OMFC132/2017
ID intern unic:  372476
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 132
din  31.10.2017
privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile
în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice
privind evidenţa
contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar,
aprobat prin
Ordinul ministrului finanţelor nr.216
din 28 decembrie 201
Publicat : 10.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 390-395     art Nr : 1983     Data intrarii in vigoare : 31.10.2017
    În temeiul articolului 38 din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61),
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează următoarele modificări şi completări.
    1. În Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”,
    1.1. Capitolul IV „RAPORTAREA FINANCIARĂ”,
    1.1.1. Punctul 4.2 „Componența rapoartelor financiare” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “4.2.1. Autoritățile/instituţiile bugetare întocmesc în baza Legii contabilității și conform cerințelor stabilite de către Ministerul Finanțelor următoarele rapoarte financiare:
    1. Bilanţ contabil (Forma FD-041);
    2. Raport privind veniturile şi cheltuielile (Forma FD-042);
    3. Raport privind fluxul mijloacelor băneşti (Forma FD-043);
    4. Raport privind executarea bugetului (Forma FD-044);
    5. Raport privind circulaţia mijloacelor fixe, uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale (Forma FD-045);
    6. Raport privind circulaţia stocului de materiale circulante şi rezervelor de stat (Forma FD-046);
    7. Raport privind lipsurile şi delapidările de mijloace băneşti şi valorile materiale (Forma FD-047);
    8. Raport privind creanţele cu termen expirat şi datoriile cu termen de achitare expirat (arierate), formate în autoritățile/instituţiile bugetare (Forma FD-049);
    9. Raport privind primirea şi utilizarea valorilor materiale primite cu titlu de ajutor umanitar (Forma FD-051);
    10. Raport privind mijloacele temporar intrate în posesia instituțiilor (Forma FD-052);
    11. Raport narativ privind executarea bugetelor autorităţilor/instituțiilor bugetare.
    Suplimentar la rapoartele financiare, autoritățile/ instituţiile bugetare întocmesc şi prezintă un set de rapoarte, utilizate la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităţilor/instituțiilor bugetare, după cum urmează:
    a. Raport privind statele şi efectivele de personal (Forma FD-048);
    b. Raport privind statele şi efectivele de personal (Forma FD-048-BL);
    c. Raport privind performanța pe programe/subprograme (Forma FD-053).
    De asemenea, se prezintă:
    - Raportul operativ privind statele şi efectivul de personal din instituţiile bugetare (Forma FD-050).
    4.2.2. Rapoartele privind statele şi efectivele de personal servesc pentru dezvăluirea informației privind statele aprobate, numărul mediu și numărul real încadrat de personal, iar în baza Raportului privind performanța pe programe/subprograme se descrie analiza executării indicatorilor de performanță, indicatorilor de eficiență și de rezultat, informația despre progresul în realizarea obiectivelor programelor și valorificarea resurselor alocate acestora.
    4.2.3. Ministerul Finanţelor, la necesitate, poate elabora şi solicita întocmirea și prezentarea unor rapoarte suplimentare şi note explicative cu informaţii ce nu sunt incluse în rapoartele de bază.”.
    1.1.2. Punctul 4.5.1 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “Ministerul Finanțelor stabilește periodicitatea și termenele de prezentare a rapoartelor financiare de către autoritățile publice centrale, direcțiile finanțe ale UAT, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină.”.
    1.1.3. În punctul 4.5.4, sintagma „La lichidarea” se substituie prin „La lichidarea/reorganizarea”.
    1.2. Capitolul V „POLITICA DE CONTABILITATE-TIP”,
    1.2.1. Punctul 5.4 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “5.4. Autoritatea/instituţia bugetară întocmește și prezintă rapoarte financiare în conformitate cu prevederile Capitolului IV “Raportarea financiară” din prezentele norme.”.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                           Octavian ARMAŞU

    Nr. 132. Chişinău, 31 octombrie 2017.