OMJC934/2017
ID intern unic:  372478
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 934
din  03.11.2017
cu privire la modificarea Regulamentului privind modul
de desfășurare a examenului de calificare în profesia
de notar și de contestare a rezultatelor acestuia
Publicat : 10.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 390-395     art Nr : 1985
    În temeiul art. 21 alin. (3) din Legea nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activității notarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.277-287, art.588),
ORDON:
    1. Regulamentul privind modul de desfășurare a examenului de calificare în profesia de notar și de contestare a rezultatelor acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului Justiţiei nr. 631 din 7 august 2017, înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 1246 din 7 august 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.316-321, art.1574), se modifică după cum urmează:
    1) punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. Tematica şi bibliografia la subiectele teoretice și practice se elaborează anual de către Comisia de licenţiere și se publică pe pagina web a Ministerului Justiției, iar la decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia. La elaborarea tematicii şi a bibliografiei, Comisia de licenţiere poate consulta profesori titulari în drept.”;
    2) punctul 8 se abrogă;
    3) la punctul 69,  textul „1 desemnat de ministrul justiției şi 2 desemnaţi de Camera Notarială” se substituie cu textul „1 desemnat de Camera Notarială şi 2 desemnaţi de ministrul justiţiei”.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL JUSTIŢIEI                                     Vladimir CEBOTARI

    Nr. 934. Chişinău, 3 noiembrie 2017.