OMFC143/2017
ID intern unic:  373291
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 143
din  23.11.2017
cu privire la modificarea și completarea
Ordinului ministrului finanțelor nr.118 din 28 august 2017

Publicat : 15.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 434-439     art Nr : 2240
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1277 din 12 decembrie 2017
Ministru _______ Vladimir CEBOTARI    Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 28 august 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.340-351, art.1750), înregistrat la Ministerul Justiției cu nr.1256 din 13 septembrie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La punctul 5, ultimul alineat se completează cu o propoziție nouă cu următorul cuprins:
    „Se permite imprimarea de sine stătător a formularului facturii fiscale într-o singură limbă, dar obligatoriu în limba de stat.”;
    2. Punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Se permite utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special „factura fiscală” şi „factura”, executate tipografic, valabile pînă la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, pînă la epuizarea totală a stocurilor aflate la entități şi Serviciul Fiscal de Stat. Formularele tipizate de document primar cu regim special „factura”, executate tipografic, aflate în stoc, urmează a fi completate cu respectarea modului de completare a acestora existent la momentul aprobării lor.
    Seria şi diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale primite pînă la intrarea în vigoare a prezentului Ordin se utilizează pînă la epuizarea lor.
    Seria şi diapazonul de numere primite pentru imprimarea de sine stătător a facturilor, neutilizate pînă la 28 octombrie 2017, după data menționată devin nevalabile şi nu vor fi utilizate pentru imprimarea formularelor tipizate de document primar cu regim special.
    Se permite completarea facturilor fiscale, executate tipografic aflate în stoc, și imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale cu utilizarea seriei și diapazonului de numere primite pînă la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, conform Instrucțiunii prevăzute în anexa nr. 2.”
    3. În anexa nr.2:
    1) la punctul 10, alineatul al doilea se completează cu o propoziție cu următorul cuprins:
    „Tabelul de pe versoul formularului ce cuprinde rîndurile 18-22 nu se imprimă în cazul lipsei indicatorilor respectivi.”;
   2) punctul 11 subpunctul 11), propoziția a doua va avea următorul cuprins: „În cazul livrării mărfurilor supuse accizelor şi a celor impozitate cu TVA la cota redusă se indică codul poziţiei tarifare conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25 iulie 2014.”;
    3) la punctul 15:
    subpunctul 6) după cuvintele „denumirea activului și” se completează cu textul „ , după caz”;
    subpunctul 8) va avea următorul cuprins:
    „8) Coloanele 10.6 - 10.7 se completează după caz”;
    subpunctul 9) se exclude;
    se completează cu subpunctul 12) cu următorul cuprins:
    „12) În cazul refacturării cheltuielilor compensate prin înscrierea lor într-un rînd separat în factura fiscală eliberată pentru livrarea de mărfuri, servicii, în rîndul 7 „Redirijări” nu se indică mențiunea „Non livrare”, iar în coloana 10.1 „Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului” se indică într-un rînd separat tipul operațiunii „Refacturare”. La refacturarea cheltuielilor efectuată de către un neplătitor de TVA coloana 10.6 „Cota TVA, %” și coloana 10.7 „Suma totală a TVA, lei” nu se completează, iar în coloana 10.8 se înscrie valoarea totală a sumei refacturate.”.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                                   Octavian ARMAȘU

    Nr. 143. Chişinău, 23 noiembrie 2017.