OSFSM352/2017
ID intern unic:  373164
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 352
din  28.09.2017
cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor
Publicat : 08.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 429-433     art Nr : 2234     Data intrarii in vigoare : 08.12.2017
    MODIFICAT
   
OSFS216 din 17.05.19, MO178-184/31.05.19 art.935; în vigoare 31.05.19
   
OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19
   
OSFS540 din 11.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1629
    OSFS178 din 30.03.18, MO150-155/11.05.18 art.649; în vigoare 11.05.18

    NOTĂ:
    Capitolul VI: pe tot parcursul textului sintagma „instituția financiară” se substituie cu cuvîntul „bancă”, la orice formă gramaticală, iar cuvintele „sau filiala”, la orice formă gramaticală se exclud prin OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19    În vederea executării art.133 alin.(2) pct.1) și art.161 alin.(1) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial, 8 februarie 2007, ediţie specială), cu modificările ulterioare, privind stabilirea procedurii de luare în /scoatere din evidența fiscală a contribuabililor, inclusiv a activităților independente și profesionale în sectorul justiției,  precum și a actualizării  Registrului fiscal de stat,
ORDON:
    1. Se aprobă Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, conform anexei la prezentul ordin.
    2. Din data punerii în aplicare a prezentei Instrucţiuni se abrogă Instrucţiunea privind evidenţa contribuabililor, aprobată prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.299 din 2 mai 2012  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012 , nr.99-102, art.646).
    3. Direcția generală metodologie proceduri fiscale va publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe portalul intern al Serviciului Fiscal de Stat, care va putea fi accesat la adresa electronică: www.intern.sfs.md.
    4. Direcția generală metodologie proceduri fiscale va aduce la cunoștință prezentul ordin  subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                        Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 352. Chişinău, 28 septembrie 2017.


Anexă la Ordinul SFS
nr. 352 din 28.09.2017

INSTRUCŢIUNE
privind evidenţa contribuabililor
I. PREVEDERI GENERALE
    1. Instrucţiunea privind evidenţa contribuabililor (în continuare - Instrucțiune) este elaborată în vederea executării prevederilor art.133 alin.(2) pct.1), art.161 alin.(1) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), reglementării procedurii de luare în/scoatere din evidența fiscală a contribuabillor, inclusiv a activităților independente și profesionale în sectorul justiției, precum și actualizării Registrului fiscal de stat.
    2. Instrucțiunea a fost elaborată în baza următoarelor acte legislative și normative:
    Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 8 februarie 2007, ediţie specială) cu modificările ulterioare;
    Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 9, art.89);
    Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184-187, art.711) cu modificările ulterioare;
    Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 153-156BIS);
    Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.126-128, art.406);
    Legea nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 224-233, art.445);
    Legea nr. 1353-XIV din 3 noiembrie 2000 privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 14-15, art.52);
    Legea nr. 283-XV din 4 iulie 2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 200-203, art.769);
    Legea nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art.1209);
    Legea nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activității notarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 277-287, art.588);
    Legea nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.159, art.582);
    Legea nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii autorizați (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.293-296, art.605);
    Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 14 septembrie 2001 privind înregistrarea gospodăriilor țărănești (de fermier) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.116-118, art.1045);
    Hotărîrea Guvernului nr.275 din 10 aprilie 2009 cu privire la modelul unic al certificatului de înregistrare a organizaţiei necomerciale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.78-79, art.331).
    3. În prezenta Instrucţiune au fost utilizate următoarele noțiuni:
    Număr de identificare de stat (IDNO) – cod numeric unic, atribuit de organul înregistrării de stat persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali la momentul înregistrării de stat, care serveşte pentru identificarea acestora în sistemele informaţionale ale Republicii Moldova;
    Cod numeric personal (IDNP) – codul fiscal al persoanei fizice indicat pe versoul buletinului de identitate;
    Entitate abilitată cu dreptul de înregistrare de stat – organ de înregistrare de stat sau oficiul organului înregistrării de stat abilitat cu acţiune ce constă în certificarea faptului constituirii, reorganizării, lichidării, suspendării şi/sau reluării activităţii persoanelor juridice, întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor țărănești (de fermier), filialelor şi reprezentanţelor acestora;
    Subdiviziune – unitate structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia;
    Obiect impozabil – obiect al impunerii cu impozite şi taxe locale, care nu este subdiviziune;
    Activităţi independente – activităţi de comerţ desfăşurate de către o persoană fizică rezidentă doar în mod individual, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, în urma desfăşurării cărora se obţine venit;
    Activitate profesională în sectorul justiţiei – activitate permanentă desfăşurată în cadrul formelor de organizare a activităţii prevăzute de lege de către avocat, avocat-stagiar, notar, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară, traducător/interpret autorizat;
    Persoană juridică inactivă – persoană juridică care, în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe parcursul ultimilor 3 ani, nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie, nu a efectuat operaţiuni pe niciun cont bancar, nu este fondator al unei alte persoane juridice, nu are filiale şi reprezentanţe, nu are datorii la bugetul public naţional, nu a fost înregistrată în calitate de contribuabil al TVA şi nu are înregistrate la SFS maşini de casă şi de control cu memorie fiscală;
    Întreprinzător individual inactiv – întreprinzător individual care, în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe parcursul ultimilor 3 ani, nu a prezentat dările de seamă prevăzute de legislaţie, nu a efectuat operaţiuni pe niciun cont bancar, nu este fondator al unei alte persoane juridice, nu are filiale şi reprezentanţe, nu are datorii la bugetul public naţional, nu a fost înregistrat în calitate de contribuabil al TVA şi nu are înregistrate la SFS maşini de casă şi de control cu memorie fiscală;
    Cont bancar – cont de plăţi deschis în una din instituţiile financiare (sucursala sau filiala acesteia) din Republica Moldova sau din străinătate, precum şi contul deschis în sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor;
    Act de constituire – document al persoanei juridice (contract de constituire, statut) elaborat în conformitate cu legislaţia;
    Subdiviziunea SFS – unitate structurală a Serviciului Fiscal de Stat;
    Înregistrare de stat – acțiunea entității abilitate cu drept de înregistrare de stat de a efectua înscrieri în Registrul de stat privind constituirea întreprinderilor.
    Beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin OSFS540 din 11.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1629]
II. OBLIGAŢIA ÎNREGISTRĂRII FISCALE
    4. Înregistrarea fiscală constă în acțiunile SFS privind luarea la evidență fiscală a contribuabililor cu statut de persoană juridică, cu statut de persoană fizică, persoane fizice cetățeni, inclusiv nerezidenți, prin atribuirea codului fiscal ținerea și actualizarea Registrului fiscal de stat.
    5. Evidenţa contribuabililor se efectuează prin atribuirea codului fiscal, care reprezintă numărul personal de identificare al contribuabilului.
    6. Serviciul Fiscal de Stat ţine evidenţa contribuabililor, atribuindu-le coduri fiscale şi actualizînd Registrul fiscal de stat în modul stabilit de prezenta Instrucţiune.
    61. Serviciul Fiscal de Stat, înregistrează, ţine evidenţa şi actualizează datele cu privire la beneficiarii efectivi ai contribuabililor (cu excepția celor înregistrați de Agenția Servicii Publice). În cazul luării în evidență fiscală, efectuării modificărilor în actele de constituire, precum  şi la radierea acestora din Registrul  fiscal de stat, contribuabilii a căror fondator/asociat este persoana fizică, vor completa Anexa nr.19, iar contribuabilii a căror fondator/asociat este persoana juridică vor completa Anexa  nr.191.
    [Pct.61 introdus prin OSFS540 din 11.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1629]
    7. Contribuabilul este obligat să se pună la evidență fiscală la SFS în a cărui rază își are sediul stabilit în documentele de constituire și să-și primească certificatul de atribuire a codului fiscal. Aceste prevederi nu se aplică contribuabililor supuși înregistrării de stat.
    71. Contribuabilii a căror coduri fiscale se atribuie de Serviciul Fiscal de Stat, sînt obligaţi să obţină şi să deţină informaţii adecvate, corecte şi actualizate cu privire la beneficiarul lor efectiv, inclusiv să prezinte informaţia solicitată cu privire la beneficiarul efectiv şi să informeze imediat despre schimbarea datelor acestora.
    [Pct.71 introdus prin OSFS540 din 11.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1629]
    8. Se supun înregistrării de stat, după cum urmează:
    - întreprinderile cu statut de persoană juridică și întreprinzătorii individuali – entitatea abilitată cu drept de înregistrare de stat;
    - organizațiile necomerciale, precum și activitatea profesională în sectorul justiției – entitatea abilitată cu drept de înregistrare de stat;
    - gospodăriile țărănești (de fermier) – organele administrației publice locale (primăriile);
    - persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova – entitatea abilitată cu drept de înregistrare de stat.
    [Pct.8 modificat prin OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]
    [Pct.8 modificat prin OSFS540 din 11.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1629]
    9. Codul fiscal se atribuie o singură dată, indiferent de dispoziţiile legislaţiei fiscale privind stabilirea şi stingerea obligaţiilor fiscale.
    10. Se consideră cod fiscal:
    a) pentru persoanele juridice şi întreprinderile cu statut de persoană fizică, supuse înregistrării de stat – numărul de identificare de stat atribuit de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat şi indicat în decizia de înregistrare;
    [Pct.10 lit.a) modificată prin OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]
    b) pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) – codul fiscal atribuit de SFS;
    c) pentru persoanele fizice ce practică activitate profesională în sectorul justiţiei – codul personal (IDNP) indicat în documentul ce permite practicarea activităţii profesionale sau codul fiscal diferit de codul personal (IDNP) atribuit de SFS;
    d) pentru persoanele juridice sau organizaţii cu statut de persoană fizică nerezidentă care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale – codul fiscal atribuit de SFS, care constituie codul de identificare din țara de reședință;
    e) pentru persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova – codul personal (IDNP) indicat pe versoul buletinului de identitate;
    f) pentru persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care nu dispun de buletin de identitate – codul fiscal reprezintă seria şi numărul certificatului de naştere sau un alt act de identitate;
    g) pentru persoanele fizice cetăţeni străini şi apatrizi care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale, în cazul deţinerii permisului de şedere – codul personal (IDNP) indicat pe versoul permisului de şedere, iar în cazul lipsei permisului de şedere – codul fiscal reprezintă seria şi numărul (fără spaţii libere) pașaportului persoanei respective din ţara de origine;
    h) pentru concurenții electorali – codul personal (IDNP) indicat pe versoul buletinului de identitate;
    [Pct.10 lit.h) modificată prin OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]
    i) pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă – codul personal (IDNP) indicat pe versoul buletinului de identitate;
    j) pentru persoanele juridice constituite în baza actelor normative – codul fiscal atribuit de SFS;
    [Pct.10 lit.k) exclusă prin OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]
    l) pentru persoanele străine constituite în baza tratatelor internaţionale ratificate de Republica Moldova – codul fiscal atribuit de SFS;
    m) pentru birourile asociate de avocaţi, birourile asociate ale executorilor judecătoreşti, birourile asociate ale notarilor – codul fiscal atribuit de SFS;
    n) pentru persoanele fizice nerezidente (cetăţeni străini şi apatrizi), persoanele juridice nerezidente care nu dispun de obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au obligaţii fiscale, codul fiscal reprezintă seria, numărul și codul indicat în certificatul privind deschiderea conturilor bancare persoanelor străine și persoanelor rezidente care dețin act de identitate provizoriu (Anexa nr.81 la Instrucțiune), aferent documentelor confirmative privind identitatea lor sau a documentului recunoscut ca certificat de atribuire a codului fiscal/decizie de înregistrare din ţara de origine - atribuit de SFS.
    [Pct.10 lit.n) modificată prin OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]
    [Pct.10 lit.n) introdusă prin OSFS178 din 30.03.18, MO150-155/11.05.18 art.649; în vigoare 11.05.18]
III. PROCEDURA DE LUARE ÎN EVIDENȚA FISCALĂ
    11. Contribuabilii se iau la evidență fiscală în baza:
    a) informației prezentate în format electronic de către entitățile abilitate cu dreptul de înregistrare de stat – pentru persoanele juridice, întreprinzătorii individuali și organizațiile necomerciale;
    b) cererii persoanelor indicate la pct.10 lit.c), d), g), h), i), j) și l);
    [Pct.11 lit.b) modificată prin OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]
    c) fișei de înregistrare a gospodăriei țărănești (de fermier).
    [Pct.12 exclus prin OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]
    13. Persoanele juridice indicate la pct.10 lit.j) la cererea de atribuire a codului fiscal (anexa nr.1 la Instrucțiune) vor anexa:
    [Pct.13 lit.a) exclusă prin OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]
    b) copia actului prin care se aprobă regulamentul sau statutul persoanei juridice;
    c) copia extrasului din Registrul unităţilor de drept prin care se confirmă că persoana juridică este luată la evidenţa de stat;
    d) copia documentului prin care se confirmă numirea în funcţie a persoanei care prezintă documentele.
    14. Persoanele indicate la pct.10 lit.l) la cererea de atribuire a codului fiscal (anexa nr.2 la Instrucțiune) vor anexa:
    a) copia acordului sau a tratatului, publicat în ediţia oficială specială a Monitorului Oficial al Republicii Moldova;
    b) certificatul de confirmare a sediului, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene reprezentanţelor (oficiilor) sau filialelor instituţiilor internaţionale care sînt acreditate de organul respectiv;
    c) certificatul de confirmare a sediului eliberat de Ministerul Economiei şi Infrastructurii reprezentanţelor companiilor străine implementatoare a proiectelor de asistenţă tehnică;
    d) copia pașaportului persoanei cu statut diplomatic din țara de origine;
    e) copia actului de identitate al persoanei împuternicite să prezinte documentele.
    15. Persoanele fizice indicate la pct.10 lit.c) ¬ la cererea de înregistrare a activităţii profesionale (anexa nr.1A la Instrucțiune) vor anexa:
    a) copia licenţei de desfăşurare a activităţii profesionale sau documentul ce atestă desfăşurarea activităţii profesionale;
    b) extrasul din:
    - registrul de stat al notarilor – pentru notar;
    - registrul Cabinetelor avocaţilor şi Birourilor asociate de avocaţi – pentru avocaţi;
    - registrul executorilor judecătoreşti – pentru executori judecătoreşti;
    - registrul privind evidenţa înregistrării birourilor mediatorilor – pentru mediatori;
    - registrul administratorilor autorizaţi;
    c) actul care confirmă dislocarea sediului;
    d) copia actului de identitate al persoanei care practică activitatea profesională în sectorul justiţiei.
    151. Persoanele indicate la pct.10 lit.m) la cererea de atribuire a codului fiscal (anexa nr.1 la Instrucțiune) vor anexa:
    a) copia dispoziției Ministerului Justiției;
    b) copia extrasului din:
    - registrul cabinetelor avocaţilor şi birourilor asociate de avocaţi – în cazul biroului asociat de avocaţi;
    - registrul executorilor judecătoreşti – în cazul biroului asociat al executorilor judecătoreşti;
    - registrul de stat al notarilor – în cazul biroului asociat al notarilor;
    c) copia contractului de societate civilă;
    d) copia actului de identitate a conducătorului.
    16. Persoanele fizice ce practică activitate profesională în sectorul justiţiei vor depune cerere (anexa nr.1A la Instrucțiune) în cazul luării la evidență fiscală a activității în baza codului IDNP – la SFS, în a cărui rază teritorială îşi are adresa de domiciliu/reşedinţă sau prin SIA „e-Cerere” modulul „Înregistrarea on line a contribuabililor”.
    În cazul solicitării luării la evidență fiscală a activității în baza codului fiscal diferit de IDNP – la SFS în a cărui rază își are adresa juridică, сare se consideră și locul desfășurării activității.
    17. Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii corespunzătoare, în ambele cazuri, eliberează contribuabilului Confirmare privind luarea la evidență fiscală (Anexa nr.1B la Instrucțiune).
    18. Persoanele fizice indicate la pct.10 lit.i), vor depune cerere (anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.2 din 09 ianuaie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă) la SFS în a cărui rază teritorială îşi are adresa de domiciliu/reşedinţa, prin care se va înregistra/înceta activitatea independentă, precum şi înregistra/radia din evidenţă maşinile de casă şi control (MCC), sau prin SIA „e-Cerere” modulul „Înregistrarea on line a contribuabililor” la care se vor anexa următoarele documente:
    a) copia buletinului de identitate;
    b) copia de pe documentul ce atestă procurarea legală a MCC de pe piaţa internă;
    c) contractul privind asistenţa tehnică pentru MCC;
    d) Cartea tehnică;
    e) Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC;
    f) Registrul MCC;
    g) instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere a MCC;
    [Pct.18 lit.h) exclusă prin OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]
    Copiile documentelor nominalizate se legalizează de către contribuabil prin aplicarea semnăturii.
    19. Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii corespunzătoare, eliberează contribuabilului Confirmare privind luarea la evidență fiscală (anexa nr.3 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.2 din 9 ianuarie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă).
    [Pct.20 exclus prin OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]
    21. Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii persoanelor indicate la pct.12-13 și pct. 20 din Instrucțiune, eliberează certificatul de atribuire a codului fiscal (anexa nr.3 la Instrucțiune).
    [Pct.21 modificat prin OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]
    22. Cererea de atribuire a codului fiscal (anexa nr.2 la Instrucţiune) se va depune şi de persoanele indicate la pct.10 lit.d), în termen de trei zile lucrătoare de la data apariţiei obligaţiei fiscale sau a obiectului impozabil, la SFS în a cărui rază a apărut obiectul impozabil/obligaţia fiscală sau prin SIA „e-Cerere” modulul „Înregistrarea on line a contribuabililor” la care va anexa:
    a) extrasul din registrul comerţului naţional din ţara de origine ce confirmă că conform legislaţiei sale naţionale nerezidentul este persoană juridică;
    b) copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice nerezidente;
    c) copiile de pe documentele de identificare a nerezidentului (copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau a altui document recunoscut ca atare);
    d) copiile contractelor perfectate de către notar privind obţinerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil;
    e) copia documentului ce confirmă statutul legal al reprezentanţei permanente eliberat de către persoana juridică nerezidentă;
    f) copia actului de identitate al persoanei împuternicite de către nerezident de a reprezenta interesele acestuia în activitatea desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova.
    Documentele enumerate la lit.a), b) şi c) se prezintă autentificate notarial şi legalizate de oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate în ţara de origine a nerezidentului, fiind traduse în limba de stat.
    În certificatul de atribuire a codului fiscal (anexa nr.4 la Instrucțiune), eliberat persoanei juridice nerezidente, la rubrica „Contribuabilul” se indică denumirea acestuia din ţara sa de reşedinţă, iar la rubrica „S-a atribuit codul fiscal” se indică codul fiscal, conform codului de identificare din țara sa de reședință.
    23. Cetăţenii străini nerezidenţi şi apatrizii nerezidenţi indicați la pct.10 lit.g) vor anexa la cererea de atribuire a codului fiscal (anexa nr.2 la Instrucţiune) următoarele documente:
    a) copia pașaportului persoanei nerezidente;
    b) copiile contractelor perfectate de către notar privind obţinerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil.
    24. Codul fiscal pentru cetăţenii străini nerezidenţi şi apatrizii nerezidenţi fără permis de ședere se va forma din seria şi numărul (fără spaţii libere) paşaportului persoanei respective din ţara de origine, iar la denumire se va indica textul „Numele, prenumele (acesteia)”.
    25. Serviciul Fiscal de Stat, în termen de trei zile lucrătoare de la data depunerii cererii corespunzătoare, eliberează contribuabilului certificatul de atribuire a codului fiscal (anexa nr.3 la Instrucţiune).
    26. În cazul pierderii certificatului de atribuire a codului fiscal, SFS va elibera un duplicat al acestuia, în termen de trei zile lucrătoare din data depunerii cererii contribuabilului şi dovezii de publicare a pierderii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    27. Certificatul de atribuire a codului fiscal se emite de către SFS într-un singur exemplar. Eliberarea certificatului sau a duplicatului acestuia se înregistrează în Registrul fiscal de stat ţinut manual şi se confirmă prin semnătura persoanei responsabile a contribuabilului, iar în cel computerizat prin introducerea înscrierii privind seria certificatului eliberat sau seria duplicatului acestuia.
    28. Gospodăriile țărănești (de fermier) indicate la pct.10 lit.b) din Instrucțiune se înregistrează de către fondatorul ei la primăria unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi în ale cărei hotare el deţine terenul.
    29. Persoana împuternicită din cadrul primăriei completează fişa de înregistrare și o transmite SFS pentru atribuirea codului fiscal şi trecerea în Registrul fiscal de stat.
    30. Serviciul Fiscal de Stat, în termen de trei zile de la data primirii fişelor de înregistrare, atribuie codul fiscal şi remite fişele primăriei. Primăria înregistrează gospodăria ţărănească şi eliberează certificatul de înregistrare. Un exemplar al fişei de înregistrare rămîne la primărie, iar celelalte două exemplare, în termen de trei zile de la data efectuării înscrierilor în Registru, se remit de către primărie la SFS.
IV. ÎNREGISTRAREA MODIFICĂRILOR ŞI COMPLETĂRILOR
    31. Serviciul Fiscal de Stat este responsabil de actualizarea Registrului fiscal de stat care efectuează modificări în cazurile schimbării sediului contribuabilului, modificării denumirii, conducătorului, principalului gen de activitate (cu excepția contribuabililor supuși înregistrării de stat), precum şi în cazurile modificării şi/sau completării informaţiei referitor la contabil șef, la subdiviziunile declarate, încetarea/ sistarea temporară a activităţii subdiviziunii.
    32. Modificările operate în documentele iniţial declarate se înscriu în Registrul fiscal de stat în temeiul cererii depuse de contribuabilul la SFS unde se află la evidenţă fiscală, sau prin SIA „e-Cerere” modulul „Înregistrarea on line a contribuabililor” , cu anexarea actelor confirmative (în cazul competării datelor despre contabil șef – ordinul de numire/eliberare în/din funcție).
    33. Contribuabilii (cu excepţia celor supuși înregistrării de stat) vor prezenta SFS sau prin SIA „e-Cerere” modulul „Înregistrarea on line a contribuabililor” cererea de atribuire a codului fiscal (anexa nr.1 sau anexa nr.2), care se va marca cu indicele „1.2” în toate cazurile producerii modificărilor în datele iniţial declarate la SFS.
    34. Modificările şi completările sînt înscrise în Registrul fiscal de stat ţinut manual prin completarea rubricii „Data introducerii modificărilor, completărilor” şi se confirmă prin semnătura persoanei responsabile. În aceeaşi zi informaţia dată se înscrie şi în Registrul fiscal de stat computerizat.
V. REGISTRUL FISCAL DE STAT
    35. Registrul fiscal de stat este un registru, constituit şi administrat de către SFS, în care se înscriu datele despre contribuabilii supuși înregistrării de stat, precum și contribuabilii a căror coduri fiscale sînt atribuite de SFS.
Informaţia din Registrul fiscal de stat se eliberează persoanelor şi instituţiilor în cazurile expres reglementate de art.131 alin.(5) din Codul fiscal.
    36. Trecerea codurilor fiscale în Registrul fiscal de stat confirmă actul luării persoanei la evidenţă fiscală.
    37. Codurile fiscale ale persoanelor (cu excepția contribuabililor supuși înregistrării de stat) sînt trecute în Registrul fiscal de stat la data atribuirii.
    38. Codurile fiscale ale contribuabililor supuși înregistrării de stat se înscriu în Registrul fiscal de stat din Registrul de stat al persoanelor juridice, Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali şi din Registrul de stat al organizaţiilor necomerciale.
    39. Codurile fiscale ale persoanelor fizice rezidente, precum şi ale cetăţenilor Republicii Moldova nerezidenţi sînt trecute în Registrul fiscal de stat din Registrul de stat al populaţiei.
    40. Registrul fiscal de stat se tine de către SFS în limba de stat în mod manual şi computerizat.
    41. În Registrul fiscal de stat sînt consemnate datele prevăzute de art.164 alin.(4) din Codul fiscal, precum şi datele privind:
    a) genurile principale de activitate;
    b) mărimea capitalului social şi a cotelor de participare ale fondatorilor (asociaţiilor).
    c) contabilul șef (numele, prenumele, data naşterii, adresa, informaţia de contact, datele actului de identitate);
    42. Registrul fiscal de stat manual se ţine conform anexei nr.5. Înscrierile în Registrul fiscal de stat manual sînt efectuate de persoana responsabilă, în baza informaţiilor prezentate de solicitant la momentul atribuirii codului fiscal şi sînt certificate prin semnătura acesteia.
    43. Filele Registrului fiscal de stat sînt numerotate şi şnuruite. Numărul filelor se indică pe ultima pagină şi se autentifică de şeful subdiviziunii SFS prin aplicarea semnelor de control: semnătura şi ştampila.
    44. În Registrul fiscal de stat computerizat informaţia despre contribuabil este sistematizată conform elementelor nominalizate în anexa nr.6 la Instrucțiune.
VI. OBLIGAŢIILE ÎN CAZUL DESCHIDERII, MODIFICĂRII
SAU ÎNCHIDERII CONTURILOR BANCARE
    45. Serviciul Fiscal de Stat confirmă luarea la evidenţă fiscală a contului bancar deschis (cu excepţia conturilor de credit şi împrumut, de depozite la termen şi provizorii (cu excepţia conturilor tranzitorii de executare a bugetelor, conturilor de credit şi împrumut, de depozite la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social)), precum şi a conturilor trezoreriale de venituri) de Banca Națională a Moldovei, banca (sucursala acesteia) persoanelor indicate la pct.10 cu excepția lit.e) și lit.f) din Instrucțiune prin emiterea certificatului privind luarea la evidenţă a contului bancar (conform anexei nr.7). Evidenţa eliberării certificatelor privind luarea la evidenţă a contului bancar este strictă şi se ţine în Registrul electronic de evidenţă a eliberării certificatelor privind luarea la evidenţă a conturilor bancare (anexa nr.10 la Instrucțiune).
    [Pct.45 modificat prin OSFS178 din 30.03.18, MO150-155/11.05.18 art.649; în vigoare 11.05.18]
    46. Temei pentru emiterea certificatului privind luarea la evidenţă a contului bancar serveşte documentul electronic emis şi remis de către banca (sucursala acesteia) (anexa nr.8 la Instrucțiune) prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între SFS, bancile și prestatorii de servicii de plată care confirmă deschiderea contului.
    [Pct.46 modificat prin OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]
    [Pct.46 modificat prin OSFS178 din 30.03.18, MO150-155/11.05.18 art.649; în vigoare 11.05.18]
    47. Serviciul Fiscal de Stat este în drept să nu emită certificatul în formă electronică privind luarea la evidenţă a contului bancar (cu excepţia contului bancar deschis în străinătate) în cazul în care contribuabilul are restanţe la bugetul public naţional.
    48. Serviciul Fiscal de Stat va remite Băncii Naționale a Moldovei, bancii (sucursalei acesteia) certificatul în formă electronică de luare la evidenţă fiscală a contului bancar (anexa nr.7 la Instrucțiune) şi/sau refuzul luării la evidenţă fiscală a contului bancar conform anexei nr.13, în decurs de trei zile lucrătoare de la data recepţionării documentului electronic privind deschiderea contului bancar.
    49. Banca Națională a Moldovei, bancile, în aceeaşi zi, vor informa SFS prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între SFS şi bancile despre modificarea sau închiderea contului bancar (anexa nr.11 la Instrucțiune).
    [Pct.49 modificat prin OSFS178 din 30.03.18, MO150-155/11.05.18 art.649; în vigoare 11.05.18]
    50. Persoanele fizice nerezidente (cetăţeni străini şi apatrizi), persoanele juridice nerezidente care nu dispun de obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au obligaţii fiscale sînt în drept să deschidă conturi bancare în bancile (sucursalele acestora) în baza documentelor confirmative privind identitatea lor sau a documentului recunoscut ca certificat de atribuire a codului fiscal/decizie de înregistrare din ţara de origine. Despre deschiderea/ modificarea/închiderea conturilor bancare ale persoanelor menţionate, banca (sucursala acesteia) este obligată să informeze Serviciul Fiscal de Stat prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi bancile (Anexa nr.81, Anexa nr.11)
    [Pct.50 în redacția OSFS178 din 30.03.18, MO150-155/11.05.18 art.649; în vigoare 11.05.18]
    51. Trezoreria de Stat și alți prestatori de servicii de plată nebancari informează SFS despre deschiderea, modificarea sau închiderea conturilor trezoreriale deschise instituţiilor publice în sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între SFS, bancile și Trezoreria de Stat și prestatorii de servicii de plată, conform modului stabilit de SFS.
    [Pct.51 modificat prin OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]
    52. Subdiviziunile SFS, la care se află la evidenţă titularul contului, în termen o zi lucrătoare din ziua primirii documentului electronic emis de bancă prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între SFS şi bancile privind modificarea sau închiderea contului bancar, va efectua înscrierile de rigoare în Registrul fiscal de stat. Informaţia despre conturile bancare închise (anexa nr.12 la Instrucțiune) se tipăreşte din Registrul fiscal de stat computerizat la data efectuării înscrierilor pe care se aplică semnătura persoanei responsabile şi se coase în dosarul contribuabilului.
    53. În cazul deschiderii contului bancar în străinătate, în termen de 15 zile de la data deschiderii acestuia, persoanele indicate la pct.10 din Instrucțiune (cu excepția persoanelor indicate la lit.e) și lit.f)), comunică SFS faptul şi datele corespunzătoare. Drept confirmare a înregistrării contului, SFS eliberează contribuabilului, în termen de trei zile, un certificat de confirmare.
VII. PROCEDURA SCOATERII DIN EVIDENȚA FISCALĂ
A CONTRIBUABILILOR
    54. Dacă contribuabilul îşi încetează activitatea pe parcursul anului fiscal, persoana responsabilă a acestuia este obligată să prezinte, în termen de 60 de zile de la luarea deciziei de încetare a activităţii, SFS copia de pe avizul privind iniţierea procedurii de încetare a activităţii, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (anexa nr.18 la Instrucțiune).
    55. Contribuabilul aflat în proces de lichidare este obligat să prezinte SFS darea de seamă cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală de la începutul anului calendaristic pînă la data aprobării bilanțului definitiv de lichidare în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării bilanţului definitiv de lichidare.
    56. Contribuabilul aflat în proces de lichidare este obligat să prezinte SFS toate dările de seamă fiscale cel tîrziu la data prezentării conform pct.55 din Instrucțiune a dării de seamă cu privire la impozitul pe venit.
    57. Dacă în procesul de lichidare, pe parcursul anului fiscal, apare necesitatea de prezentare a unei dări de seamă fiscale corectate, aceasta va substitui darea de seamă anterioară pentru perioada fiscală respectivă.
    58. Termenul de plată a obligaţiilor fiscale, calculate în baza dării de seamă cu privire la impozitul pe venit, prezentată, în termen de cel mult 5 luni de la data înregistrării dizolvării sau în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării bilanţului definitiv de lichidare se consideră data prezentării dării de seamă respective
    59. Serviciul Fiscal de Stat efectuează controlul fiscal în legătură cu lichidarea agentului economic în baza criteriilor de risc de neconformare fiscală în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data prezentării în prealabil a dării de seamă cu privire la impozitul pe venit.
    60. În cazul în care la examinarea informației contribuabilului SFS stabilește că agentul economic respectiv prezintă criterii de risc de neconformare fiscală, acesta va efectua controlul fiscal.
    61. Dacă în urma controlului fiscal se constată lipsa datoriilor faţă de creditori şi bugetul public naţional, precum şi lipsa activelor pasibile repartizării, darea de seamă privind impozitul pe venit prezentată în prealabil se consideră a fi finală şi se prezintă bilanţul de lichidare.
    62. În cazul în care controlul fiscal nu este efectuat în termenul de 20 zile lucrătoare, obligaţiile fiscale înregistrate în contul curent al contribuabilului la data zilei imediat următoare expirării acestui termen se consideră recunoscute şi acceptate.
    63. Serviciul Fiscal de Stat va verifica situația contribuabilului la moment dispunînd și de datele prezentate de la CNAS, CNAM și organele vamale, și în cazul stingerii de către contribuabil a tuturor obligațiilor fiscale față de bugetul public național, va prezenta informație cu privire la lipsa restanțelor contribuabilului față de bugetul public național către organul care a efectuat înregistrarea.
    64. În cazul existenței obligațiilor fiscale, nu se va prezenta informația respectivă pînă la achitarea definitivă a acestora.
VIII. PROCEDURA ANULĂRII CODULUI FISCAL
    65. Codul fiscal se anulează în cazul:
    a) atribuirii lui cu încălcarea legislaţiei fiscale;
    b) lichidării, reorganizării sau încetării activităţii persoanei juridice, întreprinderii cu statut de persoană fizică, persoanelor fizice ce practică activitate profesională în sectorul justiției;
    c) decesului persoanei fizice, declarării morţii ei, declarării, în modul stabilit, dispărute fără veste sau emigrării ei;
    d) dispariţiei obiectului impozabil şi obligaţiei fiscale pentru persoanele fizice (cetăţeni străini şi apatrizi), persoanele juridice sau organizaţiile cu statut de persoană fizică nerezidente;
    e) radierii din oficiu a persoanelor juridice inactive şi a întreprinzătorilor individuali inactivi care întrunesc condiţiile stabilite la art. 26 din Legea nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
    f) lichidării persoanelor juridice ale căror coduri fiscale se atribuie de SFS.
    66. Reorganizarea persoanelor juridice supuse înregistrării de stat se efectuează:
    a) prin contopire, codurile fiscale ale persoanelor ce se contopesc se anulează, iar persoanei astfel constituite i se atribuie un alt cod fiscal;
    b) prin absorbţie, codul fiscal al persoanei absorbite se anulează;
    c) prin divizare, codul fiscal al persoanei divizate se anulează, iar persoanelor astfel constituite li se atribuie alte coduri fiscale;
    d) prin separare, codul fiscal al persoanei reorganizate rămîne acelaşi, iar persoanelor astfel constituite li se atribuie alte coduri fiscale;
    e) prin transformare în persoană cu o altă formă juridică de organizare, codul fiscal al persoanei reorganizate trece la persoana astfel constituită.
    67. Anularea codului fiscal atribuit de SFS se efectuează în baza:
    [Pct.67 modificat prin OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]
    a) cererii depuse de contribuabili și certificatului de atribuire a codului fiscal;
    [Pct.67 lit.a) modificată prin OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]
    b) hotărîrii instanţei judecătoreşti – în cazul lichidării persoanei juridice şi a întreprinderii cu statut de persoană fizică sau în cazul declarării morţii sau declarării persoanei fizice dispărute fără veste;
    c) deciziei conducerii SFS – în cazul atribuirii de cod fiscal cu încălcarea legislaţiei;
    [Pct.67 lit.c) modificată prin OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]
    d) informaţiei organelor de stare civilă – în cazul decesului persoanei fizice;
    e) informaţiei autorităţii publice abilitate să permită ieşirea din Republica Moldova pentru domiciliere în altă ţară – în cazul ieşirii persoanei fizice;
    f) documentelor care atestă că persoanele fizice (cetăţeni străini şi apatrizi), persoanele juridice sau organizaţiile cu statut de persoană fizică nerezidente nu au obiecte impozabile şi nici obligaţii fiscale;
    g) hotărîrea membrilor, în modul stabilit de statut – în cazul anulării organizației sindicale primare;
    [Pct.67 lit.g) introdusă prin OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]
    h) certificatul eliberat de organul sindical ierarhic superior privind anularea organizaţiei sindicale primare.
    [Pct.67 lit.h) introdusă prin OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]
   
68. Codul fiscal care reprezintă numărul de identificare de stat se anulează în baza informaţiei prezentate de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat.  
    [Pct.69 exclus prin OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]
   
70. În cazul solicitării altui cod fiscal persoanele menționate vor depune la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, unde a fost luată în evidenţă fiscală activitatea, cererea de înregistrare/încetare a activităţii (anexa nr.1A la Instrucţiune) în care va indica indicele 2.5 (Mențiuni suplimentare) și codul fiscal atribuit anterior.
    [Pct.70 modificat prin OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]
   
71. Persoanele fizice indicate la pct.10 lit.i) din Instrucțiune care intenționează a înceta activitatea vor depune la subdiviziunile SFS de la locul de domiciliu cererile de înregistrare/încetare a activității independente și de înregistrare /radiere din evidență a MCC și setul de documente aferent anexelor nr.1-2, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.2 din 9 ianuarie 2017.
    72. Pentru încetarea activităţii independente şi radierea din evidenţă a maşinii de casă şi control persoanele fizice prezintă următoarele documente:
    a) Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfăşoară activitate independentă (Forma AI17), pentru perioada fiscală de gestiune;
    b) Cartela de înregistrare a MCC;
    c) Cartea tehnică (paşaportul);
    d) Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC;
    e) Registrul MCC;
    f) Informaţie despre închiderea conturilor bancare (după caz);
    73. Scoaterea din evidența fiscală a contribuabililor indicați la pct. 10 (cu excepția lit. e) și lit. f)) se efectuează conform procedurii stabilite la cap.VII din Instrucțiune.
    [Pct.73 în redacția OSFS178 din 30.03.18, MO150-155/11.05.18 art.649; în vigoare 11.05.18]
   
74. Procedura scoaterii din evidența fiscală a persoanelor indicate la pct.10) lit.d) se va efectua la cererea depusă de contribuabil (anexa nr.2 la Instrucțiune), la care se vor anexa:
    a) copia documentului eliberat de către persoana juridică nerezidentă ce confirmă încetarea activității reprezentanţei permanente;
    b) extrasul din registrul comerţului naţional din ţara de origine ce confirmă că conform legislaţiei sale naţionale nerezidentul și-a încetat activitatea și nu mai este persoană juridică;
    c) certificatul de atribuire a codului fiscal.
    75. Scoaterea din evidența fiscală a persoanelor indicate la pct.10 lit.g) se va efectua:
    a) la inițiativa contribuabilului, în baza cererii (anexa nr.2 la Instrucțiune) la care se va anexa Certificatul de atribuire a codului fiscal (anexa nr.4 la Instrucțiune) în cazul înstrăinării bunurilor imobile și achitării tuturor obligațiilor fiscale față de bugetul public național;
    b) la inițiativa SFS prin radierea din oficiu în cazul dispariției bunului imobil și a obligațiilor fiscale.
    76. Serviciul Fiscal de Stat va verifica faptul existenței sau înstrăinării bunurilor imobile înregistrate după contribuabilii nerezidenți în Registrul bunurilor imobile, ținut de către Agenția Servicii Publice, plenitudinea şi corectitudinea achitării obligațiilor fiscale aferente impozitului pe bunurile imobile la bugetele unităților administrativ-teritoriale în raza cărora sînt amplasate aceste bunuri imobile, precum și alte date din Sistemul Informațional al SFS (fondatori, MCC, conturi bancare, interdicții ș.a.).
    77. Verificarea plenitudinii achitării obligațiilor fiscale aferente impozitului pe bunurile imobile, în cazul bunurilor imobile evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării se va efectua în SIA „Cadastru Fiscal”.
    78. În cazul stingerii de către contribuabil a tuturor obligațiilor fiscale față de bugetul public național, subdiviziunea SFS va efectua înscrierile despre anularea codului fiscal în Registrul fiscal de stat.
    79. Modificările respective se vor efectua în programa CODFISC, fapt confirmat prin extrasul din fişa de înregistrare, tipărit la ziua efectuării înscrierii despre anularea codului fiscal şi confirmat prin semnătura persoanei responsabile de înregistrare.
   
80. Setul de documente prezentat de contribuabil, inclusiv și certificatul privind lipsa restanțelor și extrasul din fişa de înregistrare (cu mențiunea despre anularea codului fiscal) se vor coase şi se vor îndosaria în dosarul contribuabilului.
    81. Codul fiscal se anulează prin radierea lui din Registrul fiscal de stat şi prin consemnarea acestui fapt în dosarul contribuabilului.
    82. Avizul despre anularea codului fiscal, în legătură cu atribuirea lui cu încălcarea legislaţiei fiscale, se va anexa în dosarul contribuabilului.
    83. Codul fiscal anulat se păstrează în Registrul fiscal de stat timp de 10 ani din momentul anulării.
    84. Codul fiscal anulat nu se atribuie unei alte persoane.
IX. PROCEDURA RADIERII DIN OFICIU A PERSOANELOR JURIDICE
ȘI A ÎNTREPRINZĂTORILOR INDIVIDUALI INACTIVI
    85. Serviciul Fiscal de Stat prezintă trimestrial organului înregistrării de stat informaţia despre persoanele juridice și întreprinzătorii individuali inactivi pentru a decide asupra radierii acestora din Registrul de stat.
    86. Persoana juridică inactivă şi întreprinzătorul individual inactiv se consideră că şi-au încetat activitatea şi sînt radiaţi din oficiu.
    87. Dacă persoana juridică inactivă şi întreprinzătorul individual inactiv nu au datorii la bugetul public naţional, nu deţin maşini de casă şi de control cu memorie fiscală, nu sînt fondatori ai unei alte persoane juridice şi nu au filiale şi reprezentanţe, organul înregistrării de stat iniţiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive şi a întreprinzătorului individual inactiv, adoptînd decizia de iniţiere a procedurii de radiere. Informaţia privind lipsa/existenţa datoriei la bugetul public naţional se obţine de către organul înregistrării de stat din sistemul informaţional automatizat al SFS „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern.
    88. În termen de trei zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de iniţiere a procedurii de radiere din Registrul de stat, organul înregistrării de stat va publica gratuit pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz cu privire la iniţierea procedurii de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive şi a întreprinzătorului individual inactiv. Avizul va conţine şi date cu privire la modalitatea şi termenele de înaintare a cererilor de către persoana juridică inactivă şi întreprinzătorul individual inactiv ce urmează a fi radiaţi, a creanţelor de către creditori sau de către alte persoane interesate, precum şi adresa la care acestea pot fi depuse.
    89. În termen de trei zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a cererilor şi creanţelor de către persoanele interesate, dacă cereri şi creanţe nu au fost înaintate, organul înregistrării de stat adoptă din oficiu decizia de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive şi a întreprinzătorului individual inactiv şi îi radiază. În cazul depunerii cererilor şi creanţelor, lichidarea şi radierea din Registrul de stat a persoanei juridice inactive şi a întreprinzătorului individual inactiv se efectuează în conformitate cu condiţiile generale prevăzute de lege, organul înregistrării de stat nefiind în drept să decidă din oficiu radierea din Registrul de stat a acestora.
   
90. Procedura de radiere conform prezentului capitol se aplică şi faţă de persoanele juridice și întreprinzătorii individuali care au depus cerere de radiere conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat şi corespund criteriilor specificate în noţiunea de persoană juridică inactivă, cu excepţia faptului că au prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie, din ale căror date rezultă că nu au desfăşurat activitate de întreprinzător.
    [Pct.90 modificat prin OSFS178 din 30.03.18, MO150-155/11.05.18 art.649; în vigoare 11.05.18]
   
91. În baza informaţiei prezentate de către SFS despre persoanele juridice cărora li s-au aplicat prevederile art.1741 din Codul fiscal, organul înregistrării de stat va radia persoanele respective din Registrul de stat.
X. ŢINEREA DOSARELOR CONTRIBUABILILOR
   92. Subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat asigură ținerea dosarelor contribuabililor înregistrați în Registrul fiscal de stat în formă electronică și pe suport de hîrtie – în cazul contribuabililor al căror coduri fiscale se atribuie de Serviciul Fiscal de Stat.
    Dosarul contribuabilului se deschide de subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat conform razei de deservire, în care se vor îndosaria:
    a) pentru persoanele juridice constituite în baza actelor normative:
    - documentele prevăzute la punctul 13 din Instrucţiune;
    - copia certificatului de atribuire a codului fiscal;
    b) pentru persoanele străine constituite în baza tratatelor internaţionale ratificate de Republica Moldova:
    - documentele prevăzute la punctul 14 din Instrucţiune;
    - copia certificatului de atribuire a codului fiscal;
   
c) pentru persoanele fizice ce practică activitate profesională în sectorul justiţiei:
    - documentele prevăzute la punctul 15 din Instrucţiune;
    - copia certificatului de atribuire a codului fiscal.
    Obiect al dosarului pot fi și alte documente aferente contribuabililor.
    [Pct.92 în redacția OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]
   
93. Serviciul Fiscal de Stat în a cărui rază a apărut obiectul impozabil sau obligaţia fiscală a cetăţeanului străin nerezident, apatridului nerezident, persoanelor indicate la punctul 10 lit.g) va deschide dosare în care în mod obligatoriu se vor îndosaria documentele prevăzute la pct. 23 din Instrucțiune.
    94. Pentru persoanele juridice sau organizaţiile cu statut de persoană fizică nerezidente care dispun de obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale se vor îndosaria documentele prevăzute la pct. 22 din Instrucțiune.
    95. În cazul în care îşi schimbă sediul (domiciliul) din raza de activitate a subdiviziunii SFS unde se află la evidenţă, contribuabilul (cu excepția celor supuși înregistrării de stat) va depune cererea de transmitere a dosarului la subdiviziunea SFS în a cărui rază de activitate s-a aflat sediul în termen de 10 zile, care respectiv va transmite dosarul subdiviziunii SFS în a cărui rază de activitate se află noul sediu (domiciliul) pentru a fi luat la evidenţă fiscală.
    96. Pentru contribuabilii al căror număr de identificare de stat reprezintă codul fiscal, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat care îi administrează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii informaţiei de la organele abilitate cu dreptul de înregistrare de stat privind schimbarea sediului, va transmite dosarul subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază de activitate se află noul sediu al acestora.
    [Pct.96 în redacția OSFS178 din 30.03.18, MO150-155/11.05.18 art.649; în vigoare 11.05.18]
   
97. În cazul în care contribuabilul este calificat ca „contribuabil mare”, subdiviziunea SFS va transmite dosarul contribuabilului Direcţiei generale administrarea contribuabili mari a SFS, care după primirea dosarului va fi responsabilă de executarea prevederilor capitolele IV, V, VI, VII, VIII, IX, X și XI a prezentei Instrucţiuni.
    98. La transmiterea dosarului, subdiviziunea Serviciul Fiscal de Stat va efectua înscrierea în Registrul fiscal de stat manual col.21 „Dosar transmis la DGACM/DGAF_______, la data ________”.
XI. ÎNREGISTRAREA SUBDIVIZIUNILOR/OBIECTELOR
IMPOZABILE
    99. Evidenţa subdiviziunilor fără statut de persoană juridică amplasate în altă parte decît sediul contribuabilului din care face parte este ţinută de către subdiviziunea SFS la care persoana este luată la evidență fiscală, prin atribuirea fiecărei subdiviziuni a codului acesteia.
    100. Subdiviziunea utilizează codul fiscal al contribuabilului care a înfiinţat-o.
    101. La adoptarea deciziei despre constituirea subdiviziunii, contribuabilul, informează Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 60 de zile de la data dobîndirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune, chirie, arendă, folosinţă ş.a), precum și despre modificările ulterioare cu privire la sediul subdiviziunii sale, şi despre sistarea activităţii subdiviziunii.
    102. Clasificatorul tipurilor subdiviziunilor/obiectelor impozabile este expus în anexa nr.14 la Instrucţiune.
   
103. Formularul Cererii/Constatării privind înregistrarea/lichidarea și suspendarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile este expus în anexa nr.15 la Instrucţiune. Cererea/Constatarea se va completa şi se va marca la rubrica respectivă de către:
    a) contribuabili – în cazul dobîndirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune, chirie, arendă, folosinţă ş.a.), cît şi modificările ulterioare;
    b) Serviciul Fiscal de Stat– în cazul constatării statutului subdiviziunii și în cazul constatării că contribuabililul este lichidat.
    [Pct.103 lit.b) modificată prin OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]
  
  104. Înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile se efectuează pentru contribuabilii care au în componenţa lor subdiviziuni şi/sau obiecte impozabile, cel puţin una/unul.
    105. În scopul asigurării corectitudinii evidenţei obligaţiilor fiscale pentru contribuabilii care au în componenţa lor subdiviziuni/obiecte impozabile, întreprinderile de bază ale acestora/sediile centrale se vor califica ca subdiviziuni. În acest sens, contribuabilul va indica informaţia necesară despre întreprinderea de bază/sediul central în Cererea/Constatarea privind înregistrarea/lichidarea și suspendarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile.
    [Pct.106 exclus prin OSFS216 din 17.05.19, MO178-184/31.05.19 art.935; în vigoare 31.05.19]
    107. Cererile perfectate de către contribuabili privind înregistrarea/lichidarea și suspendarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile sînt recepţionate de către subdiviziunea SFS de la locul de deservire al contribuabilului (întreprinderea de bază/sediul central) sau prin SIA „e-Cerere” modulul „Înregistrarea on line a subdiviziunilor”.
    [Pct.107 modificat prin OSFS216 din 17.05.19, MO178-184/31.05.19 art.935; în vigoare 31.05.19]
    [Pct.107 modificat prin OSFS540 din 11.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1629]
   
108. Subdiviziunile amplasate în aceeași localitate vor fi înregistrate sub un singur cod al subdiviziunii.
    109. În cazul cînd contribuabilul deține subdiviziune peste hotarele Republicii Moldova, acesta va declara subdiviziunea la SFS de la locul de deservire a acestuia, indicînd codul localității de la adresa juridică.
    110. Urmare a prelucrării Cererilor/Constatărilor privind înregistrarea/lichidarea și suspendarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile, subdiviziunea SFS de la locul de deservire a contribuabilului (întreprinderea de bază/sediul central) în termen de 3 zile de la data depunerii cererii emite la solicitarea contribuabilului certificatul privind înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile conform modelului indicat în anexa nr.16 la Instrucţiune.
    [Pct.110 modificat prin OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]
   
111. Certificatele eliberate la solicitarea contribuabilului se înregistrează separat în Registrul perfectat conform anexei nr.17 la Instrucţiune.
    112. Obiectelor impozabile nu sunt aplicabile prevederile art.255 din Codul fiscal.
    113. La declararea subdiviziunii cu tipul „72”, denumirea tipului subdiviziunii „magazin online” la coloana 6 în Cerere/Constatare (Anexa nr.15) se va completa obligatoriu adresa de email, adresa amplasării unității comerciale și adresa paginii web a magazinului online.
    [Pct.113 introdus prin OSFS178 din 30.03.18, MO150-155/11.05.18 art.649; în vigoare 11.05.18]

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacția OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacția OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7
    [Anexa nr.7 în redacția OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]

    anexa nr.8
    [Anexa nr.8 în redacția OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]

    anexa nr.81
    [Anexa nr.81 în redacția OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]
    [Anexa nr.81 introdusă prin OSFS178 din 30.03.18, MO150-155/11.05.18 art.649; în vigoare 11.05.18]

    anexa nr.9

    anexa nr.10

    anexa nr.11
    [Anexa nr.11 în redacția OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]

    anexa nr.12

    anexa nr.13
    [Anexa nr.13 în redacția OSFS142 din 29.03.19, MO139-147/19.04.19 art.702; în vigoare 19.04.19]

    anexa nr.14
    [Anexa nr.14 modificată prin OSFS540 din 11.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1629]
    [Anexa nr.14 modificată prin OSFS178 din 30.03.18, MO150-155/11.05.18 art.649; în vigoare 11.05.18]

   
anexa nr.15
    [Anexa nr.15 în redacția OSFS216 din 17.05.19, MO178-184/31.05.19 art.935; în vigoare 31.05.19]
    [Anexa nr.15 modificată prin OSFS178 din 30.03.18, MO150-155/11.05.18 art.649; în vigoare 11.05.18]

    anexa nr.16

    anexa nr.17

    anexa nr.18

     anexa nr.19
    [Anexa nr.19 introdusă prin OSFS540 din 11.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1629]

    anexa nr.191
    [Anexa nr.191 introdusă prin OSFS540 din 11.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1629]