LPM230/2017
ID intern unic:  372515
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 230
din  10.11.2017
cu privire la modificarea și completarea
Legii bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279/2016
Publicat : 16.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 397-398     art Nr : 677
    MODIFICAT
    RMO434 din 15.12.17, MO434-439/15.12.17 pag.53    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 472–477, art. 943), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1), cifrele „33225042,2”, „37380648,4” și „4155606,2” se substituie, respectiv, cu cifrele „33766740,7”,  „ 37796940,7” și „4030200,0”.
    2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    „Art. 2. – În bugetele autorităților publice centrale, conform domeniilor de competență, se aprobă alocații pentru scopuri specifice după cum urmează:
    a) pentru dotarea Colegiului de Inginerie (mun. Străşeni) cu echipament şi mobilier necesare în vederea pregătirii şi instruirii personalului (cadrelor), în scopul susţinerii investitorilor în legătură cu crearea de noi locuri de muncă – în sumă de 20000,0 mii de lei;
    b) pentru realizarea procesului de privatizare a bunurilor proprietate publică de stat, inclusiv în bază de proiecte individuale – în sumă de 2000,0 mii de lei;
    c) pentru Fondul pentru Eficienţă Energetică – în sumă de 110000,0 mii de lei;
    d) pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională – în sumă de 200000,0 mii de lei;
    e) pentru Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural – în sumă de 900000,0 mii de lei. Modul de repartizare a mijloacelor din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural se stabileşte printr-un regulament aprobat de către Guvern;
    f) pentru Fondul viei şi vinului – în sumă de 53606,0 mii de lei, dintre care 29289,5 mii de lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural;
    g) pentru Fondul ecologic naţional – în sumă de 271733,1 mii de lei;
    h) pentru elaborarea şi implementarea standardelor educaţionale şi formarea profesională a cadrelor didactice şi de conducere din învăţămîntul general – în sumă de 10082,0 mii de lei din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma în educaţie”;
    i) pentru susţinerea proiectelor/programelor culturale ale asociaţiilor obşteşti – în sumă de 4409,2 mii de lei şi pentru susţinerea activităţii teatrelor, circului şi a organizaţiilor concertistice – în sumă de 122058,8 mii de lei;
    j) pentru Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv – în sumă de 8000,0 mii de lei, dintre care în scop de pregătire şi participare a sportivilor moldoveni la competiţii internaţionale – în sumă de 7000,0 mii de lei şi în scop de promovare a sportului pentru toţi şi a mişcării olimpice – în sumă de 1000,0 mii de lei;
    k) pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care se plătesc de către organizaţiile şi întreprinderile Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 535,5 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 432,2 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 220,0 mii de lei;
    l) pentru procurarea de utilaj şi materie primă întreprinderilor Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 2767,7  mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 1184,1 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 1447,6 mii de lei;
    m) pentru crearea locurilor de muncă la întreprinderile Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 250,0 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 250,0 mii de lei;
    n) pentru plata de către Asociaţia Surzilor din Republica Moldova a serviciilor de traducere a limbajului prin semne al persoanelor surde, mute ori surdomute, acordate de interpreţi la solicitarea acestor persoane – în sumă de 250,0 mii de lei;
    o) pentru Fondul republican de susţinere socială a populaţiei – în sumă de 92239,4 mii de lei;
    p) pentru extinderea pădurilor pe terenurile degradate, aflate în proprietatea autorităţilor administraţiei publice locale – în sumă de 2141,2 mii de lei;
    q) pentru finanţarea partidelor politice – în sumă de 40000,0 mii de lei;
    r) pentru lucrări de renovare a instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal din subordinea autorităţilor publice locale – în sumă de 10000,0 mii de lei din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma în educaţie”;
    s) pentru finanţarea investiţiilor capitale pe autorităţi publice centrale – în sumă de 1363212,4 mii de lei, cu repartizarea lor conform anexei nr. 4”.
    3. Articolul 3:
    litera a):
    la liniuța întîi, cifrele „6105204,9” se substituie cu cifrele „6023457,0”;
    liniuța a treia va avea următorul cuprins:
    „ –  la bugetele locale – în sumă totală de 9217656,9 mii de lei, inclusiv 14450,2 mii de lei pentru compensarea majorării de la 1 ianuarie 2017 a cuantumului alocaţiei lunare pentru întreţinerea unui copil în serviciile casă de copii de tip familial şi asistenţă parentală profesionistă, pentru compensarea majorării salariale (cu indicele 1,2) pentru asistenţii sociali din cadrul serviciului de asistenţă socială comunitară, precum și pentru acoperirea cheltuielilor efectuate în anul 2016 din contul veniturilor proprii ale bugetelor locale pentru măsurile de protecție socială finanțate din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat. Repartizarea transferurilor la bugetele locale se efectuează conform anexei nr. 5. Prin derogare de la prevederile art. 27 alin.(4) din Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, în anul 2017 transferurile cu destinaţie generală vor fi alocate lunar, reieşind din proporţia de 1/10 lunar din suma anuală în primele 6 luni ale anului şi 1/15 lunar în următoarele 6 luni;”
    [Pct.3 art.3 lit.a) modificată prin RMO434 din 15.12.17, MO434-439/15.12.17 pag.53]
    la litera c), cifrele „119974,3” se substituie cu cifrele „129974,3”;
    la litera d), cifrele „50000,0” și „20000,0” se substituie, respectiv, cu cifrele „75000,0” și „50000,0”;
    litera e) se abrogă;
    articolul se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) finanțarea acțiunilor de desfășurare a campaniei de informare publică în cadrul procedurii de verificare a datelor din registrele deținătorilor de valori mobiliare aferente instituțiilor financiare și societăților de asigurări – în sumă de 6219,3 mii de lei, care  se va executa pe măsura prezentării documentelor justificative de către Comisia Națională a Pieței Financiare.”
    4. La articolul 5, cifrele „49,84” se substituie cu cifrele „44,14”.
    5. La articolul 7, cifrele „23251,6”, „39564,3” și „1893,0” se substituie, respectiv, cu cifrele „24069,6”, „33294,0” și „1790,0”.
    6. La articolul 10 alineatul (2) litera a), cuvintele „instituţiile publice” se substituie cu textul „autoritățile/instituţiile bugetare”.
    7. La articolul 13 alineatul (4), după  textul „prin alte instrumente de plată decît cardurile de plată de la populație,” se introduce textul „de la agenții constatatori”, iar textul „instituţiile financiare şi Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei” ” se substituie cu cuvintele „prestatorii de servicii de plată”.
    8. Articolul 16:
    la litera c), sintagma „Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor” se substituie cu sintagma „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    la litera d), sintagma „Ministerului Mediului” se substituie cu sintagma „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    9. Anexele nr. 1–5 se substituie cu anexele nr. 1–5 la prezenta lege.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Andrian  CANDU

    Nr. 230. Chișinău, 10 noiembrie 2017.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin RMO434 din 15.12.17, MO434-439/15.12.17 pag.53]

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5