HGC996/2017
ID intern unic:  372928
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 996
din  21.11.2017
cu privire la aprobarea completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 24.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 411-420     art Nr : 1107
    În scopul implementării Legii nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.157-162, art. 318), prevederilor Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1–4, art. 2), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168–170, art. 773), cu modificările şi completările ulterioare, și Legii nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18–19, art.57), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                   Octavian Armaşu
    Ministrul sănătăţii,
    muncii şi protecţiei sociale                                                       Stela Grigoraş

    Nr. 996. Chişinău, 21 noiembrie 2017.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.996
din 21 noiembrie 2017
COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Punctul 6 din Regulamentul cu privire la modul de constituire și administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 14 mai 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.66-68, art.691), cu modificările și completările ulterioare, după alineatul cinci se completează cu următorul alineat:
    „mijloacele repartizate din impozitul unic achitat de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, conform prevederilor art.14 din Legea nr.77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației”.
    2. Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art. 1612), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu punctul 371 cu următorul cuprins:
    „371. Pentru perioada de activitate în baza unui contract individual de muncă încheiat cu un rezident al parcului pentru tehnologia informației, venitul lunar asigurat al angajatului va constitui 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul respectiv, indiferent de mărimea efectivă a venitului salarial pentru munca desfășurată în parc, numărul zilelor lucrate pe parcursul lunii și programul de muncă al acestuia (deplin sau parțial). În sensul aplicării acestei prevederi vor fi considerate lunile în care persoana a lucrat cel puțin o zi. În cazul în care angajatul a activat pe parcursul lunii atît în cadrul unui parc pentru tehnologia informației, cît și în afara acestuia, venitul lunar asigurat va constitui venitul din care au fost calculate contribuții individuale de asigurări sociale și 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul respectiv.”
    3. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.24-25, art.162), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu punctele 701 și 981 cu următorul cuprins:
    „701. Pentru perioada de activitate în baza unui contract individual de muncă încheiat cu un rezident al parcului pentru tehnologia informației, venitul lunar asigurat al angajatului va constitui 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul respectiv, indiferent de mărimea efectivă a venitului salarial pentru munca desfășurată în parc, numărul zilelor lucrate pe parcursul lunii și programul de muncă al acestuia (deplin sau parțial). În sensul aplicării acestei prevederi vor fi considerate lunile în care persoana a lucrat cel puțin o zi. În cazul în care angajatul a activat pe parcursul lunii atît în cadrul unui parc pentru tehnologia informației, cît și în afara acestuia, venitul lunar asigurat va constitui venitul din care au fost calculate contribuții individuale de asigurări sociale și 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul respectiv.”;
    „981. Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației au dreptul la restituirea din bugetul de asigurări sociale de stat a sumelor reprezentînd prestațiile de asigurări sociale prevăzute la pct.12 lit. a), с), d) și e) și pct.37 lit. a), achitate de către aceștia salariaților săi, a căror sursă de finanțare, potrivit legislației în vigoare, este bugetul de asigurări sociale de stat. Restituirea poate fi solicitată în termen de 3 ani de la achitarea acestor indemnizații. Restituirea sumei achitate în plus se efectuează în modul și în termenele stabilite de către administratorii de venituri, de la conturile la care au fost repartizate.
    Cererea rezidentului parcului pentru tehnologia informației de restituire din bugetul de asigurări sociale de stat se înaintează la structura teritorială de asigurări sociale la care acesta se deservește. Modelul cererii este aprobat prin ordinul Casei Naționale.
    La cerere se anexează următoarele acte:
    a) copiile confirmate ale certificatelor de concediu medical;
    b) documentul întocmit de angajator în formă liberă, confirmat prin semnătură de salariat, precum că indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă i-a fost achitată;
    c) alte documente care au stat la baza stabilirii dreptului de a beneficia de prestații de asigurări sociale, după caz.
    Cererile de restituire se examinează și, după caz, decizia de restituire se aprobă de conducerea Casei Naționale în termen de 45 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii.”
    4. Regulamentul privind evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.289 din 14 martie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.39-42, art.305), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu punctele 31, 51 și 181 cu următorul cuprins:
    „31. Agenții economici care pe parcursul anului fiscal obțin titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației nu au dreptul la deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor privind uzura mijloacelor fixe în anul fiscal respectiv.”;
    „51. Pentru agenții economici cărora, în conformitate cu legislația privind parcurile pentru tehnologia informației, le-a fost retras titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației pentru perioada aplicării regimului de impozitare stabilit în titlul II din Codul fiscal, valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe fiecare categorie de proprietate, în scop fiscal, este egală cu valoarea contabilă a acestor active la începutul lunii următoare celei în care a fost retras titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației.”;
    „181. Agenții economici care pe parcursul anului fiscal obțin titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației nu au dreptul la deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor privind reparația mijloacelor fixe în anul fiscal respectiv.”
    5. Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22 august 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.256-260, art.745), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu punctele 161, 181, 361 și 411 cu următorul cuprins:
    „161. Angajații care pe parcursul perioadei fiscale au obținut venituri impozitate conform titlului X capitolul 1 din Codul fiscal sînt privaţi de dreptul de a folosi scutirile prevăzute la art. 33, 34 şi 35 din Codul fiscal. Scutirile neutilizate în acest caz nu pot fi transmise soţiei (soţului).”;
    „181. Scutirile de care a beneficiat angajatul rezidentului parcului pentru tehnologia informației în perioada de aplicare a regimului standard se anulează începînd cu luna următoare celei în care angajatorul a obținut titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației.”;
    „361. Impozitul pe venit aferent venitului salarial al angajaților rezidentului parcului pentru tehnologia informației este inclus în impozitul unic datorat de rezidentul parcului și, respectiv, nu generează obligații adiționale de calculare, reținere, achitare și raportare pentru rezidentul parcului.
    Veniturile salariale calculate angajaților în perioada de aplicare a regimului standard, dar achitate acestora în perioada de aplicare a regimului special vor fi impozitate la data plății acestora potrivit prevederilor regimului standard.
    Veniturile salariale calculate angajaților în perioada de aplicare a regimului reglementat în titlul X capitolul 1 din Codul fiscal, dar achitate acestora în perioada de aplicare a regimului standard, nu vor fi supuse impozitării la data plății acestora, întrucît impozitul pe venit aferent este inclus în impozitul unic.
    În cazul tranziției de la regimul standard de impozitare prevăzut de titlul II din Codul fiscal la regimul special prevăzut de titlul X capitolul 1 din Codul fiscal, angajatorii sînt obligați să efectueze recalculul impozitului pe venit al persoanelor angajate prin excluderea sumei scutirilor de care au beneficiat acestea (specificate la art.33-35 din Codul fiscal) pînă la tranziția la regimul special.”;
    „411. Pentru perioada aplicării impozitului unic, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației nu au obligația de a completa fișa personală de evidență a veniturilor sub formă de salariu și alteplăți efectuate de rezident în folosul angajaților săi.”
    6. Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizației paternale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1245 din 15 noiembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.405-414, art.1354), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu punctul 171 cu următorul cuprins:
    „171. Pentru perioada de activitate în baza unui contract individual de muncă încheiat cu un rezident al parcului pentru tehnologia informației, venitul lunar asigurat al angajatului va constitui 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul respectiv, indiferent de mărimea efectivă a venitului salarial pentru munca desfășurată în parc, numărul zilelor lucrate pe parcursul lunii și programul de muncă al acestuia (deplin sau parțial). În sensul aplicării acestei prevederi vor fi considerate lunile în care persoana a lucrat cel puțin o zi.”