HGC1011/2017
ID intern unic:  372979
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1011
din  21.11.2017
cu privire la aprobarea modificărilorși completărilor ce se
operează în unele hotărîri ale Guvernului

Publicat : 24.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 411-420     art Nr : 1119
    În scopul executării Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art.148), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi suportate din contul mijloacelor prevăzute pentru anul respectiv.
    3. Prevederile prezentei hotărîri se pun în aplicare:
    1) pentru angajații din domeniul educației, inclusiv ai școlilor sportive – începînd cu 1 septembrie 2017;
    2) pentru angajații din alte domenii de activitate – începînd cu 1 ianuarie 2018.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu

    Nr. 1011. Chişinău, 21 noiembrie 2017.MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului 

    1. Anexele nr.18 și nr.19 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431), cu modificările și completările ulterioare, vor avea următorul cuprins:


„Anexa nr.18
la Hotărîrea Guvernului

nr.381 din 13 aprilie 2006


SALARIILE DE FUNCŢIE

pentru angajaţii din instituţiile medico-sanitare şi de asistenţă socială

 
Categoria de salarizare

Salariile tarifare și salariile de funcție, lei

pentru
medici şi
personalul
medical cu
studii medii
de specialitate
din instituţiile
de transfuzie
a sîngelui
(k= 1,30)

pentru
asistenţii
sociali din
cadrul
Serviciului
de asistenţă
socială

comunitară, inclusiv şeful Serviciului (k= 1,20)

pentru medici,
farmacişti şi
personalul medical
cu studii medii de
specialitate din
instituţiile de
profil sanitaro-
epidemiologic,
pentru personalul
medical din
instituţiile de
învăţămînt şi de
asistenţă socială
(k= 1,10)

pentru personalul
medical din alte
instituţii medico-
sanitare, pentru
personalul de
specialitate,
 inclusiv cu funcţii
de conducere din
instituţiile de
asistenţă socială
(k= 1,0)

pentru
personalul
cu funcţii
complexe
din toate
instituţiile
sanitare şi
de asistenţă
socială
 (k= 1,0)

1
x
x
x
x
1100
2
x
x
x
x
1110
3
x
x
x
x
1120
4
x
x
x
x
1140
5
x
x
1290
1170
1170
6
1550
x
1310
1190
1190
7
1570
x
1330
1210
1210
8
1600
x
1350
1230
1230
9
1630
1500
1380
1250
1250
10
1660
1540
1410
1280
1280
11
1690
1560
1430
1300
1300
12
1720
1580
1450
1320
1320
13
1740
1610
1470
1340
1340
14
1170
1630
1500
1360
1360
15
1820
x
1540
1400
1400
16
1860
x
1570
1430
1430
17
1920
x
1630
1480
1480
18
2000
x
1690
1540
1540
19
2090
x
1770
1610
1610
20
2170
x
1840
1670
1670
 Anexa nr.19
la Hotărîrea Guvernului

nr.381 din 13 aprilie 2006


SALARIILE DE FUNCȚIE

pentru angajaţii din instituţiile de învăţămînt, cultură,

artă, sport şi din alte domenii din sfera socială


Categoria de salarizare

Salariile tarifare și salariile de funcție, lei

pentru metodiştii centrelor şi cabinetelor metodice pe lîngă autorităţile publice şi din instituţiile de perfecţionare a cadrelor didactice (k=1,50)

pentru personalul artistic şi de creaţie, bibliotecari şi alţi specialişti din domeniul culturii, inclusiv cu funcţii de conducere (k=1,10)

pentru personalul de profil din domeniul sportului (cu excepţia cadrelor didactice din şcolile sportive), din organele de informare în masă, din alte domenii ale sferei sociale (k=1,0)

pentru personalul cu funcţii complexe din instituţiile din domeniul învăţămîntului, culturii, artei, sportului, din alte domenii ale sferei sociale, inclusiv din autorităţile administraţiei publice (k=1,0)

1
x
x
x
1100
2
x
x
x
1110
3
x
x
x
1120
4
x
x
x
1140
5
x
1290
1170
1170
6
x
1310
1190
1190
7
x
1330
1210
1210
8
x
1350
1230
1230
9
x
1380
1250
1250
10
x
1410
1280
1280
11
x
1430
1300
1300
12
x
1450
1320
1320
13
2010
1470
1340
1340
14
2040
1500
1360
1360
15
2100
1540
1400
1400
16
2150
1570
1430
1430
17
2220
1630
1480
1480
18
2310
1690
1540
1540
19
x
1770
1610
1610
20
x
1840
1670
1670
21
x
x
1760
1760
22
x
x
1870
1870”.
                                                

    2. Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă și corpului de comandă angajați în serviciul organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.91-94, art.692), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

    1)  la punctul 19 din hotărîre, după cuvîntul „bănești” se introduce textul „ , prevăzute de actele legislative și normative,”;

    2)   anexa nr.1 se completează cu punctul 6 cu următorul cuprins:

    „6. În scopul antrenării în activitatea didactică a specialiștilor militari de înaltă calificare, ofițerilor din corpul profesoral didactic al Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, li se stabilește un spor la salariu în mărime de 25 la sută față de salariile de funcție corespunzătoare.”;

    3)  anexa nr.13 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.13
la Hotărîrea Guvernului
nr.650 din 12 iunie 2006

Salariile de funcție

Grila de salarii pentru funcţiile specifice apărării naţionale, securităţii statului
şi ordinii publice indicate în anexa nr.7 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005

Pentru militari, efectivul de trupă şi corpul de comandă salarizaţi conform Reţelei tarifare unice

Categoria de salarizare

Salariul de funcţie de la 1 ianuarie 2018

1000-1300
8
1230
1000-1400
9
1250
1000-1500
10
1280
1100-1650
11
1300
1200-1800
12
1320
1300-1950
13
1340
1350-2000
14
1360
1400-2100
15
1400
1500-2250
16
1430
1600-2350
17
1480
1700-2450
18
1540
1850-2600
19
1610
1900-2650
20
1670
2000-2750
21
1760
2250-3000
x
x”.
 

    3. Anexa nr.8 la Hotărîrea Guvernului nr.755 din 3 iulie 2006 „Cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare specializate în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera socială și a personalului Serviciului Hidrometeorologic de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.106-111, art.812), cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.8
la Hotărîrea Guvernului
nr.755 din 3 iulie 2006

Salariile de funcție

pentru angajaţii unităţilor bugetare specializate în servicii

pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera socială

şi ai Serviciului Hidrometeorologic de Stat
 
Categoria de salarizare
Salariul de funcţie, lei
1
1100
2
1110
3
1120
4
1140
5
1170
6
1190
7
1210
8
1230
9
1250
10
1280
11
1300
12
1320
13
1340
14
1360
15
1400
16
1430
17
1480
18
1540
19
1610
20
1670
21
1760
22
1870”.
 

    4. Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1062 din 15 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor organizații, instituții și întreprinderi monitorizate de Cancelaria de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.150-152, art.1146), cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului

nr.1062 din 15 septembrie 2006


Salariile de funcție

conform categoriilor de salarizare ale Rețelei tarifare unice


Categoria de salarizare
Salariul de funcţie, lei
1
1100
2
1110
3
1120
4
1140
5
1170
6
1190
7
1210
8
1230
9
1250
10
1280
11
1300
12
1320
13
1340
14
1360
15
1400
16
1430
17
1480
18
1540
19
1610
20
1670
21
1760
22
1870”.
 

    5. Anexa nr.12 la Hotărîrea Guvernului nr.1108 din 25 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor instituții finanțate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.153-156, art.1188), cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:


„Anexa nr.12
la Hotărîrea Guvernului

nr.1108 din 25 septembrie 2006


Salariile de funcție

conform categoriilor de salarizare ale Rețelei tarifare unice


Categoria de salarizare
Salariul de funcţie, lei
1
1100
2
1110
3
1120
4
1140
5
1170
6
1190
7
1210
8
1230
9
1250
10
1280
11
1300
12
1320
13
1340
14
1360
15
1400
16
1430
17
1480
18
1540
19
1610
20
1670
21
1760
22
1870”.
 

    6. Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1258 din 1 noiembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor direcții finanțate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.174-177, art.1351), cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului

nr.1258 din 1 noiembrie 2006


Salariile de funcție

conform categoriilor de salarizare ale Rețelei tarifare unice


Categoria de salarizare

Salariul de funcţie, lei

1
1100
2
1110
3
1120
4
1140
5
1170
6
1190
7
1210
8
1230
9
1250
10
1280
11
1300
12
1320
13
1340
14
1360
15
1400
16
1430
17
1480
18
1540
19
1610
20
1670
21
1760
22
1870”.
 

    7. Anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.47 din 12 ianuarie 2007 „Cu privire la salarizarea angajaților organizațiilor de drept public din sfera științei și inovării finanțate de la bugetul de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.10-13, art.62), cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului

nr.47 din 12 ianuarie 2007


Salariile de funcție

pentru personalul din organizațiile de drept public

din sfera științei și inovării


Categoria de salarizare

Salariul de funcţie, lei

pentru cercetătorii ştiinţifici, inclusiv cu funcţii de conducere, din organizaţiile de drept public din sfera ştiinţei şi inovării (k=1,50)

pentru personalul de specialitate, inclusiv cu funcţii de conducere, din organizaţiile auxiliare din sfera ştiinţei şi inovării

(k= 1,0)

pentru personalul cu funcţii complexe, din organizaţiile de drept public din sfera ştiinţei şi inovării (k= 1,0)

1
x
x
1100
2
x
x
1110
3
x
x
1120
4
x
x
1140
5
x
x
1170
6
x
x
1190
7
x
x
1210
8
x
x
1230
9
x
x
1250
10
1920
x
1280
11
1950
x
1300
12
1980
1320
1320
13
2010
1340
1340
14
2040
1360
1360
15
2100
1400
1400
16
2150
1430
1430
17
2220
1480
1480
18
2310
1540
1540
19
2420
1610
1610
20
2510
1670
1670
21
2640
1760
1760
22
2810
x
1870
23
2970
x
x
24
3140
x
x”.
 

    8. Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.122 din 7 februarie 2007 „Privind salarizarea personalului din domeniul expertizei judiciare, constatărilor tehnico-științifice și medico-legale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24, art.138), cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului

nr.122 din 7 februarie 2007


Salariile de funcție
pentru personalul instituțiilor de expertiză judiciară
Categoria de salarizare
Salariul de funcţie, lei

pentru experții judiciari și personalul medical încadrat în expertiza medico-legală (k=1,50)

pentru experţii judiciari şi personalul medical încadrat în expertiza psihiatrico-legală şi pentru cei din secţiile de anatomie patologică (k= 1,30)

pentru experţii judiciari din Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei (k= 1,20)

pentru personalul cu funcţii complexe din toate instituţiile de expertiză judiciară (k= 1,0)

1
x
x
x
1100
2
x
x
x
1110
3
x
x
x
1120
4
x
x
x
1140
5
x
x
x
1170
6
1790
1550
x
1190
7
1820
1570
x
1210
8
1850
1600
x
1230
9
1880
1630
x
1250
10
1920
1660
x
1280
11
1950
1690
x
1300
12
1980
1720
x
1320
13
2010
1740
x
1340
14
2040
1770
1630
1360
15
2100
1820
1680
1400
16
2150
1860
1720
1430
17
2220
1920
1780
1480
18
2310
2000
1850
1540
19
2420
2090
1930
1610
20
2510
2170
2000
1670
21
2640
x
2110
1760
22
2810
x
x
1870”.
 

    9. La Hotărîrea Guvernului nr.980 din 19 octombrie 2010 „Cu privire la crearea Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.211-212, art.1093), cu modificările și completările ulterioare, punctul 4 se abrogă.

     10. Hotărîrea Guvernului nr.253 din 20 aprilie 2012 „Privind asigurarea financiară a ofițerilor de informații și securitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.85-87, art.295), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1)  la punctul 22 subpunctul 2) din Regulamentul cu privire la asigurarea financiară a ofițerilor de informații și securitate, după cuvîntul „bănești” se introduc cuvintele „prevăzute de legislație”;

    2)  anexa nr.2 va avea următorul cuprins:


„Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului

nr.253 din 20 aprilie 2012


Salariile de funcție

pentru efectivul de subofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate,

salarizați pe baza Rețelei tarifare unice
Categoria de salarizare
Salariul de funcţie, lei
9
1250
10
1280
11
1300
12
1320
13
1340
14
1360”.
 

    11. Tabelul 2 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.195 din 13 martie 2013 Privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.56-59, art.245), cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

 „Tabelul 2
la anexa nr.1

Salariile de funcție minime

garantate de stat pe categoriile de salarizare pentru personalul

instituțiilor de învățămînt superior de stat cu autonomie financiară

Categoria de salarizare

Salariul de funcţie, lei

1
1100
2
1110
3
1120
4
1140
5
1170
6
1190
7
1210
8
1230
9
1250
10
1280
11
1300
12
1320
13
1340
14
1360
15
1400
16
1430
17
1480
18
1540
19
1610
20
1670
21
1760”.