OMFC139/2017
ID intern unic:  373290
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 139
din  16.11.2017
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 15.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 434-439     art Nr : 2239     Data intrarii in vigoare : 01.01.2018
    În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele modificări și completări:
    1. Anexa nr. 2 „Clasificația organizațională - A. Organe ale autorităţilor publice centrale” se completează cu coduri noi în următoarea redacție:
    „0248 Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;
    0249 Agenția Proprietății Publice ”.
    2. Anexa nr. 6 „Norme metodologice privind aplicarea Clasificației funcționale” se modifică și se completează precum urmează:
    2.1. La codul 1011 se exclude textul: „Include:
    Cheltuieli pentru plata indemnizației de maternitate”.
    2.2. La codul 1012 alineatul 3 se completează cu următorul text:
    „, pensii participanților la lichidarea avariei de la C.A.E. Cernobîl, pensii beneficiarilor din rândul militarilor în termen”.
    2.3. La codul 1020, în alineatul „Include:” se exclude textul „,alocații lunare de stat unor categorii de populație, alocații lunare nominale de stat pentru persoanele cu merite deosebite față de stat”.
    2.4. La codul 1040, alineatul 3, după sintagma „indemnizații familiilor sau copiilor,” , se completează cu textul „cheltuieli pentru plata indemnizației de maternitate, indemnizației paternale,”.
    2.5. Codul 1099 se completează la început cu un alineat nou în următoarea redacție:
    „- Alocații lunare de stat unor categorii de populație; ”.
    3. În Anexa nr.7 „Clasificaţia programelor - A. Programe și subprograme” se completează cu codul nou în următoarea redacție:
    3.1 „0304 Administrarea proprietății publice ”.
    3.2 Codul 9010 din Programul 90 „Protecția socială” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „9010 Protecția socială a persoanelor cu dizabilități”.
    4. Anexa nr. 8 „Clasificaţia programelor - B. Activități”:
    4.1. Se completează cu coduri noi în următoarea redacție:
    „00472 Activități de supraveghere tehnică;
    00473 Activități în domeniul protecției mediului;
    00474 Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii de asigurări sociale de stat;
    00475 Susținerea financiară a beneficiarilor de alocații sociale de stat;
    00476 Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii, participanți la lichidarea de la C.A.E. Cernobîl și familiilor acestora;
    00477 Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii din rândul militarilor în termen și familiilor acestora;
    00478 Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii din rândul militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne;
    00479 Acordarea prestațiilor sociale pentru copiii plasați în serviciile sociale;
    70207 Proiectul „Îmbunătățirea eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) în mun. Chișinău (faza II), prin modernizarea surselor de generare”;
    70208 Proiectul „Aprovizionare cu apă și canalizare în raionul Cahul”;
    70209 Proiectul „Asigurarea cu ambulanțe”;
    70210 Proiectul „Reabilitarea și modernizarea posturilor vamale de la frontiera moldo-română”;
    70211 Proiectul „Mod de viață sănătos prin infrastructura sportivă transfrontalieră îmbunătățită”;
    70212 Proiectul „Modernizarea infrastructurii postului vamal Sculeni” ”.
    4.2. Se modifică și se expun în redacție nouă următoarele coduri:
    „00031 Administrarea patrimoniului public;
    00183 Asigurarea dreptului la tratament balneo-sanatorial;
    00184 Asigurarea dreptului la tratament balneo-sanatorial a persoanelor asigurate;
    00211 Organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților;
    00251 Asigurarea dreptului la indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă;
    00252 Asigurarea dreptului la indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională;
    00253 Asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate;
    00254 Asigurarea dreptului la indemnizație de dizabilitate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională;
    00255 Susținerea financiară în cazul îngrijirii persoanelor cu dizabilități;
    00256 Susținerea financiară a persoanelor în caz de dizabilitate sau deces survenită în urma accidentelor de muncă prin capitalizarea plăţilor periodice;
    00257 Susținerea financiară a persoanelor când nu se îndeplinesc condițiile pentru obținerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat;
    00258 Asigurarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
    00259 Asigurarea dreptului la pensie pentru vechime în muncă;
    00260 Asigurarea dreptului la pensie pentru deputați;
    00261 Asigurarea dreptului la pensie pentru membrii Guvernului;
    00262 Asigurarea dreptului la pensie pentru procurori;
    00263 Asigurarea dreptului la pensie pentru funcționari publici;
    00264 Asigurarea dreptului la pensie pentru aleșii locali;
    00265 Asigurarea dreptului la pensie pentru colaboratorii vamali;
    00266 Asigurarea dreptului la pensie persoanelor care se află la întreținere deplină a statului;
    00267 Acordarea dreptului la alocație lunară integrală de stat beneficiarilor de pensii și alocații sociale, categorii de populație din stânga Nistrului;
    00270 Asigurarea dreptului la indemnizație de deces ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;
    00272 Asigurarea dreptului la ajutor de deces pensionarului din sistemul public de asigurări sociale;
    00273 Asigurarea dreptului la ajutor de deces persoanelor asigurate;
    00274 Asigurarea dreptului la ajutor de deces a șomerului;
    00276 Susținerea financiară a familiei la nașterea copilului;
    00277 Asigurarea dreptului la pensie pentru judecători;
    00278 Susținerea financiară a familiei pentru îngrijirea copilului cu vârstă de până la 2 ani, ca persoană neasigurată;
    00279 Susținerea financiară a familiei ca persoana asigurată pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani;
    00281 Asigurarea dreptului la indemnizație de maternitate;
    00286 Asigurarea dreptului la prestații de șomaj;
    00298 Asigurarea dreptului la pensie unor categorii de angajați din aviația civilă;
    00305 Acordarea dreptului la alocații de stat pentru merite deosebite față de stat;
    00306 Susținerea financiară a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl și familiilor lor;
    00307 Acordarea dreptului la alocație lunară de stat unor categorii de populație din rândul beneficiarilor de pensii sau de alocații sociale de stat și familiilor lor;
    00316 Asigurarea la pensii a cetățenilor care au participat la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E Cernobîl și familiilor acestora;
    00317 Asigurarea cu pensii militarilor în termen și familiilor acestora;
    00318 Acordarea dreptului la indemnizație viageră sportivilor de performanță care s-au retras din activitatea de sport;
    00320 Susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului social;
    00321 Asigurarea acoperirii diferenţei până la pensia minimă;
    00322 Susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului pentru perioada rece a anului;
    00323 Asigurarea acoperirii cheltuielilor aferente perioadelor necontributive incluse în stagiul de cotizare;
    00344 Asigurarea dreptului la pensie unor categorii de angajați din domeniul culturii;
    00360 Asigurarea dreptului la pensie de urmaș;
    00456 Susținerea financiară a familiei pentru creşterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină;
    00457 Asigurarea dreptului la indemnizație paternală tatălui asigurat;
    00459 Asigurarea dreptului la pensie anticipată pentru limită de vârstă ”.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2018 şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    SECRETARUL DE STAT                                                          Veronica URSU

    Nr. 139. Chişinău, 16 noiembrie 2017.