OSVC502/2017
ID intern unic:  373294
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 502
din  04.12.2017
cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 14
la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea
declaraţiei vamale în detaliu”, cu modificările și completările
ulterioare
Publicat : 15.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 434-439     art Nr : 2243
    În scopul implementării prevederilor Art. LXXVI a Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 185 din 21 septembrie 2017 (Monitorul Oficial, 2017, nr. 371-382), precum şi în temeiul prevederilor art. 12 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial, ediție specială din 01.01.2007) și al pct. 8 din Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial, 2007, nr. 3-5),
ORDON:
    1. Anexa nr. 14 la „Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.197-200, art.876) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) Lista codurilor documentelor anexate se modifică după cum urmează:
    colonița 2 a codului document 019 va avea următoarea redacție: „Licența eliberată de Agenția Servicii Publice”;
    colonița 2 a codului document 027 va avea următoarea redacție: „Certificat sanitar veterinar eliberat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor”;
    colonița 2 a codului document 042 va avea următoarea redacție: „Aviz  eliberat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru ajutoarele umanitare”;
  colonița 2 a codului document 061 va avea următoarea redacție: „Autorizație individuală de tranzit; import; export; reexport al mărfurilor strategice (cu dublă destinație) eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii”;
    colonița 2 a codului document 096 va avea următoarea redacție: „Permis de transport al armelor eliberat de Ministerul Afacerilor Interne”;
    colonița 2 a codului document 097 va avea următoarea redacție: „Autorizație de import al medicamentelor: - neînregistrate, cu scopul înregistrării; - înregistrate eliberată de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale”;
  colonița 2 a codului document 098 va avea următoarea redacție: „Autorizație de import/export al substanțelor stupefiante, psihotrope și al precursorilor eliberată de Comitetul Permanent de Control asupra Drogurilor”;
    colonița 2 a codului document 128 va avea următoarea redacție: „Autorizație radiologică parțială eliberată de Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice”;
    colonița 2 a codului document 129 va avea următoarea redacție: „Acord de mediu eliberat de Agenția de Mediu”;
    clonița 2 a codului document 130 va avea următoarea redacție: „Permis/Certificat CITES eliberat de Agenția de Mediu”;
    colonița 2 a codului document 143 va avea următoarea redacție: „Autorizație de import în regim preferențial al unor tipuri de zahăr eliberată de Agenția Servicii Publice”;
   clonița 2 a codului document 150 va avea următoarea redacție: „Autorizație de import în Republica Moldova al produselor originare din țările membre ale Acordului central european de comerț liber (CEFTA) eliberat de Agenția Servicii Publice”.
    2) Lista codurilor documentelor anexate se completează după cum urmează:
    173 Calculul taxei vamale prevăzute de art. 12711 lit. e) din Codul vamal;
    174 Certificat de  prelungire a termenului de plată a drepturilor de import;
    175 Permis de transfer al armei eliberat de Ministerul Afacerilor Interne;
    176 Acord pentru exportul de animale sălbatice eliberat de Agenția de Mediu;
    177 Acord pentru exportul de plante eliberat de Agenția de Mediu;
    178 Acord pentru importul de animale sălbatice și/sau de plante eliberat de Agenția de Mediu;
    179 Autorizație pentru exportul/tranzitul deșeurilor eliberată de Agenția de Mediu;
    180 Autorizație de import al motorinei eliberată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;
    181 Certificat fitosanitar pentru export sau reexport eliberat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;
    182 Certificat de inofensivitate (la export sau reexport) pentru produsele alimentare, inclusiv cele ambalate eliberat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
    2. Direcția dezvoltare și securitate informațională și Î.S.”Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor asigura aducerea la cunoștință a prevederilor prezentului Ordin, colaboratorilor vamali, brokerilor vamali şi declaranților în nume propriu.
    4. Executarea prezentului Ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina  Departamentului venituri și control vamal.
    6. Prezentul Ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                              Vitalie VRABIE


    Nr. 502-O. Chişinău, 4 decembrie 2017.