HGC1013/2017
ID intern unic:  372718
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1013
din  23.11.2017
cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 01.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 421-427     art Nr : 1135
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                         Vladimir Cebotari

    Nr. 1013. Chişinău, 23 noiembrie 2017.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1013
din 23 noiembrie 2017

MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1643 din 31 decembrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 16-18, art. 124), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, cuvintele „serviciul de executare”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „organul de probațiune”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) la punctul 1, după textul „art. 67 al Codului penal” se introduc cuvintele „și ale Codului de executare”;
    3) punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noțiuni:
    muncă neremunerată în folosul comunității – pedeapsă penală, stabilită de instanţa de judecată pentru persoana care a săvîrșit o infracțiune, constînd în implicarea acesteia, individual sau în grup, la muncă gratuită social-utilă, în afara serviciului de bază sau a orelor de studii, fără a-i cauza suferințe fizice sau a-i leza demnitatea.
    Pentru militarii în termen şi cu termen redus condamnați, munca neremunerată în folosul comunității constă în antrenarea în muncă în timpul liber de ședințe, stabilită conform cerințelor regulamentelor militare;
    condamnat – persoană în privința căreia a fost pronunţată o hotărîre judecătorească de condamnare rămasă definitivă;
    organizație-gazdă – organizație sau instituție, indiferent de forma juridico-organizatorică, care contribuie la susținerea activităților comunităților locale, prin oferirea de obiecte cu destinație socială, unde condamnații execută pedeapsa penală.”;
    4) la punctul 3, cuvintele „Departamentului de executare a deciziilor judiciare (în continuare – serviciul de executare)” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului Național de Probațiune (în continuare – organul de probațiune)”;
    5) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Munca neremunerată în folosul comunităţii se execută de la 2 la 4 ore pe zi, în afara timpului activităţii de bază sau de studii. În cazul condamnatului care nu este antrenat în activităţi de bază sau de studii, la solicitarea sau cu acordul acestuia, pedeapsa poate fi executată pînă la 8 ore pe zi.
    Durata timpului de prestare a muncii neremunerate în folosul comunității de către persoanele în vîrstă de la 16 la 18 ani este de la 2 la 7 ore pe zi, în timpul liber sau după terminarea studiilor ori a serviciului de bază.
    În cazul în care persoanele condamnate sînt atrase la munci neremunerate în folosul comunității mai mult de 4 ore pe zi, organul de probațiune este obligat să stabilească o pauză de cel puțin 30 de minute în graficul de repartizare a orelor.”;
    6) punctul 8 va avea următorul cuprins:
    „8. Munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi executată în timpul nopţii  sau în condiţii vătămătoare, în locuri periculoase ori în locuri care prezintă risc pentru sănătatea sau integritatea persoanelor condamnate ori pentru dezvoltarea minorilor condamnaţi.”;
    7) punctul 10 va avea următorul cuprins:
    „10. Dacă în perioada executării pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității condamnatul se îmbolnăvește de o boală gravă, care împiedică executarea pedepsei, organul de probațiune sau comandantul unității militare înaintează în instanța de judecată un demers privind liberarea de executare a pedepsei, în conformitate cu prevederile art. 95 din Codul penal.
    În cazul stabilirii gradului de dizabilitate pe termen sau fără termen în timpul executării pedepsei, persoana condamnată la muncă neremunerată în folosul comunității execută munca în corespundere cu recomandările generale din programul individual de reabilitare şi incluziune socială, întocmit de Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității şi Capacității de Muncă sau de structurile sale teritoriale, precum și în corespundere cu activitățile și serviciile specifice elaborate și executate pentru persoana în cauză, în baza recomandărilor generale din programul individual de reabilitare și incluziune socială, de către autoritățile responsabile din domeniile medical, social, educațional și profesional de la locul de trai al persoanei cu dizabilități.
    Dacă pe parcursul executării pedepsei intervine inaptitudinea persoanei de a presta temporar activitățile stabilite, perioada pentru care se recomandă întreruperea activității se constată în baza unui certificat medical eliberat potrivit dispozițiilor legale.
    Dacă inaptitudinea de muncă privește doar anumite tipuri de activități dintre cele stabilite, în măsura în care este posibil, consilierul de probațiune, cu consultarea instituției din comunitate, stabilește alte activități pe care condamnatul le poate desfășura.”;
    8) punctul 11 va avea următorul cuprins:
    „11. Atribuțiile organului de probațiune sînt:
    1) ținerea evidenței condamnaților;
    2) explicarea pentru condamnați a modului şi condițiilor de executare a pedepsei, a drepturilor şi obligațiilor lor;
    3) efectuarea evaluării psihosociale a condamnatului adult și a celui minor;
    4) conlucrarea cu rudele apropiate şi cu alte persoane care pot influenţa pozitiv comportamentul condamnaților minori;
    5) coordonarea cu administrația publică locală sau cu organizațiile-gazdă a listei obiectelor cu destinație socială la care condamnaţii pot executa munca neremunerată;
    6) stabilirea graficului de lucru de comun acord cu condamnatul, în funcție de calificarea și aptitudinile sale;
    7) exercitarea controlului asupra modului și condițiilor de executare a pedepsei de către condamnat la obiectul de lucru;
    8) ținerea evidenței sumare a timpului lucrat de condamnați;
    9) examinarea plîngerilor condamnaților referitor la lezarea drepturilor lor în timpul executării pedepsei;
    10) întreprinderea măsurilor preliminare de căutare a condamnaților ce se eschivează de la executarea pedepsei;
    11) înaintarea în instanța de judecată a demersurilor de înlocuire a pedepsei, anunțarea în căutare a condamnaților;
    12) informarea inspectoratului de poliție şi a administrației publice locale despre condamnații domiciliați în raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea;
    13) întocmirea raportului de excludere din evidență a condamnatului, cu concluziile corespunzătoare, la expirarea termenului de pedeapsă.”;
    9) la punctul 111, textul „informarea în scris a serviciului de executare despre numărul orelor lucrate de către militarii condamnați” se substituie cu textul „informarea în scris a organului de probațiune despre numărul orelor lucrate de către militarii condamnați în cazul transferării dosarului personal după competență”;
    10) la punctul 13, textul „Atribuțiile primăriei (preturii) sînt:” se substituie cu textul „Atribuțiile administrației publice locale sînt:”;
    11) punctul 14 va avea următorul cuprins:
    „14. Atribuțiile organizației-gazdă la care condamnatul execută pedeapsa sînt:
    1) oferirea locurilor de muncă;
    2) desemnarea persoanei responsabile de organizarea muncii neremunerate în folosul comunității din cadrul organizației-gazdă;
    3) asigurarea cu echipament de protecție, precum și familiarizarea condamnatului, sub semnătură, cu regulile tehnicii securității muncii;
    4) asigurarea cu instrumentele de lucru necesare la executarea muncii;
    5) consemnarea zilnică, în scris, a timpului de muncă lucrat, conform graficului de repartizare a orelor;
    6) verificarea calității lucrului efectuat de către condamnat, informarea organului de probaţiune despre numărul de ore lucrate sau despre neexecutarea orelor stabilite;
    7) informarea în scris a administrației publice locale și a organului de probațiune despre locurile de muncă care pot fi utilizate la executarea pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității;
    8) informarea în scris a organului de probaţiune în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tîrziu de 72 de ore, despre producerea unui accident de muncă cu implicarea condamnatului care execută pedeapsa.”;
    12) punctul 18 se completează în final cu o propoziţie cu următorul cuprins: „În cazul strămutării dosarului personal după locul de trai al condamnatului, organul de probațiune care continuă asigurarea executării hotărîrii înștiințează imediat, dar nu mai tîrziu de 5 zile, instanța care a emis hotărîrea despre punerea în executare a acesteia.”;
    13) punctul 19 va avea următorul cuprins:
    „19. În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea hotărîrii instanței de judecată se întocmește dosarul personal pe suport de hîrtie (anexa nr. 4) și în format electronic, cu introducerea acestuia în baza de date.”;
    14) punctul 20 se abrogă;
    15) la punctul 22, cuvintele „și ale fișei de control” și „între ele și” se exclud;
    16) la punctul 23, cuvintele „și cartoteca” se exclud;
    17) la punctul 24, textul „(anexa nr. 6)” se substituie cu textul „(anexa nr. 5)”;
    18) la punctul 25, textul „comisariatului de poliție (anexa nr. 7)” se substituie cu textul „inspectoratului de poliție (anexa nr. 6)”;
    19) la punctul 26, textul „primărie (pretură)” se substituie cu textul „administrația publică locală”, iar textul „(anexa nr. 8)” se substituie cu textul „(anexa nr. 7)”;
    20) punctul 27 va avea următorul cuprins:
    „27. La repartizarea condamnatului la organizația-gazdă, acestuia i se înmînează dispoziţia (anexa nr. 8) și graficul privind executarea muncii cu indicarea datei sosirii la obiect. În baza acestor documente, persoana responsabilă a organizației-gazdă ţine evidenţa orelor lucrate de condamnat. După executarea pedepsei, dispoziţia și graficul privind executarea muncii se remit organului de probațiune şi se anexează la dosarul personal al condamnatului.”;
    21) punctul 29 va avea următorul cuprins:
    „29. Condamnatul la muncă neremunerată în folosul comunităţii este obligat:
    1) să execute pedeapsa sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității;
    2) să lucreze în conformitate cu graficul de lucru întocmit împreună cu consilierul de probațiune/comandantul militar și coordonat cu organizația-gazdă;
    3) să se prezinte în termenul stabilit în dispoziția de executare privind prezentarea la organizația-gazdă, primită de la organul de probațiune/unitatea militară;
    4) să se prezinte la citația organului de probațiune/unitatea militară;
    5) să anunțe imediat organul de probațiune/unitatea militară despre problemele cu care se confruntă în executarea pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității;
    6) să anunțe imediat despre orice schimbare de domiciliu, reședință, precum și a locului de muncă, care ar putea influența executarea pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității;
    7) să aducă la cunoștința organului de probațiune/unității militare orice modificare a stării de sănătate care ar putea afecta executarea pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității;
    8) să nu se prezinte la obiectul de lucru în stare de ebrietate alcoolică și/sau narcotică;
    9) să nu amenințe, să nu intimideze sau să nu manifeste un comportament neadecvat față de personalul implicat în punerea în executare a pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității;
    10) să respecte regulile privind protecția muncii și prevenirea stingerii incendiilor.”;
    22) la punctul 32, textul ,,prezentare (anexa nr. 12)” se substituie cu cuvintele „un demers”;
    23) punctul 34 va avea următorul cuprins:
    „34. Dacă persoana condamnată la muncă neremunerată în folosul comunităţii nu s-a prezentat pentru a fi luată în evidenţă sau a părăsit domiciliul şi locul aflării ei nu este cunoscut organului de probaţiune sau, în cazul militarului, comandamentului militar, căutarea sa se dispune şi se efectuează în condiţiile art. 263 din Codul de executare.
    În cazul eschivării de la executarea pedepsei, curgerea termenului de prescripție începe din momentul prezentării condamnatului anunțat în căutare la organul de probațiune pentru executarea pedepsei sau din momentul reţinerii acestuia, iar în caz de comitere a unei noi infracţiuni – din momentul săvîrşirii ei.”;
    24) anexele nr. 1 și nr. 3-11 la Regulament vor avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10

    anexa nr.11

    25) anexele nr. 12 și 13 la Regulament se abrogă.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 1006 din 29 august 2008 „Privind aprobarea modelului legitimaţiei şi insignei ale personalului organelor de probaţiune” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 167-168, art. 1010), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în anexa nr. 1:
    a) la punctul 1, cuvintele „Oficiului central de probaţiune” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului Naţional de Probaţiune”;
    b) punctul 2 se abrogă;
    c) la punctul 3, textul „105,00 mm x 74, 00 mm x 0,76 mm” se substituie cu textul „85,6 mm x 54, 00 mm x 0,76 mm”;
    d) la punctul 4, după textul „a părţii de mijloc,” se introduce textul „cu indicarea codului personal (IDNP),”;
    e) modelul legitimației pentru colaboratorii Oficiului central de probațiune va avea următorul cuprins:
    „Modelul legitimaţiei pentru personalul organelor de probaţiune
   

    f) modelul legitimaţiei pentru colaboratorii subdiviziunilor teritoriale se exclude;
    2) în anexa nr. 2:
    a) la punctul 1, cuvintele „Oficiului central de probaţiune” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului Naţional de Probaţiune”;
    b) modelul insignei va avea următorul cuprins:
   

    3. La poziția 6 din capitolul II secțiunea a II-a litera c) din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 26 decembrie 2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 238-242, art. 1100), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „Oficiul central de probaţiune” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul Național de Probațiune”.
    4. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 328 din 24 mai 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 104-108, art. 368), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) la punctul 2, noțiunea „participanţi la Registru”, după cuvintele „instanţele judecătoreşti” se introduce textul „ , organele de probațiune”;
    2) la punctul 8, după cuvintele „instanţele judecătoreşti” se introduce textul „ , organele de probațiune”;
    3) punctul 9 se completează cu subpunctul 3) cu următorul cuprins:
    „3) Inspectoratul Național de Probaţiune, conform competenţei, organizează şi ţine evidenţa:
    persoanelor bănuite, învinuite, inculpate pentru care s-a solicitat referatul presentențial de evaluare psihosocială a personalității;
    minorilor liberaţi de răspunderea penală;
    persoanelor liberate condiţionat de răspunderea penală;
    persoanelor liberate de pedeapsa penală;
    persoanelor eliberate din locurile de detenţie care au solicitat asistenţa postpenitenciară;
    persoanelor condamnate sau sancționate la muncă neremunerată în folosul comunităţii, precum şi a celor private de dreptul de a ocupa o anumită funcţie sau de a exercita o anumită activitate.”
    5. La punctul 7 din Regulamentul cu privire la Registrul persoanelor reţinute, arestate şi condamnate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 716 din 28 august 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 261-267, art. 764), subpunctul 3) va avea următorul cuprins:
    „3) Inspectoratul Național de Probaţiune, conform competenţei, organizează şi ţine evidenţa:
    a) persoanelor bănuite, învinuite, inculpate pentru care s-a solicitat referatul presentențial de evaluare psihosocială a personalității;
    b) minorilor liberaţi de răspunderea penală;
    c) persoanelor liberate condiţionat de răspunderea penală;
    d) persoanelor liberate de pedeapsa penală;
    e) persoanelor eliberate din locurile de detenţie care au solicitat asistenţa postpenitenciară;
    f) persoanelor condamnate sau sancționate la muncă neremunerată în folosul comunităţii, precum şi a celor private de dreptul de a ocupa o anumită funcţie sau de a exercita o anumită activitate.”
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 746 din 26 octombrie 2015 „Cu privire la crearea Consiliului naţional de coordonare a activităţii de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 839) se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr. 1, cuvintele „șef al Oficiului central de probațiune” se substituie cu cuvintele „director al Inspectoratului Național de Probațiune”;
    2) la punctul 9 din anexa nr. 2, cuvintele „Oficiul central de probațiune” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul Național de Probațiune”.