HGM591/2017
ID intern unic:  372569
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 591
din  24.07.2017
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de plasament
pentru copiii separați de părinți şi a Standardelor minime de calitate

Publicat : 04.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 277-288     art Nr : 708
    MODIFICAT
   
HG378 din 25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.420


    În scopul implementării Legii asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decemrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 249), cu modificările și completările ulterioare, art. 12 din Legea nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 167-172, art. 534), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți, conform anexei nr.1;
    2) Standardele minime de calitate pentru Serviciul social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți, conform anexei nr. 2.
    2. Cheltuielile ce țin de organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți vor fi suportate de către prestatorii serviciului, precum și din alte surse, conform legislației.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
    4. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 3.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                         Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                                     Octavian Armaşu

    Nr. 591. Chişinău, 24 iulie 2017.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 591
din 24 iulie 2017

REGULAMENT-CADRU
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social
Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți (în continuare – Regulament) stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți.
    2. Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți (în continuare – Centru) este o instituţie publică sau privată de asistenţă socială care prestează servicii sociale specializate de îngrijire pentru o perioadă determinată copiilor separați de părinți.
    3. Prestator de servicii sociale ale Centrului (în continuare – prestator de serviciu) poate fi persoană juridică de drept public sau privat, dacă aceasta este acreditată pentru serviciul respectiv, în condiţiile legii.
    4. Centrul dispune de conturi curente trezoreriale/bancare, deschise în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor/instituțiilor financiare, în funcție de statutul prestatorului de servicii.
    5. Centrul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu prezentul Regulament şi cu Standardele minime de calitate.
    6. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică:
    beneficiar al Centrului – copilul separat de părinți, inclusiv copilul victimă a violenţei, neglijării, exploatării şi traficului și, după caz, copilul cu dizabilități accentuate și medii, cu vîrsta cuprinsă între 4 și 18 ani, și care nu poate fi plasat în Familia extinsă, în Serviciul Casă de copii de tip familial, Serviciul de asistenţă parentală profesionistă sau Serviciul Casa comunitară pentru copii în situație de risc;
    manager de caz – specialistul din cadrul Direcţiei asistenţă socială și protecţie a familiei/Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului Chişinău (în continuare – structură teritorială de asistenţă socială) responsabil de coordonarea procesului de implementare a planului individual de asistenţă a copilului;
    persoană-cheie a copilului – unul dintre specialiștii din cadrul Centrului, desemnat de către directorul acestuia, responsabil de îndrumarea şi susţinerea copilului, coordonarea şi monitorizarea procesului de asistenţă zilnică a lui;
(re)integrare familială – reunificarea familiei după o perioadă de separare a copilului de familia sa în urma acţiunilor specifice întreprinse în cadrul implementării planului individual de asistenţă a copilului;
    incluziune comunitară şi socială – participarea copilului în viaţa comunităţii şi, după caz, pregătirea acestuia pentru trai independent, în urma acţiunilor specifice întreprinse în cadrul implementării planului individual de asistenţă a copilului;
    plan individual de asistenţă – totalitatea serviciilor acordate beneficiarului în vederea asigurării (re)integrării familiale şi incluziunii comunitare şi sociale;
    plan individualizat de servicii – totalitatea intervenţiilor specifice privind copilul, în baza evaluării complexe a necesităţilor acestuia, ce ţin de sănătate, îngrijire, nevoi fizice, emoţionale, educaţionale, petrecere a timpului liber, socializare, elaborat şi implementat pentru perioada plasamentului acestuia în Centru. Planul individualizat de servicii este parte componentă a planului individual de asistenţă;
    plasament de urgenţă – plasamentul pentru o perioadă de 72 de ore a copilului a cărui viaţă şi sănătate se află în pericol iminent, efectuat prin dispoziţia autorităţii tutelare locale, fără avizul Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate, în baza consultării prealabile cu structura teritorială de asistenţă socială;
    plasament planificat – plasamentul copilului pentru o perioadă determinată, conform prevederilor planului individual de asistenţă a copilului;
    familie – părinţii şi copiii acestora;
    familie extinsă – rudele copilului pînă la gradul IV inclusiv;
    reprezentant legal al copilului – părintele sau persoana desemnată conform legii să apere drepturile şi interesele copilului;
    Standarde minime de calitate – normele obligatorii la nivel naţional a căror aplicare garantează asigurarea calităţii serviciilor prestate;
    copil separat de părinţi – copilul lipsit efectiv de grija părinţilor în situaţii determinate de absenţa acestora, copilul luat de la părinţi din cauza existenţei pericolului iminent pentru viaţa sau sănătatea acestuia, precum şi copilul căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;
    autoritate tutelară locală – primarii de sate (comune) şi de oraşe;
    autoritate tutelară teritorială – secţiile/direcţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei/Direcţia municipală pentru protecţia copilului Chişinău. În municipiile Bălţi şi Chişinău, autorităţile tutelare teritoriale exercită şi atribuţiile de autoritate tutelară locală, cu excepţia unităţilor administrativ-teritoriale autonome din componenţa acestora, în cadrul cărora atribuţiile de autoritate tutelară locală sînt exercitate de primarii unităţilor administrativ-teritoriale respective.
Capitolul II
SCOPUL, OBIECTIVELE ȘI PRINCIPIILE SERVICIULUI
    7. Scopul Serviciului este protecţia temporară a copilului separat de părinți şi (re)integrarea familială şi/sau incluziunea comunitară şi socială.
    8. Obiectivele Serviciului sînt:
    1) asigurarea condiţiilor de îngrijire, întreţinere, educaţie şi dezvoltare a copilului în conformitate cu particularităţile de vîrstă, individuale, starea de sănătate şi cu Standardele minime de calitate;
    2) promovarea dezvoltării abilităţilor şi deprinderilor copilului pentru o viaţă independentă;
    3) asigurarea accesului copilului la serviciile comunitare şi facilitarea procesului de (re)integrare familială și/sau incluziune comunitară și socială.
    9. Prestarea serviciului este ghidată de următoarele principii:
    1) respectarea drepturilor şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
    2) nondiscriminarea;
    3) abordarea individualizată a copilului;
    4) promovarea incluziunii educaţionale;
    5) protecţia împotriva abuzului, neglijării şi exploatării copilului;
    6) acordarea asistenţei într-un mod prietenos copilului;
    7) abordarea multidisciplinară;
    8) asigurarea participării copilului şi respectarea opiniei acestuia;
    9) asigurarea dreptului copilului la reclamaţii;
    10) confidenţialitatea informaţiei.
Capitolul III
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CENTRULUI
Secțiunea 1. Organizarea Centrului
    10. Centrul este amplasat în comunitate, amenajat şi dotat conform Standardelor minime de calitate, în condiţii corespunzătoare de siguranţă, confort şi accesibilitate.
    11. În Centru pot fi plasați concomitent maximum 25 de copii.
    12. În funcţie de necesităţile beneficiarilor, Centrul prestează următoarele servicii:
    1) găzduire;
    2) întreţinere;
    3) alimentaţie;
    4) formarea deprinderilor de viaţă (autoservire, igienă);
    5) dezvoltarea abilităţilor cognitive, de comunicare, comportament și relaționare;
    6) suport în studierea şi asimilarea programelor şcolare;
    7) consilierea şi reabilitarea psihosocială;
    8) petrecerea timpului liber;
    9) orientarea profesională;
    10) însoţirea copiilor la instituţiile medicale, administrarea medicamentelor prescrise de către medici, acordarea de prim ajutor medical, conform competenţei.
    121. Copiii încadraţi într-o instituţie de învăţămînt, începînd cu clasa a cincea pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani, beneficiază de indemnizaţie zilnică pentru copil, în conformitate cu prevederile stabilite de Guvern.
    [Pct.121 introdus prin HG378 din 25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.420]
Secțiunea a 2-a. Managementul de caz
    13. Copiii sînt plasaţi în Centru în regim de urgenţă sau planificat.
    14. Plasamentul de urgență al copiilor în Centru se efectuează în baza dispoziției autorității tutelare locale de la locul aflării copilului pe un termen de pînă la 72 de ore, cu posibilitatea prelungirii termenului de plasament pînă la 45 de zile, perioadă în care asistentul social comunitar de la domiciliul copilului efectuează evaluarea complexă a situaţiei acestuia.
    15. Dispoziția autorității tutelare locale privind plasamentul de urgență al copilului și evaluarea inițială a situației copilului sînt transmise de către autoritatea tutelară locală directorului Centrului.
    16. Pe perioada plasamentului planificat al copilului în Centru, originalul dosarului copilului și originalele tuturor documentelor cu care se completează dosarul pe parcursul plasamentului, indiferent de autoritatea emitentă, se păstrează în Centru, iar autoritatea tutelară teritorială deține o copie a dosarului.
    17. După încetarea plasamentului în Centru, dosarul copilului se transmite autorității tutelare teritoriale în evidența căreia se află copilul, o copie a dosarului păstrîndu-se în Centru, conform prevederilor legislației.
    18. Plasamentul planificat al copilului în Centru se realizează în temeiul dispoziţiei autorității tutelare teritoriale, care se emite cu avizul autorității tutelare locale și în baza avizului pozitiv al Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate.
    19. La plasarea copilului în Centru, în cazul în care planul individual de asistență are ca obiectiv (re)integrarea familială a copilului, se încheie un acord de plasament între directorul Centrului şi reprezentantul legal al copilului (conform modelului din anexa la prezentul Regulament).
    20. Centrul dispune de izolator, unde sînt plasaţi copiii bolnavi sau suspecţi de o boală contagioasă.
    21. În cazul plasamentului de urgență, precum şi în situaţia copiilor fără documentaţia medicală, aceştia vor fi plasaţi în izolator pînă la examinarea stării sănătăţii.
    22. Copilul se află în plasament planificat pentru o perioadă de pînă la 6 luni, cu posibilitatea prelungirii plasamentului pentru o perioadă ce nu va depăși 12 luni.
    23. În cazul plasamentului în Centru a copilului cu vîrsta de 16 ani, în caz de imposibilitate a reintegrării în familia biologică/extinsă sau plasament în servicii de tip familial, acesta va rămîne în plasament pînă la atingerea vîrstei de 18 ani, iar în cazul în care acesta îşi continuă studiile în liceu, pînă la finalizarea studiilor liceale.
    24. După plasarea copilului, directorul Centrului desemnează o persoană-cheie pentru copil.
    25. Persoana-cheie îi oferă copilului asistenţă, consiliere şi informare, precum și îl ghidează în activităţile zilnice.
    26. În termen de 7 zile calendaristice de la plasarea copilului, se realizează evaluarea complexă multidisciplinară a copilului, se identifică necesităţile acestuia şi se elaborează planul individualizat de servicii.
    27. La elaborarea planului individualizat de servicii participă persoana-cheie, copilul (în funcţie de capacitatea sa de înţelegere) şi reprezentantul legal al acestuia/alţi membri ai familiei copilului/persoanele relevante pentru satisfacerea necesităților individuale identificate de asistenţă şi dezvoltare ale acestuia.
    28. Persoana-cheie asigură monitorizarea implementării planului individualizat de servicii și, în baza analizei progreselor realizate şi a schimbărilor intervenite în perioada implementării pînă la momentul revizuirii planului, întocmeşte raportul cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de servicii, a cărui copie o transmite managerului de caz.
    29. Persoana-cheie revizuieşte planul individualizat de servicii al copilului în baza reevaluării necesităţilor acestuia și a raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de servicii, conform prevederilor Standardelor minime de calitate.
    30. Concluziile sau recomandările rezultate din revizuirea planului individualizat de servicii al copilului se aduc la cunoştinţa copilului şi, după caz, a reprezentantului legal al copilului, în cazul în care aceştia nu au participat la şedinţa de revizuire a planului.
    31. Pe perioada plasamentului în Centru, copilului i se asigură menţinerea relaţiilor cu membrii familiei sau ai familiei extinse, dacă acest fapt nu contravine interesului superior al copilului.
    32. Vizitele membrilor familiei sau familiei extinse şi ale altor persoane sînt înregistrate în registrul unic de vizite.
    33. Monitorizarea situaţiei copilului plasat în Centru se realizează de către autoritatea tutelară teritorială.
    34. Plasamentul copilului încetează în următoarele cazuri:
    1) (re)integrarea copilului în familie sau adopţia;
    2) plasarea copilului într-un alt serviciu social;
    3) atingerea majoratului, iar în cazul în care acesta îşi continuă studiile în liceu, la finalizarea studiilor liceale.
    35. Pregătirea ieşirii copilului din Centru se realizează de către managerul de caz şi persoana-cheie a copilului, în colaborare cu autoritatea tutelară locală de la domiciliul copilului.
    36. În cazul (re)integrării copilului în familia biologică, asistentul social comunitar va realiza monitorizarea postplasament a situației copilului, conform Standardelor minime de calitate.
    37. Structura teritorială de asistenţă socială deţine următoarele documente referitoare la copiii beneficiari:
    1) registrul de evidenţă a copiilor plasați în centre;
    2) dosarele copiilor.
    38. Centrul deţine următoarele documente privind copiii plasaţi:
    1) dosarul copilului, conform Standardelor minime de calitate;
    2) registrul de evidenţă a copiilor plasaţi;
    3) registrul unic de vizite.
Capitolul IV
RESURSE UMANE ŞI MANAGEMENT
Secţiunea 1. Resurse umane
    39. Personalul Centrului include: personalul administrativ, personalul specializat și personalul auxiliar.
    40. Personalul specializat este format din asistent social, psiholog, pedagog (pedagog social, educator).
    41. Ținînd cont de necesitățile individuale ale copiilor beneficiari ai Serviciului, prestatorul de serviciu poate angaja și alți specialiști.
    42. Personalul specializat este responsabil de procesul de dezvoltare, îngrijire şi asistenţă a copiilor plasaţi în Centru, de viaţa şi securitatea acestora.
    43. Recrutarea şi evaluarea personalului este realizată de către prestatorul serviciului.
    44. Structura organizatorică și statele de personal sînt aprobate, conform legislației în vigoare, de către prestatorul de serviciu.
    45. Prestatorul de serviciu angajează personal în conformitate cu Standardele minime de calitate ale Centrului și Codul muncii al Republicii Moldova, în baza contractului individual de muncă.
    46. Fiecare angajat al personalului are calificarea, competenţa, experienţa şi calităţile solicitate de fişa postului, certificate prin documente de studii şi de formare profesională.
    47. Personalul Centrului îşi exercită atribuţiile în conformitate cu fişa postului şi cu normele deontologice.
    48. Numărul de personal din Centru este suficient pentru acoperirea tuturor serviciilor oferite şi corespunde necesităţilor de îngrijire ale copiilor aflaţi în plasament.
    49. Numărul total de persoane care lucrează zilnic nemijlocit cu copiii şi planificarea timpului de lucru trebuie să asigure un raport constant adult–copil pentru 24 de ore, de-a lungul întregii săptămîni şi al întregului an.
    50. În Centru vor fi angajați cel puțin: un asistent social, un psiholog și un număr corespunzător de pedagogi (educatori, pedagogi sociali), care să asigure supravegherea permanentă a copiilor de către 2 pedagogi (educatori, pedagogi sociali).
    51. În funcție de specificul și necesitățile beneficiarilor, statele de personal specializat ale Serviciului pot fi majorate sau completate de către prestator cu alte tipuri de specialiști.
    52. Înainte de aprobare, candidații la funcțiile specializate urmează cursul de formare profesională, organizat de prestatorul de serviciu.
    53. Anual, personalul specializat participă la cursuri de formare profesională continuă, organizate de prestatorul serviciului.
    54. Angajații Centrului sînt obligați să efectueze examenul medical profilactic la angajare și periodic, conform actelor normative în vigoare ale Ministerului Sănătății.
    55. Evaluarea performanţelor personalului specializat este realizată anual de către directorul Centrului, care, totodată, înaintează autorității tutelare teritoriale din raza teritorială de activitate a Centrului rapoarte privind revizuirea anuală a competenţelor profesionale ale personalului angajat.
    56. Directorul Centrului asigură calitatea serviciului prestat prin organizarea cu regularitate a şedinţelor de supervizare profesională a angajaţilor în vederea consolidării competenţelor profesionale și a gestionării eficiente a sarcinilor şi timpului de lucru.
    57. Supervizarea activităţii directorului Centrului este asigurată de către autoritatea tutelară teritorială din raza teritorială de activitate a Centrului.
    58. Documentele Serviciului referitoare la resursele umane sînt:
    1) fişele de post ale personalului angajat;
    2) dosarele personale ale personalului angajat;
    3) rapoartele şedinţelor de supervizare şi de revizuire a competenţelor personalului angajat;
    4) alte documente, la necesitate.
    59. Dosarele personale ale personalului angajat sînt păstrate conform prevederilor legale care reglementează accesul la date cu caracter personal.
    60. Salarizarea personalului Centrului se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare, ținînd cont și de prevederile contractuale, în cazul prestatorilor privați.
Secţiunea a 2-a. Managementul Centrului şi procedura
de raportare

    61. Managementul Centrului este realizat de către director, care asigură buna funcţionare a acestuia, conform prevederilor prezentului Regulament, Standardelor minime de calitate, precum şi a regulamentului intern de activitate a Centrului.
    62. Directorul Centrului este angajat prin concurs de către prestatorul de serviciu, care determină și criteriile de eligibilitate.
    63. În procesul asigurării bunei funcţionări a Centrului, directorul Centrului asigură:
    1) respectarea drepturilor copiilor plasaţi în Centru;
    2) funcţionarea Centrului în corespundere cu Standardele minime de calitate;
    3) planificarea, organizarea şi coordonarea activităţii Centrului;
    4) monitorizarea calităţii serviciilor prestate;
    5) managementul resurselor umane;
    6) reprezentarea Centrului în raport cu alte persoane, instituţii, servicii, autorităţi.
    64. Prestatorul de serviciu împreună cu personalul angajat elaborează planul de dezvoltare a Centrului în baza evaluării necesităţilor copilului şi personalului.
    65. Monitorizarea procesului de prestare a serviciilor şi evaluarea calităţii Centrului, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare a prestatorului de serviciu, este realizată, în teritoriul administrat, de către structura teritorială de asistenţă socială respectivă.
    66. Directorul Centrului întocmeşte rapoarte lunare, trimestriale, semestriale şi anuale de activitate, care sînt prezentate structurii teritoriale de asistenţă socială.
    67. Documentele referitoare la organizarea serviciului sînt:
    1) regulamentul intern de funcţionare a Serviciului;
    2) planul de dezvoltare al Serviciului, planuri lunare, trimestriale, semestriale și anuale de activitate;
    3) rapoarte lunare, trimestriale, semestriale, anuale de activitate;
    4) alte documente, la necesitate.
Capitolul V
PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZULUI ŞI RECLAMAŢIILE
    68. Centrul deţine şi aplică o procedură privind protecţia copiilor împotriva abuzului, neglijării, exploatării, discriminării, tratamentului degradant sau inuman.
    69. Copiii și reprezentanţii legali/membrii familiei acestora sînt informaţi referitor la procedurile cu privire la identificarea și semnalarea suspiciunilor sau acuzaţiilor de abuz/neglijenţă/exploatare a copilului.
    70. Personalul Centrului cunoaşte şi aplică metode şi măsuri de protecţie a copiilor de abuz, neglijare şi exploatare în cadrul acestuia, precum şi proceduri de raportare obligatorie a cazurilor date.
    71. Prestatorul de serviciu stabileşte procedura de depunere şi examinare a plîngerilor/reclamaţiilor care vizează încălcarea drepturilor copilului.
    72. La plasarea în Serviciu, directorul acestuia asigură informarea copilului, reprezentantului legal despre procedura de depunere şi examinare a plîngerilor/reclamaţiilor.
    73. Procedura de depunere şi examinare a plîngerilor garantează copilului sau, după caz, familiei lui sau altor persoane interesate posibilitatea înaintării plîngerilor ce ţin de orice aspect al activităţii Centrului, precum şi asigurarea condiţiilor de siguranţă şi nesancţionare a copilului pentru depunerea plîngerilor.
    74. Sesizările privind cazurile de violenţă, neglijare şi exploatare a copilului plasat în Serviciu sînt înregistrate şi examinate conform procedurilor mecanismului de cooperare intersectorială.
    75. Prestatorul de serviciu dispune de un registru de înregistrare a plîngerilor, care include atît informaţiile privind modul de examinare a plîngerilor, cît şi măsurile întreprinse în acest sens.
   
    anexa

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 591
din 24 iulie 2017

STANDARDE MINIME DE CALITATE
pentru Serviciul social
Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți
Capitolul I
SERVICIU PRIETENOS COPILULUI
Accesibilitatea Serviciului – standardul 1
    1. Prestatorul de serviciu garantează acces egal la Serviciu pentru toţi copiii care sînt eligibili.
    2. Rezultatul scontat: Orice copil eligibil poate beneficia de Serviciul respectiv.
    3. Indicatorii de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu are criterii de eligibilitate a beneficiarilor clar determinate.
    2) Prestatorul de serviciu respectă criteriile de eligibilitate a beneficiarilor.
Informare şi sensibilizare – standardul 2
    4. Prestatorul de serviciu asigură informarea comunităţii, a copiilor şi a familiilor acestora despre scopul, obiectivele, principiile şi activităţile Serviciului.
    5. Rezultatul scontat: Copilul, familia, comunitatea cunosc scopul și obiectivele Serviciului.
    6. Indicatorii de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu dispune de materiale informaţionale despre Centru, care sînt prezentate într-un limbaj accesibil şi revizuite în caz de necesitate.
    2) Prestatorul de serviciu informează comunitatea despre Serviciu prin diferite metode.
    3) Directorul dispune de un plan de comunicare privind sensibilizarea comunităţilor.
    4) Prestatorul de serviciu dispune de un ghid privind organizarea şi funcţionarea Serviciului, metodologia acestuia, precum şi privind drepturile şi responsabilităţile personalului.
    5) Prestatorul de serviciu dispune de un ghid pentru copii, care descrie serviciile oferite acestora pe perioada plasamentului şi drepturile lor în cadrul Centrului.
Abordarea individualizată – standardul 3
    7. Prestatorul de serviciu asigură copilului aflat în plasament îngrijire, întreţinere şi educaţie, conform necesităţilor individuale ale acestuia.
    8. Rezultatul scontat: Îngrijirea oferită copilului plasat în Centru corespunde necesităţilor individuale ale acestuia.
    9. Indicatorii de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu adaptează sistematic măsurile de îngrijire la necesităţile individuale ale copilului, în funcţie de vîrstă, de nivelul de dezvoltare şi de particularităţile culturale, etnice şi religioase ale acestuia, respectîndu-i opinia.
    2) Personalul Centrului asigură copilului cu dizabilităţi accesul la servicii specifice de sprijin şi recuperare în vederea maximizării potenţialului său de dezvoltare, pentru o mai bună incluziune socială.
Abordarea multidisciplinară – standardul 4
    10. Prestatorul de serviciu asigură o abordare comprehensivă în îngrijirea copilului, implicînd specialişti relevanţi la toate etapele de prestare a Serviciului.
    11. Rezultatul scontat: Copilul beneficiază de asistenţă multidisciplinară, în funcţie de necesităţile lui specifice.
    12. Indicatorii de realizare:
    1) Managerul de caz implică specialişti relevanţi la toate etapele de lucru cu copilul şi familia.
    2) Sarcinile stabilite şi asumate de specialişti sînt înregistrate în planul individual de asistenţă al copilului.
    3) Participarea specialiştilor la şedinţele echipei multidisciplinare se fixează în scris, iar informaţia respectivă se anexează la dosarul copilului.
Participarea beneficiarului – standardul 5
    13. Prestatorul de serviciu asigură participarea copilului şi, după caz, a părinţilor în procesul de planificare a activităţilor şi de evaluare a calităţii Serviciului.
    14. Rezultatul scontat: Participarea copiilor şi, după caz, a părinţilor contribuie la îmbunătăţirea calităţii îngrijirii oferite.
    15. Indicatorii de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu utilizează proceduri clare privind exprimarea opiniei şi participarea copilului la luarea deciziilor care îl vizează la toate etapele prestării serviciului, acestea fiind ajustate la particularităţile de vîrstă, starea de sănătate şi la abilităţile de comunicare ale copilului.
    2) Prestatorul de serviciu creează copilului şi părinţilor acestuia condiţii pentru exprimarea opiniei despre calitatea îngrijirii prin diferite modalităţi (prin telefon, discuţii individuale, în scris etc.).
    3) Persoana-cheie asigură informarea copilului şi părinţilor acestuia despre acţiunile întreprinse ca urmare a consultării opiniei lor, precum şi despre motivele neglijării propunerilor oferite de către copil sau părinţi, în cazurile în care acestea contravin interesului superior al copilului sau nu sînt relevante scopului şi obiectivelor Serviciului.
Confidenţialitatea informaţiei – standardul 6
    16. Prestatorul de serviciu creează condiţii pentru asigurarea confidenţialităţii informaţiei cu privire la datele cu caracter personal ale copilului, familiei şi personalului din cadrul Centrului.
    17. Rezultatul scontat: Confidenţialitatea datelor cu caracter personal este asigurată în conformitate cu prevederile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.
    18. Indicatorii de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu dispune de reguli interne cu privire la păstrarea confidenţialităţii informaţiei cu caracter personal, care sînt aduse la cunoştinţa copilului şi familiei acestuia la momentul plasării lui în Centru.
    2) Personalul Centrului cunoaşte regulile de operare cu informaţia cu caracter personal.
Capitolul II
INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI
Identitatea copilului – standardul 7
    19. Prestatorul de serviciu asigură respectarea identităţii copilului şi contribuie la formarea acesteia.
    20. Rezultatul scontat: Îngrijirea copilului contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii şi la formarea identităţii de sine, bazîndu-se pe respectul faţă de copil, de familia acestuia, cultura, etnia, religia, precum şi de dizabilitatea lui.
    21. Indicatorii de realizare:
    1) Personalul Centrului creează condiţii şi aplică, în procesul de comunicare cu copilul, metode care contribuie la formarea autoaprecierii, a încrederii şi a respectului de sine.
    2) Prestatorul de serviciu facilitează şi încurajează menţinerea contactului copilului cu familia lui, cu prietenii şi cu alte persoane importante, asigurînd accesul acestuia la informaţiile despre provenienţa şi unele aspecte din viaţa sa.
    3) Copilul este încurajat să înţeleagă şi să preţuiască patrimoniul său cultural, etnic şi religios.
    4) Personalul Centrului asigură păstrarea obiectelor personale din trecutul copilului (scrisori, fotografii, cărţi etc.), care sînt importante pentru menţinerea identităţii copilului.
    5) Personalul Centrului împreună cu copilul lucrează asupra „Cărţii vieţii”, care este transmisă copilului la încetarea plasamentului. În procesul de acumulare a informaţiilor privind identitatea copilului sînt consultaţi părinţii, membrii familiei extinse şi alte persoane importante pentru copil.
Nondiscriminarea – standardul 8
    22. Prestatorul de serviciu asigură respectarea principiului nondiscriminării la toate etapele de prestare a Serviciului.
    23. Rezultatul scontat: Prestarea Serviciului este realizată fără nicio discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinii politice sau de altă natură, de cetăţenie, apartenenţa etnică sau originea socială, de statutul obţinut prin naştere, de situaţia materială, de gradul şi tipul de dizabilitate, de aspectele specifice de creştere şi educaţie a copiilor, a părinţilor lor ori a altor reprezentanţi legali ai acestora, de locul aflării lor (familie, instituţie educaţională, serviciu social, instituţie medicală, comunitate etc.)
    24. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu informează personalul Centrului privind prevederile legale în domeniul nondiscriminării.
    2) Personalul Centrului cunoaşte prevederile legale în domeniul nondiscriminării şi aplică metode şi practici nondiscriminatorii în procesul de prestare a Serviciului.
Respectarea demnităţii şi dreptul la viaţa privată – standardul 9
    25. Personalul Centrului încurajează independenţa copilului şi respectă dreptul copilului la viaţa privată.
    26. Rezultatul scontat: Copilul beneficiază de îngrijire şi educaţie, care contribuie la formarea demnităţii personale, a autoaprecierii şi a încrederii în sine.
    27. Indicatorii de realizare:
    1) Personalul Centrului creează condiţii şi aplică metode de comunicare importante pentru formarea demnităţii personale, a autoaprecierii, a încrederii şi a respectului de sine la copil.
    2) Personalul Centrului abordează cu atenţie dorinţa/nedorinţa copilului plasat în Serviciu de a oferi informaţii cu privire la viaţa personală şi la familia sa.
    3) Personalul Centrului oferă copilului spaţiu privat şi intimitate, precum şi posibilitatea de a păstra în siguranţă bunurile personale.
Menţinerea, dezvoltarea relaţiilor cu membrii familiei
şi cu alte persoane apropiate copilului – standardul 10

    28. Personalul Centrului asigură condiţii şi încurajează menţinerea relaţiei copilului cu membrii familiei şi cu alte persoane apropiate lui.
    29. Rezultatul scontat: Copilul se află în relaţii bune cu membrii familiei şi cu alte persoane apropiate lui.
    30. Indicatorii de realizare:
    1) În funcţie de rezultatele evaluării necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului, planul individualizat de servicii conţine măsuri pentru menţinerea şi/sau dezvoltarea relaţiei copilului cu membrii familiei şi cu alte persoane apropiate lui, precum şi măsuri de stimulare a membrilor familiei şi altor persoane apropiate copilului în vederea menţinerii şi/sau dezvoltării relaţiilor cu acesta.
    2) Managerul de caz împreună cu persoana-cheie vor contribui la implementarea activităţilor practice pentru susţinerea şi/sau asistenţa copilului, în vederea menţinerii şi/sau dezvoltării relaţiei copilului cu membrii familiei şi cu alte persoane apropiate lui.
    3) În cazul în care fraţii şi surorile nu sînt plasaţi împreună, prestatorul de serviciu asigură aranjamente pentru relaţionarea lor cu regularitate, inclusiv petrecerea vacanţelor împreună.
    4) În cazul în care unul sau ambii părinţi se află în instituţii penitenciare sau medicale (curative), prestatorul de serviciu asigură organizarea vizitelor, nu mai rar de o dată la trei luni, şi transportarea copilului pentru vizitarea membrilor familiei, dacă aceste vizite nu contravin interesului superior al copilului.
    5) Vizitarea copilului de către membrii familiei şi de către alte persoane apropiate acestuia, precum şi vizitarea acestora de către copil sînt înscrise de către persoana-cheie în registrul vizitelor.
    6) Rezultatele vizitelor copilului sînt analizate în procesul de revizuire a planului individualizat de servicii.
Capitolul III
DEZVOLTAREA COPILULUI
Sănătatea copilului – standardul 11
    31. Prestatorul de serviciu asigură condiţii şi abilităţi adecvate pentru menţinerea sănătăţii fizice şi emoţionale a copilului, precum şi pentru formarea unui mod sănătos de viaţă.
    32. Rezultatul scontat: Copiii cresc şi se dezvoltă într-un mediu sănătos.
    33. Indicatorii de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu asigură evaluarea necesităţilor de sănătate ale copilului, care este parte a raportului de evaluare a necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului (istoria medicală, înregistrările examinărilor de dezvoltare, tratamentele şi intervenţiile medicale anterioare, alergiile sau reacţiile adverse la medicamente, datele despre imunizare etc.).
    2) Persoana-cheie plasează copilul în evidenţa medicului de familie în cel mult trei zile de la momentul admiterii acestuia în Centru.
    3) Persoana-cheie asigură prezenţa copilului la examenul medical în conformitate cu recomandările medicului de familie/medicilor specialişti.
    4) Personalul Centrului cunoaşte şi respectă recomandările medicilor şi specialiştilor de profil, administrează cu stricteţe tratamentul copilului şi realizează măsurile de prevenţie.
    5) Personalul Centrului aplică metode educative adecvate atît nivelului de vîrstă, cît şi tipului de probleme, pentru a stimula copiii să adopte un stil de viaţă sănătos, să respecte igiena personală, alimentaţia sănătoasă şi să practice exerciţiul fizic.
    6) Personalul Centrului asigură derularea programelor de educaţie sexuală și educaţie împotriva fumatului, a consumului de droguri şi a băuturilor alcoolice. Se încurajează cunoaşterea de către fiecare copil, în funcţie de gradul de înţelegere, a riscurilor de îmbolnăvire.
    7) Copiilor li se oferă oportunitatea să discute deschis şi onest cu personalul Centrului şi cu colegii lor despre problemele apărute (consum de alcool, droguri, substanţe stupefiante, fumat, sănătate sexuală etc.).
    8) Centrul deţine un registru de evidenţă a administrării tratamentelor medicamentoase și a primului ajutor acordat copilului.
    9) Centrul dispune, în mod obligatoriu, de trusă medicală pentru stările de urgenţă, care este păstrată în siguranţă.
    10) Personalul Centrului este instruit cu privire la acordarea primului ajutor.
    11) În biroul personalului Centrului se afişează lista cu numerele de telefoane ale persoanelor şi serviciilor de contact pentru cazurile de urgenţă.
    12) Fiecare angajat al Centrului oferă copiilor un exemplu personal de stil de viaţă sănătos şi de comportament adecvat în comunitate.
Igiena copilului – standardul 12
    34. Prestatorul de serviciu asigură copilului condiţii pentru igiena personală, precum şi îl asistă în formarea deprinderilor de autoîngrijire.
    35. Rezultatul scontat: Copilul are deprinderi pentru menţinerea igienei personale, a curăţeniei hainelor, a obiectelor personale şi a spaţiului locativ.
    36. Indicatorii de realizare:
    1) Copilului îi sînt formate deprinderi de autoîngrijire, fiind învăţat să păstreze obiectele personale şi să le menţină în curăţenie.
    2) Prestatorul de serviciu asigură copilului obiecte pentru igienă personală: periuţă şi pastă de dinţi, şampon, pieptăn, prosop personal, lenjerie de pat şi de corp, care sînt menţinute în curăţenie.
    3) Locuinţa, mobilierul şi comodităţile (baie, toaletă etc.) din cadrul Centrului sînt menţinute în curăţenie şi igienizate corespunzător.
Alimentaţia şi pregătirea meselor – standardul 13
    37. Prestatorul de serviciu asigură copilului o alimentaţie sănătoasă, în corespundere cu particularităţile de vîrstă şi necesităţile fiziologice ale acestuia, precum şi cu preferinţele lui.
    38. Rezultatul scontat: Copilul beneficiază de nutriţie sănătoasă, adaptată necesităţilor şi dorinţelor lui, avînd oportunitatea să participe la planificarea meniului, procurarea alimentelor şi, după caz, la pregătirea hranei.
    39. Indicatorii de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu asigură copiii cu produse alimentare de calitate şi nutritive, în cantităţi suficiente, care corespund necesităţilor fiziologice şi individuale ale copilului.
    2) Personalul Centrului oferă posibilitate copilului, dacă acesta doreşte, să participe la întocmirea meniului, procurarea alimentelor şi la prepararea hranei.
    3) Întocmirea meniului este asigurată de bucătar, care ia în considerare preferinţele alimentare ale copiilor, specificul cultural şi religios, precum şi tipul de dietă al acestora.
    4) Personalul Centrului organizează alimentaţia copiilor conform vîrstei, dar nu mai puţin de 4 ori pe zi, în baza normelor fiziologice de consum per zi pentru un copil stabilite de legislaţia în vigoare.
    5) În zilele de odihnă (sîmbăta, duminica), hrana este preparată de către personalul Centrului împreună cu copiii din Centru.
    6) Bucătarul completează zilnic registrul meniurilor.
    7) Centrul dispune de spaţiu pentru prepararea hranei – bucătărie – şi spaţiu pentru servirea mesei – sufragerie.
    8) Spaţiile amenajate pentru prepararea hranei şi servirea mesei corespund normelor sanitaro-igienice în vigoare, sînt curate, confortabile, funcţionale şi special amenajate în aceste scopuri.
    9) Bucătăria şi sufrageria sînt amplasate într-un loc sigur şi accesibil pentru copii, fiind asigurat accesul direct din bucătărie în sufragerie.
    10) Bucătăria este dotată corespunzător pentru gătit, păstrarea alimentelor şi pentru spălarea veselei.
    11) Sufrageria şi mobilierul acesteia corespund numărului de copii şi al personalului care ia masa cu ei, precum şi necesităţilor individuale ale copiilor.
    12) În apropierea spaţiului destinat servirii hranei sînt amplasate spaţii igienico-sanitare (lavoar, toaletă).
    13) Copiii au acces la acest spaţiu şi pot să-şi pregătească oricînd gustări şi băuturi în perioada dintre mese.
Educaţia – standardul 14
    40. Prestatorul de serviciu facilitează încadrarea copilului în programe şi/sau instituţii educaţionale conform necesităţilor de dezvoltare şi educaţionale ale acestuia.
    41. Rezultatul scontat: Copilul este încadrat în programe şi instituţii educaţionale conform vîrstei şi/sau necesităţilor educaţionale.
    42. Indicatorii de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu facilitează accesul copilului la instruire şi educaţie în instituţiile de învăţămînt din comunitate.
    2) Personalul Centrului oferă copiilor suport la pregătirea temelor, activităţi destinate să dezvolte capacitatea de a fi independent în viaţa cotidiană, precum şi susţinere în dezvoltarea cognitivă şi afectivă.
    3) Personalul Centrului vizitează cu regularitate instituţia de învăţămînt, participă la ședințele cu părinții și la activitățile extrașcolare desfășurate în cadrul instituției de învățămînt.
    4) În cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale, dosarul conține o copie a planului educațional individualizat, elaborat de echipa PEI din cadrul instituției de învățămînt. În dosar sînt păstrate şi alte documente relevante, inclusiv înregistrări ale istoriei educaţionale şi descrierea necesităţilor educaţionale speciale.
    5) Rezultatele obţinute de copil în procesul educaţional sînt înregistrate în dosarul copilului.
Timpul liber şi activităţile – standardul 15
    43. Prestatorul de serviciu asigură timp şi condiţii adecvate pentru petrecerea timpului liber şi implicarea copilului în activităţi sportive, culturale şi artistice, în corespundere cu interesele acestuia.
    44. Rezultatul scontat: Implicarea copilului în diverse activităţi sportive, culturale şi artistice contribuie la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, precum şi la integrarea socială a acestuia.
    45. Indicatorii de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu şi personalul Centrului creează copilului oportunităţi pentru a participa la varii activităţi de petrecere a timpului liber, ţinînd cont de vîrsta, cultura, limba, religia, interesele şi abilităţile acestuia, care sînt parte componentă a planului individual de asistență al copilului.
    2) Personalul Centrului asigură respectarea unui echilibru între activităţile de învăţare şi recreere pentru restabilirea potenţialului fizic şi psihic al copilului şi pentru evitarea situaţiilor de surmenaj şi extenuare.
    3) Personalul Centrului oferă copilului un mediu stimulator şi oportunităţi de a alege cărţi, jucării, jocuri, emisiuni TV şi radio, filme potrivite vîrstei şi nivelului de dezvoltare a acestuia, facilitează participarea lui la activităţi educaţionale, sportive, artistice şi de recreere din comunitate.
    4) Personalul Centrului încurajează copilul să stabilească relaţii de prietenie cu copiii de aceeaşi vîrstă, acceptînd vizite reciproce la domiciliu.
Indemnizațiile zilnice – standardul 151
    451. Copilului i se acordă indemnizaţie zilnică, precum și suport în formarea deprinderilor de gestionare a banilor.
    452. Rezultatul scontat: Copilul beneficiază de indemnizație zilnică în fiecare zi și are deprinderi de gestionare eficientă a banilor.
    453. Indicatorii de realizare:
    1) Indemnizația zilnică se acordă copilului în fiecare zi.
    2) Copilului îi sînt formate deprinderi de gestionare a banilor proprii.

    [Standardul 151 introdus prin HG378 din 25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.420]
Capitolul IV
PROTECŢIA COPILULUI
Protecţia împotriva violenţei, neglijării şi exploatării
– standardul 16

    46. Prestatorul de serviciu asigură copilului protecţie împotriva oricărei forme de violenţă, neglijare, exploatare, aplicînd un sistem de reguli şi proceduri de prevenire şi reacţionare la astfel de cazuri.
    47. Rezultatul scontat: Copilul este protejat de violenţă, neglijare și exploatare.
    48. Indicatorii de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu deţine un set de reguli şi proceduri de protecţie a copilului împotriva violenţei, neglijării şi exploatării.
    2) Personalul Centrului, copiii şi familia acestora sînt informaţi, într-un limbaj accesibil, despre regulile şi procedurile de protecţie a copilului împotriva violenţei, neglijării şi exploatării.
    3) Prestatorul de serviciu asigură instruirea personalului Centrului privind unele aspecte ale procesului de protecţie a copilului împotriva violenţei, neglijării şi exploatării, depistarea semnelor şi raportarea cazurilor de violenţă, neglijare şi exploatare, înţelegerea şi controlul comportamentului provocator al copilului, aplicarea măsurilor nonviolente de disciplinare a copilului.
    4) Dacă au parvenit sesizări referitoare la cazurile suspecte de violenţă, neglijare, exploatare, trafic al copilului, personalul Centrului acţionează conform prevederilor mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării sau traficului.
    5) Personalul Centrului împreună cu autoritatea tutelară locală şi/sau teritorială asigură protecţia şi asistenţa copilului victimă a violenţei, neglijării şi exploatării, prevenind victimizarea repetată a acestuia.
Condiţii sigure de viaţă – standardul 17
    49. Prestatorul de serviciu asigură copilului condiţii sigure de viaţă.
    50. Rezultatul scontat: Copiii locuiesc într-un mediu fizic securizat, corespunzător vîrstei şi necesităţilor individuale.
    51. Indicatorii de realizare:
    1) Centrul se află într-o zonă favorabilă pentru creşterea şi educarea copiilor, respectîndu-se următoarele criterii:
    a) sectorul în care este amplasat are o infrastructură bine dezvoltată;
    b) serviciile din comunitate (instituţiile de învăţămînt, medicale, administrative, sociale, culturale) sînt proxime Centrului;
    c) este amplasat la o distanţă de cel puţin 1 km de zonele cu trafic auto intens;
    d) este amplasat pe un teren care corespunde normelor sanitare şi este autorizat de centrul de sănătate publică teritorial;
    e) are conexiune la sistemele de apeduct, canalizare, electricitate, gaze naturale şi telecomunicaţii.
    2) Centrul este amenajat într-un mod care asigură accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi, fiind dotat cu căi de acces, instalate cu respectarea actelor normative în vigoare.
    3) Personalul Centrului asigură supravegherea copilului în cazul oricăror activităţi care presupun un anumit risc pentru viaţa şi sănătatea copilului.
    4) Personalul Centrului trebuie să cunoască locul aflării, ocupaţiile şi prietenii copilului, întreprinzînd măsuri pentru a evita aflarea copilului fără supraveghere în locuri care prezintă risc pentru viaţa şi sănătatea acestuia.
    5) Personalul Centrului trebuie să prevină implicarea copilului în activităţi care pun în pericol viaţa şi sănătatea acestuia, precum şi să evite relaţionarea copilului cu persoane care demonstrează comportament antisocial.
    6) Medicamentele, substanţele chimice folosite pentru igienizarea încăperilor şi prelucrarea solului se păstrează în locuri inaccesibile copilului.
    7) Copilul este informat despre ameninţările şi pericolele utilizării echipamentului şi utilajului din Centru, avînd, în funcţie de vîrstă, acces limitat, sau este învăţat să utilizeze echipamentul şi utilajele respective.
    8) Directorul Centrului afişează la un loc vizibil telefoanele de contact ale asistenţei medicale urgente, poliţiei, serviciilor antiincendiare, gaze, precum şi ale autorităţii tutelare locale şi teritoriale, copiii fiind învăţaţi să apeleze în cazuri de urgenţă la instituţiile respective.
    9) Copiii şi personalul Centrului cunosc procedurile de evacuare urgentă în caz de incendiu sau cutremur.
Mediul intern al Centrului – standardul 18
    52. Prestatorul de serviciu asigură copiilor un mediu intern sigur şi adaptat necesităţilor individuale ale acestora.
    53. Rezultatul scontat: Spaţiile interne ale Centrului sînt sigure, accesibile şi adaptate la necesităţile copiilor.
    54. Indicatorii de realizare:
    1) Toate spaţiile sînt asigurate cu sisteme de ventilare şi de iluminat natural şi artificial. Pentru copiii care au deficienţe de vedere, culorile şi iluminarea sînt alese conform necesităţilor individuale ale acestora.
    2) Prestatorul de serviciu şi personalul Centrului asigură corespunderea odăilor pentru copii la următoarele cerinţe:
    a) în dormitoare sînt cazați cîte 2 copii, fiind asigurat un spațiu de cel puțin 6 m2 per copil;
    b) cazarea copiilor se face conform preferinţelor acestora, precum şi în funcţie de necesităţile lor individuale;
    c) sînt dotate cu pat, noptieră, dulap pentru haine, scaun și masă;
    d) mobilierul este adecvat vîrstei copiilor şi asigură condiţii pentru odihnă, păstrarea obiectelor personale şi pentru pregătirea temelor;
    e) unele elemente separate ale mobilierului se pot încuia pentru securizarea păstrării de către copil a obiectelor personale;
    f) în odaie este suficientă lumină pentru citit şi pentru lucrul manual, în corespundere cu normele sanitare;
    g) copiii pot individualiza odăile lor, decorîndu-le după bunul lor plac, în limitele normelor morale acceptate;
    h) lenjeria de pat se schimbă în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar de o dată la 10 zile;
    i) odăile sînt menţinute într-o stare corespunzătoare şi igienizate zilnic.
    4) În unele cazuri este permisă amplasarea într-o singură odaie a 3 copii, cu condiţia că au fost evaluate riscurile, compatibilitatea acestora şi a fost consultată opinia copiilor.
    5) Odăile copiilor cu dizabilităţi au spaţiu suficient pentru a permite manevrabilitatea uşoară a scaunului cu rotile, fiind dotate cu echipamente şi dispozitive corespunzătoare necesităţilor individuale ale copiilor.
    6) Prestatorul de serviciu urmăreşte ca spaţiile sanitaro-igienice să întrunească următoarele condiţii:
    a) fiecare spaţiu igienico-sanitar este constituit din: toaletă, duş/cadă de baie, lavoar;
    b) există cel puţin un spaţiu igienico-sanitar la fiecare etaj, în cazul amplasării Serviciului în blocuri cu mai multe etaje;
    c) spaţiile igienico-sanitare sînt amplasate în apropierea dormitoarelor;
    d) duşurile şi toaleta sînt accesibile şi adaptate nevoilor copiilor cu dizabilităţi locomotorii;
    e) în grupurile sanitare există apă rece şi caldă, instalaţiile electrice sînt izolate, materialele utilizate la amenajarea grupurilor sanitare sînt alese astfel încît să permită întreţinerea şi igienizarea acestora;
    f) grupurile sanitare sînt curăţate şi igienizate zilnic.
    7) Personalul Centrului dispune de spaţii igienico-sanitare separate.
    8) Personalul Centrului este în drept să deschidă din exterior, în caz de urgenţă, uşile spaţiilor igienico-sanitare.
    9) Centrul dispune de izolator, care are grup sanitar separat.
    10) Centrul dispune de spaţii comune formate din: camera pentru recreere şi camera pentru pregătirea temelor.
    11) Camera pentru recreere este dotată cu mobilier şi echipament pentru odihnă, jocuri, activităţi de socializare şi discuţii tematice în grup: masă comună, scaune, dulap pentru materiale educative, jocuri, jucării, echipament audiovideo.
    12) Camera pentru pregătirea temelor este dotată cu: masă, scaune, dulap pentru cărţi, materiale didactice și computer.
    13) La fiecare etaj există o debara pentru păstrarea lenjeriei de pat, a prosoapelor şi a feţelor de masă.
    14) Centrul dispune de spaţiu separat pentru personal.
    15) Biroul pentru personal este dotat cu masă de birou, scaune, computer, safeu și dulap pentru cărţi.
Depunerea şi examinarea plîngerilor – standardul 19
    55. Prestatorul de serviciu asigură copilului şi familiei acestuia posibilitatea de a depune plîngeri cu privire la calitatea serviciului prestat, inclusiv cu privire la cazurile de violenţă, neglijare şi exploatare suportate pe parcursul prestării serviciului.
    56. Rezultatul scontat: Aplicarea procedurilor de depunere şi examinare a plîngerilor contribuie la creşterea calităţii serviciilor prestate copilului.
    57. Indicatorii de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu dispune de o procedură de depunere şi examinare a plîngerilor.
    2) Prestatorul de serviciu asigură informarea copilului şi familiei acestuia, precum şi a personalului Centrului despre procedura de depunere şi examinare a plîngerilor.
    3) Prestatorul de serviciu dispune de un registru de înregistrare a plîngerilor, care conţine inclusiv informaţii privind modul de examinare a plîngerilor şi măsurile întreprinse.
Capitolul V
MANAGEMENTUL SERVICIULUI
Secţiunea 1
Plasamentul copilului
Pregătirea copilului pentru plasamentul planificat
– standardul 20

    58. Managerul de caz asigură pregătirea copilului pentru plasamentul planificat în Centru.
    59. Rezultatul scontat: Copiii sînt plasaţi planificat în Centru, în urma pregătirii acestora.
    60. Indicatorii de realizare:
    1) Pregătirea copilului pentru plasamentul planificat se realizează de către managerul de caz, în colaborare cu:
    a) specialistul din cadrul personalului specializat, numit de către directorul Centrului;
    b) asistentul social din instituţia rezidenţială, în cazul copiilor transferaţi din instituţii rezidenţiale;
    c) asistentul social comunitar de la domiciliul copilului.
    2) În procesul de pregătire a copilului pentru plasament, copilului şi, după caz, familiei acestuia i se oferă, într-un limbaj accesibil, informaţii cu privire la modul de organizare şi funcţionare a Serviciului.
Plasarea copilului – standardul 21
    61. Prestatorul de serviciu asigură respectarea procedurii de plasare a copilului în Centru.
    62. Rezultatul scontat: Copiii sînt plasaţi în Centru ca rezultat al asigurării alegerii formei optimale pentru asistenţa şi protecţia acestora.
    63. Indicatorii de realizare:
    1) Toți copiii sînt plasați în plasament planificat în Centru numai în baza dispoziţiei autorităţii tutelare teritoriale, care se emite conform avizului pozitiv al Comisiei raionale/municipale pentru protecţia copilului aflat în dificultate (în continuare – Comisie).
    2) Toți copiii plasați în plasament de urgenţă în Centru au la dosar dispoziția de plasament emisă de către autoritatea tutelară locală de la locul aflării copilului.
    3) Directorul Centrului desemnează, după plasarea copilului în Serviciu, o persoană-cheie pentru copil.
    4) Copiii plasați în Centru, al căror plan individual de asistență are obiectivul de (re)integrare familială dispun de un acord de plasament încheiat între directorul Centrului și reprezentantul legal al copilului.
Planul individualizat de servicii – standardul 22
    64. Prestatorul de serviciu asigură elaborarea planului individualizat de servicii al copilului plasat în baza evaluării necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului.
    65. Rezultatul scontat: Fiecare copil plasat în Centru are un plan individualizat de servicii, racordat la necesităţile sale de asistenţă şi dezvoltare.
    66. Indicatorii de realizare:
    1) Managerul de caz, în termen de 7 zile calendaristice de la data plasării copilului, asigură elaborarea planului individualizat de servicii în baza rezultatelor evaluării necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului.
    2) La elaborarea planului individualizat de servicii participă persoana-cheie, personalul specializat din cadrul Centrului, asistentul social comunitar împreună cu echipa multidisciplinară sau alţi specialişti şi, după caz, reprezentantul legal al copilului/alți membri ai familiei acestuia.
Monitorizarea implementării şi revizuirea planului individualizat
de servicii al copilului – standardul 23

    67. Prestatorul de serviciu asigură monitorizarea implementării şi revizuirea planului individualizat de servicii.
    68. Rezultatul scontat: Monitorizarea implementării şi revizuirea planului individualizat de servicii contribuie la asigurarea asistenţei şi dezvoltării copilului conform necesităţilor acestuia.
    69. Indicatorii de realizare:
    1) Persoana-cheie monitorizează implementarea planului individualizat de servicii și întocmește rapoarte lunare de monitorizare pentru fiecare copil, ale căror copii le transmite managerului de caz.
    2) Managerul de caz, în funcție de rezultatele monitorizării planului individual de asistență și a informațiilor din rapoartele de monitorizare a implementării planului individualizat de servicii, elaborează recomandări pentru revizuirea planului individualizat de servicii pe care le transmite persoanei-cheie.
    3) Persoana-cheie efectuează revizuirea planului individualizat de servicii după prima lună de plasament, la trei luni de plasament, o dată la şase luni, precum şi în caz de necesitate.
    4) La revizuirea planului individualizat de servicii participă managerul de caz, persoana-cheie, copilul (în funcţie de capacitatea sa de înţelegere), personalul specializat din cadrul Centrului şi, după caz, părinții/alţi membri ai familiei copilului, precum și alte persoane relevante.
    5) Persoana-cheie întocmeşte procesul-verbal al şedinţei de revizuire, în care include concluziile şi recomandările privind modificarea şi completarea planului individualizat de servicii. În funcţie de rezultate:
    a) întocmeşte planul individualizat de servicii, în care se reflectă modificările şi completările respective;
    b) prelungeşte termenul de implementare a planului individualizat de servicii existent;
    c) aduce la cunoştinţa copilului, familiei şi a specialiştilor responsabili de implementarea activităţilor din plan rezultatele revizuirii planului individualizat de servicii.
    6) Directorul Centrului, prin ședințele individuale și de grup, monitorizează zilnic procesul de implementare a planului individualizat de servicii.
Pregătirea copilului pentru ieşirea din Serviciu
şi încetarea plasamentului – standardul 24
    70. Prestatorul de serviciu asigură pregătirea copilului pentru ieşirea din Serviciu.
    71. Rezultatul scontat: Fiecare copil este pregătit pentru ieşirea din Serviciu conform necesităţilor individuale de asistenţă ale copilului.
    72. Indicatorii de realizare:
    1) Managerul de caz împreună cu persoana-cheie cooperează cu autoritatea tutelară teritorială şi alţi specialişti relevanţi în procesul de pregătire a ieşirii copilului din Serviciu, prin asigurarea realizării activităţilor corespunzătoare din planul individual de asistenţă şi pune la dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale raportul privind oportunitatea încetării plasamentului şi alte informaţii relevante pentru emiterea dispoziţiei privind încetarea plasamentului copilului.
    2) În cazul tinerilor plasaţi în Serviciu pînă la atingerea vîrstei de 18 ani sau finalizarea studiilor liceale, managerul de caz asigură ca planul individual de asistență și planul individualizat de servicii al copilului care se pregăteşte pentru ieşire din     Serviciu să conţină activităţi de orientare profesională și de pregătire a acestuia pentru viaţa independentă. Totodată, copilul este informat despre suportul de care va beneficia după ieşirea din Serviciu.
    3) Autoritatea tutelară teritorială, la solicitarea managerului de caz, examinează raportul privind oportunitatea încetării plasamentului şi solicită avizul Comisiei, care se anexează la dosarul copilului.
    4) La solicitarea președintelui Comisiei și/sau a membrilor Comisiei, prezenţa managerului de caz şi a persoanei-cheie la şedinţa Comisiei este obligatorie.
    5) Dispoziţia de încetare a plasamentului copilului în Serviciu este emisă de către autoritatea tutelară teritorială numai în baza avizului pozitiv al Comisiei.
    6) În cazul (re)integrării copilului în familia biologică, asistentul social comunitar de la domiciliul familiei realizează monitorizarea postplasament a situației copilului lunar, pe parcursul a 6 luni, întocmind rapoarte de monitorizare pe care le prezintă autorității tutelare teritoriale.
    7) Rapoartele elaborate în procesul monitorizării postplasament se anexează la dosarul copilului.
Dosarul copilului plasat în Serviciu – standardul 25
    73. Autoritatea tutelară teritorială asigură întocmirea şi păstrarea dosarelor copiilor plasaţi în Centru.
    74. Rezultatul scontat: Fiecare copil plasat în Centru deţine un dosar personal, care conţine documente relevante situaţiei actuale a copilului.
    75. Indicatorii de realizare:
    1) Managerul de caz și directorul Centrului asigură completarea dosarului copilului din momentul plasării în Centru.
    2) Dosarul copilului plasat în Centru conţine:
    a) certificatul de naştere al copilului (în cazul lipsei certificatului de naștere al copilului, managerul de caz participă și facilitează procesul de documentare a acestuia);
    b) certificatul de botez sau altă informaţie privind apartenenţa religioasă a copilului, dacă copilul deține astfel de acte;
    c) evaluarea iniţială şi complexă a situaţiei copilului, cu anexarea diferitor documente complementare;
    d) extrasul-trimitere (formular nr.027/e) din carnetul de dezvoltare al copilului (formular nr.112/e), care conţine informaţia privind starea sănătăţii copilului, inclusiv dezvoltarea acestuia, maladiile suportate, tratamentele administrate, imunizările etc.;
    e) planul individual de asistență și planurile individuale de asistență revizuite, după caz;
    f) avizul/avizele Comisiei, avizul autorității tutelare locale și dispoziția/dispozițiile autorității tutelare teritoriale privind plasamentul planificat al copilului;
    g) dispoziția autorității tutelare locale privind plasamentul de urgență al copilului, după caz;
    h) acordul copilului, în cazul în care acesta a împlinit vîrsta de 10 ani, de a fi plasat în Centru;
    i) acordul de plasament al copilului încheiat între directorul Centrului și reprezentantul legal al copilului;
    j) raportul/rapoartele de evaluare a necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare a copilului;
    k) planul individualizat de servicii și planurile individualizate revizuite;
    l) procesele-verbale ale şedinţelor de revizuire a planului individual de asistență și a planului individualizat de servicii al copilului;
    m) rapoartele lunare de monitorizare a implementării planului individualizat de servicii;
    n) dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale de atribuire a statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească şi actele care confirmă circumstanţele care au dus la atribuirea respectivului statut;
    o) caracteristica psihopedagogică a copilului, eliberată de către instituţia în care s-a aflat anterior copilul, după caz;
    p) actele care conțin informația privind situația școlară a copilului;
    q) informaţiile privind patrimoniul copilului şi autorităţile/persoanele care poartă răspundere pentru administrarea acestuia;
    r) actele ce atestă dreptul copilului la prestaţii sociale;
    s) copia planului educaţional individual, în cazul copilului cu necesităţi speciale;
    t) raportul privind oportunitatea încetării plasamentului şi avizul Comisiei;
    u) dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale de încetare a plasamentului;
    v) rapoartele de monitorizare postplasament a situaţiei copilului.
Secţiunea a 2-a
Resurse umane
Angajarea şi promovarea personalului – standardul 26
    76. Prestatorul de serviciu respectă procedura de angajare şi promovare a personalului.
    77. Rezultatul scontat: Calităţile personale, nivelul de pregătire, starea de sănătate, statutul juridic al personalului Centrului îndeplinesc cerinţele profesionale stabilite.
    78. Indicatorii de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu efectuează selectarea, angajarea şi promovarea personalului Centrului în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    2) Angajarea personalului Centrului se face prin concurs.
    3) Directorul Centrului face parte din comisia de concurs pentru angajarea personalului specializat şi auxiliar.
    4) Personalul Centrului efectuează examenul medical profilactic la angajare și periodic, conform actelor normative în vigoare ale Ministerului Sănătății.
    5) Contractul individual de muncă se încheie între prestatorul de serviciu şi personalul Centrului.
Formarea profesională a personalului – standardul 27
    79. Prestatorul de serviciu asigură formarea iniţială şi continuă a personalului din cadrul Centrului.
    80. Rezultatul scontat: Formarea personalului Centrului contribuie la prestarea de calitate a serviciului.
    81. Indicatorii de realizare:
    1) La angajare, personalul Centrului beneficiază de un program de formare profesională.
    2) Directorul Centrului identifică necesităţile de formare ale personalului pentru creşterea competenţei acestuia în procesul de prestare a serviciilor şi elaborează planul anual de formare continuă a personalului.
    3) Prestatorul de serviciu organizează anual pentru personalul Centrului cursuri de formare profesională continuă.
Documentele Serviciului referitoare
la resursele umane – standardul 28
    82. Prestatorul de serviciu asigură întocmirea şi păstrarea documentelor Serviciului referitoare la resursele umane.
    83. Rezultatul scontat: Documentele referitoare la resursele umane contribuie la activitatea eficientă a Centrului.
    84. Indicatorii de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu deţine următoarele documente cu privire la resursele umane:
    a) fişele de post ale personalului angajat;
    b) dosarele personale ale personalului angajat;
    c) rapoartele şedinţelor de supervizare şi de revizuire a competenţelor personalului angajat;
    d) alte documente, în caz de necesitate.
    2) Dosarele personale ale personalului angajat sînt păstrate în conformitate cu prevederile legale.
    3) Personalul Centrului are acces la informaţia din dosarul său.
Secţiunea a 3-a
Managementul resurselor umane
şi planificarea activităţii Serviciului
Supervizarea personalului – standardul 29
    85. Prestatorul de serviciu asigură supervizarea profesională sistematică a personalului Centrului.
    86. Rezultatul scontat: Angajaţii Centrului beneficiază de supervizare profesională, care contribuie la îmbunătăţirea calităţii serviciului prin consolidarea competenţelor profesionale, gestionarea eficientă a sarcinilor şi a timpului de lucru.
    87. Indicatorii de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu organizează procesul de supervizare profesională.
    2) Şedinţele de supervizare se desfăşoară lunar, în grup sau individual, şi se protocolează.
    3) Conţinutul şedinţelor de supervizare se referă la:
    a) metodele şi tehnicele aplicate;
    b) discutarea cazurilor dificile şi identificarea soluţiilor;
    c) schimbul de experienţă;
    d) starea emoţională a personalului;
    e) consolidarea spiritului de echipă.
    4) Rezultatele supervizării specialiştilor sînt utilizate în procesul de evaluare a necesităţilor de formare a personalului.
Evaluarea performanţei personalului – standardul 30
    88. Prestatorul de serviciu asigură evaluarea anuală a competenţelor profesionale ale personalului Centrului.
    89. Rezultatul scontat: Evaluarea anuală a competenţelor profesionale contribuie la creşterea calităţii serviciului prestat.
    90. Indicatorii de realizare:
    1) Evaluarea personalului se realizează anual.
    2) Procesul de evaluare se efectuează conform grilei de evaluare, elaborate în baza unor criterii clare de către prestatorul de serviciu, care se axează pe:
    a) rezultatele activităţii personalului în prestarea serviciului;
    b) rezultatele participării la cursuri de formare profesională.
    3) Rezultatele evaluării personalului sînt utilizate în procesul de evaluare a necesităţilor de formare a personalului.
Evaluarea şi planificarea activităţii Serviciului
– standardul 31

    91. Prestatorul de serviciu asigură planificarea activităţii Centrului, astfel încît scopul acestuia să corespundă necesităţilor beneficiarilor, schimbărilor produse în politica de protecţie a copiilor, abordărilor strategice şi metodologice noi.
    92. Rezultatul scontat: Conţinutul Serviciului corespunde necesităţilor beneficiarilor.
    93. Indicatorii de realizare:
    1) Directorul Centrului asigură monitorizarea şi evaluarea anuală a Serviciului, întocmeşte raportul anual de activitate al Centrului, pe care îl prezintă autorității tutelare teritoriale din raza teritorială de activitate a Centrului.
    2) Directorul Centrului, în procesul de monitorizare şi evaluare anuală a Serviciului, acumulează informaţii cu privire la calitatea Serviciului şi corespunderea la necesităţile beneficiarilor, la schimbările produse în politica de protecţie a copiilor, la abordările strategice şi metodologice noi, în baza cărora elaborează anual planul de activitate al Centrului, definind, totodată, politica şi obiectivele concrete pentru o perioadă de 3-5 ani, în vederea realizării unui plan strategic de dezvoltare a Serviciului.
    3) Prestatorul de serviciu, la începutul fiecărui an, aprobă planul de activitate al Centrului.
    4) Directorul Centrului întocmeşte rapoarte de activitate lunare, trimestriale, semestriale şi anuale, care sînt prezentate autorităţii tutelare teritoriale, prestatorului de serviciu, precum şi altor structuri abilitate, în condiţiile legii.
    5) Prestatorii privaţi ai serviciului prezintă autorităţii tutelare teritoriale rapoarte periodice, conform cerinţelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale.

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 591
din 24 iulie 2017

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1018 din 13 septembrie 2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Centrului de plasament temporar al copilului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 175-177, art. 1204).
    2. Punctul III din modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1322 din 14 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 176-181, art. 1447).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.450 din 28 aprilie 2006 „Pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea și socializarea copilului din Centrul de plasament temporar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75-78, art. 522).
    4. Punctele 8 și 51 din modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.462 din 24 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.66-68, art.437).
    5. Punctele 8 și 10 din modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.130 din 22 februarie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.30-31, art.177).