OMFC109/2017
ID intern unic:  372663
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 109
din  25.07.2017
privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile
în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența
contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate
prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015
Publicat : 04.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 277-288     art Nr : 1446     Data intrarii in vigoare : 25.07.2017
    În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61),
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează următoarele modificări şi completări.
    1. În Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”,
    1.1. Capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
    1.1.1. În punctul 3.2.9, alineatul unu, sintagma „și asistență medicală” se exclude.
    1.1.2. În punctul 3.3.7, liniuțele se substituie prin cifrele „1), 2) și 3)”.
    1.1.3. În punctul 3.3.11, la final, după sintagma „și grădinilor publice etc.” se completează cu următorul conținut:
    „ , fiind separate în grupuri:
    1) construcții speciale subterane;
    2) construcții speciale în formă de rezervoare;
    3) construcții terestre;
    4) construcții de înălțime;
    5) construcții hidrotehnice;
    6)  alte construcții speciale.”
    1.1.4. În punctul 3.3.15, alineatul unu, la final, după sintagma „inventar la altul” se completează cu următorul conținut:
    „ , fiind separate în grupuri:
    1) instalații de transmisie a energiei electrice;
    2) instalații de transmisie a semnalelor de telecomunicații;
    3) instalații de transmisie prin conducte a gazelor, lichidelor, materialelor pulverulente;
    4) alte instalații de transmisie.”
    1.1.5. În punctul 3.3.18,
    1.1.5.1. În alineatul unu, sintagma „fiind separate grupate” se substituie prin „fiind separate în grupuri”.
    1.1.5.2. Liniuțele se substituie prin cifrele „1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) și 9)”.
    1.1.6. Punctul 3.3.22 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „La grupa de conturi 315 „Mijloace de transport” se ține evidența tuturor tipurilor de mijloace de transport, destinate pentru deplasarea oamenilor și încărcăturilor, fiind separate în grupuri:
    1) transport feroviar;
    2) transport aerian;
    3) transport auto;
    4) transport sportiv;
    5) alte mijloace de transport.
    Evidența contabilă a cailor de tracțiune și sportivi și a altor animale de tracțiune se ține în grupa de conturi 318 „Alte mijloace fixe””. 
    1.1.7. În punctul 3.3.26, liniuțele se substituie prin cifrele „1), 2) și 3)”.
    1.1.8. Punctul 3.3.30 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „La grupa de conturi 317 “Active nemateriale” se ţine evidenţa separat pe grupuri:
    1) rezultatele cercetărilor geologice;
    2) baze de date, programe (softuri) pentru computere;
    3) drepturile de autor și de utilizare a operelor originale de gen distractive, de literatură şi artă;
    4) tehnologii industriale (brevete, know how, copyright, francize etc.);
    5) alte active nemateriale (embleme comerciale şi mărci de servire, licenţe etc).”
    1.1.9. În punctul 3.3.34,
    1.1.9.1. Alineatul unu, după sintagma „se ţine evidenţa” se introduce sintagma „separat pe grupuri a”.
    1.1.9.2. Liniuțele se substituie prin cifrele „1), 2), 3), 4), 5), 6) și 7)”.
    1.1.10. În punctul 3.3.56, alineatul unu se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „Pentru organizarea evidenţei şi asigurarea controlului asupra integrităţii mijloacelor fixe, fiecărui obiect (bun), cu excepţia fondurilor de bibliotecă; uneltelor și sculelor, inventarului de producţie și gospodăresc; plantațiilor perene și a mijloacelor pentru punerea în scenă, i se atribuie un număr de inventar, care constă din opt semne. Primele trei se referă la grupa de conturi, al patrulea indică grupul şi ultimele patru semne – numărul de ordine al obiectului din grup. La subconturile care nu au grupuri, al patrulea semn este zero.
    De exemplu, numărul de inventar 31110001 înseamnă: grupa de conturi 311 „Clădiri”, grupul 1 – clădiri de producție și administrative, numărul de ordine al obiectului 0001; numărul de inventar 31720001 înseamnă: grupa de conturi 317 „Active nemateriale”, grupul 2 – baze de date, programe (softuri) pentru computere, numărul de ordine al obiectului 0001.”.
    1.1.11. În punctul 3.3.65, sintagma „și purtătorilor tehnici” se exclude.
    1.1.12. Punctul 3.3.93 se completează cu alineat nou cu următorul conținut:
    „Reglementările ce țin de normativele de decontare a materialelor în autoritățile/instituțiile bugetare se elaborează de către ministerul de ramură.”
    1.1.13. În punctul 3.5.24, descrierea subcontului de nivelul II 519130 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „La subcontul de nivelul II 519130 “Datorii pe prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală” se reflectă operaţiunile privind datoriile pe prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
    Calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală de către autoritățile/instituțiile bugetare se efectuează în luna plății salariului, în mărimea stabilită anual prin lege.
    Evidenţa analitică la subcontul 519130 se ţine în registrul f.nr.10.”.
    1.1.14. Numerotarea punctelor 3.5.10 și 3.5.11 se substituie prin 3.5.32 și 3.5.33.
    1.2. Capitolul V „POLITICA DE CONTABILITATE-TIP”,
    1.2.1. În punctul 5.3.3, alineatul trei, sintagma „purtători tehnici,” se exclude.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                     Octavian ARMAȘU

    Nr. 109. Chişinău, 25 iulie 2017.