LPC231/2017
ID intern unic:  373018
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 231
din  10.11.2017
pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 08.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 429-433     art Nr : 716
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea drumurilor nr. 509/1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 280, art. 878), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
     „(1) Prezenta lege stabilește principiile economice, juridice și organizatorice de administrare, întreținere, extindere și utilizare a drumurilor.”
    articolul se completează cu alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins:
    „(11) Prezenta lege are ca scop:
    a) stabilirea cadrului normativ de bază privind funcționarea drumurilor și utilizarea acestora, privind dobîndirea și folosirea suprafețelor de teren aferente drumurilor, privind conducerea, coordonarea și controlul activităților în  domeniul drumurilor, precum și privind respectarea intereselor utilizatorilor drumurilor, ale proprietarilor drumurilor și ale statului;
    b) eficientizarea administrării de stat a activităților în domeniul drumurilor;
    c) îmbunătățirea climatului investițional în domeniul drumurilor și al activităților aferente;
    d) asigurarea integrării drumurilor naționale în rețeaua internațională de transport auto.
    (12) În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni de bază semnifică:
    drumuri – căi de comunicație terestră special amenajate pentru circulaţia vehiculelor şi a pietonilor;
    administrarea drumurilor – activitate care are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea şi întreţinerea drumurilor, precum și gestionarea acestora;
   gestionarea drumurilor – activitate, parte componentă a administrării drumurilor, care are ca obiect crearea şi actualizarea băncii de date tehnice rutiere, a cadastrului drumurilor; exploatarea şi dezvoltarea sistemului de administrare optimizată, gestiunea traficului rutier; efectuarea investigațiilor şi expertizelor drumurilor publice, prin măsurări cu aparataj corespunzător, şi a reviziilor stării acestora; efectuarea concesionărilor, arendărilor şi închirierilor în legătură cu drumurile publice; asigurarea integrităţii patrimoniului drumurilor; 
    teren aferent drumului – zona drumului, zonele de protecție ale acestuia şi zona străzilor.”
    2. Articolul 2:
    la alineatul (3):
    punctul 1) se completează în final cu textul „și cărora li se atribuie litera „E” conform art. 4”;
    punctul 2):
    în partea introductivă, după textul „drumuri care sînt proprietate publică a statului” se introduce textul „ , cărora le sînt atribuiți indici conform art. 4,”;
    la litera b), cuvîntul „dirijate,” se substituie cu cuvintele „reglementate, şi”;
    punctul 3) va avea următorul cuprins:
    „3) drumurile locale se împart în:
    a) drumuri de interes raional (municipal) – drumuri care asigură legătura dintre oraşele-reşedinţă şi satele (comunele) din componenţa raionului (municipiului), precum şi legătura dintre sate (comune), inclusiv accesul către acestea dinspre drumurile naţionale. Drumurilor respective li se atribuie litera „L”, conform art. 4, şi sînt proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;
    b) drumuri comunale – drumuri care asigură legătura dintre satul-reşedinţă de comună şi satele componente sau dintre acestea și obiectivele de interes comunal. Drumurile respective sînt proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi;
    c) străzi – drumuri publice din interiorul localităţilor care sînt proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau, după caz, a municipiilor Chișinău și Bălți;”
    punctele 4) şi 5) se abrogă;
    la alineatul (4), textul „conform anexei nr. 1” se substituie cu textul „în conformitate cu documentele normative în vigoare în domeniul drumurilor şi podurilor”.
    3. Articolul 3 alineatul (1):
    punctul 1):   
    la litera a), cuvintele „lucrări de artă” se substituie cu cuvintele „construcții artificiale”;
    la litera b), textul „şi exploatarea drumului sau pentru siguranţa circulaţiei” se substituie cu textul „drumului în condiţii de siguranţă a circulaţiei”, iar textul „şi suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii” se exclude;
    la punctul 2), textul „ , care cuprind suprafeţele de teren” se substituie cu textul „– suprafeţele de teren din extravilan”;
    la punctul 3), textul „ , care cuprinde” se substituie cu cuvîntul „include”, iar după textul „parcaje,” se introduce textul „staţionări sau opriri, precum şi”.
    4. Articolul 4:
    denumirea articolului va avea următorul curpins:
    „Articolul 4. Denumirile și indicii drumurilor”;
    la alineatul (1):
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Drumurile publice dispun de denumire şi/sau de indice. Denumirea drumului include denumirea punctului inițial şi a punctului terminus, iar în caz de necesitate – și a punctelor intermediare. Indicele drumului este format din litere latine şi cifre. Literele se atribuie drumurilor după cum urmează:”
    în tabel, cuvîntul „Index” se substituie cu cuvîntul „Indice”, iar cuvintele „drum local” – cu textul „drum de interes raional (municipal)”;
    la alineatul (2), cuvîntul „indexurile” se substituie cu cuvîntul „indicii”.
    5. Articolul 5:
    alineatul (1) se abrogă;
    la alineatul (2), după cuvintele „domeniul drumurilor” se introduc cuvintele „prin intermediul întreprinderii specializate”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Administrarea drumurilor locale este asigurată de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi și de nivelul al doilea conform art. 2 alin. (3) pct. 3).”
    6. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Amplasarea unor obiective industriale sau de altă natură, care implică modificări ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii rutiere a drumului, se efectuează în baza autorizaţiei de amplasare a obiectivului în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia, emisă de către administratorul drumului respectiv, în conformitate cu procedura şi cerinţele stabilite în anexa nr. 4, toate cheltuielile aferente fiind suportate de solicitantul modificărilor respective.”
    7. La articolul 7, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Căile de acces către drumurile publice se construiesc în baza autorizaţiei de amplasare a obiectivului în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia, emisă de administratorul drumului, în conformitate cu certificatul de urbanism și autorizaţia de construire, precum şi în baza proiectelor verificate şi aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 721/1996 privind calitatea în construcţii.
    (3) Căile de acces realizate în zona drumului public fără autorizaţia indicată la alin. (2) sau cu încălcarea condițiilor impuse prin autorizaţia respectivă, precum şi căile de acces care nu sînt utilizate se vor desfiinţa de către cei care le deţin cu orice titlu, pe cheltuiala acestora, în termen de 60 de zile calendaristice din data notificării, restabilindu-se continuitatea elementelor geometrice ale drumului.”
    8. Articolul 8:
    denumirea articolului și alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 8. Modul de întreţinere şi reparare a drumurilor
    (1) Drumurile, precum și construcțiile artificiale, amenajările şi echipamentele aferente trebuie să fie menţinute într-o stare tehnică corespunzătoare cerinţelor și standardelor documentelor normative în vigoare în domeniul drumurilor şi podurilor pentru asigurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă.
    (2) Pe drumurile publice se interzice circulaţia vehiculelor rutiere cu depăşirea masei totale, a maselor pe axe şi/sau a dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexa nr. 3.”
    la alineatul (21), cuvintele „organul central de specialitate în domeniul drumurilor” se substituie cu cuvintele „Agenţia Naţională Transport Auto”;
    articolul se completează cu alineatele (22) şi (23) cu următorul cuprins:
    „(22) Dacă efectuarea transporturilor cu depăşirea masei totale, a maselor pe axe şi/sau a dimensiunilor maxime admise ale vehiculelor implică consolidarea construcțiilor artificiale, modificarea reţelelor inginereşti, precum şi orice alte lucrări, responsabilitatea efectuării acestora şi suportarea cheltuielilor aferente revin deținătorului autorizaţiei speciale de transport cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau dimensiuni depăşesc limitele admise.
    (23) Agenţia Naţională Transport Auto este în drept să efectueze controlul unităţilor de transport pentru stabilirea corespunderii masei totale, a maselor pe axe şi/sau a dimensiunilor cu valorile maxime admise, prevăzute în anexa nr. 3, precum şi să calculeze sumele taxelor prevăzute în titlul IX al Codului fiscal.”
    la alineatul (3), cuvintele „în perioada de iarnă” se exclud;
     articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Desfășurarea competiţiilor sportive sau a altor manifestații pe drumurile naţionale este permisă doar cu acordul prealabil al administratorului drumului şi al Ministerului Afacerilor Interne. Pe perioada desfășurării evenimentelor respective, organizatorii sînt obligaţi să asigure siguranţa traficului rutier şi integritatea drumului.”
    la alineatul (5), după cuvintele „temperaturi înalte pe timp de vară” se introduce textul „ , viscol, ninsori abundente”.
    9. Articolul 9 se completează cu alineatele (7) şi (8) cu următorul cuprins:
    „(7) Nerespectarea condiţiilor stabilite în autorizaţia de amplasare atrage pierderea valabilităţii acesteia.
    (8) Pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie ale acestuia din afara localităţilor se percep taxe prevăzute în titlul IX al Codului fiscal.”
    10. Articolul 13:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 13. Responsabilităţile şi drepturile administratorului
                           drumului”;
    la alineatul (1), textul „Proprietarul sau administratorul” se substituie cu textul „Administratorul”;
    la alineatul (2), textul „proprietarului sau” se exclude;
    la alineatele (3) și (4), textul „Proprietarul sau administratorul” se substituie cu textul „Administratorul”;
    articolul se completează cu alineatele (5) şi (6) cu următorul cuprins:
    „(5) Administratorul drumurilor publice este abilitat cu dreptul de a demola obiectivele amplasate neautorizat după expirarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (3) sau la art. 9 alin. (41). Deţinătorul acestora este obligat să suporte cheltuielile aferente.
    (6) Administratorul drumurilor naţionale şi autorităţile administraţiei publice locale sînt în drept de a delega responsabilitatea pentru starea tehnică a drumului şi siguranţa la trafic unei terţe părţi în temeiul unui contract încheiat în conformitate cu Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, cu excepția obligațiilor și responsabilităților generale prevăzute de legislația în vigoare.”
    11. Articolul 14:
    la litera a), cuvintele „măsuri administrative contravenienţilor” se substituie cu cuvintele „sancțiuni contravenţionale”;
    la litera b), cuvintele „proporțiile contravențiilor administrative” se substituie cu cuvintele „gravitatea contravenției”.
    12. La articolul 16 alineatul (1) litera b), cuvintele „întreține în bună stare acest teren” se substituie cu cuvintele „menține într-o stare bună şi estetică terenul respectiv”.
    13. Anexa nr. 1 se abrogă.
    14. La anexa nr. 2, partea a II-a se completează cu punctul 5 cu următorul cuprins:
    „5. În cazul în care este planificată modernizarea drumului, efectuarea construcțiilor capitale în zona de protecție a acestuia este interzisă.”
    15. Anexa nr. 4:
    la punctul 1 subpunctul 6) ultimul alineat, cuvintele „lucrărilor de artă” se substituie cu cuvintele „a construcțiilor artificiale”;
    punctul 10 se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    „i) termenul de valabilitate a prescripțiilor.”
    la punctul 11, literele e), f) și h) vor avea următorul cuprins:
    „e) statutul obiectivului;
    f) statutul și suprafața terenului pentru amplasarea obiectivului;”
    „h) condițiile de siguranță rutieră în timpul lucrărilor de construcții;”
    la punctul 14, cuvintele „Se permite” se substituie cu cuvintele „În afara localităților este permisă”.
    Art. II. – La articolul 4 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197–205, art. 402), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează cu litera h1) cu următorul cuprins:
    „h1) contractelor încheiate de către Agenția Servicii Publice care au ca obiect procurarea (contractarea) bunurilor, serviciilor sau a lucrărilor în vederea creării centrelor multifuncționale (ghișeelor unice de prestare a serviciilor publice). Regulamentul privind modalitatea de încheiere a contractelor respective se aprobă de fondatorul Agenției;”.
    Art. III. – Legea drumurilor nr. 509/1995, cu modificările şi completările ulterioare, va fi republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu  renumerotarea elementelor actului legislativ şi corectarea, după caz, a tuturor trimiterilor la acestea.
    Art. IV. – Guvernul, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                                       Andrian  CANDU

    Nr. 231. Chișinău, 10 noiembrie 2017.