HGC589/2017
ID intern unic:  372565
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 589
din  24.07.2017
privind aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere
de mărfuri periculoase
Publicat : 04.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 277-288     art Nr : 706     Data intrarii in vigoare : 04.05.2018
    În vederea executării prevederilor art. 3 lit. d) din Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 247-248, art. 568), cu modificările și completările ulterioare, şi Acordului european referitor la transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 44-XIV din 4 iunie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 54-55, art. 388), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase, conform anexei nr. 1.
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor.
    3. Prevederile Regulamentului nominalizat intră în vigoare în termen de 9 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Autorităţile administraţiei publice prevăzute la pct. 23 din Regulamentul sus-numit, în termen de 6 luni de la data publicării, vor aduce actele din domeniul lor de activitate, necesare pentru punerea în aplicare a normelor stipulate în Regulamentul menționat, în concordanţă cu prevederile acestuia. 
    5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                      Alexandru Jizdan

    Nr.589. Chişinău, 24 iulie 2017.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 589
din 24 iulie 2017

REGULAMENTUL
TRANSPORTURILOR RUTIERE DE MĂRFURI PERICULOASE
I. DISPOZIȚII GENERALE ȘI DOMENIUL DE APLICARE
    1. Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase (în continuare – Regulament) stabilește cadrul de aplicare în Republica Moldova a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 44-XIV din 4 iunie 1998.
    2. Prezentele norme se aplică transporturilor rutiere de mărfuri periculoase efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, activităților de control efectuate în transportul rutier de mărfuri periculoase la vehiculele care circulă sau intră pe teritoriul Republicii Moldova dintr-o altă țară, controalelor activităților desfășurate de agenții economici, așa cum sînt definite în prezentul Regulament.
    3. Prezentele norme nu se aplică transportului de mărfuri periculoase cu vehicule aparținînd instituțiilor publice componente ale sistemului național de apărare sau aflate în responsabilitatea acestora.
    4. Transporturile de mărfuri periculoase efectuate cu vehiculele aparținînd instituțiilor publice componente ale sistemului național de apărare, inclusiv vehiculele care efectuează transporturi în interesul acestora, se vor executa conform normelor elaborate de către Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Informații și Securitate, după caz.
    5. Fără a aduce atingere prevederilor pct. 18-19 din prezentul Regulament, mărfurile periculoase al căror transport este interzis potrivit anexelor A și B la A.D.R. nu vor fi transportate rutier.
    6. Transportul celorlalte mărfuri periculoase enumerate în anexa A la A.D.R. se permite în condițiile respectării prevederilor din anexele A și B la A.D.R., în special în ceea ce privește:
    1) ambalarea și etichetarea mărfurilor în cauză;
    2) construcția, echipamentul și exploatarea corespunzătoare a vehiculelor rutiere care transportă mărfurile în cauză.
    7. În sensul prezentului Regulament se aplică următoarele definiții:
    consilier de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase – persoană desemnată, în cadrul întreprinderii, responsabilă pentru îndeplinirea condițiilor de siguranță privind transportul mărfurilor periculoase;
    control – totalitate a acţiunilor de verificare realizate de un organ abilitat cu funcţii de control sau de un grup de instituţii similare privind respectarea de către persoanele supuse controlului a prevederilor legislaţiei în domeniul transportului rutier de mărfuri periculoase;
    întreprindere – orice persoană fizică sau juridică, cu sau fără scop lucrativ, care exercită ocupaţia de transport rutier de mărfuri în scopuri comerciale;
    mărfuri periculoase – substanțe și obiecte al căror transport rutier este interzis sau este permis numai în anumite împrejurări, potrivit anexelor A și B la A.D.R.;
    transport rutier de mărfuri periculoase – operațiune de transport care se efectuează cu vehicule rutiere pentru deplasarea mărfurilor pe o anumită porțiune a drumului, inclusiv operațiunile de încărcare și descărcare a mărfurilor periculoase prevăzute în anexele A și B la A.D.R., cu excepția operațiunilor efectuate integral în perimetrul unei zone închise;
    vehicul rutier – sistem mecanic destinat circulației pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsare. Sînt considerate vehicule rutiere autovehiculele, remorcile, semiremorcile și tractoarele, definite conform art. 5 alin. (1) din Codul transporturilor rutiere, cu excepţia vehiculelor ce aparţin Forţelor armate ale unei Părţi contractante sau care se află sub responsabilitatea acestor Forțe armate.
    8. Definițiile prevăzute la pct. 7 din prezentul Regulament se completează cu cele prevăzute în capitolul 1.2 din anexa A la A.D.R.
II. Derogări, restricții și exceptări
    9. Pentru transportul de mărfuri periculoase în trafic național, efectuat cu vehicule înmatriculate în Republica Moldova, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor poate adopta dispoziții suplimentare față de cele prevăzute în anexele A și B la A.D.R., dacă acestea sînt conforme cu recomandările Organizației Națiunilor Unite privind transportul de mărfuri periculoase.
    10. Prevederile pct. 9 din prezentul Regulament pot fi valabile cel mult pînă cînd anexele A și B la A.D.R. vor prelua prin revizuire aceste recomandări.
    11. Organul central de specialitate informează Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa despre dispozițiile prevăzute la pct. 9 din prezentul Regulament.
    12. Guvernul poate reglementa sau interzice transportul rutier al anumitor mărfuri periculoase, strict pentru alte rațiuni decît cele de siguranță pe perioada transportării, cum ar fi rațiuni de siguranță națională, de prohibiție a deținerii sau utilizării acestora ori de protecție a mediului.
    13. Orice reglementări impuse potrivit pct. 12 din prezentul Regulament vehiculelor care efectuează un transport internațional se adoptă potrivit prevederilor capitolului 1.9 din anexa A la A.D.R., se limitează ca domeniu și arie de aplicare, se aplică atît transporturilor naționale, cît și internaționale și nu pot genera nicio discriminare.
    14. În cazul în care organul central de specialitate consideră că dispozițiile aplicabile privind siguranța transporturilor rutiere de mărfuri periculoase sînt insuficiente pentru a limita pericolele generate de transportul rutier, în cazul unui eveniment și în cazul în care există nevoia urgentă de a întreprinde o măsură, atunci, în faza de planificare, notifică Comisiei Economice a Națiunilor Unite pentru Europa măsurile pe care își propune să le ia, urmînd ca acestea să fie aplicate numai după obținerea acceptului Comisiei date.
    15. Fără a aduce atingere prevederilor pct. 47 din prezentul Regulament, în cazul operaţiunilor de transport multimodal care implică, pe lîngă transportul rutier, și cel maritim sau aerian, dacă mărfurile periculoase sînt clasificate, ambalate şi etichetate conform cerințelor transportului maritim ori aerian al mărfurilor periculoase, atunci cerinţele prezentelor norme privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea se consideră îndeplinite.
    16. Prin excepţie de la dispoziţiile anexelor A şi B la A.D.R. referitoare la limba utilizată în marcajele şi documentaţia relevantă, la transportul rutier de mărfuri periculoase în trafic naţional poate fi utilizată doar limba de stat.
    17. Echipamentele sub presiune transportabile pot fi utilizate în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    18. Agenția Națională Transport Auto (în continuare – Agenție), în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 143 din 18 februarie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind transportul interior de mărfuri periculoase”, admite desfăşurarea unei operaţiuni ad-hoc de transport rutier de mărfuri periculoase în trafic intern, care fie este interzisă prin anexa A sau B la A.D.R., fie este efectuată în condiţii diferite de cele prevăzute în aceste anexe, cu condiţia ca această operaţiune ad-hoc de transport să nu aducă atingere siguranţei sau securităţii şi să fie clar limitată în timp şi scop.
    19. Pe perioade ce nu pot depăşi 5 ani, organul central de specialitate  poate adopta, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 143 din 18 februarie 2016, anumite derogări temporare de la respectarea anexelor A şi B la A.D.R., cu respectarea prevederilor capitolului 1.5 din anexa A la A.D.R. şi în urma notificării Comisiei Economice a Națiunilor Unite pentru Europa.
    20. Derogările temporare prevăzute la pct. 19  din prezentul Regulament nu pot fi reînnoite.
    21. Vehiculele înmatriculate sau puse în circulaţie în alte state se admit la transporturi internaţionale de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova dacă transporturile în cauză respectă prevederile A.D.R.
    22. Derogările prevăzute în prezentul capitol se completează cu cele prevăzute în secţiunea 1.1.3 şi în capitolele 1.6 şi 3.4 din anexa A la A.D.R.
III. Atribuții și obligații
    23. Autoritățile administrației publice au următoarele atribuții:
    1) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor:
    a) reglementarea condiţiilor de agreare şi efectuare a inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase;
    b) plasarea pe pagina web oficială a Ministerului a listei și a textului actelor normative naționale/internaționale aplicabile procesului de organizare și desfășurare a transporturilor rutiere de mărfuri periculoase, inclusiv a Acordului european referitor la transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, și anexelor acestuia, precum și actualizarea permanentă a tuturor modificărilor sau a amendamentelor la ele;
    c) coordonarea planurilor de învățămînt și programelor de formare profesională continuă a conducătorilor autovehiculelor care transportă mărfuri periculoase şi a consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase. Toate certificatele de pregătire conforme prescripțiilor secțiunii 8.2.1 din anexa B la A.D.R., eliberate de către autoritatea competentă a unei părți contractante trebuie să fie acceptate pe durata lor de valabilitate de către autoritățile competente ale celorlalte părți contractante;
    d) stabilirea drumurilor publice pe care este permis accesul vehiculelor care transportă mărfuri periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative şi a modului de semnalizare a lor;  
    e) coordonarea schemelor sectoarelor de drum ale Republicii Moldova permise pentru transportarea mărfurilor periculoase, precum și marcarea drumurilor auto cu semne rutiere respective, împreună cu Inspectoratul Național de Patrulare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
    2) Autoritatea administrativă „Agenția Națională Transport Auto”:
    a) eliberarea, la solicitarea întreprinderilor, prin ghișeul unic, a actului de coordonare a traseelor de transportare a mărfurilor periculoase, inclusiv pentru transportatorii străini care transportă mărfuri periculoase în/din Republica Moldova, tranzitează teritoriul Republicii Moldova sau în/din ţările terţe;
    b) admiterea desfăşurării unei operaţiuni ad-hoc de transport rutier de mărfuri periculoase în trafic intern conform pct. 18 din prezentul Regulament;
    c) controlul și monitorizarea traficului rutier de mărfuri periculoase pe teritoriul țării;
    d) plasarea pe pagina web oficială a Agenției a listei și a textului actelor normative naționale/internaționale aplicabile procesului de organizare și desfășurare a transporturilor rutiere de mărfuri periculoase, inclusiv a Acordului european referitor la transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, și anexelor acestuia, precum și actualizarea permanentă a tuturor modificărilor sau a amendamentelor la ele;
    e) cercetarea împreună cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale a evenimentelor produse la încărcarea, descărcarea sau transportul rutier de mărfuri periculoase, precum şi stabilirea şi aplicarea măsurilor ce se impun;
    3) Ministerul Afacerilor Interne:
    a) coordonarea și supravegherea, împreună cu Ministerul Mediului, a importului, exportului, transportului produselor și substanțelor nocive, precum și a transportului mărfurilor periculoase pe teritoriul țării;
    b) asigurarea controlului la trecerea frontierei de stat a mijloacelor de transport antrenate în transportarea mărfurilor periculoase;
    c) stabilirea și aprobarea, împreună cu autoritățile administrației publice interesate, a efectivului forțelor și numărului de mijloace necesare pentru lichidarea consecințelor eventualelor avarii și manipularea mărfurilor periculoase, precum și coordonarea și supravegherea transportării substanțelor nocive;
    d) intervenția operativă în caz de eveniment sau iminență a producerii unui eveniment în timpul transportului rutier al mărfurilor periculoase;
    e) coordonarea, împreună cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, a schemelor sectoarelor de drum ale Republicii Moldova permise pentru transportarea mărfurilor periculoase;
    f) elaborarea, împreună cu autoritățile publice locale, a planurilor de alarmare și intervenție în caz de poluare accidentală a mediului în timpul transportului mărfurilor periculoase;
    g) cercetarea împreună cu celelalte autorități ale administrației publice centrale a evenimentelor produse la încărcarea, descărcarea sau transportul rutier de mărfuri periculoase, precum și stabilirea și aplicarea măsurilor ce se impun;
    h) elaborarea şi controlul respectării de către unităţile şi structurile din subordine a normelor prevăzute la pct. 4 din prezentul Regulament;
    i) organizarea, de comun cu Serviciul Vamal, a instruirii colaboratorilor în a căror funcții intră efectuarea controlului asupra respectării de către agenții economici a regulilor de transportare a mărfurilor periculoase;
    4) Ministerul Apărării: elaborarea și controlul respectării de către unitățile și instituțiile din subordine a normelor prevăzute la pct. 4 din prezentul Regulament;
    5) Ministerul Mediului: asigurarea, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, a monitorizării transportării deșeurilor periculoase și eliminării acestora în conformitate cu prevederile Convenției Basel privind problemele vizate, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1599-XIII din 10 martie 1998;
    6) Serviciul Vamal: asigurarea respectării reglementărilor vamale la trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor periculoase pe teritoriul  Republicii Moldova;
    7) Institutul de Standardizare din Moldova: asigurarea adoptării în calitate de standarde moldovenești și a disponibilității publice a standardelor europene, internaționale și altor documente de standardizare pentru substanțe care se referă la cele periculoase, privind ambalarea și metodele de certificare ale acestora în scopul armonizării legislației tehnice naționale cu cerințele A.D.R.;
    8) Ministerul Educației: aprobarea metodologiei de pregătire profesională a conducătorilor autovehiculelor care transportă mărfuri periculoase, a consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase și a experților care efectuează inspecția tehnică a vehiculelor care transportă mărfuri periculoase.
    24. Pentru coordonarea traseelor de transportare a mărfurilor periculoase, operatorii de transport rutier vor prezenta Agenției o cerere care va conține următoarele informaţii:
    1) punctul de plecare (încărcare) și punctul de destinaţie (descărcare) ale mărfurilor periculoase;
    2) denumirea localităților de pe traseu;
    3) denumirea, clasele şi subclasele mărfurilor periculoase transportate pe rută, pericolele;
    4) cantitatea (greutatea) mărfurilor periculoase care urmează a fi transportată;
    5) perioada de transportare.
    25. Transmiterea cererii prevăzute la pct. 24 la sediul Agenției se efectuează prin următoarele modalități:
    1) prin depunere, personal de către managerul de transport rutier sau un reprezentant legal al întreprinderii, contra semnătură, la ghișeul unic al Agenției;
    2) prin serviciu poștal, cu confirmare de primire;
    3) în format electronic.
    26. Agenția va examina, în termen de 20 de zile de la data depunerii, dosarele operatorilor de transport rutier, inclusiv coordonarea traseelor cu autoritățile abilitate.
    27. Agenția respinge dosarul depus pentru coordonarea traseelor de transportare a mărfurilor periculoase dacă nu se respectă prevederile pct. 24 din prezentul Regulament în termen de 7 zile. În cazul respingerii dosarului, decizia va cuprinde motivele care au stat la baza acesteia. 
    28. În cazul acceptării cererii depuse, Agenția:
    1) va emite actul de coordonare în termen de 3 zile;
    2) va asigura coordonarea actului cu autoritățile competente în termen de 7 zile;
    3) va asigura transmiterea actului de coordonare în format electronic la adresa solicitantului și altor autorități competente, după caz, în termen de 10 zile de la data depunerii dosarului;
    4) va plasa copia actului de coordonare pe pagina web oficială a instituției.
    29. Actul de coordonare a traseelor de transportare a mărfurilor periculoase va include următoarea informație:
    1) denumirea operatorului de transport rutier;
    2) termenul de valabilitate a rutei;
    3) restricţii de deplasare pe rută: timp de zi sau noapte, anotimp;
    4) punctele de traversare a frontierei de stat, în cazul serviciilor efectuate de operatori străini;
    5) denumirea drumurilor în afara localităţilor prin care se admite deplasarea mijloacelor de transport cu mărfuri periculoase, inclusiv a celor de tranzit transportate pe teritoriul Republicii Moldova;
    6) denumirea localităţilor şi străzilor pe care se admite deplasarea mijloacelor de transport cu mărfuri periculoase;
    7) viteza maximă de deplasare pe rută;
    8) adresa parcărilor specializate şi staţiilor de alimentare;
    9) condiţii speciale de deplasare;
    10) sediul şi numerele de telefoane:
    a) ale Inspectoratului Național de Patrulare;
    b) ale Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale;
    c) ale serviciilor de depanare;
    d) ale Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.
    30. Agenția va asigura:
    1) crearea bazei de date privind actele de coordonare eliberate, actualizarea și publicarea acesteia pe pagina web oficială a instituției;
    2) notificarea online a întreprinderilor, operatorilor de transport, Poliției de Frontieră și Serviciului Vamal privind actele de coordonare eliberate;
    3) accesul întreprinderilor, operatorilor de transport și autorităților abilitate la baza de date.
    31. Operatorii de transport vor asigura imprimarea și prezența la bordul unităților de transport a actului de coordonare a traseelor de transportare a mărfurilor periculoase.
    32. Actul de coordonare a traseelor de transportare a mărfurilor periculoase este nominal pe operatorul de transport.
    33. Termenul de valabilitate a actului de coordonare a traseelor de transportare a mărfurilor periculoase nu poate depăși perioada de 12 luni.
    34. Obligaţiile principalilor factori implicaţi în transportul de mărfuri periculoase, respectiv ale expeditorului, transportatorului şi destinatarului, sînt stabilite în secţiunile 1.4.1 şi 1.4.2 din anexa A la A.D.R.
    35. Obligaţiile celorlalţi factori implicaţi în transportul de mărfuri periculoase, respectiv ale furnizorului/expeditorului, ambalatorului, încărcătorului de cisterne şi operatorului unui container-cisternă sau al unei cisterne mobile, sînt stabilite în secţiunile 1.4.1 şi 1.4.3 din anexa A la A.D.R.
    36. Întreprinderile care încarcă, expediază, transportă sau descarcă mărfuri periculoase trebuie să desemneze, pentru fiecare punct de lucru, cel puțin cîte un consilier de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase, care să se asigure că sînt îndeplinite condițiile de siguranță privind transportul mărfurilor periculoase.
    1) Consilierul de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase trebuie să fie titularul unui certificat de pregătire profesională, conform anexei nr. 5 la prezentul Regulament, obţinut la un centru de instruire, perfecționare și atestare profesională acreditat, conform prevederilor secţiunii 1.8.3 din anexa A la A.D.R., obținut după absolvirea unui curs de pregătire profesională și promovarea examenelor corespunzătoare uneia dintre următoarele specializări:
    - Explozivi: clasa 1;
    - Gaze: clasa 2;
    - Materiale radioactive: clasa 7;
    - Lichide și solide: clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 și 9;
    - Carburanți lichizi: nr. ONU 1202, 1203, 1223, 3475 și carburantul de aviație clasificat cu nr. ONU 1268 sau 1863.
    2) Funcția de consilier de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase poate fi asigurată de orice angajat al întreprinderii care dispune de certificat de pregătire profesională, inclusiv de conducătorul întreprinderii, sau de către o persoană terță care dispune de certificat de pregătire profesională și a fost desemnată de conducătorul întreprinderii.
    37. Conducătorii auto care transportă mărfuri periculoase trebuie să fie deţinători ai unui A.D.R. – certificat de pregătire profesională a conducătorului auto conform prevederilor anexei nr. 1 la prezentul Regulament, al cărui termen de valabilitate este de cinci ani, obţinut la un centru de instruire, perfecționare și atestare profesională acreditat, conform  prevederilor secţiunilor 8.2.1 şi 8.2.2 din anexa B la A.D.R.
    38. Prescripții speciale referitoare la pregătirea profesională a conducătorilor auto:
    1) centrul de instruire trebuie să garanteze faptul că lectorii posedă o calificare de studii superioare și specializare respectivă. Programa de învățămînt trebuie stabilită în conformitate cu autorizarea prevăzută la secțiunea 8.2.2.6, pe baza subiectelor vizate la secțiunile 8.2.2.3.2–8.2.2.3.5 din anexa B la A.D.R.;
    2) pregătirea trebuie să fie furnizată sub forma unui curs de pregătire de bază și, dacă este necesar, de specializare. Cursurile de pregătire de bază și cursurile de specializare pot fi oferite sub forma cursurilor de pregătire polivalente, realizate integral de către același centru;
    3) centrele de instruire, perfecţionare şi atestare profesională, acreditate de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional și/sau de organismele internaționale în vederea pregătirii profesionale a conducătorilor de vehicule care transportă mărfuri periculoase și a consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase, care dispun în dotare de utilaj necesar confecționării a „A.D.R. – certificat de pregătire profesională a conducătorului auto” conform standardelor ISO, sînt în drept să le confecționeze în numele Agenției, avînd asupra lor obligațiile de a duce o evidenţă strictă a acestora, cu informarea Agenţiei în forma solicitată de aceasta.
    39. Personalul antrenat în operarea cu mărfuri periculoase, altul decît cel prevăzut la pct. 36 și 37 din prezentul Regulament, trebuie să fie instruit la un centru de instruire, perfecționare și atestare profesională acreditat, potrivit prevederilor  capitolul 1.3 din anexa A la A.D.R. şi ale secţiunii 8.2.3 din anexa B la A.D.R.
    40. Vehiculele utilizate pentru transportul rutier de mărfuri periculoase trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    1) să corespundă prevederilor capitolului 8.1 din anexa B la A.D.R.;
    2) să fie placardate potrivit capitolului 5.3 din anexa A la A.D.R.;
    3) să deţină certificat de agreare, conform prevederilor părţii a 9-a din anexa B la A.D.R.
    41. Întreprinderile care operează cu mărfurile periculoase de mare risc prevăzute în tabelul 1.10.5 din anexa A la A.D.R. trebuie să respecte prevederile capitolului 1.10 din anexa A la A.D.R.
    42. Pentru a putea fi încărcate în vehicule în vederea transportului, mărfurile periculoase trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    1) să fie admise la transportul rutier potrivit capitolului 2.2 şi tabelului A din capitolul 3.2 din anexa A la A.D.R.;
    2) să fie clasificate potrivit prevederilor părţii a 2-a din anexa A la A.D.R.;
    3) să fie ambalate în ambalaje sau cisterne potrivit prevederilor părţii a 4-a şi capitolului 5.1 din anexa A la A.D.R.;
    4) să fie marcate şi etichetate potrivit capitolului 5.2 din anexa A la A.D.R.
    43. Suplimentar la documentele privind transportul rutier stabilite prin alte reglementări, la bordul vehiculelor rutiere care transportă mărfuri periculoase trebuie să se afle documentele stabilite în secţiunea 8.1.2 din anexa B la A.D.R., care urmează a fi păstrate într-o mapă de culoarea oranj.
    44. În scopul respectării prevederilor capitolelor 8.1, 8.3 şi 8.4 din anexa B la A.D.R., centrele de instruire, perfecționare și atestare profesională autorizate vor asigura, contra cost, conducătorii auto în timpul instruirii cu literatură didactică și mape de culoare oranj unde urmează a fi păstrate documentele care trebuie să existe la bordul unității de transport (instrucţiunile scrise, certificatul de agreare pentru unitatea de transport etc.).
    45. Ambalajele, recipientele mari pentru transportul în vrac (RMV), ambalajele mari, cisternele şi containerele pentru transportul în vrac utilizate pentru transportul mărfurilor periculoase trebuie să fie conforme cerinţelor stabilite în partea a 6-a din anexa A la A.D.R.
    46. La încărcarea, transportul şi descărcarea mărfurilor periculoase se vor respecta prevederile capitolului 5.5 şi ale părţii a 7-a din anexa A la A.D.R.
    47. În cazul transportului combinat sau multimodal al mărfurilor periculoase ori al utilizării unor echipamente construite pentru a corespunde cerinţelor reglementărilor care vizează alte moduri de transport, în plus faţă de prevederile pct. 19 din prezentul Regulament, se vor aplica prevederile relevante din secţiunea 1.1.4 din anexa A la A.D.R.
    48. Întreprinderile care operează cu materiale radioactive din clasa 7 vor respecta şi prevederile capitolului 1.7 din anexa A la A.D.R.
    49. La clasificarea, etichetarea, ambalarea, manipularea, încărcarea, descărcarea și transportul rutier de mărfuri periculoase, întreprinderile vor respecta toate dispoziţiile la care se face trimitere în capitolele 3.1 şi 3.2 din anexa A la A.D.R.
    50. În cazul producerii unui eveniment grav în timpul transportului de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova, al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat care este parte contractantă la A.D.R., întreprinderile înregistrate în Republica Moldova, ale căror vehicule sînt implicate în accident, au obligaţia de a elabora un raport potrivit prevederilor secţiunii 1.8.5 din anexa A la A.D.R. şi de a-l transmite Agenției.
    51. Membrii echipajelor autovehiculelor care transportă mărfuri periculoase au următoarele obligaţii:
    1) să respecte prevederile capitolelor 8.1, 8.3 şi 8.4 din anexa B la A.D.R.;
    2) să poarte asupra lor, pe toată durata transportului, documente de identitate şi, în cazul conducătorului auto, A.D.R. – certificat de pregătire profesională a conducătorului auto valabil, corespunzător tipului de vehicul şi mărfurilor transportate, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament;
    3) în caz de evenimente care implică mărfurile periculoase, să ia măsurile prevăzute în instrucţiunile scrise şi, dacă este cazul, să alarmeze/să anunțe autorităţile competente, cu intervenţia în astfel de situaţii.
IV. Inspecția tehnică periodică a vehiculelor rutiere
la transportul de mărfuri periculoase

    52. Experții A.D.R. de certificare a vehiculelor rutiere pentru transportul de mărfuri periculoase sînt obligați să dețină certificat de competență profesională, potrivit anexei nr. 2 la prezentul Regulament, în condițiile art. 43 și art. 127  din Codul transporturilor rutiere, eliberat de către centrele de instruire, perfecționare și atestare profesională acreditate conform Codului educației al Republicii Moldova.
    53. Inspecția tehnică periodică a vehiculelor rutiere implicate în transportul de mărfuri periculoase se efectuează la stațiile de inspecție tehnică autorizate conform capitolului 6 din Codul transporturilor rutiere.
    54. Blanchetele certificatelor de agreare, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament, se eliberează stațiilor de inspecție tehnică autorizate de către Agenție prin intermediul ghișeului unic.
    55. Certificatul de agreare se eliberează pentru fiecare unitate de transport separat.
        56. Termenul de valabilitate al certificatului de agreare este de 6 luni, după care poate fi prelungit pe încă o perioadă analogică.
    57. Certificatul de agreare trebuie să fie returnat emitentului în cazul retragerii vehiculului din circulație, al schimbării operatorului de transport, utilizatorului sau proprietarului indicat la rubrica nr. 5 din certificatul dat, al expirării perioadei de valabilitate, precum și al unei schimbări a caracteristicilor vehiculului.
V. Controlul
    58. Controlul respectării prezentelor norme se realizează de către:
    1) personalul cu atribuţii de control împuternicit și instruit al Agenției, în traficul rutier, la sediile întreprinderilor;
    2) personalul cu atribuţii de control împuternicit și instruit al Ministerului Apărării, în ceea ce priveşte controlul respectării normelor prevăzute la pct. 4 din prezentul Regulament de către unităţile şi instituţiile din subordine;
    3) Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal, în limitele competenței, în punctele de trecere a frontierei de stat.
    59. Autorităţile competente împuternicite să efectueze control potrivit pct. 58 din prezentul Regulament se vor asigura că un segment reprezentativ al transporturilor rutiere de mărfuri periculoase face obiectul controalelor stabilite prin prezentele norme, astfel încît să se verifice conformitatea acestora cu legislaţia privind transportul rutier de mărfuri periculoase.
    60. La efectuarea controlului privind respectarea prezentelor norme, autorităţile prevăzute la pct. 58 din prezentul Regulament vor monitoriza respectarea prevederilor secţiunii 1.8.1 din anexa A la A.D.R.
    61. La efectuarea controalelor în trafic, în punctele de încărcare/descărcare a mărfurilor periculoase, personalul cu atribuţii de control prevăzut la pct. 58 din prezentul Regulament va completa buletinul de control prevăzut la anexa nr. 4 la prezentul Regulament, în 3 exemplare, din care unul va fi înmînat conducătorului auto.
    62. Prevederile pct. 61 din prezentul Regulament nu aduc atingere dreptului personalului prevăzut la pct. 58 din Regulament – de a efectua controlul oricărui transport de mărfuri periculoase conform competenței.
    63. Controalele în trafic vor fi efectuate cu respectarea prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, în corespundere cu principiile Metodologiei generale de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 694 din 5 septembrie 2013, şi vor acoperi o arie extinsă din reţeaua rutieră.
    64. Locurile alese pentru controalele în trafic trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    1) să permită scoaterea din trafic, oprirea şi staţionarea vehiculelor în condiţii de siguranţă;
    2) să permită punerea în conformitate cu prevederile prezentelor norme a transporturilor neconforme;
    3) să permită, dacă este necesar, imobilizarea vehiculelor pe loc sau într-un alt loc stabilit în acest sens de către personalul care efectuează controlul, fără a periclita siguranţa.
    65. Cînd există neconcordanţe între înscrisurile din documentele de transport şi mărfurile transportate, cu condiţia ca acest lucru să nu pericliteze siguranţa, în trafic sau la sediul întreprinderilor, se prelevă probe din mărfuri pentru a fi examinate de laboratoarele autorizate.
    66. Durata controalelor nu va depăşi 30 de minute în traficul rutier și 4 ore la sediul întreprinderilor.
    67. La controlul vehiculelor care încarcă, transportă sau descarcă mărfuri periculoase, personalul prevăzut la pct. 58 din prezentul Regulament are dreptul să pătrundă în spaţiul destinat mărfurilor pentru efectuarea controlului şi verificărilor care se impun.
    68. La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor, personalul prevăzut la pct. 58 din prezentul Regulament are dreptul să pătrundă în spaţiul destinat staționării vehiculelor antrenate la transportul mărfurilor periculoase, iar întreprinderile sînt obligate să asigure accesul acestora în spațiile date pentru controlul vehiculelor vizate.
    69. La efectuarea controlului la sediile întreprinderilor, acestea au obligația de a deține la sediu documentele prevăzute de art. 48 din Codul transporturilor rutiere, inclusiv copiile traseelor coordonate de transportare a mărfurilor periculoase, solicitate de personalul prevăzut la pct. 58 din prezentul Regulament.
    70. Fără a împiedica aplicarea altor sancţiuni stabilite potrivit dispoziţiilor legale, vehiculele care prezintă un pericol iminent prin încălcarea uneia sau mai multor prevederi privind transportul rutier, în special din cele prevăzute la pct. 81 și 84 din prezentul Regulament, vor fi imobilizate pe loc sau într-un loc stabilit în acest scop de către personalul cu atribuţii de control şi li se va solicita punerea în conformitate înainte de continuarea deplasării sau vor fi luate măsuri în funcţie de împrejurările sau cerinţele privind siguranţa, pot include refuzul accesului pe teritoriul Republicii Moldova.
    71. În situaţia în care, în termen de 72 de ore de la imobilizarea vehiculului, contravenientul nu a eliminat cauzele care au stat la baza acesteia, personalul cu atribuţii de control poate apela la o terţă parte care să elimine cauzele imobilizării, costurile operaţiunilor de eliminare fiind suportate de către contravenient.
    72. Prevederile pct. 71 din prezentului Regulament nu se referă la situaţiile în care cerinţele de siguranţă sau securitate reclamă o intervenţie imediată a autorităţilor cu atribuţii în acest sens pentru eliminarea unei stări de pericol iminent.
    73. Controalele se efectuează la sediul întreprinderilor în următoarele situaţii:
    1) dacă în traficul rutier s-au constatat încălcări de natură să pericliteze siguranţa în transportul de mărfuri periculoase;
    2) dacă autorităţile cu atribuţii de control din alte state-membre sau părţi contractante ale A.D.R. au informat autorităţile prevăzute la pct. 58 din prezentul Regulament despre încălcări grave sau repetate ale reglementărilor privind transportul mărfurilor periculoase.
    74. Obiectivul acestor controale este de a se asigura respectarea legislaţiei în materie privind condiţiile de siguranţă şi securitate în transportul rutier de mărfuri periculoase.
    75. Dacă se constată una sau mai multe încălcări referitoare la transportul rutier de mărfuri periculoase, în special cele prevăzute la pct. 81, 84 și 87 din prezentul Regulament, se interzice efectuarea operațiunii de transport rutier pînă la înlăturarea acestora.
    76. În sensul prezentului Regulament, încălcările prevăzute la pct. 81, 84 și 87 se împart în 3 categorii, clasificate în funcţie de dimensiunea riscului pe care îl prezintă fiecare.
    77. Autoritatea care efectuează controlul este responsabilă de încadrarea faptelor în categoriile corespunzătoare de risc, ținînd seama de prevederile pct. 81, 84 și 87 din prezentul Regulament.
    78. În cazul în care se constată mai multe încălcări la o unitate de transport, la pct. 31 din buletinul de control prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul Regulament se va consemna doar categoria de risc cea mai gravă.
    79. Categoria I de risc este atribuită în cazurile în care nerespectarea prevederilor prezentelor norme determină un risc ridicat de deces, vătămare corporală gravă sau deteriorare semnificativă/importantă a mediului înconjurător.
    80. Pentru încălcările din categoria I de risc se iau imediat măsuri de siguranţă corespunzătoare, cum ar fi imobilizarea vehiculului, în condiţiile legii.
    81. Constituie încălcări din categoria I de risc următoarele fapte:
    1) transportul mărfurilor periculoase interzise la transport;
    2) scurgerea substanţelor periculoase;
    3) utilizarea unui mod de transport interzis sau a unui mijloc de transport necorespunzător;
    4) transportul în vrac într-un container care nu este, din punct de vedere structural, corespunzător utilizării;
    5) transportul cu un vehicul fără certificatul de agreare adecvat pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase;
    6) vehiculul nu mai respectă condiţiile de agreare şi prezintă un pericol imediat. (Dacă vehiculul nu prezintă pericol imediat, nerespectarea se regăseşte la categoria a II-a de risc.);
    7) utilizarea de ambalaje care nu sînt conforme cu instrucţiunile de ambalare aplicabile;
    8) nerespectarea dispozițiilor speciale referitoare la ambalarea în comun;
    9) nerespectarea prevederilor referitoare la fixarea şi stivuirea încărcăturii;
    10) nerespectarea prevederilor referitoare la încărcarea în comun a coletelor;
    11) nerespectarea gradului de umplere a cisternelor sau a ambalajelor;
    12) nerespectarea dispoziţiilor de limitare a cantităţilor transportate cu o unitate de transport;
    13) transportul de mărfuri periculoase fără indicarea prezenței acestora prin documente, prin marcare și etichetare a coletelor sau prin placardare și marcare a vehiculului;
    14) transportul fără placardarea și marcarea vehiculului;
    15) absența informațiilor referitoare la substanța transportată, permițînd determinarea unei contravenții de categoria I de risc;
    16) nedeţinerea de către conducătorul auto a A.D.R. – certificat de pregătire profesională a conducătorului auto – valabil;
    17) utilizarea focului sau a unei lămpi electrice neprotejate;
    18) nerespectarea interdicţiei de a fuma;
    19) neexecutarea măsurilor prevăzute în instrucţiunile scrise aflate la bordul vehiculului şi aplicabile mărfurilor transportate;
    20) refuzul accesului sau obstrucţionarea personalului prevăzut la pct. 58 din prezentul Regulament la efectuarea controlului în trafic ori la sediile întreprinderilor.
    82. Categoria a II-a de risc este atribuită în cazul în care nerespectarea prevederilor prezentelor norme determină un risc de vătămare corporală sau deteriorare a mediului.
    83. În cazul săvîrşirii încălcărilor din categoria a II-a de risc, operatorul de transport este obligat să se conformeze prezentelor norme la locul controlului, iar dacă acest lucru nu este posibil, să înlăture încălcările depistate după încheierea operaţiunii de transport în curs.
    84. Constituie încălcări din categoria a II-a de risc următoarele fapte:
    1) unitatea de transport are mai mult de o remorcă/semiremorcă;
    2) vehiculul nu mai respectă condiţiile de agreare, dar nu prezintă un pericol imediat;
    3) la bordul vehiculului nu există toate stingătoarele de incendiu funcţionale conform cerinţelor prezentelor norme. Un stingător de incendiu poate fi considerat ca fiind funcţional dacă este utilizabil, dar lipsesc doar sigiliul prescris şi/sau termenul de valabilitate. Nu este considerat funcţional stingătorul de incendiu care este în mod evident inutilizabil, cum ar fi cel la care indicaţia manometrului este aproape „zero”;
    4) la bordul vehiculului nu există echipamentele prevăzute în A.D.R. sau în instrucţiunile scrise;
    5) datele referitoare la încercare şi inspecţie şi cele referitoare la durata de utilizare a ambalajelor, a recipientelor mari de vrac sau a ambalajelor mari nu sînt respectate;
    6) transportul de mărfuri în ambalaje, recipiente mari de vrac sau ambalaje mari deteriorate ori transportul de ambalaje goale, necurăţate şi deteriorate;
    7) transportul de mărfuri în colete într-un container care nu este utilizabil din punct de vedere structural;
    8) cisterne/containere-cisternă, inclusiv cele goale şi necurăţate, care nu sînt închise corespunzător;
    9) transportul unui ambalaj combinat cu un supraambalaj care nu este închis corespunzător;
    10) etichetarea, marcarea sau placardarea necorespunzătoare;
    11) lipsa instrucţiunilor scrise în conformitate cu A.D.R. sau existenţa unor instrucţiuni scrise care nu sînt aplicabile mărfurilor transportate;
    12) supravegherea sau parcarea necorespunzătoare a vehiculului;
    13) indicarea pe ambalaje, colete sau mijloace de transport a unor pericole inexistente;
    14) utilizarea de personal neinstructat pentru efectuarea operaţiunilor de manipulare, încărcare sau descărcare a mărfurilor periculoase;
    15) neefectuarea, efectuarea necorespunzătoare sau cu personal neinstructat a operaţiunilor de curăţare, spălare, neutralizare, decontaminare sau dezinfectare a ambalajului ori a vehiculului după descărcarea mărfurilor periculoase.
    Dacă acțiunile prevăzute la subpct. 14) și 15) din prezentul punct prezintă un risc major pentru sănătatea personalului, acestea vor fi încadrate în categoria I de risc.
    Instructajul personalului prevăzut la subpct. 14) și 15) se va efectua de către managerul de transport sau consilierul de siguranță, după caz. Întreprinderile vor ține evidența instructajului într-un registru (numerotat, cusut și sigilat). Periodicitatea instructajului este o dată la 6 luni.
    85. Categoria a III-a de risc se atribuie în cazul în care nerespectarea prevederilor prezentelor norme determină un risc redus de vătămare corporală sau deteriorare a mediului înconjurător.
    86. În cazul săvîrşirii încălcărilor din categoria a III-a de risc, dacă nu este necesară adoptarea de măsuri corective corespunzătoare pe loc, acestea pot fi aplicate la o dată ulterioară la sediul întreprinderii.
    87. Constituie încălcări din categoria a III-a de risc următoarele fapte:
    a) dimensiunile panourilor sau etichetelor ori dimensiunile literelor, cifrelor sau simbolurilor de pe panouri ori de pe etichete nu respectă prevederile pct. 40 subpct. 2) și pct. 42 subpct. 4) din prezentul Regulament;
    b) absenţa în documentele de transport a unor informaţii, altele decît cele enunţate la categoria I de risc prevăzute la pct. 81 subpct. 16) din prezentul Regulament;
    c) absența la bordul autovehiculului a A.D.R. – certificat de pregătire profesională a conducătorului auto, în condițiile în care există dovezi că acesta deține un astfel de certificat;
    d) nedesemnarea consilierului/consilierilor de siguranţă în cadrul întreprinderii;
    e) neredactarea şi/sau necomunicarea către Agenția care a eliberat certificatul consilierului de siguranţă al întreprinderii a raportului anual al consilierului de siguranţă, potrivit prevederilor subsecţiunii 1.8.3.3 din A.D.R.;
    f) neîntocmirea, întocmirea necorespunzătoare, neimplementarea şi/sau implementarea necorespunzătoare de către întreprindere a planului de securitate impus prin prevederile capitolului 1.10 din A.D.R.
    88. Imobilizarea vehiculului rutier prevăzută la pct. 60-71 și 78-80 din prezentul Regulament se realizează în condiţii de siguranţă şi securitate a transportului pînă la punerea în conformitate în vederea continuării cursei.
    89. Măsura imobilizării vehiculului dispusă de personalul cu atribuţii de control se menţionează în următoarele documente:
    1) procesul-verbal cu privire la contravenție;
    2) buletinul de control;
    3) diagrama tahograf, după caz;
    4) dovada eliberată conducătorului auto în situaţia ridicării plăcii cu număr de înmatriculare auto.
    90. Pe durata imobilizării, asigurarea securităţii şi integrităţii vehiculului şi a încărcăturii se află sub răspunderea juridică a transportatorului.
    91. Personalul cu atribuţii de control prevăzut la pct. 58 din prezentul Regulament are dreptul de a reţine:
    1) certificatul de agreare – în cazul în care se constată că acesta este utilizat de către un alt autovehicul decît cel indicat, conține ștersături vizibile, are termenul de valabilitate expirat;
    2) certificatul de pregătire profesională a conducătorului auto – în cazul în care se constată că acesta a fost transmis persoanelor terțe și/sau are termenul de valabilitate expirat.
    92. Permisiunea privind reluarea efectuării transportului cu vehicule înmatriculate în alte state se acordă după punerea în conformitate cu prevederile pct. 39, 43, 46-51 din prezentul Regulament, precum şi cu condiţia achitării amenzii aplicate în condiţiile prevăzute de legislația în vigoare.
    93. Agenția efectuează generalizarea şi analiza informaţiei privind desfăşurarea şi rezultatele inspecţiei tehnice a vehiculelor rutiere în conformitate cu condițiile A.D.R., pentru optimizarea reţelei staţiilor de inspecţie tehnică periodică în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 589
din 24 iulie 2017

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 45 din 24 ianuarie 1994 „Cu privire la reglementarea transportării încărcăturilor periculoase pe teritoriul Republicii Moldova și lichidarea consecințelor eventualelor avarii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 1, art. 26).
    2. Punctul 8 din modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1269 din 20 decembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 163-165, art. 1371).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 672 din 28 mai 2002 „Cu privire la efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 87-90, art. 860).
    4. Punctul 5 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 895 din 3 august 2004 „Pentru modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 138-146, art. 1069).
    5. Punctul 22 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 275 din 16 martie 2006 „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului și abrogarea unor acte normative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 51-54, art. 338).
    6. Punctul 1 din modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 312 din 5 mai 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 110-114, art. 340).