HGC978/2017
ID intern unic:  372548
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 978
din  15.11.2017
cu privire la Școala republicană specializată
de hipism și pentatlon modern, Chișinău
Publicat : 17.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 399-410     art Nr : 1088
    În temeiul art. 32 din Legea nr.98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art. 537), cu modificările și completările ulterioare, art. 6 alin. (1) lit. a1) și art.14 alin.(1) lit. c) din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se transmite exercitarea funcției de fondator al Școlii republicane specializate de hipism și pentatlon modern, Chișinău, de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    2. În anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.793 din 2 decembrie 2009  „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.174-176, art.875),  cu modificările şi completările ulterioare, poziția „Școala republicană specializată de hipism și pentatlon modern, Chișinău” se exclude.
    3. Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educației” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.162, art.721), cu modificările şi completările ulterioare, se completează în final cu poziția:
    „Școala republicană specializată de hipism și pentatlon modern, Chișinău”.
    4. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va institui  comisia de transmitere a bunurilor și va asigura, în termen de 30 de zile, transmiterea către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a bunurilor aflate în gestiunea Școlii republicane specializate de hipism și pentatlon modern, Chișinău, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.1, art.2), cu modificările și completările ulterioare.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                 Vasile Bîtca
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                   Monica Babuc

    Nr. 978. Chişinău, 15 noiembrie 2017.