HGM902/2017
ID intern unic:  372415
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 902
din  06.11.2017
cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietății Publice
Publicat : 10.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 390-395     art Nr : 1011
    MODIFICAT
   
HG244 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.274; în vigoare 26.04.19
    HG22 din 18.01.19, MO24-28/25.01.19 art.41; în vigoare 25.01.19
    HG1271 din 26.12.18, MO13-21/18.01.19 art.8; în vigoare 18.01.19
    HG919 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.977; în vigoare 28.09.18
    HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18
    HG405 din 25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.447    În temeiul art.7 lit. b) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), art.7 alin.(2) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările și completările ulterioare, şi art.17 din Legea nr.98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietății Publice, conform anexei nr.1;
    2) Structura Agenţiei Proprietăţii Publice, conform anexei nr.2;
    3) Organigrama Agenţiei Proprietăţii Publice, conform anexei nr.3;
    4) Lista întreprinderilor de stat fondate de Agenţia Proprietății Publice, conform anexei nr.4;
    41) Lista societăților comerciale cu cota statului în capitalul social în care Agenția Proprietății Publice exercită funcția de deținător de acțiuni (părți sociale), conform anexei nr.41;
    5) Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.5;
    6) Lista hotărîrilor Guvernului care se abrogă, conform anexei nr.6.
    [Pct.1 modificat prin HG1271 din 26.12.18, MO13-21/18.01.19 art.8; în vigoare 18.01.19]
    2. Se stabileşte efectivul-limită al Agenţiei Proprietății Publice în număr de 99 de unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform cadrului normativ în vigoare.
    [Pct.2 modificat prin HG1271 din 26.12.18, MO13-21/18.01.19 art.8; în vigoare 18.01.19]
    3. Agenţia Proprietății Publice va avea un director general şi trei directori generali adjuncți.
    [Pct.2 modificat prin HG1271 din 26.12.18, MO13-21/18.01.19 art.8; în vigoare 18.01.19]
    4. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale din subordinea Guvernului, precum şi autorităţile administrative din subordinea acestora, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, vor transmite întreprinderile de stat în care exercită funcţia de fondator Agenţiei Proprietăţii Publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015.
    5. Agenţia Proprietății Publice, în termen de 1 lună de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va rezilia contractele de cesiune (transmitere) a exercitării drepturilor de acționar şi de administrare a proprietății publice în societățile comerciale, încheiate cu ministerele şi alte autorităţi administrative centrale.
    6. Ministerul Economiei și Infrastructurii şi Ministerul Finanţelor, în comun cu Agenţia Proprietăţii Publice:
    1) vor elabora şi vor prezenta Guvernului spre aprobare Regulamentul privind determinarea criteriilor de stabilire a cuantumului remunerării lunare a membrilor consiliului de administrație al întreprinderilor de stat, a reprezentantului statului, a membrilor consiliului și comisiei de cenzori ale societăților comerciale cu capital public sau majoritar public;
    [Pct.6 modificat prin HG1271 din 26.12.18, MO13-21/18.01.19 art.8; în vigoare 18.01.19]
    [Pct.7 abrogat prin HG1271 din 26.12.18, MO13-21/18.01.19 art.8; în vigoare 18.01.19]

 
   PRIM-MINISTRU                                                          Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei
    și infrastructurii                                                               Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                         Octavian Armaşu

    Nr. 902. Chişinău, 6 noiembrie 2017.

    Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr. 902 din 6 noiembrie 2017
REGULAMENT
cu privire la organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Proprietăţii Publice
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, domeniile de activitate, funcţiile şi drepturile Agenţiei Proprietăţii Publice (în continuare – Agenţie), precum şi organizarea activităţii acesteia.
    2. Agenţia este autoritatea administrativă centrală din subordinea Guvernului care implementează politica statului în domeniile de activitate ce îi sînt încredinţate.
    3. Agenţia este persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul Chişinău, care dispune de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale, precum şi de alte atribute specifice autorităţilor publice, stabilite în legislaţie.
    4. În activitatea sa, Agenţia se conduce de Constituția Republicii Moldova, de Legea nr.136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern, Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice, Legea nr.179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat, Legea nr. 121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Legea nr. 29/2018 privind delimitarea proprietății publice, Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată şi de alte acte normative, decretele Președintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum și de prezentul Regulament.
    [Pct.4 modificat prin HG1271 din 26.12.18, MO13-21/18.01.19 art.8; în vigoare 18.01.19]
    5. În domeniile sale de activitate, Agenţia colaborează cu autorităţile publice centrale şi locale, persoanele juridice de drept public și de drept privat, precum şi cu organismele internaţionale.
    [Pct.5 modificat prin HG1271 din 26.12.18, MO13-21/18.01.19 art.8; în vigoare 18.01.19]
II. MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE,
FUNCŢIILE ŞI DREPTURILE AGENŢIEI

    6. Agenţia are misiunea de a asigura implementarea politicii statului în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice, prin consolidarea, protecția și valorificarea  proprietății publice, inclusiv exercitînd, în numele Guvernului, funcţiile de fondator al întreprinderilor de stat şi de deţinător de acţiuni (părţi sociale) în societăţile comerciale cu cota statului în capital social, în modul stabilit şi în limitele competenţelor atribuite de cadrul normativ.
    [Pct.6 modificat prin HG1271 din 26.12.18, MO13-21/18.01.19 art.8; în vigoare 18.01.19]
    7. Agenția realizează funcțiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii:
    1) administrarea  terenurilor şi bunurilor proprietate publică a statului;
    2) delimitarea, consolidarea şi evidența proprietății publice;
    3) monitorizarea eficienței şi a modului de utilizare a proprietății publice;
    4) realizarea parteneriatelor public-private și a concesiunilor;
    5) administrarea corporativă a întreprinderilor de stat şi a societăților comerciale cu capital public;
    6) deetatizarea bunurilor proprietate publică a statului şi monitorizarea postprivatizare;
    7) asigurarea drepturilor şi intereselor patrimoniale ale statului.
    [Pct.7 în redacția HG1271 din 26.12.18, MO13-21/18.01.19 art.8; în vigoare 18.01.19]
    8. Agenția acordă asistență metodologică autorităților publice și agenților economici în problemele ce vizează administrarea și deetatizarea proprietății publice, precum și informează Guvernul și societatea civilă despre activitatea sa.
    9. În conformitate cu domeniile de activitate stabilite la pct. 7 din prezentul Regulament, Agenția realizează următoarele funcții:
    1) administrarea  terenurilor și bunurilor proprietate publică a statului:
    a) administrarea, în modul stabilit de către Guvern, a  bunurilor și terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate publică a statului, inclusiv darea acestora în locaţiune/arendă/superficie;
    b) administrarea terenurilor proprietate publică a statului din domeniul privat aferente bunurilor imobile proprietate de stat din gestiune, inclusiv darea acestora în locațiune/arendă/superficie, instituirea servituții, în modul stabilit de Guvern;
    c)  administrarea, în modul stabilit de către Guvern, a terenurilor proprietate publică a statului atribuite domeniului public al statului, determinate în conformitate cu Legea nr.29/2018 privind delimitarea proprietăţii publice, inclusiv darea acestora în locaţiune/arendă/superficie;
    d) administrarea terenurilor proprietate publică a statului incluse în anexa la Legea 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului, inclusiv darea acestora în locațiune/arendă/comodat/superficie în modul stabilit de Guvern;
    e) administrarea terenurilor proprietate publică a statului amplasate în  perimetrul zăcămintelor de interes public național şi spațiile subterane ale acestora, în modul stabilit de Guvern;
    f) eliberarea titlurilor de autentificare a dreptului deținătorului de teren pentru terenurile proprietate publică de stat, în modul stabilit de Guvern;
    g) coordonarea și aprobarea planurilor geometrice ale bunurilor și terenurilor proprietate publică a statului din administrarea sa;
    h) aprobarea suprafețelor terenurilor proprietate publică a statului utilizate în procesul tehnologic, aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează, obiectivelor private, precum şi ale terenurilor utilizate în procesul tehnologic, aferente construcțiilor nefinalizate, conform unui regulament aprobat de Guvern, emiterea ordinului de formare a bunului imobil în cazul formării unor terenuri noi din terenurile proprietate publică a  statului;
    i) elaborarea borderoului de calcul al prețului de vînzare/locațiune/arendă/superficie al terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate privată;
    j) desfășurarea activităților ce țin de recunoașterea dreptului de proprietate asupra patrimoniului Republicii Moldova pe teritoriul altor state și a patrimoniului altor state situat pe teritoriul Republicii Moldova;
    k) adoptarea deciziilor privind preluarea în administrare a bunurilor proprietate a statului din administrarea economică a societăților comerciale fondate în procesul privatizării;
    2) delimitarea, consolidarea şi evidența proprietății publice:
    a)  realizarea politicii statului în domeniul delimitării proprietăţii publice prin organizarea activității legate de delimitarea bunurilor proprietate publică după apartenență și domenii;
    b) asigurarea procesului de delimitare a proprietăţii publice de stat din administrarea/gestiunea sa, inclusiv inventarierea acesteia;
    c) asigurarea, prin intermediul întreprinderilor de stat şi al celor private care dispun de ingineri cadastrali certificaţi, a executării lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, în baza Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, aprobat de Guvern;
    d) instituirea și convocarea Comisiei de delimitare pentru executarea lucrărilor în mod masiv și selectiv, precum și participarea în comisiile de  delimitare;
    e) asigurarea întocmirii listelor de bunuri imobile proprietate publică a statului din administrarea/gestiunea sa, coordonarea acestora cu autorităţile executive ale administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu sînt amplasate și prezentarea acestora spre aprobare Guvernului;
    f) asigurarea întocmirii listelor de bunuri imobile proprietate publică de stat propuse spre a fi trecute în domeniul public sau în cel privat al statului și prezentarea acestora  spre aprobare   Guvernului;
    g) asigurarea înregistrării bunurilor proprietate publică a statului, inclusiv prin intermediul instituţiilor publice din subordine şi al întreprinderilor de stat în care exercită funcţia de fondator;
    h) întocmirea proiectului de listă a bunurilor proprietate publică nepasibile de privatizare, în coordonare cu  autoritățile administrației publice centrale şi locale, și prezentarea acestuia spre aprobare Guvernului; 
    i)  ținerea Registrului patrimoniului public în modul stabilit de Guvern;
    j) eliberarea extraselor din Registrul patrimoniului public;
    k) asigurarea evidenței proprietății publice, inclusiv în societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public, şi generalizarea informațiilor respective, prezentate de autoritățile administrației publice centrale şi autoritățile administrației publice locale, precum şi de întreprinderile de stat şi societățile pe acțiuni administrate;
    l) asigurarea transmiterii proprietății publice de stat în/din gestiunea societăților comerciale;
    m) prezentarea propunerilor pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu, elaborarea propunerilor de buget în domeniul delimitării, consolidării, evidenței și protecției proprietății publice;
    n) perfectarea şi prezentarea către Guvern şi Ministerul Finanțelor a balanței anuale a patrimoniului public;
    o) emiterea actelor ce confirmă includerea fondurilor fixe în capitalul social al întreprinderilor create în procesul privatizării;
    3) monitorizarea eficienței şi a modului de utilizare a proprietății publice:
    a) monitorizarea utilizării proprietății publice aflate în gestiunea/proprietatea întreprinderilor de stat/societăților comerciale cu capital public-privat  şi în gestiunea instituțiilor publice;
    b) elaborarea regulamentelor și instrucțiunilor interne de monitorizare a proprietății publice; 
    c) elaborarea criteriilor şi indicatorilor de evaluare a utilizării proprietăți publice în funcție de destinația bunului proprietate publică, categoria gestionarului şi de domeniul de activitate al acestuia;
    d) dezvoltarea şi întreținerea bazelor de date integrate de evidentă a patrimoniului public, a performanțelor şi a proceselor de utilizare şi valorificare;
    e) dezvoltarea şi întreținerea sistemului informațional integrat de supraveghere a indicatorilor financiar-economici şi operaționali ai entităților economice cu cotă de stat administrate de Agenție;
    4) realizarea parteneriatelor public-private și a concesiunilor:
    a) exercitarea funcțiilor stabilite în art.14 din Legea nr.179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat  și în art. 5 alin. (3) din Legea nr. 121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
    b) coordonarea inițierii parteneriatelor publice-private/concesiunilor la nivel național, generalizarea propunerilor de parteneriat public-privat/concesiuni înaintate de autoritățile publice centrale, inclusiv a celor de interes național, și înaintarea acestora Guvernului spre aprobare;
    c) asistarea partenerului public/autorității contractante în identificarea obiectivelor proiectelor de parteneriat public-privat/concesiune de interes național, activelor aferente implementării parteneriatelor/concesiunilor, elaborarea cerințelor generale privind selectarea partenerului privat/concesionarilor, precum şi a condițiilor parteneriatului public-privat/concesiunii propuse de către autoritățile administrației publice centrale, în baza studiilor de fezabilitate, prezentarea acestora Guvernului spre aprobare;
    d) avizarea studiilor de fezabilitate pentru parteneriatele public-private/concesiuni și participarea în componența comisiilor de selectare a partenerilor privați/concesionarilor în cadrul proiectelor inițiate de autoritățile publice centrale și locale;
    e) monitorizarea şi evaluarea realizării parteneriatelor public-private, inclusiv prin participarea în activitatea comisiilor de monitorizare a contractelor de parteneriat public-privat/concesiuni semnate de autoritățile publice centrale și locale;
    f) publicarea comunicatelor informative și a rezultatelor procedurilor de selectare a partenerilor privați/concesionarilor pe pagina oficială a Agenției;
    g) ținerea evidenței contractelor de parteneriat public-private/concesiuni;
    h) identificarea potențialelor parteneriate public-private/concesiuni în baza informațiilor transmise de persoanele juridice de drept public și drept privat, facilitarea contactelor între aceștia;
    i) colaborarea şi acordarea asistenței autorităților administrației publice locale în vederea implementării parteneriatelor public-private/concesiunilor;
    j) asigurarea organizării ședințelor Consiliului Național pentru Parteneriatul Public-Privat şi exercitarea activităților  de secretariat;
    5) administrarea corporativă a întreprinderilor de stat şi a societăților comerciale cu capital public:
    a) exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de fondator al întreprinderilor de stat;
    b) exercitarea funcțiilor de deținător de acțiuni (părți sociale) în societățile comerciale cu capital integral sau parțial de stat;
    c) asigurarea, în temeiul unei hotărîri de Guvern, a fondării, restructurării, reorganizării sau a lichidării întreprinderilor de stat, a societăților comerciale cu cota statului în capitalul social;
    d) asigurarea integrității şi folosirii eficiente a patrimoniului public din gestiunea/proprietatea întreprinderilor de stat, a societăților comerciale cu cota statului în capitalul social;
    e) asigurarea asistenței metodologice şi informaționale la elaborarea şi implementarea planurilor de dezvoltare a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu cota statului în capitalul social, precum şi valorificarea patrimoniului public (înstrăinarea, gajarea,  casarea, transmiterea în locațiune sau comodat) al persoanelor juridice enumerate;   
    f) asigurarea asistenței metodologice şi informaționale pentru sporirea atractivității investiționale a entităților antrenate în procesul de deetatizare;
    g) identificarea oportunităților de înființare a societăților comerciale cu capital de stat în vederea armonizării proporțiilor şi a structurii proprietății publice, precum şi a modalităților de administrare a acesteia cu funcțiile statului şi ale unităților administrativ-teritoriale, în scopul atragerii investițiilor în sectorul public al economiei naționale, al dezvoltării concurenței în economia națională;
    h) stabilirea, pentru întreprinderile de stat, şi promovarea deciziei privind stabilirea, prin intermediul consiliilor societăților comerciale cu cota statului în capitalul social, a indicatorilor de performanță anuali și semestriali ai activității economico-financiare, precum și evaluarea atingerii acestora;
    i) selectarea, numirea şi supravegherea activității, în modul stabilit de Guvern, a președintelui şi membrilor consiliului de administrație al întreprinderilor de stat și a reprezentantului statului în societăților comerciale cu cota statului în capitalul social;
    j) selectarea, în modul stabilit de Guvern, şi promovarea candidaturilor președintelui și ale membrilor consiliului şi comisiei de cenzori în cadrul adunărilor generale/asociaților ale/ai societăților comerciale cu cota statului în capitalul social;
    k) transmiterea către administratorul întreprinderilor de stat a bunurilor conexe desfășurării activității de întreprinzător, în baza contractului încheiat între părți;
    l) numirea și eliberarea din funcție a administratorilor întreprinderilor de stat la propunerea consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat;
    m) selectarea, prin concurs, de consiliul societății și promovarea în cadrul adunării generale a acționarilor/adunării asociaților/consiliului societății a candidaturii conducătorului societății comerciale cu cota statului în capitalul social;
    n) ținerea evidenței contractelor individuale de muncă încheiate cu conducătorii întreprinderilor de stat şi ai societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public;
    o) coordonarea înstrăinării, gajării,  casării, dării în locațiune sau comodat a activelor întreprinderilor de stat și ale societăților comerciale cu cota statului în capitalul social;
    p) ţinerea evidenţei contractelor de locaţiune/arendă, comodat, concesiune şi administrare fiduciară a bunurilor întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
    q) asigurarea evaluării patrimoniului public, în scopul determinării cotei statului, în cazul fondării societăţilor comerciale;
    r) prezentarea propunerilor pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu, elaborarea propunerilor de buget în domeniile administrării corporative a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public;
    s) prezentarea anuală către Guvern a raportului privind administrarea proprietății publice, care va include analiza economico-financiară a activității întreprinderilor de stat şi/sau a societăților comerciale cu cota statului în capitalul social, rezultatele administrării, prin prisma evaluării indicatorilor de performanță stabiliți şi a riscurilor aferente fiabilității acestora (riscuri patrimoniale, de producere, de marketing, de credit), precum şi privind măsurile întreprinse pentru eficientizarea administrării proprietății publice;
    t) efectuarea anuală a analizei economico-financiare a activităţii întreprinderilor de stat şi a societăților comerciale în care cota de participare a statului este mai mare de 30 la sută din capitalul social,  evaluarea atingerii indicatorilor de performanță şi publicarea pe pagina oficială a Agenției;
    u) ținerea evidenței informației privind delegarea funcțiilor de reprezentare a statului în consiliile și comisiile de cenzori ale societăților pe acțiuni cu cotă de stat și în consiliile de administrație și comisiile de cenzori ale întreprinderilor de stat;
    v) exercitarea controlului asupra corectitudinii calculării și transferării la timp a dividendelor provenite din acțiunile statului  și  defalcărilor în bugetul de stat  a unei părți din profitul net al întreprinderilor de stat, în conformitate cu deciziile adoptate;
    w) prezentarea către Ministerul Finanțelor a informațiilor aferente calculului și volumului transferat al dividendelor provenite din acțiunile statului și defalcărilor în bugetul de stat  ale unei părți din profitul net al întreprinderilor de stat;
    6) deetatizarea bunurilor proprietate publică a statului şi monitorizarea postprivatizare:
    a) întocmirea proiectului de listă a bunurilor proprietate de stat supuse privatizării și prezentarea acestuia spre aprobare Guvernului;
    b) stabilirea modalității de expunere la vînzare a patrimoniului supus privatizării;
    c) elaborarea proiectelor individuale de privatizare, în comun cu autoritățile administrației publice centrale, și prezentarea acestora spre aprobare Guvernului;
    d) elaborarea caietelor de sarcini;
    e) organizarea pregătirii şi desfășurării procesului de privatizare a bunurilor proprietate de stat supuse privatizării şi încheierea contractelor de vînzare-cumpărare a acestora;
    f) instituirea comisiilor de privatizare a patrimoniului de stat, cu excepția celor instituite de Guvern;
    g) vînzarea-cumpărarea terenurilor din domeniul privat al statului şi încheierea contractelor de vînzare-cumpărare a acestora;
    h) organizarea pregătirii şi desfășurării procesului de comercializare a bunurilor sechestrate ale întreprinderilor de stat şi ale societăților comerciale în care cota statului nu este mai mică de 25%, neincluse în lista bunurilor nepasibile de privatizare;
    i) monitoringul şi supravegherea executării de către cumpărători a obligațiilor asumate în contractele de vînzare-cumpărare a bunurilor proprietate de stat, aplicarea de măsuri în vederea executării acestor obligații sau rezoluțiunea contractelor, soluționarea litigiilor în problemele privatizării;
    j) modificarea și rezoluțiunea contractelor de vînzare-cumpărare a bunurilor proprietate publică de stat, după caz;
    k) informarea potențialilor investitori şi a societății civile despre desfășurarea procesului de privatizare şi rezultatele acestuia;
    l) gestionarea mijloacelor financiare destinate restructurării/lichidării sau privatizării întreprinderilor ori a altor bunuri proprietate de stat;
    m) procurarea şi/sau schimbul, în temeiul unei hotărîri de Guvern, a pachetelor de acțiuni (cotelor sociale) în societățile comerciale cu capital privat ori cu capital public-privat;
    n) efectuarea calculului prețului acțiunilor statului supuse privatizării în corespundere cu procedurile stabilite de Guvern;
    7) asigurarea drepturilor și intereselor patrimoniale ale statului:
    a) apărarea intereselor statului conform domeniilor de activitate;
    b) înaintarea, în interesul statului, în instanțele de judecată, a acțiunilor privind rezoluțiunea contractelor și contestarea acțiunilor nelegitime din domeniile de activitate;
    c) participarea la examinarea în instanțele de judecată a litigiilor ce țin de apărarea drepturilor patrimoniale ale statului.
    [Pct.9 în redacția HG1271 din 26.12.18, MO13-21/18.01.19 art.8; în vigoare 18.01.19]
    10. Agenţia este învestită cu următoarele drepturi:
    1) să aprobe instrucțiuni şi metodologii în chestiunile ce ţin de competenţa sa;
    2) să solicite de la autorităţile administrative centrale, instituţiile publice, autorităţile administraţiei publice locale, societățile de registru ce ţin registrele deținătorilor de valori mobiliare şi de la agenţii economici informaţia necesară pentru îndeplinirea funcțiilor ce îi revin;
    21) să instituie comisii și grupuri de lucru în scopul consolidării, protecției și al valorificării proprietății publice, al administrării și deetatizării proprietății publice, administrării corporative a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public;
    22) să efectueze analiza și controlul bunurilor întreprinderilor de stat și ale societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public propuse spre valorificare;
    23) să aibă acces la datele contabile ce țin de activitatea întreprinderilor de stat din administrare și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public;
    24) să obțină gratuit informații și copii de pe acte referitor la bunurile proprietate publică de stat  de la instituții/autorități publice, întreprinderi de stat și societăți comerciale cu capital de stat, în scopul protecției și consolidării proprietății publice;
    3) să participe la negocierile interguvernamentale privind chestiunile ce ţin de competenţa sa;
    4) să atragă, pentru realizarea funcțiilor ce decurg din cadrul normativ şi din prezentul Regulament, specialişti/experți calificați din cadrul autorităților administrației publice centrale din ţară sau de peste hotare;
    5) să încheie, în conformitate cu cadrul normativ, contracte cu persoane juridice şi fizice în vederea pregătirii pentru privatizare a întreprinderilor, a organizării licitaţiilor şi concursurilor, precum şi pentru alte lucrări ce ţin de domeniul său de activitate;
    51) să încheie, în conformitate cu cadrul normativ, contracte cu persoane juridice şi fizice în cadrul inițierii și implementării proiectelor de parteneriat public-privat și concesiuni;
    6) să gestioneze mijloacele financiare prevăzute pentru restructurarea şi privatizarea obiectelor proprietate de stat;
    7) să exercite controlul asupra utilizării raţionale a patrimoniului întreprinderilor administrate;
    8) să solicite de la autorităţile publice locale informaţiile necesare pentru implementarea şi evidenţa parteneriatelor public-private;
    9) să participe la elaborarea și perfecționarea cadrului normativ în domeniile prevăzute la pct.7 din prezentul Regulament;
    10) să examineze și să avizeze proiectele de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice și remise spre examinare;
    11) să atenţioneze, în cazul depistării unor nereguli în funcţionarea parteneriatului public-privat la nivel local, partenerul public despre acestea şi să informeze Guvernul;
    12) să exercite alte drepturi în temeiul actelor normative ce reglementează relațiile din domeniile de activitate încredinţate.
    [Pct.10 modificat prin HG1271 din 26.12.18, MO13-21/18.01.19 art.8; în vigoare 18.01.19]
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII AGENŢIEI
    11. Agenţia este condusă de directorul general. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al acestuia se face, în condiţiile legii, de către Guvern.
    12. Directorul general este asistat de trei directori generali adjuncți. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu ale acestora se face, în condiţiile legii, de către Guvern.
    [Pct.12 modificat prin HG1271 din 26.12.18, MO13-21/18.01.19 art.8; în vigoare 18.01.19]
    13. Directorul general îndeplinește următoarele funcţii:
    1) reprezintă, în limitele competenței, interesele Agenţiei în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice din republică şi din alte ţări, încheie şi reziliază contracte, semnează documente conform atribuțiilor ce îi revin;
    2) organizează şi dirijează activitatea Agenţiei şi este responsabil pentru exercitarea atribuțiilor acesteia;
    3) poartă răspundere personală pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcțiilor Agenţiei;
    4) organizează și implementează sistemul de mana-gement financiar și control și poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului Agenției și a patrimoniului public aflat în gestiune;
    5) stabileşte atribuţiile directorilor generali adjuncți şi ale conducătorilor subdiviziunilor structurale ale Agenţiei;
    6) numește în funcţie, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei, angajează şi eliberează personalul contractant al Agenţiei, precum şi încheie contracte cu administratorii întreprinderilor de stat din gestiune;
    7) coordonează contractele ce urmează a fi încheiate de președinții consiliului cu directorii societăților pe acțiuni cu cotă majoritară de stat;
    8) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare personalului Agenţiei, în condiţiile legii;
    9) aprobă regulamentele şi planurile anuale de activitate ale subdiviziunilor interne ale Agenţiei;
    10) emite ordine şi dispoziții executorii pentru angajații Agenţiei şi verifică executarea acestora;
    11) exercită şi alte împuterniciri prevăzute de cadrul normativ.
    14. În lipsa directorului general, atribuţiile acestuia le exercită unul dintre directorii generali adjuncți, desemnat prin ordin al directorului general.
    15. Atribuţiile angajaţilor Agenţiei se stabilesc în regulamentele subdiviziunilor, precum şi în fișele de post.
    16. Directorul general, directorii generali adjuncţi şi conducătorii subdiviziunilor structurale ale Agenţiei sînt responsabili pentru toate deciziile aprobate în cadrul domeniilor de activitate ale acestora.
    17. În cadrul Agenţiei se instituie un colegiu, compus din directorul general (președintele colegiului), directorii generali adjuncţi, conducători ai subdiviziunilor interne ale Agenţiei, precum şi din alte persoane.
    18. Componenţa numerică şi nominală a colegiului se aprobă de directorul general și nu poate depăşi 15 persoane.
    [Pct.18 modificat prin HG1271 din 26.12.18, MO13-21/18.01.19 art.8; în vigoare 18.01.19]
    19. În componenţa colegiului, la propunerea directorului general, pot fi incluşi şi reprezentanţi ai altor autorităţi publice centrale, precum şi reprezentanţi ai mediului academic, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile.
    20. Colegiul examinează în şedinţele sale chestiuni privind organizarea activităţii Agenţiei în vederea implementării politicii în domeniile de activitate gestionate, a soluționării problemelor stringente, a elaborării şi realizării pronosticurilor de perspectivă şi de scurtă durată, actele acestuia avînd caracter de recomandare.
    21. În activitatea sa, colegiul se conduce de regulamentul propriu, aprobat prin ordin al directorului general.
    22. În îndeplinirea atribuțiilor sale, directorul general este asistat de un cabinet, a cărui activitate este reglementată de lege.
    23. Corespondenţa Agenţiei este semnată de directorul general, directorii generali adjuncţi şi persoane cu funcţii de răspundere abilitate cu acest drept prin ordin al directorului general.
    Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    24. Agenția asigură implementarea unui sistem informațional, disponibil pe pagina sa oficială, prin care face publice datele anuale privind activitatea economico-financiară a întreprinderilor de stat și a societăților pe acțiuni cu capital integral sau majoritar public, care va include, cel puţin:
    1) numărul personalului angajat;
    2) rentabilitatea capitalului angajat (ROCE);
    3) ponderea cheltuielilor operaționale raportate la veniturile din vînzări;
    4) ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor operaționale;
    5) raportul dintre capitalul propriu și capitalul social al entității;
    6) raportul dintre investițiile brute în mijloacele fixe și capitalul social;
    7) nivelul mediu de salarizare;
    8) remunerarea personalului de conducere;
    9) nivelul datoriilor curente pe termen mediu şi lung;
    10) informaţiile privind proiectele de parteneriat public-privat.
    [Pct.24 modificat prin HG1271 din 26.12.18, MO13-21/18.01.19 art.8; în vigoare 18.01.19]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.902/2017

STRUCTURA
Agenției Proprietății Publice
    Director general
    Directori generali adjuncţi
    Cabinetul directorului general (cu statut de serviciu)
    Direcția evidență a patrimoniului public
    Direcția relații funciare şi bunuri imobile
    Secția regională proprietate publică Nord
    Secția regională proprietate publică Sud
    Direcția privatizare şi postprivatizare
    Direcția parteneriat public-privat și concesiuni
    Direcția proiecte investiţionale
    Direcția planificare, analiză şi evaluare
    Direcția monitorizare a patrimoniului public
    Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări
    Secţia metodologii şi reglementări
    Secţia valorificarea bunurilor entităţilor de stat
    Direcția contencios și control al legalității
    Direcția securitate economică şi gestiunea riscurilor
    Direcția management instituțional
    Serviciul managementul documentelor
    Serviciul resurse umane
    Serviciul informare și comunicare cu mass-media
    Serviciul tehnologia informației și comunicațiilor
    Serviciul achiziții
    Serviciul protocol
    Serviciul administrativ
    Direcția financiară
    Serviciul audit intern
    Serviciul probleme speciale.
   
[Anexa nr.2 în redacția HG1271 din 26.12.18, MO13-21/18.01.19 art.8; în vigoare 18.01.19]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 în redacția HG1271 din 26.12.18, MO13-21/18.01.19 art.8; în vigoare 18.01.19]

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului
nr. 902 din 6 noiembrie 2017
LISTA
întreprinderilor de stat fondate de Agenţia Proprietăţii Publice
    Î.S. „Centrul de Expertiză şi Evaluare”
    Î.S. „Centrul Auto Specializat „Nistru-Tavria”
    Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”
    Î.S. Publicaţia periodică „Legea şi Viaţa”
    „Î.S. „Moldresurse”, Chişinău (în procedură de insolvabilitate din 25 mai 2010)
    Î.S. „Combinatul de vinuri de calitate „Mileștii Mici”, Ialoveni
    Î.S. „Combinatul de Produse Alimentare din Bălți” (în procedură de insolvabilitate din 29 iunie 2010)
    Î.S. „Fabrica de Vin din Stăuceni”
    Î.S. „Întreprinderea agricolă de stat „Serele din Chişinău”
    Î.S. „Firma agricolă „Serele Moldovei”
    Î.S. „Gospodăria Agricolă de Stat „Flori”, Sîngera, Chişinău
    Î.S. „Întreprinderea Agricolă de Stat „Vivaflora”, Chişinău
    Î.S. „Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”, Chişinău
    Î.S. „Stația de Stat pentru Încercarea Mașinilor”, Chişinău
    Î.S. „Protecția Plantelor”, Chişinău
    Î.S. „Institutul de Proiectări „Indalproiect”, Chişinău
    Î.S. „Staţiunea didactico-experimentală din Stăuceni”
    Î.S. „Întreprinderea Agricolă de Stat „Dumbrava Vest”, Chişinău
    Î.S. „Stațiunea Didactică Experimentală „Chetrosu” (în procedură de insolvabilitate din 23 iunie 2016)
    Întreprinderea de Stat pentru Cercetarea în Selecția și Hibridarea Suinelor „Moldsuinhibrid”, Orhei
    Î.S. „Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”, Maximovca, Anenii Noi
    Î.S. „Publicația periodică revista „Agricultura Moldovei”
    Î.S. „Centrul de Elaborări Economice și de Producție”, Biruinţa, Sîngerei
    Î.S. „Stația Nordică de Proiectări și Prospecțiuni Chimice”
    Î.S. „Stațiunea didactică experimentală „Petricani”, Chişinău
    Î.S. „Stațiunea didactică experimentală „Criuleni”
    Î.S. „Asociația agroindustrială „Victoria”
    Î.S. „Combinatul vitivinicol „Național-Vin”, Chişinău (în procedură de insolvabilitate din 15 aprilie 2011)
    Î.S. „Orașul Vinului”, Chişinău
    Î.S. „Stațiunea tehnologico-experimentală „Pașcani”, Criuleni (în procedură de insolvabilitate din 24 februarie 2015)
    Î.S. „Stațiunea tehnologico-experimentală „Codrul”, Chişinău (în procedură de insolvabilitate din 9 octombrie 2013)
    Î.S. „Stațiunea tehnologico-experimentală Bălți”
    Î.S. „Stațiunea tehnologico-experimentală „Maximovca”, Anenii Noi (în procedură de insolvabilitate din 25 iulie 2016)
    Î.S. „Terra”
    Î.S. „Centrul de gestionare a deșeurilor periculoase”
    Î.S. „Serviciul de stat pentru verificarea şi expertizarea proiectelor şi construcțiilor”
    Î.S. „Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM”
    Î.S. „Institutul de Stat de Proiectare „RURALPROIECT”
    Întreprinderea de Stat Specializată de Executare a Lucrărilor de Explozie „INMEX”
    Î.S. „Centrul de instruire „Inmacom-Didactic”
    Î.S. „Mina de piatră din Mileștii Mici” (în procedură de insolvabilitate din 3 octombrie 2017)
    Î.S. „Sanatoriul-preventoriu de bază „Constructorul”
    Î.S. „Centrul de Cultură Populară „Veselia”
    Î.S. „Institutul Național de Cercetări și Proiectări în Domeniul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Arhitecturii „URBANPROIECT”
    Î.S. „Serviciul Asistență Beneficiari la Obiectele Sociale”
    Î.S. „Expediția Hidrogeologică „EHGeoM”
    Î.S. „Institutul de Proiectări de Stat „Iprocom”
    Î.S. „Sectorul de reparație a fîntînilor arteziene din Chișinău” (în procedură de insolvabilitate din 20 martie 2017)
    Î.S. „Direcția bazinieră de gospodărire a apelor”
    Î.S. „Întreprinderea interraională de stat „Acva-Nord” (în procedură de insolvabilitate din 15 februarie 2016)
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Cahul”
    Î.S. „Direcția Nodului Hidrotehnic Costești-Stînca”
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Vulcănești”
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni”
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Hîncești”
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni”
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ștefan Voda”
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Drochia”
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Chișinău” (în procedură de insolvabilitate din 26 mai 2016)
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Orhei”
    Î.S. „Sistemul de Gospodărire a Apelor „Nistru-Centru”
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Bender”
    Întreprinderea Republicană de Producție și Comerț „Molda”
    Î.S. „Centrul de instruire în domeniul relaţiilor de muncă”, Chişinău
    Î.S. „Manejul de atletică ușoară”
    Întreprinderea de Stat de Producere şi Comerţ „Didactica”
    Î.S. „Centrul Științific Metodic și Editorial „Univers-Pedagogic”
    Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
    Î.S. „Firma Editorial-poligrafică „Tipografia Centrală”
    Î.S. „Editura de Stat „Cartea Moldovei”
    Î.S. „Editura Didactică de Stat „Lumina”
    Î.S. „Studioul „Arta-Cinema”
    Î.S. „Revista „Sud-Est”
    Î.S. „Gaudeamus-Cinema”
    Î.S. „Publicația periodică Revista social-culturală „Moldova”
    Î.S. „Asociația de arte și creație artistică „Interarta”
    Î.S. „Agenția Cinemavideo din Strășeni”
    Î.S. „Registrul Cinematografic”
    Î.S. Uzina de bijuterii din Chișinău „Giuvaier”, Chişinău (în procedură de insolvabilitate din 3 octombrie 2014)
    Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”
    Î.S. „Scutul Energetic”, Chişinău
    Î.S. „Nodul Hidroenergetic Costești”, Costeşti
    Î.S. „Moldtranselectro”, Chişinău
    Î.S. „Institutul de Cercetare, Proiectare și Tehnologie „Energoproiect”, Chişinău
    Î.S. „Direcția pentru exploatarea imobilului”
    Î.S. „Energoreparaţie”, Chişinău
    Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”
    Î.S. „Aeroportul Internațional Mărculești”
    Î.S. „Poșta Moldovei”
    Î.S. „Radiocomunicații”
    Î.S. „MoldData”
    Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
    Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”, Chişinău
    Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, Chişinău
    Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, Chişinău
    Î.S. „Trustul „Confercăi”, Chişinău
    Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”, Ungheni
    Î.S. „Bacul Molovata”, s. Molovata Nouă, r-nul Dubăsari
    Î.S. „Pita Service”, or. Basarabeasca
    Î.S. „Direcția de exploatare a locuințelor”
    Î.S. „Centrul de Medicină al Aviației Civile”, Chişinău
    Î.S. „Moldaeroservice”, Bălţi
    Î.S. „MoldATSA”, Chişinău
    Î.S. „Centrul Aeronautic de Instruire”, Chişinău
    Î.S. „Compania Aeriană „Air Moldova”, Chişinău
    Î.S. „Gările și Stațiile Auto”, Chişinău
    Î.S. „Centrul „Servis”
    Î.S. „Calprodconex”
    Î.S. „Compania Aeriană Moldova”
    Î.S. „Rezervcom”
    Î.S. „Servmecanagro”
    Î.S. „Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic”
    Î.S. „Direcția specializată montare și exploatare a mijloacelor tehnice de reglementare a circulației auto a poliţiei rutiere”
    Î.S. „Editura de Imprimate „Statistica”
    Î.S. „Întreprinderea editorial-poligrafică „Ştiinţa”
    Î.S. „Tipografia Academiei de Științe a Moldovei”
    Î.S. „Autobaza Academiei de Științe a Moldovei”
    Î.S. „Librăria „Cartea Academică”
    Î.S. „Preventoriul autogestionar al Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
    Î.S. „Întreprinderea de alimentare publică „Crizantema”
    Î.S. „Baza de odihnă „Știința”
    Î.S. „Întreprinderea Experimentală Chimică „Izomer”
    Î.S. „Uzina Experimentală „ASELTEH”
    Î.S. „Bioreg”
    Î.S. „Protecția Solurilor și Îmbunătățiri Funciare”
    Î.S. „Publicaţia periodică ziarul „Moldova Suverană”
    Î.S. „Publicaţia periodică ziarul „Nezavisimaia Moldova”
    Î.S. „Revista „Obiectiv AV”
    Î.S. „Bagos”
    Î.S. „Sarmat”
    Î.S. „Temelia-MC”
    Î.S. „Flus”
    Î.S. „Cariera de pietriș și nisip din Cernăuți”, Ucraina
    Î.S. „Cariera de piatră concasată din granit”, Pervomaisc, Ucraina
    Î.S. „Fabrica de Vinuri din Lvov „Moldvinprom”, Lvov, Ucraina
    Î.S. „Tabăra de însănătoşire pentru copii „Autodorojnik”, Sergheevca, Odesa
    Î.S. „Asociaţia comercială feroviară „La popas”, Chişinău
    Î.S. „Centrul de elaborare a sistemelor industriale de dirijare (CESID)
    Î.S. „Magazinul nr.13 „Ceasuri”
    Î.S. „Sectorul autogestional de reclamă și montaj”
    Î.S. „Biroul special tehnologic de construcție al A.P. „Mezon”
    Î.S. „Institutul de Stat de Proiectări „INDUSTRIALPROIECT”
    Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”
    Î.S. „Hotelul „Zarea”
    Î.S. „Editura „Universul”
    [Anexa nr.4 modificată prin HG244 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.274; în vigoare 26.04.19]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG22 din 18.01.19, MO24-28/25.01.19 art.41; în vigoare 25.01.19]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG915 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.976; în vigoare 28.09.18]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG405 din 25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.447]

Anexa nr.41
la Hotărîrea Guvernului nr.902/2017

LISTA
societăților pe acțiuni în care Agenţia Proprietăţii Publice
exercită funcția de deținător de acțiuni (părți sociale)
    S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord”
    S.A. „CET-Nord”, mun. Bălţi
    S.A. „Termoelectrica”, mun. Chișinău
    S.A. „Centrul Internaţional de Expoziții „MOLDEXPO”
    S.A. „COMPLECONS” (în procedură de insolvabilitate din 30 iulie 2014)
    S.A. „Casa de Comerț „EXPO”, mun. Chișinău
    S.A. „EnergoCom”, mun. Chișinău
    S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
    S.A. „Drumuri Cimişlia”
    S.A. „Drumuri Căuşeni”
    S.A. „Drumuri Orhei”
    S.A. „Drumuri Soroca”
    S.A. „Drumuri Criuleni”
    S.A. „Drumuri Rîşcani”
    S.A. „Drumuri Ialoveni”
    S.A. „Drumuri Cahul”
    S.A. „Drumuri Străşeni”
    S.A. „Drumuri Edineţ”
    S.A. „Drumuri Bălţi”
    S.A. „Uzina de mașini de salubritate din Fălești” (în procedură de insolvabilitate din 8 noiembrie 2017)
    S.A. „Uzina de tractoare „Tracom”
    S.A. „Institutul de Cercetări Științifice „Rif-Acvaaparat”
    S.C. „Gara Nord”
    S.A. „Dicas”
    S.A. „METALFEROS”
    S.A. „Combustibil Solid”, mun. Chișinău (în procedură de insolvabilitate din 20 octombrie 2016)
    S.A. „Răut”
    S.A. „Moldova-Gaz”, mun. Chișinău
    S.A. „ALIMENTARMAŞ” (în procedură de insolvabilitate din 15 aprilie 2008)
    S.A. „FLAMINGO-96” (în procedură de insolvabilitate din 11 februarie 2004)
    S.A. „MoldFarm”
    S.A. „SanfarmPrim”
    S.A. „Moldova-Film”
    S.A. „Moldcinema”
    S.A. „Moldtelecom”
    S.A. „Livservcom” (în procedură de insolvabilitate din 26 decembrie 2007)
    S.A. „Loteria Națională a Moldovei”
    S.A. „Combinatul de Vinuri „Cricova”
    S.A. „Barza Albă”
    S.A. „Aroma” (în procedură de insolvabilitate din 7 noiembrie 2013)
    S.A. „Moldova-Service Anenii Noi”
    S.A. „Fabrica de fermentare a tutunului din or. Orhei” (în procedură de insolvabilitate din 19 mai 2014)
    S.A. „Tutun-CTC”
    S.A. „Irigator”
    S.A. Combinatul de produse cerealiere „Cereale-Flor” (în procedură de insolvabilitate din 6 decembrie 2010)
    S.A. „Combinatul de produse cerealiere din Chișinău” (în procedură de insolvabilitate din 25 noiembrie 2014)
    S.A. „Aqua Prut”
    S.A. „Fertilitatea-Soroca”
    S.A. „Fertilitatea-Hîncești”
    S.A. „Iustar”
    S.A. „Avicola din Zgărdeşti” (în procedură de insolvabilitate din 21 iulie 2008)
    S.A. „Vinuri Ialoveni” (în procedură de insolvabilitate din 18 octombrie 2010)
    S.A. „Ceramica-T”
    S.A. „Hotelul „Chișinău”
    S.A. „Franzeluţa”
    S.A. „Complex”
    S.A. „CIMS-73”
    S.A. „Avicola-Talmaz”
    S.A. „Fabrica de conserve din Glodeni” (în procedură de insolvabilitate din 29 ianuarie 2015)
    S.A. „Fabrica de zahăr din Ghindești” (în procedură de insolvabilitate din 29 iunie 2000)
    S.A. „Găinușa” (în procedură de insolvabilitate din 18 februarie 2016)
    S.A. „Fabrica de produse lactate din Nisporeni”
    S.A. „Faconis” (în procedură de insolvabilitate din 5 aprilie 2006)
    S.A. „Natur-Telecon”
    S.A. „Lapte-Agro” (în procedură de insolvabilitate din 28 iulie 2008)
    S.A. „Carahasani-Vin” (în procedură de insolvabilitate din 10 martie 2011)
    S.A. „Moldovaintrans”
    S.A. „Combicorm” (în procedură de insolvabilitate din 16 martie 2017)
    S.A. „Fabrica de conserve din Coşniţa” (în procedură de insolvabilitate din 30 ianuarie 2012)
    S.A. „Artizana-Folc” (în procedură de insolvabilitate din 4 septembrie 2014)
    S.A. „Basarabia-Nord”
    S.A. „Banca de Economii”
    S.A. „Cartuș
    [Anexa nr.41 modificată prin HG244 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.274; în vigoare 26.04.19]
    [Anexa nr.41 introdusă prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]
Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului
nr. 902 din 6 noiembrie 2017
 
MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. În punctele 3 şi 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 945 din 20 august 2007 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.131-135, art.981), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „subordonată Ministerului Economiei” se exclud.
    2. La punctul 4 din Regulamentul privind vînzarea acțiunilor proprietate publică pe piața reglementată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.145 din 13 februarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 34-36, art. 212), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „subordonată Ministerului Economiei” se exclud.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 468 din 25 martie 2008 „Cu privire la privatizarea încăperilor nelocuibile date în locațiune” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 66-68, art.442), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „subordonată Ministerului Economiei” se exclud.
    2) la punctul 2 litera a) din Regulament, cuvintele „subordonată Ministerului Economiei” se exclud.
    4. La punctul 9 din Regulamentul cu privire la modul de determinare și comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.480 din 28 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.69-71, art.458), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „subordonată Ministerului Economiei” se exclud.
    5. La punctul 6 din Regulamentul privind achitarea (compensarea) unor datorii certe ale statului faţă de participanții la privatizare din contul valorilor mobiliare ale statului în societăţile pe acţiuni supuse privatizării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.482 din 29 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.69-71, art.459), cu modificările ulterioare, textul „subordonată Ministerului Economiei (în continuare – Agenția Proprietății Publice)” se exclude.
    6. La punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr.568 din 6 mai 2008 „Cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice, circulaţia acesteia şi exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului/unităţilor administrativ-teritoriale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.86-87, art.556), cu modificările şi completările ulterioare, textul „autorităţilor publice centrale în administrarea cărora se află, precum şi” se exclude.
    7. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.675 din 6 iunie 2008 „Cu privire la Registrul patrimoniului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.106, art.690), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „subordonată Ministerului Economiei” se exclud.
    8. La punctul 5 din Regulamentul concursurilor comerciale şi investiționale de privatizare a proprietății publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.919 din 30 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art.924), cu modificările şi completările ulterioare, textul „subordonată Ministerului Economiei (în continuare – Agenția Proprietății Publice)” se exclude.
    9. La punctele 6, 11 şi 12 din Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea şi locaţiunea/arenda terenurilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1428 din 16 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.226-229, art.1437), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „subordonată Ministerului Economiei” se exclud.
    10. La punctul 4 litera a) din Regulamentul privind licitațiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 136 din 10 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 41-44, art. 185), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „subordonată Ministerului Economiei” se exclud.
    11. La punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr.110 din 23 februarie 2011 „Cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi al întreprinderilor de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.34-36, art.137), cu modificările şi completările ulterioare, textul „subordonată Ministerului Economiei (în continuare – Agenția Proprietății Publice)” se exclude.
    12. La punctul 3 din Regulamentul cu privire la consolidarea pachetelor de acţiuni ale statului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.463 din 27 iulie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.197-205, art.527), textul „subordonată Ministerului Economiei (în continuare – Agenția Proprietății Publice)” se exclude.

Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului
nr. 902 din 6 noiembrie 2017

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1008 din 10 septembrie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice din subordinea Ministerului Economiei şi a efectivului-limită al acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.146-148, art.1049).
    2. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.339 din 28 aprilie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.86-88, art.392).
    3. Punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.436 din 16 iulie 2009 „Cu privire la transmiterea Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internaţional Chişinău” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.115-117, art.498).
    4. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 684 din 2 august 2010 „Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.138-140, art.765).
    5. Punctul 16 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 451 din 16 iunie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.103-106, art.515).
    6. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 864 din 21 noiembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.203-205, art.946).
    7. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 620 din 17 august 2012 „Cu privire la modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.177-180, art.677).
    8. Hotărîrea Guvernului nr. 519 din 2 iulie 2014 „Cu privire la delegarea funcţiilor de administrare a proprietății de stat autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.178-184, art.563).
    9. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 910 din 5 noiembrie 2014 „Cu privire la modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.333-338, art.978).
    10. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1450 din 30 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.9-18, art.26).