OMFC89/2017
ID intern unic:  372653
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 89
din  14.06.2017
privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile
în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa
contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate
prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015
Publicat : 04.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 277-288     art Nr : 1443     Data intrarii in vigoare : 14.06.2017
    În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61),
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează următoarele modificări şi completări.
    1. În Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”,
    1.1. În Capitolul II „PLANUL DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
    1.1.1. Se introduc subconturi de nivelul II, cu următoarea denumire:
Subcont de nivelul II
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
143114

Amenzi aplicate de către agenţii constatatori din cadrul Autorităţii Administrative “Agenţia Naţională Transport Auto”

P
143115
Amenzi aplicate de către Agenţia Achiziţii Publice
P
191116

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor

P
191216

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor

P
242510

Dobânzi la valori mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilităţii financiare

A
242520

Dobânzi la valori mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidităţi

A
291116

Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor

A
291216

Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor

A
513430

Vânzarea valorilor mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidităţi

P
513440

Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidităţi

A

    1.1.2. Denumirea subconturilor de nivelul II se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
Subcont de nivelul II
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
149400

Venituri excepționale

P
222980

Servicii poştale şi servicii de distribuire a drepturilor sociale

A

 1.1.3. Se exclude următorul subcont de nivelul II:
Subcont de nivelul II
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
242500

Dobânzi pe valori mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilităţii financiare

A

    1.2. În Capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
    1.2.1. În punctul 3.1.59,
    1.2.1.1. În descrierea subcontului de nivelul I 14311 “Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul de stat”, după subcontul de nivelul II 143113 “Amenzi aplicate de către agenţii constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliţiei” se introduc subconturi de nivelul II 143114 și 143115 cu următoarea denumire:
    “143114 „Amenzi aplicate de către agenţii constatatori din cadrul Autorităţii Administrative “Agenţia Naţională Transport Auto””
    143115 „Amenzi aplicate de către Agenţia Achiziţii Publice””.
    1.2.1.2. Descrierea subcontului de nivelul II 143112 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „La subcontul de nivelul II 143112 “Amenzi şi sancţiuni contravenţionale, aplicate pentru neachitarea vinietei, încasate în bugetul de stat” se reflectă amenzile pentru neachitarea vinietei aplicate de către agenţii constatatori din cadrul subdiviziunilor subordonate Inspectoratului General al Poliţiei şi Poliţiei de Frontieră ale Ministerului Afacerilor Interne.”.
    1.2.1.3. După descrierea subcontului de nivelul II 143113 “Amenzi aplicate de către agenţii constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliţiei” se introduce descrierea subconturilor de nivelul II 143114 și 143115 în următoarea redacție:
    “La subcontul de nivelul II 143114 „Amenzi aplicate de către agenţii constatatori din cadrul Autorităţii Administrative “Agenţia Naţională Transport Auto” se reflectă veniturile încasate din amenzi aplicate de către agenţii constatatori din cadrul Autorităţii Administrative “Agenţia Naţională Transport Auto”.
    La subcontul de nivelul II 143115 „Amenzi aplicate de către Agenţia Achiziţii Publice” se reflectă veniturile încasate din amenzi aplicate de către Agenţia Achiziţii Publice.”.
    1.2.2. În punctul 3.1.71,
    1.2.2.1. În primul alineat, sintagma „suma tuturor veniturilor și finanțărilor încasate” se substituie prin „alte venituri calculate și finanțări primite”.
    1.2.2.2. În alineatul doi, sintagma „veniturile din alte venituri și finanțări” se substituie prin „alte venituri calculate și finanțări primite”.
    1.2.3. La punctul 3.1.73, în descrierea subcontului de nivelul II 149100, sintagma „veniturile încasate” se substituie prin „veniturile calculate”.
    1.2.4. La punctul 3.1.74, în descrierea subcontului de nivelul II 149200, sintagma „veniturile încasate” se substituie prin „veniturile obținute”.
    1.2.5. La punctul 3.1.75, în descrierea subcontului de nivelul II 149300, sintagma „veniturile încasate” se substituie prin „veniturile obținute”.
    1.2.6. La punctul 3.1.76, descrierea subcontului de nivelul II 149400 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „La subcontul de nivelul II 149400 „Venituri excepționale” se reflectă veniturile obținute pentru recuperarea pierderilor suportate în urma calamităților naturale și altor evenimente excepționale.”.
    1.2.7. La punctul 3.1.78, în descrierea subcontului de nivelul II 149900, sintagma „veniturile încasate din” se exclude.
    1.2.8. La punctul 3.1.82, în descrierea subcontului de nivelul I 19111 “Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II”,
    1.2.8.1. După subcontul de nivelul II 191115
    “Alte transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II”
    se introduce subcontul de nivelul II 191116 cu următoarea denumire:
    “191116 “Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor””.
    1.2.8.2. După descrierea subcontului de nivelul II 191115 “Alte transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II” se introduce descrierea subcontului de nivelul II 191116 în următoarea redacție:
    “La subcontul de nivelul II 191116 “Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor” se reflectă veniturile din transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor.”.
    1.2.9. În punctul 3.1.83, în descrierea subcontului de nivelul I 19121 “Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I”,
    1.2.9.1. După subcontul de nivelul II 191215
    “Alte transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I”
    se indroduce subcontul de nivelul II 191216 cu următoarea denumire:
    “191216 “Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor””.
    1.2.9.2. După descrierea subcontului de nivelul II 191215 “Alte transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I” se introduce descrierea subcontului de nivelul II 191216 cu următoarea redacție:
    “La subcontul de nivelul II 191216 “Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor” se reflectă veniturile din transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor.”.
    1.2.10. În punctul 3.2.23,
    1.2.10.1. În descrierea contului 2229 „Alte servicii”, denumirea subcontului de nivelul I 22298 “Servicii poştale” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „Servicii poştale şi servicii de distribuire a drepturilor sociale”.
    1.2.10.2. Descrierea subcontului de nivelul I 22298 “Servicii poștale” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “Subcontul de nivelul I 22298 „Servicii poştale şi servicii de distribuire a drepturilor sociale” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    222980 „Servicii poştale şi servicii de distribuire a drepturilor sociale”
    La subcontul de nivelul II 222980 „Servicii poştale şi servicii de distribuire a drepturilor sociale” se reflectă cheltuielile pentru abonarea la ediţii periodice (reviste, ziare), plata pentru toate tipurile de expedieri poştale şi curierat, pentru serviciile de francare şi de distribuire a drepturilor (prestaţiilor/plăţilor) sociale.”.
    1.2.11. În punctul 3.2.34,
    1.2.11.1. În descrierea grupei de conturi 242 „Dobânzi achitate la datoria internă”, denumirea contului 2425 “Dobânzi pe valori mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilităţii financiare” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “Dobânzi la valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri”.
    1.2.11.2. Descrierea contului 2425 “Dobânzi pe valori mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilităţii financiare” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “Contul 2425 “Dobânzi la valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri” cuprinde următoarele subconturi de nivelul I:
    24251 “Dobânzi pe valori mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilităţii financiare”
    24252 “Dobânzi la valori mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidităţi”
    Subcontul de nivelul I 24251 “Dobânzi pe valori mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilităţii financiare” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    242510 “Dobânzi pe valori mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilităţii financiare”.
    La subcontul de nivelul II 242510 “Dobânzi pe valorilor mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilităţii financiare” se reflectă cheltuielile pentru achitarea dobânzilor (cupoanelor) aferente valorilor mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilităţii financiare.
    Subcontul de nivelul I 24252 “Dobânzi pe valori mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidităţi” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    242520 “Dobânzi pe valori mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidităţi”.
    La subcontul de nivelul II 242520 “Dobânzi pe valori mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidităţi” se reflectă cheltuielile pentru achitarea dobânzilor (cupoanelor) aferente valorilor mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidităţi.”.
    1.2.12. La punctul 3.2.62, în descrierea subcontului de nivelul I 29111 “Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II”,
    1.2.12.1. După subcontul de nivelul II 291115 „Alte transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II” se introduce subcontul de nivelul II 291116 cu următoarea denumire:
    „291116 „Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor”.
    1.2.12.2. După descrierea subconturilor de nivelul II 291111-291115 se introduce descrierea subcontului de nivelul II 291116 în următoarea redacție:
    “La subcontul de nivelul II 291116 „Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor” se reflectă mijloace financiare alocate bugetelor locale de nivelul II de la bugetul de stat pentru infrastructura drumurilor.”.
    1.2.13. La punctul 3.2.63, în descrierea subcontului de nivelul I 29121 “Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I”,
    1.2.13.1. După subcontul de nivelul II 291215 „Alte transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I” se introduce subcontul de nivelul II 291216 cu următoarea denumire:
    „291216 „Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor”.
    1.2.13.2. După descrierea subconturilor de nivelul II 291211-291215 se introduce descrierea subcontului de nivelul II 291216 în următoarea redacție:
    “La subcontul de nivelul II 291216 „Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor” se reflectă mijloace financiare alocate bugetelor locale de nivelul I de la bugetul de stat pentru infrastructura drumurilor.”.
    1.2.14. În punctul 3.5.4, denumirea contului 5134 “Valori mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilităţii financiare” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “Valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri”.
    1.2.15. În punctul 3.5.8,
    1.2.15.1. Primul alineat se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “La contul 5134 “Valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri” se reflectă operaţiunile de emisie ale valorilor mobiliare de stat emise pentru alte scopuri stabilite de lege (asigurarea stabilităţii financiare, crearea unei rezerve de lichidităţi etc.) şi operațiunile de răscumpărare ale acestora.”.
    1.2.15.2. Alineatele doi și trei se exclud.
    1.2.15.3. În descrierea contului 5134 “Valori mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilităţii financiare”,
    1.2.15.3.1. Denumirea contului 5134 “Valori mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilităţii financiare” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “Valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri”.
    1.2.15.3.2. După subcontul de nivelul I 51342
    “Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilităţii financiare” se introduc subconturi de nivelul I 51343 și 51344 cu următoarea denumire:
    “51343 “Vânzarea valorilor mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidităţi”
    51344 “Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidităţi””.
    1.2.15.4. După descrierea subcontului de nivelul II 513420 “Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilităţii financiare” se introduce descrierea subconturilor de nivelul I 51343 și 51344 în următoarea redacție:
    “Subcontul de nivelul I 51343 “Vânzarea valorilor mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidităţi” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    513430 “Vânzarea valorilor mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidităţi”.
    La subcontul de nivelul II 513430 “Vânzarea valorilor mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidităţi” se reflectă operaţiunile de vânzare a valorilor mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidităţi.
    Subcontul de nivelul I 51344 “Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidităţi” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    513440 “Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidităţi”.
    La subcontul de nivelul II 513440 “Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidităţi” se reflectă operaţiunile de răscumpărare a valorilor mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidităţi.”.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                Octavian ARMAȘU

    Nr. 89. Chişinău, 14 iunie 2017.