HGM1089/2017
ID intern unic:  373336
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1089
din  18.12.2017
cu privire la organizarea şi funcţionarea
Agenției pentru Protecția Consumatorilor
și Supravegherea Pieței
Publicat : 20.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 440     art Nr : 1213
    MODIFICAT
   
HG322 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.364    În temeiul art. 7 lit. b) din Legea nr.136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), art. 15 alin. (1) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu modificările și completările ulterioare, şi al Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art. 840), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței, conform anexei nr.1;
    2) Structura Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței, conform anexei nr.2;
    3) Organigrama Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței, conform anexei nr.3;
    4) Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.4;
    5) Lista hotărîrilor Guvernului care se abrogă, conform anexei nr.5.
    2. Se stabilește efectivul-limită al Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței în număr de 67 de unități, inclusiv personalul auxiliar şi de deservire tehnică în număr de 2 unități, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislației în vigoare.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii.

    PRIM-MINISTRU                                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei și infrastructurii                                         Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                                     Octavian Armaşu

    Nr. 1089. Chișinău, 18 decembrie 2017.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.
1089 din 18 decembrie 2017


REGULAMENT
cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru
Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, domeniile de activitate, funcţiile şi drepturile Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (în continuare – Agenție), precum şi organizarea activităţii acesteia.
    2. Agenţia este autoritate administrativă subordonată Ministerului Economiei și Infrastructurii, responsabilă de implementarea politicii statului în domeniile de activitate ce îi sînt încredințate.
    3. Agenţia este persoană juridică de drept public, dispune de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale, precum şi de alte atribute specifice autorităţilor publice, stabilite în legislaţie. Sediul Agenţiei este în mun. Chişinău.
    4. Finanțarea şi asigurarea tehnico-materială a Agenţiei se efectuează din contul bugetului de stat şi a altor mijloace neinterzise de lege.
    5. În cadrul Agenţiei se constituie Consiliul de soluționare a disputelor, conform prevederilor art.30 alin.(5) din Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, componența şi regulamentul de activitate ale acestuia fiind aprobate de către directorul Agenţiei.
    6. În activitatea sa, Agenţia se conduce de Constituția și legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, alte acte normative, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, ordinele şi dispoziţiile ministrului economiei și infrastructurii, precum şi de prezentul Regulament.
II. MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE,
FUNCŢIILE ŞI DREPTURILE AGENŢIEI
    7. Agenția are misiunea de a asigura implementarea politicii statului în domeniile de competenţă, în modul stabilit şi în limitele prevăzute de cadrul normativ.
    8. Agenția realizează funcțiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii:
    1) supravegherea pieţei privind produsele nealimentare şi conformitatea serviciilor (inclusiv turistice);
    2) protecţia consumatorilor;
    3) metrologie;
    4) supravegherea și controlul de stat al activităților în domeniul jocurilor de noroc;
    5) siguranța ocupațională;
    6) respectarea condiţiilor de licenţiere conform domeniului de competenţă.
    9. În conformitate cu domeniile de activitate stabilite la pct. 8 din prezentul Regulament, Agenția realizează următoarele funcții:
    1) în domeniul supravegherii pieţei privind produsele nealimentare şi conformitatea serviciilor (inclusiv turistice):
    a) funcțiile stabilite în art.7 alin.(4) din Legea nr.7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieței în ceea ce ţine de comercializarea produselor nealimentare;
    b) efectuarea controlului respectării cerinţelor privind siguranţa produselor nealimentare, introduse sau puse la dispoziție pe piaţă destinate consumatorilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;
    c) efectuarea controlului calităţii serviciilor turistice prestate în conformitate cu prevederile Legii nr.131 din 8 iunie 2012;
    2) în domeniul protecţiei consumatorilor:
    a) funcțiile stabilite în art.27 alin. (3) din Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor;
    b) funcțiile stabilite în art.5 alin. (3) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior;
    3) în domeniul metrologiei:
    a) efectuarea supravegherii metrologice în conformitate cu art.5 alin.(8) din Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016;
    4) în domeniul supravegherii și controlului de stat al activităților în domeniul jocurilor de noroc:
    a) efectuarea supravegherii și controlului de stat în domeniul jocurilor de noroc, în limitele prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012;
    5) în domeniul siguranţei ocupaţionale:
    a) efectuarea controlului de stat al respectării legislației de către angajatori privind securitatea și sănătatea în muncă în unitățile de producere şi de prestări servicii, în conformitate cu prevederile art.232 alin.(1) din Legea securității și sănătății în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008;
    6) în domeniul respectării condiţiilor de licenţiere conform domeniului de competenţă:
    a) funcțiile stabilite de Legea nr.131 din 8 iunie 2012.
    10. Agenția este învestită cu următoarele drepturi:
    1) să constate contravenții, să întocmească procese-verbale cu privire la contravenții și să aplice sancţiuni potrivit Codului contravențional al Republicii Moldova;
    2) să elibereze prescripții şi să aplice sancţiuni în temeiul procesului-verbal de control, conform prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012;
    3) să aplice măsuri restrictive în conformitate cu Legea nr.7 din 26 februarie 2016;
    4) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi în scopul exercitării atribuţiilor sale, informaţii de la autoritățile publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, organizaţii şi instituţii, agenți economici care activează în domenii ce ţin de competenţa sa;
    5) să beneficieze de acces la bazele de date oficiale publice în domeniul informației statistice, financiare, fiscale, economice, juridice, metrologice etc. conform procedurii stipulate în Legea nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre;
    6) să sesizeze autorităţile competente referitor la produsele, serviciile, mijloacele de măsurare neconforme depistate în cadrul activităților de supraveghere a pieţei;
    7) să organizeze şi să efectueze vizite de consultanţă în vederea familiarizării agenţilor economici și consumatorilor cu cerinţele actelor normative ce ţin de protecţia consumatorilor.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII AGENŢIEI
    11. Agenţia este condusă de director, numit în funcţie publică şi eliberat sau destituit din funcţia publică, în condiţiile legii, de către ministrul economiei și infrastructurii.
    12. Directorul este asistat de un director adjunct, numit în funcţie publică şi eliberat sau destituit din funcţia publică de către ministrul economiei și infrastructurii, la propunerea directorului Agenţiei.
    13. Directorul Agenţiei îndeplinește următoarele funcţii:
    1) organizează şi dirijează activitatea Agenţiei;
    2) poartă răspundere personală, în faţa ministrului, pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor Agenţiei;
    3) organizează şi implementează sistemul de management financiar şi control şi poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului Agenţiei şi a patrimoniului public aflat în gestiune;
    4) asigură funcționalitatea Consiliului de soluționare a disputelor;
    5) stabileşte atribuţiile directorului adjunct şi ale conducătorilor subdiviziunilor structurale ale Agenţiei;
    6) semnează actele referitoare la probleme din domeniile de competenţă ale Agenției;
    7) numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din Agenție, în condiţiile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
    8) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual în condiţiile legislaţiei muncii;
    9) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare personalului Agenţiei, în condiţiile legii;
    10) aprobă sau modifică statul de personal şi schema de încadrare ale Agenției în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale structurii şi efectivului-limită stabilite de Guvern;
    11) aprobă regulamentele şi planurile anuale de activitate ale subdiviziunilor interne ale Agenţiei;
    12) emite ordine şi dispoziţii executorii pentru angajaţii Agenţiei şi verifică executarea acestora;
    13) exercită alte funcții în conformitate cu prevederile actelor normative speciale ce reglementează relaţiile în subdomeniile sau în sferele de activitate.
    14. Directorul, directorul adjunct, şefii subdiviziunilor structurale, în limitele împuternicirilor acordate, poartă răspundere pentru deciziile luate şi pentru activitatea subdiviziunii.
    15. Dreptul la prima semnătură pe toate actele Agenţiei îl are directorul. În lipsa acestuia, dreptul la semnătură îi revine directorului adjunct. În conformitate cu legislaţia în vigoare, unele acte ale Agenţiei pot fi semnate de alte persoane cu funcţii de răspundere, în temeiul ordinului directorului.
    Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    16. Agenţia colaborează cu ministerele, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.
1089 din 18 decembrie 2017


STRUCTURA
Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței

    Director
    Director adjunct
    Consiliul de soluționare a disputelor
    Direcția relații cu consumatorii și mediul de afaceri
    Direcția asigurarea intereselor consumatorilor și siguranța ocupațională
    Direcția control metrologic
    Direcția control produse industriale și servicii
    Direcția management instituțional
    Serviciul juridic și resurse umane
    Serviciul financiar-administrativ
    Serviciul tehnologia informației și comunicații
    Serviciul cooperare internațională și comunicare cu mass-media
    Serviciul managementul documentelor
    Direcția evaluarea riscurilor și planificarea controalelor
    Serviciul audit intern

    anexa nr.3

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr.
1089 din 18 decembrie 2017

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La pct. 26 din Reglementarea tehnică „Cerințe de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă și gazoasă”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.428 din 15 iulie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.115-117, art.491), cuvintele „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieței, Metrologie și Protecția Consumatorului” se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”.
    [Pct.2 abrogat prin HG322 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.364]
    3. În tot textul anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 644 din 19 iulie 2010 „Cu privire la desemnarea autorităților competente abilitate cu atribuții și responsabilități referitoare la produsele cu denumiri de origine și indicații geografice și la specialitățile tradiționale garantate și a autorităților competente responsabile de controalele oficiale privind conformitatea acestor produse” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.129-130, art.729), cu modificările ulterioare, cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor” se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”.
    4. La pct.3 din Hotărîrea Guvernului nr.966 din 18 octombrie 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre comercializare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.206-209, art.1076), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „Agenției pentru Protecția Consumatorilor” se substituie prin cuvintele „Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”.
    5. În anexele nr.1 şi 2 la Hotărîrea Guvernului nr.560 din 24 iulie 2013 „Cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.161-166, art. 654), cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”, la cazul gramatical corespunzător.
    6. În anexele nr.1 şi nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr.948 din 25 noiembrie 2013 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a comerţului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.284-289, art.1059), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”, la cazul gramatical corespunzător.
    7. Hotărîrea Guvernului nr.1032 din 20 decembrie 2013 „Cu privire la aprobarea Strategiei naționale de sănătate publică pentru anii 2014-2020” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.304-310, art.1139), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la pct. 45 din Strategie, cuvintele „și Agenția Protecția Consumatorului din cadrul Ministerului Economiei” se exclud;
    2) la poziția 4.1.11 coloana a 4-a din anexa nr.1 la Strategie, cuvintele „Agenția de Protecție a Consumatorilor” se exclud.
    8. La pct. 22 și 24 din Regulamentul cu privire la biocombustibilul solid, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1070 din 27 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 315-319, art.1179), cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor” se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”.
    9. La pct. 2 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.199 din 20 martie 2014 „Cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 72-77, art. 222), cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor” se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”.
    10. În tot textul Reglementării tehnice privind aparatele de cîntărit neautomate, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.267 din 8 aprilie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.92-98, art.296), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”, la cazul gramatical corespunzător.
    11. În titlul şi în pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.376 din 27 mai 2014 „Cu privire la aprobarea Metrologiei de planificare a activităților de control de stat desfășurate de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor în baza analizei criteriilor de risc” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.142-146, art.425), cu modificările ulterioare, precum şi în titlul şi în pct.1 din anexă, cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor” se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”.
    12. Regulamentul general de metrologie legală de stabilire a cerințelor privind sticlele utilizate ca recipiente de măsură, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.881 din 21 octombrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.325-332, art.949), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la pct. 11, cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorului” se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”;
    2) la pct. 12, cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor” se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”.
    13. Anexa nr. 1 la Regulamentul general de metrologie legală de stabilire a normelor privind cantitățile nominale ale produselor preambalate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.907 din 4 noiembrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.333-338, art.975), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la pct. 14, cuvintele „Agenției pentru Protecția Consumatorilor” se substituie prin cuvintele „Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”;
    2) la pct. 17, cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor” se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”;
    3) la punctele 17 şi 19, sigla „APC” se substituie prin sigla „APCSP”.
    14. În tot textul anexelor la Hotărîrea Guvernului nr.1003 din 10 decembrie 2014 „Pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.386-396, art.1100), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”, la cazul gramatical corespunzător.
    15. În tot textul Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.408 din 16 iunie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.177-184, art.471), cu modificările și completările ulterioare, precum şi al anexei nr.2, cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”, la cazul gramatical corespunzător.
    16. În tot textul Reglementării tehnice „Pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.745 din 26 octombrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.838), precum şi al anexei nr.2, cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”, la cazul gramatical corespunzător.
    17. În tot textul Reglementării tehnice „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.807 din 29 octombrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.306-310, art.901), precum şi al anexelor nr.2 şi 3, cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”, la cazul gramatical corespunzător.
    18. În tot textul Reglementării tehnice privind siguranța jucăriilor, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.808 din 29 octombrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.306-310, art.902), precum şi al anexei nr. 6, cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”, la cazul gramatical corespunzător.
    19. La pct. 6 din Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziție pe piață a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranță pentru copii și interzicerea introducerii pe piață a brichetelor fantezie, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.37 din 1 februarie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 25-30, art.44), cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor” se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”.
    20. În anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.266 din 9 martie 2016 „Cu privire la lista serviciilor publice desconcentrate administrate în mod direct/din subordinea ministerelor și altor autorități administrative centrale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.59-67, art.302 ), cu modificările ulterioare, la coloana a 2-a, cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor” și, la coloana a 3-a, cuvintele „Direcții teritoriale” se exclud.
    21. În anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.964 din 9 august 2016 „Cu privire la Consiliul coordonator pentru protecția consumatorilor și supravegherea pieței” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 265-276, art.1047), cuvintele „Agenției pentru Protecția Consumatorilor” se substituie prin cuvintele „Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”.
    22. La pct. 2 din Hotărîrea Guvernului nr.1116 din 7 octombrie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a Sistemului de schimb rapid de informații privind produsele periculoase” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.353-354, art.1207), cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor” se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”.
    23. Reglementarea tehnică privind imitațiile de produse alimentare care prezintă risc de a pune în pericol sănătatea sau siguranța consumatorilor, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1246 din 15 noiembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.405-414, art. 1355) se modifică după cum urmează:
    1) modificările se operează doar în versiunea în limba rusă;
    2) în pct. 3, cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor” se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”.
    24. La pct. 34 din Reglementarea tehnică „Aparate consumatoare de combustibili gazoși”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1329 din 13 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.441-451, art.1417), cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor” se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”.
    25. În tot textul Planului național de acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru anii 2016-2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1471 din 30 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.92-102, art.257), cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”, la cazul gramatical corespunzător.
    26. În tot textul Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1472 din 30 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.103-108, art.27), cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”, la cazul gramatical corespunzător.
    27. La pct. 2 din Măsurile de punere în aplicare a sistemului de alertă pentru alimente și furaje la nivel național, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.59 din 7 februarie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.40-49, art.105), în noțiunea „punct de contact”, textul „Agenția pentru Protecția Consumatorilor,” se exclude.
    28. În anexa nr.3 la Cadrul bugetar pe termen mediu (2018-2020), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.609 din 28 iulie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.274-276, art.701), cuvintele „Agenției pentru Protecția Consumatorilor” se substituie prin cuvintele „Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”.

Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr.
1089 din 18 decembrie 2017

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.936 din 9 decembrie 2011 „Privind crearea Agenției pentru Protecția Consumatorilor şi aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.222-226, art.1022).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.895 din 27 octombrie 2014 „Cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.325-332, art.962).
    3. Pct. 4 din Hotărîrea Guvernului nr.910 din 5 noiembrie 2014 „Cu privire la modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.333-338, art.978).