publicat : 04.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 277-288     art Nr : 495
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
     Art. I. – Legea nr. 291/2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 2–8, art. 3), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2:
    noțiunea „punct de vînzare a mijloacelor de joc specifice (punct de vînzare)” va avea următorul cuprins:
    „punct de vînzare a mijloacelor de joc specifice (punct de vînzare) – încăpere special amenajată pentru primirea mizelor și plata cîștigurilor la jocurile de noroc cu risc social scăzut (loterii și pariuri la competiții/evenimente sportive, cu excepția loteriilor momentane) și care nu necesită prezența îndelungată a jucătorilor;”
    noțiunea „automat de joc cu cîştiguri băneşti (automat de joc)” va avea următorul cuprins:
    „automat de joc cu cîștiguri bănești (automat de joc) – dispozitiv mecanic sau electronic pus în funcțiune cu ajutorul monedelor, jetoanelor sau în alt mod şi la care cîştigul este determinat în exclusivitate de elemente aleatorii generate nemijlocit de dispozitivul respectiv și/sau de un server central care le transmite dispozitivului printr-un sistem de comunicație securizat;”
    articolul se completează cu o nouă noțiune cu următorul cuprins:
    „venit brut din jocurile de noroc al organizatorului de jocuri de noroc – diferența, calculată pentru fiecare tip de joc pe o zi/lună calendaristică, dintre suma încasărilor de la participanții la joc, cu titlu de taxă de participare la joc, şi suma cîștigurilor plătite.”
    2. La articolul 11, litera i) va avea următorul cuprins:
    „i) a asigurat, după obținerea licenței corespunzătoare, dar înainte de a începe genul de activitate licențiat, riscul de neachitare a cîștigurilor în favoarea jucătorilor contra unei sume nu mai mici decît capitalul social, precum și își asumă asigurarea acestui risc, în fiecare an de gestiune ulterior, contra unei sume echivalente cu diferența pozitivă dintre suma cîștigurilor jucătorilor și suma mizelor de joc din anul precedent de gestiune, dar nu mai mică decît capitalul social;”.
    3. La articolul 12 alineatul (2), litera k) va avea următorul cuprins:
    „k) să afişeze în loc vizibil, pentru jocurile de noroc cu risc social sporit, regulile de desfăşurare a jocurilor respective, licenţele corespunzătoare sau copiile autorizate de pe acestea (cu deţinerea originalelor la sediu). Pentru jocurile cu risc social scăzut este obligatorie publicarea acestor documente pe pagina web a organizatorului jocului de noroc;”.
    4. La articolul 13 alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) persoanelor care nu au împlinit vîrsta de 21 de ani – pentru jocurile de noroc cu risc social sporit și persoanelor care nu au împlinit vîrsta de 18 ani – pentru jocurile de noroc cu risc social scăzut.”
    5. Articolul 14:
    alineatele (2)–(4) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Regulamentul-tip include:
    a) drepturile, obligațiile organizatorului jocului de noroc și interdicțiile aplicate acestuia;
    b) drepturile, obligațiile jucătorului şi interdicțiile aplicate acestuia;
    c) cerinţele faţă de localul de joc, sala de joc;
    d) cerinţele faţă de utilajul de joc şi mijloacele de joc;
    e) descrierea activităţilor în domeniul jocurilor de noroc (automate de joc cu cîştiguri băneşti/cazinou/loterie/pariu);
    f) valoarea şi formele garanţiei financiare;
    g) condiţiile de plată a cîştigurilor;
    h) alte prevederi legale.
    (3) Regulile de desfăşurare a jocului de noroc, elaborate de către organizatorul jocului de noroc şi aprobate de către autoritatea competentă, conţin:
    a) denumirea organizatorului jocului de noroc;
    b) descrierea exactă a sistemului de joc aplicat (condiţiile în detalii ale jocului);
    c) locul, modul şi termenul-limită de eliberare a cîştigurilor;
    d) modul şi termenele de examinare şi, după caz, satisfacere a reclamaţiilor jucătorilor;
    e) alte informaţii stabilite de prezenta lege.
    (4) În lipsa contradicțiilor între regulile de desfășurare a jocului de noroc şi prevederile prezentei legi, autoritatea competentă introduce jocul de noroc în registrul corespunzător al jocurilor de noroc. În cazul depistării în regulile de desfășurare a jocului de noroc a contradicțiilor cu prevederile prezentei legi, autoritatea competentă expediază organizatorului jocurilor de noroc, în termen de 15 zile de la data adresării acestuia, o solicitare de modificare a regulilor de desfășurare a jocului de noroc.”
    articolul se completează cu alineatele (5) și (6) cu următorul cuprins:
    „(5) Modificările în regulile de desfăşurare a jocului de noroc înregistrat se aprobă de către autoritatea competentă în condiţiile alin. (1) și (4).”
    (6) Pe lîngă regulile de desfăşurare a jocului de noroc, organizatorul plasează și actualizează la zi pe pagina sa web programul de desfăşurare a jocurilor de noroc, elaborat în corespundere cu regulile de desfăşurare a jocului de noroc aprobate, care conține modificări ale condițiilor activității de joc, precum orarul tragerilor, coeficienții de joc, evenimentele sportive pentru care se primesc mize și numărul acestora, numărul de cifre/simboluri/semne care pot forma combinații cîștigătoare (pentru jocurile de loterie), sistemul de jackpot, cîștigurile suplimentare, instrucțiunile suplimentare pentru jucători, regulile speciale pentru plata cîștigurilor. Modificările programului de desfăşurare a jocurilor de noroc nu afectează mizele care au fost acceptate înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.”
    6. La articolul 15 alineatul (9), textul „90 de zile lucrătoare” se substituie cu textul „trei luni”.
    7. Articolul 17:
    la alineatul (1), cuvintele „este obligat” se substituie cu textul „ , precum și producătorul/distribuitorul mijloacelor de joc/utilajului de joc sînt obligați”, iar cuvintele „contractului de vînzare-cumpărare sau contractului de leasing al mijloacelor” – cu cuvintele „actului juridic în baza căruia acesta a obținut mijloacele”;
    la alineatul (2), după cuvintele „jocurilor de noroc,” se introduce textul „organizatorul jocurilor de noroc care constituie monopol de stat,”.
    8. Articolul 19:
    alineatul (5) se completează în final cu textul: „Organizatorul poate să înregistreze două sau mai multe jocuri de noroc diferite sub același tip de loterie.”
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Punctele de vînzare a biletelor de loterie sînt amplasate cu notificarea prealabilă a autorităților publice locale de către organizator. Mijloacele de joc specifice pentru loteria momentană se distribuie liber prin intermediul unităților comerciale.”
    9. La articolul 20 alineatul (1), cuvintele „Loteria fără tiraje” se substituie cu cuvintele „Loteria cu tiraje”.
    10. Articolul 21:
    la alineatul (1), după textul „extrageri de numere,” se introduce textul „simboluri, litere și/sau semne,”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
     „(2) În cazul loteriei cifrice, fondul de cîştiguri se formează potrivit modului şi în proporţia stabilite în regulile de desfășurare a loteriei respective și:
    a) fie nu este mai mic de 50% din suma vînzărilor mijloacelor de joc specifice realizate pînă la momentul efectuării tragerii;
    b) fie este format din toate mizele cîștigătoare, multiplicate cu coeficienții determinați prealabil de către organizator pentru fiecare combinație.”
    la alineatul (3), litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) combinațiile alese de jucător.”
    la alineatul (6), cuvintele „să aibă memorie fiscală” se substituie cu cuvintele „să corespundă prevederilor actelor normative, aprobate de către Guvern, cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar, să fie dotate cu”;
    alineatul (7) se abrogă.
    11. La articolul 23 alineatul (5), litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) planul de distribuire a cîștigurilor.”
    12. Articolul 24:
    la alineatul (3), textul „În cazul loteriilor cu tiraje, biletele de loterie electronice sînt create (generate) de un generator de numere aleatorii situat pe serverul sistemului electronic de loterii.” se substituie cu textul:
    „În cazul loteriilor cu tiraje, biletele de loterie electronice sînt personalizate de către jucător prin alegerea combinației de joc și/sau sînt create (generate) de un generator de numere aleatorii situat pe serverul sistemului electronic de loterii.”
    la alineatul (11), textul „ , în locul distribuirii,” se exclude.
    13. Articolul 26:
    alineatul (1):
    la litera a), textul „100%” se substituie cu textul „pînă la 25%”;
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) pînă la 25% din fondul de cîştiguri al loteriei cu tiraje, cu excepţia acelei părţi care se plătește jucătorului la punctul de vînzare la care sînt primite mizele pentru participare la loterie.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Agenția Servicii Publice este în drept să stabilească obligația de furnizare a garanției financiare, mărimea acesteia și condițiile speciale de depunere a garanției financiare, în funcție de specificul desfășurării loteriei concrete.”
    14. La articolul 28 alineatul (2), cuvintele „numai de către” se substituie cu cuvintele „de către”, iar cuvintele „și numai în strictă” – cu cuvintele „în strictă”.
    15. Articolul 29:
    alineatul (1) se completează în final cu textul „ , cu excepția loteriilor pentru care cîștigul se stabilește în bază de coeficienți determinați prealabil de către organizator pentru fiecare combinație”;
    la alineatul (4), cuvintele „general de prescripție prevăzut de legislație” se substituie cu cuvintele „prevăzut la art. 15 alin. (3) și (9).”
    16. Articolul 31:
    se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) În cazul majorării numărului de mese de joc sau a unităților de exploatare a meselor de ruletă, indicate în anexa licenţei, taxa pentru licență se va recalcula în funcţie de aceasta și de numărul de zile calendaristice rămase pînă la expirarea termenului de valabilitate al licenţei.”
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) În cazul suspendării licenței pentru activitatea de întreținere a cazinoului, la cererea titularului licenței, taxa pentru licență se va recalcula din data adoptării de către autoritatea competentă a deciziei privind suspendarea licenței. Taxa pentru licență se recalculează în baza cererii titularului licenței.”
    la alineatul (8), litera i) se completează în final cu textul „ , în mărimea stabilită la art. 11 lit. i)”;
    la alineatul (15), cuvintele „primei licențe” se substituie cu cuvintele „licenței precedente”.
    17. Articolul 43:
    la alineatul (6), cuvintele „sa aibă memorie fiscală,” se substituie cu cuvintele „să corespundă prevederilor actelor normative, aprobate de către Guvern, cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar, să fie dotate cu”;
    alineatul (7) se abrogă;
    la alineatul (10), după textul „desfășurarea pariurilor” se introduce textul „ , prevăzute la alin. (2) lit. a),”.
    18. La articolul 46 alineatul (2) litera a), cifrele „21” se substituie cu cifrele „18”.
    19. La articolul 47 alineatul (6), textul „şi constituie cel puţin 70% din sumele încasate pentru fiecare joc” se substituie cu textul „şi se stabilește conform regulilor aplicabile tipului respectiv de joc de noroc”.
    20. La articolul 48 alineatul (2), litera e) se completează în final cu cuvintele „și a transferurilor de pe conturile bancare folosite pentru alimentarea conturilor de joc ale jucătorului sau pentru plasarea mizelor pe paginile web blocate”.
    21. La articolul 50, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Pentru a fi înregistrat, conform alin. (1), jucătorul trebuie să furnizeze următoarele informații:
    a) numele, prenumele și numărul de identificare – pentru cetățenii Republicii Moldova;
    b) numele, prenumele și numărul de identificare, numărul și seria documentului de identitate, data nașterii și o adresă validă – pentru cetățenii străini și apatrizii cu reședința în Republica Moldova.
    Nu mai tîrziu de momentul transferului mijloacelor bănești în contul de joc al jucătorului, organizatorul trebuie să verifice datele înregistrate și să rețină numărul contului bancar de pe care s-a efectuat transferul, pentru a efectua plățile corespunzătoare, conform regulilor de joc publicate. În procesul de colectare, stocare și gestionare a datelor furnizate de către jucători, organizatorul trebuie să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal.”
    22. Articolul 51:
    la alineatul (2), cuvîntul „furnizează” se substituie cu cuvîntul „stochează”;
    la alineatul (3), după cuvintele „producerea evenimentului” se introduc cuvintele „sau evenimentelor (pariuri combinate)”.
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                      Andrian CANDU

    Nr. 197. Chișinău, 21 iulie 2017.