OMFC108/2017
ID intern unic:  372661
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 108
din  25.07.2017
privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile
 în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența
contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate
prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015

Publicat : 04.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 277-288     art Nr : 1445     Data intrarii in vigoare : 25.07.2017
  În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61),
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează următoarele modificări şi completări.
    1. În Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”,
    1.1. În Capitolul II „PLANUL DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
    1.1.1. Se introduc subconturi de nivelul II, cu următoarea denumire:

Subcont de nivelul II
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
319310

Realizarea activelor nemateriale în curs de execuție

P
319410

Realizarea clădirilor în curs de execuție

P
319420

Realizarea construcțiilor speciale în curs de execuție

P
319430

Realizarea instalațiilor de transmisie în curs de execuție

P
319490

Realizarea altor active materiale în curs de execuție

P

    1.2. În Capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
    1.2.1. În punctul 3.3.37, după alineatul trei se introduce un alineat nou, cu următorul conținut:
    „Activele nemateriale și materiale în curs de execuție se trec în categoria activelor nemateriale și materiale finalizate după recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora, după caz.”.
    1.2.2. În punctul 3.3.38, după contul 3192 “Investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie” se introduc conturile 3193 și 3194 cu următoarele denumiri:
    „3193 „Micşorarea activelor nemateriale în curs de execuţie”
    3194 „Micşorarea activelor materiale în curs de execuţie””.
    1.2.3. După punctul 3.3.41 se introduc puncte noi cu următorul conținut:
    “3.3.411. Contul 3193 “Micşorarea activelor nemateriale în curs de execuţie” cuprinde următorul subcont de nivelul I:
    31931 “Realizarea activelor nemateriale în curs de execuţie”.
    Subcontul de nivelul I 31931 ”Realizarea activelor nemateriale în curs de execuţie” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    319310 “Realizarea activelor nemateriale în curs de execuţie”.
    La subcontul de nivelul II 319310 “Realizarea activelor nemateriale în curs de execuţie” se reflectă casarea activelor nemateriale în curs de execuție ieșite în cazul vânzării.
    3.3.412. Contul 3194 “Micşorarea activelor materiale în curs de execuţie” cuprinde următoarele subconturi de nivelul I:
    31941 “Realizarea clădirilor în curs de execuţie”
    31942 “Realizarea construcţiilor speciale în curs de execuţie”
    31943 “Realizarea instalaţiilor de transmisie în curs de execuţie”
    31949 “Realizarea altor active materiale în curs de execuţie”.
    Subcontul de nivelul I 31941 ”Realizarea clădirilor în curs de execuţie” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    319410 “Realizarea clădirilor în curs de execuţie”.
    La subcontul de nivelul II 319410 “Realizarea clădirilor în curs de execuţie” se reflectă casarea clădirilor în curs de execuţie ieșite în cazul vînzării.
    Subcontul de nivelul I 31942 ”Realizarea construcţiilor speciale în curs de execuţie” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    319420 “Realizarea construcţiilor speciale în curs de execuţie”.
    La subcontul de nivelul II 319420 “Realizarea construcţiilor speciale în curs de execuţie” se reflectă casarea construcţiilor speciale în curs de execuţie ieșite în cazul vînzării.
    Subcontul de nivelul I 31943 ”Realizarea instalaţiilor de transmisie în curs de execuţie” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    319430 “Realizarea instalaţiilor de transmisie în curs de execuţie”.
    La subcontul de nivelul II 319430 “Realizarea instalaţiilor de transmisie în curs de execuţie” se reflectă casarea instalaţiilor de transmisie în curs de execuţie ieșite în cazul vînzării.
    Subcontul de nivelul I 31949 ”Realizarea altor active materiale în curs de execuţie” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    319490 “Realizarea altor active materiale în curs de execuţie”.
    La subcontul de nivelul II 319490 “Realizarea altor active materiale în curs de execuţie” se reflectă casarea altor active materiale în curs de execuţie ieșite în cazul vînzării.”.
    1.2.4. În punctul 3.3.121, alineatul unu, sintagma “săpun, perii” se substituie prin “produse pentru igienă”.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                   Octavian ARMAȘU

    Nr. 108. Chişinău, 25 iulie 2017.