HGM1088/2017
ID intern unic:  373335
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1088
din  18.12.2017
cu privire la organizarea şi funcţionarea
Agenției pentru Supraveghere Tehnică
Publicat : 20.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 440     art Nr : 1212
    MODIFICAT
    HG781 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.853; în vigoare 24.08.18    În temeiul art. 7 lit. b) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), art. 15 alin. (1) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu modificările și completările ulterioare, precum și al Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art. 840), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică, conform anexei nr. 1;
    2) Structura Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică, conform anexei nr. 2;
    3) Organigrama Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică, conform anexei nr. 3;
    4) Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 4;
    5) Lista hotărîrilor Guvernului care se abrogă, conform anexei nr. 5.
    2. Se stabileşte efectivul-limită al Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică în număr de 185 de unităţi, inclusiv 12 unități de personal auxiliar şi de deservire tehnică, cu un fond anual de retribuire a muncii conform cadrului normativ în vigoare.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii.

    PRIM-MINISTRU                                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei și infrastructurii                                          Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                                      Octavian Armaşu

    Nr. 1088. Chișinău, 18 decembrie 2017.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.
1088 din 18 decembrie 2017


REGULAMENT
cu privire la organizarea şi funcţionarea
Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, domeniile de activitate, funcţiile și drepturile Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică (în continuare – Agenţie), precum şi organizarea activităţii acesteia.
    2. Agenţia este autoritate administrativă subordonată Ministerului Economiei și Infrastructurii, responsabilă de implementarea politicii statului în domeniile de activitate ce îi sînt încredinţate.
    3. Agenţia este persoană juridică de drept public, dispune de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale, precum şi de alte atribute specifice autorităţilor publice, stabilite în legislaţie. Sediul Agenţiei este stabilit în municipiul Chişinău. În cadrul Agenţiei funcționează structuri teritoriale desconcentrate fără personalitate juridică.
    4. Finanțarea şi asigurarea tehnico-materială a Agenţiei se efectuează din contul bugetului de stat şi al altor mijloace neinterzise de lege.
    5. În cadrul Agenţiei se constituie Consiliul de soluționare a disputelor, conform prevederilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, ale cărui componenţă şi regulament de activitate se aprobă de către directorul Agenţiei.
    6. În activitatea sa, Agenţia se conduce de Constituția și legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, alte acte normative, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, ordinele şi dispoziţiile ministrului economiei și infrastructurii, precum şi de prezentul Regulament.
II. MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE,
FUNCŢIILE ŞI DREPTURILE AGENŢIEI
    7. Agenția are misiunea de a asigura implementarea politicii statului în domeniile de competenţă, în modul şi în limitele stabilite de cadrul normativ.
    8. Agenţia realizează funcţiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii:
    1) siguranţa obiectelor industriale periculoase;
    2) construcții şi urbanism;
    3) supravegherea pieţei privind materialele de construcție şi utilajele/obiectele industriale periculoase;
    4) siguranţa antiincendiară şi protecţia civilă;
    5) siguranţa ocupațională;
    6) geodezie şi cartografie;
    7) protecţia consumatorilor în sfera securităţii industriale şi construcțiilor;
    8) respectarea condiţiilor de licenţiere conform domeniului aferent.
    9. În conformitate cu domeniile de activitate stabilite la punctul 8, Agenţia realizează următoarele funcţii:
    1) în domeniul siguranței obiectelor industriale periculoase:
    a) funcţiile stabilite în art. 18 alin. (9) din Legeanr. 116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase;
    b) atestarea personalului tehnic-ingineresc, a personalului muncitoresc şi a experţilor în domeniul securităţii industriale, desfășurată de către comisiile respective;
    c) coordonarea, din punctul de vedere al securităţii industriale, a planurilor anuale de desfăşurare a lucrărilor miniere;
    2) în domeniul construcțiilor şi urbanismului:
    a) participarea la lucrările comisiilor de recepție finală a construcțiilor şi a instalațiilor aferente, finanțate din bugetul de stat sau din bugetele locale;
    b) stabilirea gradului de avariere a construcțiilor şi, în cazul în care construcțiile prezintă pericol, interzicerea exploatării acestora;
    c) înaintareacătre Comisia de atestare a propunerilor privind sistarea valabilității sau anularea certificatelor de atestare tehnico-profesională a responsabililor tehnici, diriginţilor de şantier, proiectanților, verificatorilor de proiecte şi a altor specialişti implicaţi în procesul de construcţie;
    3) în domeniul supravegherii pieţei privind materialele de construcție şi utilajele/obiectele industriale periculoase – funcţiile stabilite în art. 7 alin. (4) din Legea nr. 7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor nealimentare;
    4) în domeniul siguranței antiincendiare şi protecţiei civile:
    a) funcţiile stabilite în art. 23 din Legeanr. 267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor;
    b) funcţiile stabilite în art. 20 alin. (1) din Legeanr. 271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţia civilă;
    5) în domeniul siguranței ocupaționale – funcţiile stabilite în art. 232 alin. (1) din Legeasecurităţii şi sănătăţii în muncănr. 186-XVI din 10iulie 2008;
    6) în domeniul geodeziei şi cartografiei – funcţiile stabilite în art. 8 lit. f) din Legeanr. 778-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică;
    7) în domeniul protecţiei consumatorilor în sfera securității industriale şi a construcțiilor – funcţiile stabilite la art. 28 alin. (3) din Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor;
    8) în domeniul respectării condiţiilor de licenţiere conform domeniului aferent – funcțiile stabilite de Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    10.Agenţia este învestită cu următoarele drepturi:
    1) să constate contravenții, să încheie procese-verbale cu privire la contravenții și să aplice sancţiuni în conformitate cu Codul contravenţional al Republicii Moldova;
    2) să acorde, în bază de contract, în domeniile sale de competență, servicii contra plată, conform nomenclatorului serviciilor contra plată, metodologiei de calcul şi cuantumului tarifelor la serviciile prestate, aprobate de către Guvern;
    3) să elibereze prescripții şi să aplice sancţiuni în temeiul procesului-verbal de control, conform prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;
    4) să sisteze lucrările de construcţii-montaj în lipsa actelor permisive necesare, cu abateri de la proiect şi de la documentele normative, fără proiect sau cu încălcări ale legislaţiei în construcţii, precum şi cele caresînt executate de persoane neatestate;
    5) să sisteze producerea şi livrarea materialelor şi articolelor pentru construcțiia căror conformitate nu este evaluată potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 913 din 25 iulie 2016 „Privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții”;
    6) să suspende, total sau parțial, activitatea unității economice (a unei lucrări separate), să interzică exploatarea clădirilor, a construcțiilor, a unor încăperi separate, a sectoarelor de producție sau a agregatelor în caz de depistare a încălcărilor reglementărilor de apărare împotriva incendiilor;
    7) să suspende, total sau parțial, lucrările de construcție și reconstrucție a obiectivelor dacă s-au constatat abateri de la documentația de proiect și deviz sau dacă nu sînt respectate reglementările de apărare împotriva incendiilor şi cerinţele privind protecţia civilă;
    8) să solicite retragerea actului permisiv de către autorităţile administraţiei publice competente, a autorizaţiei de activitate pentru neexecutarea prescripţiilor privind înlăturarea încălcărilor legislaţiei muncii şi normelor de securitate şi sănătate în muncă, stabilite în urma controalelor repetate;
  9) să solicite de la instituțiile și întreprinderile deținătoare de date cadastrale, geodezice și cartografice acces gratuit la fondul de date respectiv (baza de date), precum și acces la monitorizarea activității stațiilor permanente și rețelelor de stații permanente GNSS (Global NavigationSatelliteSystem) de pe teritoriul Republicii Moldova.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII AGENŢIEI
    11. Agenţia este condusă de director, numit în funcţie publică şi eliberat sau destituit din funcţie publică, în condiţiile legii, de către ministrul economiei și infrastructurii.
    12. Directorul este asistat de doi directori adjuncţi, numiți în funcţie publică şi eliberați sau destituiți din funcţie publică de către ministrul economiei și infrastructurii, la propunerea directorului Agenţiei.
    13. Directorul Agenţiei îndeplinește următoarele funcţii:
    1) organizează şi dirijează activitatea Agenţiei;
    2) poartă răspundere personală, în faţa ministrului, pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor Agenţiei;
    3) organizează şi implementează sistemul de management financiar şi control şi poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului Agenţiei şi a patrimoniului public aflat în gestiune;
    4) asigură funcționalitatea Consiliului de soluționare a disputelor;
    5) stabileşte atribuţiile directorilor adjuncţi şi ale conducătorilor subdiviziunilor structurale ale Agenţiei;
    6) semnează actele pe subiectele ce ţin de competenţa Agenției;
    7) numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din Agenție, în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
    8) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual în condiţiile legislaţiei muncii;
    9) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare personalului Agenţiei, în condiţiile legii;
    10) aprobă sau modifică statul de personal şi schema de încadrare ale Agenției în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale structurii şi efectivului-limită stabilite de Guvern;
    11) aprobă regulamentele şi planurile anuale de activitate ale subdiviziunilor interne ale Agenţiei;
    12) emite ordine şi dispoziţii executorii pentru angajaţii Agenţiei şi verifică executarea acestora;
    13) exercită alte atribuţii corespunzător cu funcţiile atribuite, în conformitate cu prevederile actelor legislative speciale ce reglementează relaţiile în subdomeniile sau în sferele de activitate.
    14. Directorul, directorii adjuncţi, şefii subdiviziunilor structurale și teritoriale, în limitele împuternicirilor atribuite, poartă răspundere pentru deciziile luate şi pentru activitatea subdiviziunii.
   15. Dreptul la prima semnătură pe toate actele Agenţiei îl are directorul. În lipsa directorului, dreptul la semnătură îi revine unuia dintre directorii adjuncţi, desemnat de director. În conformitate cu legislaţia în vigoare, unele acte ale Agenţiei pot fi semnate de alte persoane cu funcţii de răspundere din cadrul Agenţiei, în temeiul ordinului directorului.
    Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    16. Agenţia colaborează cu ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi cu autorităţile administraţiei publice locale.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.
1088 din 18 decembrie 2017

STRUCTURA
Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică
    Director
    Directori adjuncți
    Consiliul de soluționare a disputelor
    Direcția instalații sub presiune, mecanisme de ridicat și cazane
    Direcția chimico-tehnologică
    Direcția supraveghere gazoducte magistrale
    Direcția supraveghere sisteme de alimentare cu gaze
    Direcția securitate industrială la folosirea subsolului
    Direcția supravegherea calităţii în construcţii şi drumuri
    Direcția volumelor şi costurilor lucrărilor în construcţii
    Direcția supraveghere geodezică, tehnică şi regim
    Direcția supravegherea de stat a măsurilor contra incendiilor și protecției civile
    Direcția siguranță ocupațională
    Direcţia evaluarea riscurilor şi planificarea controalelor
    Direcția management instituțional
    Secția juridică
    Secția financiar-administrativă
    Serviciul resurse umane
    Serviciul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
    Serviciul informare şi comunicare cu mass-media
    Serviciul managementul documentelor
    Serviciul audit intern
    Direcția supraveghere tehnică Nord
    Direcția supraveghere tehnică Centru
    Direcția supraveghere tehnică Sud

    anexa nr.3

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr.
1088 din decembrie 2017


MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

    1. În anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 23 mai 1996 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor şi instalațiilor aferente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1996, nr. 42-44, art. 349), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „Inspecția de Stat în Construcții”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”, la forma gramaticală corespunzătoare.

    2. Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996 „Cu privire la controlul de stat al calității în construcții” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1996, nr. 49-50, art. 415), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) la punctul 1, textul „Inspecția de Stat în Construcții (I.S.C.)” se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”;
    b) la punctul 5 subpunctul b), cuvintele „Inspecția de Stat în Construcții” se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”;
    c) lapunctul 3, alineatele trei și cinci se abrogă;
    d) punctele 31 și 4 se abrogă;
    2) în anexa nr. 1, cuvintele „Inspecția de Stat în Construcții”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    3) anexele nr. 2 și nr. 4 se abrogă;
    4) în anexa nr.3:
    a) cuvintele „Inspecția de Stat în Construcții”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) la punctul 27, cuvintele „inspectorul de stat în construcții” se substituie cu cuvintele „inspectorul Agenției pentru Supraveghere Tehnică”.
    3. În anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 633 din 8 iunie 2004 „Despre aprobarea Planului de acțiuni pentru asigurarea respectării prevederilor Legii nr. 835-XIII din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului şi ale altor acte legislativ-normative conexe” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 96-99, art. 790), cuvintele „Inspecția de Stat în Construcții”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    4. Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1361 din 22 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 9-12, art. 51), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, cuvintele „Inspectoratul de Stat al Muncii”, la orice formă gramaticală, şi cuvintele „inspecția teritorială de muncă”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „autorităţi competente în domeniul siguranţei ocupaţionale”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) la punctul 9, cuvintele „Inspectoratului de Stat al Muncii” se substituie cu textul „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei, Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, Inspectoratului pentru Protecţia Mediului, Agenţiei Naţionale Transport Auto, Autorității Aeronautice Civile, Agenţiei Navale, Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică (în continuare – autorităţi competente în domeniul siguranţei ocupaţionale)”;
    3) la punctul 11, textul „Inspectoratul de Stat al Muncii sau inspecția teritorială de muncă, în raza căruia se află,” se substituie cu textul „autorităţile competente în domeniul siguranţei ocupaţionale”.
    5. Regulamentul privind expertiza tehnică în construcții, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 936 din 16 august 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 138-141, art. 1025), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, cuvintele „Inspecția de Stat în Construcții”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) la punctul 22, cuvintele „inspectorii de stat în construcții din teritoriu” se substituie cu cuvintele „inspectorii Agenției”.
    6. În anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 31 din 23 ianuarie 2009 „Cu privire la aprobarea domeniilor reglementate, autorităților de reglementare și organelor cu funcții de supraveghere a pieței” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 16-18, art. 58), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „Inspecția de Stat în Construcții din cadrul Ministerului Construcțiilor și Dezvoltare a Teritoriului”, cuvintele „Inspectoratul de Stat în Construcții din cadrul Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului” și cuvintele „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase” se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”.
    7. Pe tot parcursul textului Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 329 din 23 aprilie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 86-88, art. 384), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „Inspecția de Stat în Construcții”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    8. La punctul 26 din Reglementarea tehnică „Cerințe de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 428 din 15 iulie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 115-117, art. 491), textul„Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţia Consumatorului şi Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase” se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Protecţia Consumatorului și Supravegherea Pieţei”.
    9. La punctul 5 dinHotărîreaGuvernului nr. 485 din 12 august 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale”(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 124-126, art. 536), cu modificările ulterioare,cuvintele „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase din subordinea Ministerului Economiei” se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”.
    10. Hotărîrea Guvernului nr. 177 din 11 martie 2010 „Cu privire la uniforma şi însemnele Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase”(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 36, art. 233) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) cuvintele „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) textul „articolului 171 alineatul (6) din Legea nr. 803-XIV din 11 februarie 2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 59-62, art. 401)” se substituie cu textul „articolului 18 alineatul (8) din Legea nr. 116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 40-49, art. 83);
    2) pe tot parcursul textuluianexei nr. 1,cuvintele „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvîntul „Inspectorat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „Agenție”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    3) în anexa nr. 2:
    a) cuvintele „Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase” se substituie cu cuvintele „Agenției pentru Supraveghere Tehnică”;
    b) textul „inspector principal de stat – șef al Inspectoratului, inspector principal de stat adjunct – șef adjunct al Inspectoratului” se substituie cu textul „director al Agenției, directori adjuncți ai Agenției”;
    4) în anexa nr. 3:
    a) cuvintele „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase”se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”, iar cuvîntul „Inspectorat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „Agenție”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) textul „inspector principal de stat, șef al Inspectoratului” se substituie cu cuvintele „director al Agenției”;
    c) textul „inspector principal de stat adjunct, șef adjunct al Inspectoratului” se substituie cu cuvintele „directorii adjuncți ai Agenției”;
    d) cuvintele „șef inspecție” se substituie cu cuvintele „șef de direcție”;
    e) cuvintele „șef adjunct inspecție” se substituie cu cuvintele „șef adjunct de direcție”;
    5) în anexa nr. 4, cuvintele „Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase” se substituie cu cuvintele „Agenției pentru Supraveghere Tehnică”.
    11. În Programul național privind managementul durabil al substanțelor chimice în Republica Moldova,aprobat prinHotărîrea Guvernului nr. 973 din 18 octombrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214-220, art. 1122), cu modificările ulterioare, și în anexa nr. 1 la Program, cuvintele „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    12. Hotărîrea Guvernului nr. 244 din 8 aprilie 2013 „Privind aprobarea Cerințelor minime pentru protecția lucrărilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 75-81, art. 298), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în textul hotărîrii, cuvintele „Ministerul Sănătății” se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    2) în Cerințele minime:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele „inspecției teritoriale de muncă” se substituie cu cuvintele „subdiviziunii teritoriale a Agenției pentru Supraveghere Tehnică”;
    b) la punctul 7, cuvintele „Inspectoratul de Stat al Muncii” se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”.
    13. În anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 560 din 24 iulie 2013 „Cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul protecției consumatorilor pentru anii 2013-2020” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 161-166, art. 654), cu modificările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase” și cuvintele „Inspecția de Stat în Construcții” se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”.
    14. Hotărîrea Guvernului nr. 130 din 21 februarie 2014 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Mașini industriale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 49-52, art. 148) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în Reglementarea tehnică:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) la punctul 5, cuvintele „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase” se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”.
    [Pct.15 abrogat prin HG781 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.853; în vigoare 24.08.18]
    [Pct.16 abrogat prin HG781 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.853; în vigoare 24.08.18]
    17. Hotărîrea Guvernului nr. 368 din 12 iunie 2015„Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 150-159, art. 411) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre,cuvintele „Ministerul Economiei”,la orice formă gramaticală,se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în Reglementarea tehnică:
    a) la punctul 7, cuvintele „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase” se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”;
    b) pe tot parcursul textului Reglementării tehnice și al anexei nr. 2 la Reglementarea tehnică, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    18. Hotărîrea Guvernului nr. 744 din 22 octombrie 2015 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind instalațiile pe cablu care transportă persoane” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 837) se modifică după cum urmează:
    1) în textul hotărîrii,cuvintele „Ministerul Economiei”,la orice formă gramaticală,se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în Reglementarea tehnică:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) lapunctul 6, cuvintele„Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase” se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”.
    19. Hotărîrea Guvernului nr. 8 din 20 ianuarie 2016 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare”(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 20-24, art. 20) se modifică după cum urmează:
    1) în textul hotărîrii, cuvintele „Ministerul Economiei”,la orice formă gramaticală,se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în Reglementarea tehnică:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Economiei” se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”;
    b) lapunctul 7, cuvintele„Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase” se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”.
    20. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 266 din 9 martie 2016 „Cu privire la lista serviciilor publice desconcentrate administrate în mod direct/din subordinea ministerelor și altor autorități administrative centrale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 59-67, art. 302), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Inspecția de Stat în Construcții

Inspecții teritoriale”
se exclude;
2) poziția:
„Ministerul Economiei

Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase

Direcții teritoriale”
se substituie cu poziția:

„Ministerul Economiei și Infrastructurii

Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Subdiviziuni teritoriale”.

    21. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 807 din 29 iunie 2016 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a performanței autorităților publice în procesul de reglementare a activității de întreprinzător” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 874) se modifică după cum urmează:
    1) la poziția a doua, cuvintele „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase” se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”;
    2) poziția a șasea se exclude.
    22. La punctul 61 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 913 din 25 iulie 2016 „Privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 247-255, art. 997), cuvintele „Inspecția de Stat în Construcții” se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”.
    23. În Indicatorii pentru monitorizarea implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, aprobați prinHotărîrea Guvernului nr. 1033 din 8 septembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 306-313, art. 1121), cuvintele „Inspecția de Stat în Construcții” se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”.
    24. Hotărîrea Guvernului nr. 1116 din 7 octombrie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a Sistemului de schimb rapid de informații privind produsele periculoase” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 353-354, art. 1207) se modifică după cum urmează:
    1) în textul hotărîrii:
    a) la punctul 2, textul„Ministerul Economiei, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, Serviciul Vamal, Inspecţia de Stat în Construcţii, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Mediului şi Agenţia Navală” se substituie cu textul „Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Agenția pentru Supraveghere Tehnică, Serviciul Vamal, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenția Navală”;
    b) la punctul 4, cuvintele „Ministerului Economiei” se substituie cu cuvintele „Ministerului Economiei și Infrastructurii”;
    2) în anexă, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    25. Reglementarea tehnică privind instituirea unui sistem de identificare și trasabilitate a explozibililor de uz civil, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1236 din 11 noiembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 399-404, art. 1334) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 7,textul„Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase (în continuare – Inspectorat)” se substituie cu textul„Agenția pentru Supraveghere Tehnică (în continuare – Agenție)”;
    2) pe tot parcursul textului, cuvîntul „Inspectorat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul„Agenție”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    26. Anexa laHotărîrea Guvernului nr. 1324 din 8 decembrie 2016 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind cerințele esențiale de securitate ale explozibililor de uz civil, punerea la dispoziția pe piață și controlul explozibililor de uz civil” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 459-471, art. 1438) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 76, textul„Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industrial Periculoase (în continuare – Inspectorat)” se substituie cu textul„Agenția pentru Supraveghere Tehnică (în continuare – Agenție)”;
    2) pe tot parcursul textului, cuvîntul„Inspectorat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „Agenție”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    27. Pe tot parcursul textuluiHotărîrii Guvernului nr. 1469 din 31 decembrie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la crearea și funcționarea ghișeului unic de autorizare a lucrărilor de construcții” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2017, nr. 67-71, art. 154), cuvintele „Inspecția de Stat în Construcții”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    28. Regulamentul de emitere a certificatului de urbanism pentru proiectare și a autorizației de construire/desființare pentru lucrările de utilitate publică de interes naţional, aprobat prin HotărîreaGuvernului nr. 91 din 21 februarie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 67-71, art. 155), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3, cuvintele „Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor” se substituie cu cuvintele „Ministerului Economiei și Infrastructurii”;
    2) la punctele 16 și 20, cuvintele „Inspecția de Stat în Construcții” se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”;
    3) în anexele nr. 1-5 la Regulament, cuvintele „Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    29. Hotărîrea Guvernului nr. 552 din 12 iulie 2017 „Pentru aprobarea Cerinţelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 253-264, art. 649) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) la punctul 2, textul„Ministerul Economiei, Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase” se substituie cu textul ,,Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenția pentru Supraveghere Tehnică”;
    b) la punctele 3 și 5, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) înCerinţele minime:
    a) la punctul 4, cuvintele „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase” se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”;
    b) la punctul 647, cuvintele „Ministerul Economiei” se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    30.Hotărîrea Guvernului nr. 886 din 1 noiembrie 2017 „Cu privire la crearea Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 383-388, art. 991) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1, textul „ , precum şi a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului” se exclude;
    2) la punctul 2, textul „şi al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” se exclude;
    3) la punctul 3, textul „ , precum şi ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” se exclude;
    4) la punctul 4,textul „ , precum şi al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” se exclude;
    5) la punctul 5,textul „şi Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” se exclude;
    6) la punctul 7, textul „ , precum şi ai Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” se exclude;
    7) punctul 12 se abrogă;
    8) la punctul 14, cuvintele „le poartă” se substituie cu cuvintele „o poartă”, iartextul „şi Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului” se exclude.

Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului nr. 1088
din 18 decembrie 2017

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1.Hotărîrea Guvernului nr. 1180 din 30 septembrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea autorizațiilor tehnice pentru exploatarea depozitelor de produse petroliere și stațiilor de alimentare cu produse petroliere și gaze lichefiate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 211-214, art. 1229).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 765 din 24 iunie 2008 „Cu privire la Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 112-114, art. 760).
    3.Punctul 15 din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 485 din 12 august 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 124-126, art. 536).
    4.Hotărîrea Guvernului nr. 684 din 2 august 2010 „Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 138-140, art. 765).
    5.Punctul 19 dinmodificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prinHotărîrea Guvernului nr. 451 din 21 noiembrie 2011 „Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 103-106, art. 515).
    6. Punctul 2 dinmodificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prinHotărîrea Guvernului nr. 864 din 21noiembrie 2011 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 203-205, art. 946).
    7. Hotărîrea Guvernului nr. 620 din 17 august 2012 „Cu privire la modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 177-180, art. 677).
    8. Hotărîrea Guvernului nr. 729 din 8 septembrie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi Regim, structurii şi efectivului-limită ale acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 275-281, art. 789).
    9. Punctul 6 dinHotărîrea Guvernului nr. 910 din 5 noiembrie 2014 „Cu privire la modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 333-338, art. 978).