HGC887/2017
ID intern unic:  372298
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 887
din  01.11.2017
cu privire la crearea Inspectoratului
pentru Protecția Mediului
Publicat : 03.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 383-388     art Nr : 992
    În temeiul prevederilor art. 14 alin. (7) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu modificările și completările ulterioare, și art. XXVII alin. (4) liniuța a doua din Legea nr. 230 din 23 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 369-378, art. 755), în vederea optimizării autorităților cu funcții de control și supraveghere în domeniul protecției mediului și resurselor naturale, conform anexei la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181-184, art. 595), cu modificările și completările ulterioare, precum şi Legii nr. 185 din 21 septembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 371-382, art. 632), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă, la propunerea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, crearea Inspectoratului pentru Protecția Mediului în subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului prin fuziunea (contopirea) Inspectoratului Ecologic de Stat  și Serviciului Piscicol.
    2. Inspectoratul pentru Protecția Mediului este succesorul de drepturi și obligații al Inspectoratului Ecologic de Stat şi al Serviciului Piscicol. 
    3. Patrimoniul, unităţile de personal stabilite în statele de personal şi bugetul pentru anul 2017 ale Inspectoratului Ecologic de Stat şi ale Serviciului Piscicol se transmit Inspectoratului pentru Protecția Mediului.
    4. Personalul angajat al Inspectoratului Ecologic de Stat şi al Serviciului Piscicol se transferă în Inspectoratul pentru Protecţia Mediului, în conformitate cu legislația muncii.
    5. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului în comun cu Inspectoratul Ecologic de Stat și Serviciul Piscicol:
    1) în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea prezentei hotărîri, vor crea comisia de reorganizare a autorităților nominalizate și vor asigura organizarea și desfășurarea primei ședințe a comisiei;
    2) în termen de 2 luni și 7 zile de la publicarea prezentei hotărîri:
    a) vor asigura, prin intermediul comisiei de reorganizare, fuziunea (contopirea), în modul stabilit de legislație, a Inspectoratului Ecologic de Stat și a Serviciului Piscicol, precum și transmiterea patrimoniului acestora Inspectoratului pentru Protecția Mediului conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 1, art. 2), cu modificările și completările ulterioare;
    b) vor asigura crearea structurii interne a Inspectoratului pentru Protecția Mediului, care să cuprindă:
    consiliul de soluționare a disputelor, conform prevederilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
    subdiviziuni responsabile de siguranța ocupațională și subdiviziuni responsabile de analiza și evaluarea riscurilor și de planificarea controalelor;
    c) vor prezenta Guvernului spre aprobare:
regulamentul privind organizarea și funcționarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului, precum și modificări la celelalte acte normative care reglementează activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat și a Serviciului Piscicol;
    structura și efectivul-limită ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului.
    6. În termen de 10 zile lucrătoare de la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului, conducătorul acestuia va aproba statele de personal.
    7. În termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea prezentei hotărîri, conducătorii Inspectoratului Ecologic de Stat şi Serviciului Piscicol vor iniția procedura de preavizare a personalului entităților cu privire la reorganizarea autorităților și, după caz, transferul acestora în cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, conform prevederilor legislației muncii.
    Disponibilizarea salariaților care refuză transferul în cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului se va efectua în conformitate cu legislația muncii.
    8. Cheltuielile pentru realizarea prezentei hotărîri vor fi efectuate din contul și în limitele alocațiilor bugetare aprobate în bugetul de stat pentru anul 2017.
    9. Agenția Servicii Publice va opera modificările necesare în documentele cadastrale, la cererea titularului de drept, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
    10. La pct. 1) din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 847 din 18 decembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 189-190, art. 925), cu modificările și completările ulterioare, poziția „Inspectoratul Ecologic de Stat” se substituie cu poziția „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”, iar  poziţia „Serviciul Piscicol” se exclude.
    11. Responsabilitatea şi răspunderea pentru executarea prezentei hotărîri le poartă conducerea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                     Vasile Bîtca

    Nr. 887. Chişinău, 1 noiembrie 2017