HCNPFC46/8/2017
ID intern unic:  372487
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 46/8
din  16.10.2017
privind modificarea Hotărârii CNPF nr.15/2 din 07.04.2016
Publicat : 10.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 390-395     art Nr : 1993     Data intrarii in vigoare : 16.10.2017
    Întru asigurarea executării conforme a prevederilor art.156 alin.(3) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), în temeiul art.1 alin.(1), art.3, art.8 lit.b) și lit.t), art.9 alin.(1) lit. d), art.21 alin.(1), art.22 alin.(3) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), Legii nr. 171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665), Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1),
COMISIA NAȚIONALĂ  A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.15/2 din 07.04.2016 cu privire la etapele, termenele, modul şi procedurile de anulare a acţiunilor şi de emitere a unor noi acţiuni ale Băncii Comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. se modifică după cum urmează:
    1) La pct.1.1) cuvintele „cererea privind anularea acțiunilor…” se substituie cu cuvintele „cererea privind radierea din Registrul de stat al valorilor mobiliare a acțiunilor anulate…”, iar cuvintele „…emiterea suplimentară…” se substituie cu cuvintele     „…cererea privind înregistrarea emisiunii suplimentare…”.
    2) La pct. 2 prima liniuță cuvintele „…privind anularea acțiunilor…” se substituie cu cuvintele „…privind radierea acțiunilor anulate…”.
    2. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în sarcina Direcţiei generale monitorizare emitenţi.
    3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (www.cnpf.md) şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                        Valeriu CHIŢAN

    Nr. 46/8. Chişinău, 16 octombrie 2017.